Byla P-146-2-10
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-444/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos leidiniai“ (toliau – ir UAB „Respublikos leidiniai“) kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (toliau – ir Vertybinių popierių komisija, ir Komisija) 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381, kuriuo pareiškėjui už Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – ir Finansinių priemonių rinkų įstatymas, ir FPRĮ) 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą skirta 70 000 litų bauda. Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Respublikos leidiniai“ yra dienraščio „Respublika” rengėjas ir valdytojas. Nuo 2007 m. balandžio 7 d. iki 2007 m. balandžio 28 d. dienraštyje „Respublika” buvo publikuota keletas straipsnių, susijusių su akcine bendrove „Gubernija” (toliau – ir AB „Gubernija“). Atsakovas konstatavo, kad UAB „Respublikos leidiniai“, publikuodama šiuos straipsnius, pažeidė Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą draudimą skleisti per visuomenės informavimo priemones (įskaitant internetą) ar kitais būdais informaciją (įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimą), kuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Pareiškėjo nuomone, tokia atsakovo išvada yra nepagrįsta. Atsakovas nepagrįstai skundžiamame sprendime nurodė, kad jeigu vienokią ar kitokią informaciją žino bendrovės akcininkas, ji laikoma žinoma ir pačiai bendrovei. Joks teisės aktas nenustato tokios prezumpcijos. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) nuostatas, akcininkai vienokią ar kitokią su jais susijusią informaciją gali atskleisti tik priimdami su tuo susijusius sprendimus akcininkų susirinkimuose. Nagrinėjamu atveju tokių sprendimų nebuvo priimta. Dienraščių leidyba yra UAB „Respublikos leidiniai“ ūkinė veikla, kurią gali įtakoti tik šios bendrovės valdymo organai. Pagal UAB „Respublikos leidiniai“ įstatus, bendrovėje yra sudaromas tik vienasmenis valdymo organas – vadovas. Nei V. T., nei R. T. nėra UAB „Respublikos leidiniai“ vadovas. Atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad informacija, kuri yra žinoma R. T., turi būti žinoma ir jo tėvui V. T.. Nagrinėjamu atveju nėra tai patvirtinančių įrodymų. Be to, publikacijose atskleista informacija nesudarė ir negalėjo sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie AB „Gubernija” akcijas. Straipsniuose paskelbta informacija buvo surinkta iš atsakingų AB „Gubernija” valdymo organų narių, taip pat buvo atsižvelgta į viešai paskelbtą informaciją apie AB „Gubernija” esminius įvykius, prekybos Vilniaus vertybinių popierių biržoje statinius duomenis ir pan. Skundžiamame Komisijos sprendime pateikiami tik bendro pobūdžio pastebėjimai apie dienraštyje „Respublika” publikuotus straipsnius, tačiau nepateikiama jokių įrodymų, kokia konkreti informacija ir kokį konkrečiai klaidinantį įspūdį sudarė. Be to, skundžiamas Komisijos sprendimas grindžiamas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2007 m. birželio 1 d. sprendimu, kurį pareiškėjas yra apskundęs teismui. Todėl iki teismo sprendimo įsiteisėjimo atsakovas negalėjo grįsti savo sprendimo šiuo Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimu. Pareiškėjo nuomone, jo veiksmuose nėra pažeidimo, numatyto Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte, sudėties. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad atsakovas pažeidė Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatas, reglamentuojančias baudų skyrimą. Nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta jokios turtinės žalos tretiesiems asmenims, taip pat nebuvo jokių sunkinančių aplinkybių, nurodytų Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnio 7 dalyje. Pareiškėjas bendradarbiavo su Vertybinių popierių komisija tyrimo metu ir jai pateikė su bylos tyrimu susijusią informaciją – tai, vadovaujantis minėto įstatymo 96 straipsnio 6 dalimi, yra lengvinanti aplinkybė. Todėl, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjui turėjo būti paskirta mažesnė bauda, nei šio įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 5 punkto sankcijoje numatytos baudos vidurkis, t. y. mažesnė nei 50 000 litų.

5Atsakovas Vertybinių popierių komisija prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas paaiškino, kad V. T. yra pagrindinis akcininkas tiek AB „Gubernija”, tiek UAB „Respublikos leidiniai”. Be to, V. T., kaip leidėjas, aktyviai dalyvauja UAB „Respublikos leidiniai” veikloje. UAB „Respublikos leidiniai” vadovas yra tiesiogiai atskaitingas V. T., kuris yra pagrindinis šios bendrovės akcininkas, turintis 74 procentų akcijų. R. T. ir V. T. sieja giminystės ryšiai, verslo santykiai, taip pat bendras reikalų, susijusių su AB „Gubernija”, tvarkymas. V. T. ir R. T. yra UAB „Respublikos leidiniai”, UAB „Naujasis aitvaras”, AB „Gubernija”, UAB „Respublikos investicija” ir UAB „Respublikos spaustuvė” akcininkai. Bendrą reikalų, susijusių su AB „Gubernija”, tvarkymą įrodo ir UAB „Respublikos investicija” 2007 m. balandžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, kuriame užfiksuota, kad V. T. ir R. T. kartu ir vieningai priėmė sprendimą kreiptis į Ūkio banką dėl AB „Gubernija” skolinių įsipareigojimų perpirkimo iš Vilniaus banko ir Hansabanko. Pareiškėjo teiginys, kad atskleista informacija nesudarė ir negalėjo sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie AB „Gubernija”, yra nepagrįstas. Skundžiamame Vertybinių popierių komisijos sprendime aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kokia informacija sudarė ar galėjo sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį. Dienraštyje “Respublika” 2007 m. balandžio 24 d. publikuotame straipsnyje sukuriamas klaidingas įspūdis, kad gamybos AB „Gubernija” atnaujinimas sąlygojo daugiau kaip 14 % akcijų kurso šuolį, nors vien tik gamybos atnaujinimas be realių rezultatų negali pagrįsti akcijų kurso šuolio. Minėtame straipsnyje taip pat sudaromas klaidingas įspūdis apie AB „Gubernija” finansinę būklę, akcentuojant, kad „Gubernija” jau neturi ir skolų, nors faktiškai pasikeitė tik kreditorius, kuriuo tapo UAB „Respublikos investicija”. Straipsnyje neatskleidžiama objektyvi informacija apie laikraščio „Respublika” leidėjo UAB „Respublikos leidiniai” santykius su V. T., kuris taip pat yra pagrindinis akcininkas tiek AB „Gubernija”, tiek UAB „Respublikos investicija”. Vadovaujantis Lietuvos Respublikso visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 63 dalimi, UAB „Respublikos investicija”, kaip informacijos skleidėjas, atsako už skleidžiamos informacijos teisėtumą. UAB „Respublikos investicija”, sekdama skelbiamus AB „Gubernija“ esminius įvykius, suvokė ar turėjo suvokti, kad informacija, skelbiama kituose ginčijamame sprendime nurodytuose dienraščio „Respublika“ straipsniuose, neatitinka tikrovės ar gali sudaryti klaidinantį įspūdį, nes realių teigiamų esminių įvykių AB „Gubernija“ tuo metu nepaskelbė. Pareiškėjo skunde minimas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas buvo apskųstas tik 2007 m. lapkričio 29 d., t. y. Vertybinių popierių komisijos sprendimo priėmimo dieną. Be to, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimo pripažinimas negaliojančiu nepaneigtų kitų Vertybinių popierių komisijos surinktų įrodymų. Atsakovas pažymėjo, jog skiriant baudą, buvo atsižvelgta į tai, kad UAB „Respublikos leidiniai“ nepripažįsta padariusi teisės pažeidimą, taip pat į tai, kad manipuliavimas rinka yra nesąžiningas elgesys kitų rinkos dalyvių atžvilgiu ir griauna jų pasitikėjimą vertybinių popierių rinka. Be to, kryptingas tikrovės neatitinkančios ir klaidinančios informacijos skleidimas truko ne vieną dieną, o AB „Gubernija“ akcijų kaina pakilo dvigubai.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 19 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ skundą patenkino iš dalies – Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381 pakeitė, sumažindamas paskirtą baudą iki 40 000 litų.

8Teismas sprendime nurodė, kad laikraštyje „Respublika“ laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 14 d. iki 2007 m. balandžio 28 d. buvo publikuota eilė straipsnių, susijusių su AB „Gubernija“. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 14 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame kritikuojama Vertybinių popierių biržos veikla, t. y. sprendimas sustabdyti prekybą AB „Gubernija“ akcijomis (T 1, b. l. 18). Tokio sprendimo pagrindas – netinkamas informacijos apie AB „Gubernija“ esminius įvykius atskleidimas žiniasklaidoje, nepranešant jos visiems investuotojams per biržos informacinę sistemą, kaip to reikalauja teisės aktai. Šiame straipsnyje nepagrįstai sumenkinama netinkamo pranešimo apie esminius įvykius reikšmė, tuo sudarant investuotojams klaidingą įspūdį apie esminių įvykių AB „Gubernija“ reikšmę ir aktualumą, o tuo pačiu ir klaidingą įspūdį apie AB „Gubernija“ akcijas. Kitame straipsnyje, išspausdintame tame pačiame leidinyje 2007 m. balandžio 21 d. akcentuojamas prasidėjęs „rekordinis 15 proc. įmonės akcijų kurso šuolis – nuo 1,20 iki 1,38 Lt už akciją“ (T 1, b. l. 21). Šiuo atveju skaitytojams siekiama sudaryti klaidingą įspūdį apie AB „Gubernija“ akcijų kurso šuolį, dėl ko šios akcijos tampa itin patraukliomis, nors pats emitentas tuo metu nebuvo pateikęs jokių pranešimų apie įvykusius esminius įvykius, kurie tokį šuolį pagrįstų. Straipsnyje taip pat nepagrįstai menkinama finansų maklerio M. G. nuomonė, tuo sudarant klaidingą įspūdį apie pateiktą informaciją apie AB „Gubernija“ akcijų likvidumą ir kainos kilimo priežastis. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 24 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame teigiama, kad gamybos AB „Gubernija“ atnaujinimas daugiau kaip 14 proc. sąlygojo akcijų kurso šuolį, kas nėra pagrįsta realiais duomenimis. Straipsnyje taip pat teigiama, kad AB „Gubernija“ jau neturi ir skolų, nors faktiškai pasikeitė tik kreditorius (juo tapo UAB „Respublikos investicija“), kas suponuoja klaidingą vaizdą apie AB „Gubernija“ finansinę būklę. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 25 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame nurodoma, kad „Vilniaus vertybinių popierių biržoje toliau buvo masiškai perkamos AB „Gubernija“ akcijos“ (T 1, b. l. 23). Šioje publikacijoje pateikiama neobjektyvi informacija apie AB „Gubernija“ akcijų pirkimą, tuo sudarant klaidingą įspūdį apie šios bendrovės akcijų kainą ir paklausą. Kritikavimo forma taip pat nepagrįstai vėl menkinama finansų maklerio M.G. nuomonė, o tuo pačiu ir jo kvalifikacija. Dienraštyje „Respublika“ 2007 m. balandžio 28 d. buvo išspausdintas straipsnis, kuriame akcentuojamas AB „Gubernija“ akcijų kurso kilimas, kurio nesąlygojo realūs esminiai įvykiai, galintys pagrįsti tokį akcijų kainos šuolį biržoje, taip pat teikiamos netiesioginės rekomendacijos pirkti AB „Gubernija“ akcijas, sukuriamas klaidingas įspūdis apie AB „Gubernija“ akcijų kainą ir paklausą (T 1, b. l. 24). UAB „Respublikos leidiniai“, nepagrįsdama straipsniuose pateikiamos informacijos objektyviais duomenimis bei neatskleisdama UAB „Respublikos leidiniai“, AB „Gubernija“ ir UAB „Respublikos investicija“ akcininkų sąsajų, skaitytojams formavo klaidingą įspūdį apie AB „Gubernija“ finansinę būklę, akcijų kainą ir paklausą. Byloje nustatyta, kad minėtos publikacijos netiesiogiai turėjo įtakos AB „Gubernija“ akcijų kainoms ir paklausai. AB „Gubernija“ akcijų kaina balandžio mėnesį pakilo nuo 1,02 Lt (mėnesio pradžioje) iki 2,09 Lt (mėnesio pabaigoje) ir buvo sudaryta daugiau sandorių dėl šios bendrovės akcijų perleidimo: per tris mėnesius iki 2007 m. balandžio 1 d. buvo sudaryta viso 285 sandoriai, o 2007 metų balandžio mėnesį – 466 sandoriai. Tuo tarpu, per pirmuosius tris 2008 metų mėnesius AB „Gubernija“ akcijų didžiausia kaina buvo 1,36 Lt, o vidurkis – apie 1,20 Lt (T 1, b. l. 145–165). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – ir Vertybinių popierių įstatymas) 18 straipsnio 1 dalimi, emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka nedelsdamas turi pateikti reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleistais vertybiniais popieriais, operatoriui, Vertybinių popierių komisijai ir šio įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka viešai paskelbti ir įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Informaciniame pranešime turi būti atskleistas esminio įvykio pobūdis ir trumpas turinys. Tuo tarpu bylos medžiaga rodo, kad realių teigiamų esminių įvykių AB „Gubernija“ nagrinėjamu laikotarpiu nepaskelbė, kas galėjo turėti įtakos akcijų kainai ir paklausai (T 1, b. l. 32–48). UAB „Respublikos leidiniai“ žinojo arba turėjo žinoti, kad dienraštyje skelbiama informacija neatitiko tikrovės ir buvo klaidinanti, nes AB „Gubernija“ realių esminių įvykių, kurie galėtų pagrįsti AB „Gubernija“ akcijų kurso šuolį Vilniaus vertybinių popierių biržoje, neįvyko. Teismas padarė išvadą, kad Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 2K-381 yra teisėtas ir pagrįstas, tačiau, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnio 5 dalies nuostatomis ir atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių nenustatyta, padarytos žalos ir pareiškėjui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydžiai nenustatyti, pažeidimo trukmė nėra ilga (14 dienų), yra pagrindas sumažinti paskirtą baudą.

9III.

10Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti visiškai ir panaikinti Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381.

11Pareiškėjas nurodė, kad Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktas draudžia skleisti per visuomenės informavimo priemones (įskaitant internetą) ar kitais būdais informaciją (įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skleidimą), kuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Tačiau ta pati norma nustato, kad jeigu tokią informaciją atskleidžia profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, tokia veika turi būti vertinama atsižvelgiant į jų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninės naudos ar pajamų iš tokios informacijos atskleidimo. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 95 straipsnio, nustatančio baudas už įstatymo pažeidimus, 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad juridiniams asmenims, nesilaikantiems įstatymo IV skyriuje, t. y. ir 63 straipsnyje nustatytų reikalavimų, Vertybinių popierių komisija turi teisę skirti piniginę baudą iki 100 tūkstančių litų, jei neteisėtai gautų pajamų dydis neviršija 100 tūkstančių litų, ir iki trigubo neteisėtai gautų pajamų dydžio, jei neteisėtai gautų pajamų dydis viršija 100 tūkstančių litų. Šio įstatymo 96 straipsnio 5 dalies 3 punkte yra numatyta, kad Vertybinių popierių komisija diferencijuoja skiriamos baudos dydį, be kita ko, atsižvelgdama į asmeniui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydį. Pareiškėjo nuomone, vadovaujantis aukščiau nurodytomis įstatymo nuostatomis, draudimo manipuliuoti rinka pažeidimo konstatavimas privalėjo būti betarpiškai pagrįstas Vertybinių popierių rinkos komisijos įrodytu pareiškėjo pajamų ar naudos iš aprašytos veikos gavimo faktu. Nenustačius, kad nagrinėjamu atveju UAB „Respublikos leidiniai“ gavo pajamų, nebuvo pagrindo pripažinti, jog buvo pažeistas draudimas manipuliuoti rinka. Be to, asmuo gali būti patrauktas teisinėn atsakomybėn už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą, jeigu jo veiksmuose yra ir visi kiti šio pažeidimo sudėties požymiai: a) per visuomenės informavimo priemones ar kitais būdais turi būti atskleista informacija; b) atskleista informacija sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones; c) informaciją atskleidęs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad atskleistoji informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Nagrinėjamu atveju UAB „Respublikos leidiniai“ veiksmuose nėra b) ir c) punktuose nurodytų požymių. Straipsniuose paskelbta informacija buvo surinkta iš atsakingų AB „Gubernija“ valdymo organų narių, taip pat buvo atsižvelgta į viešai atskleistą informaciją apie AB „Gubernija“ esminius įvykius bei prekybos Vilniaus vertybinių popierių biržoje statistinius duomenis. UAB „Respublikos leidiniai“ neturėjo pagrindo abejoti tokios informacijos turiniu. Be to, UAB „Respublikos leidiniai“ ne atskleidė, o tik išplatino (pakartojo) informaciją, kuri jau prieš tai buvo viešai atskleista šioje administracinėje byloje nustatytų šaltinių.

12Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Vertybinių popierių komisija prašė palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas grindė iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti jo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymi, kad pareiškėjo teiginys, jog pajamų ar naudos gavimas yra privalomas manipuliavimo rinka požymis, yra nepagrįstas. Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas draudimas galioja visiems asmenims ir nėra siejamas su naudos ar pajamų gavimu iš draudžiamos veiklos. Šio įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte taip pat nustatyta, kad atvejai, kuomet rinka manipuliuoja profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, turi būti vertinami atsižvelgiant į žurnalistų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninės naudos ar pajamų iš tikrovės neatitinkančios ar klaidinančios informacijos atskleidimo. Atsakovo nuomone, įstatymų leidėjas šia norma siekė, kad Vertybinių popierių komisija, nagrinėdama manipuliavimo rinka bylas, žurnalistų veiksmus vertintų vadovaudamasi jų profesinę veiklą reglamentuojančiomis teisės normomis, taip pat bendradarbiautų su žurnalistų priežiūros institucija. Nagrinėjamu atveju Vertybinių popierių komisija šią pareigą įvykdė ir informavo Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją apie laikraštyje „Respublika“ išspausdintus nekorektiškus ir klaidinančius straipsnius, susijusius su AB „Gubernija“. Atsakovo nuomone, pareiškėjas netinkamai aiškina ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 5 punktą bei 96 straipsnio 5 dalies 3 punktą. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į tai, kad manipuliavimas rinka gali sukelti nenuspėjamas pasekmes ir neretai gali būti neteisėto pasipelnymo šaltiniu, šio įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatė dvi už manipuliavimą rinka skirtinos ekonominės sankcijos ribas: 1) iki 100 tūkstančių litų, kuomet neteisėtai gautų pajamų dydis neviršija 100 tūkstančių litų, 2) iki trigubo neteisėtai gautų pajamų dydžio, kai jų dydis viršija 100 tūkstančių litų. Pirmoji skirtinos baudos riba galioja ir tais atvejais, kai manipuliuojant rinka neteisėtos pajamos negaunamos (jos lygios 0). Tuo tarpu įstatymo 96 straipsnio 5 dalyje numatyti kriterijai, į kuriuos Vertybinių popierių komisija atsižvelgia diferencijuodama skiriamos baudos dydį. Asmeniui dėl pažeidimo tekusių pajamų dydis yra tik vienas iš tokių kriterijų.

13IV.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Respublikos leidiniai“ apeliacinį skundą patenkino. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - UAB „Respublikos leidiniai“ skundą patenkino, o Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381 panaikino.

15Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 2K-381 (T 1, b. l. 11-15) paskyrė UAB „Respublikos leidiniai“ 70 000 litų baudą už Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą. Minėtoje įstatymo normoje yra nurodyta, jog visiems asmenims draudžiama skleisti per visuomenės informavimo priemones (įskaitant internetą) ar kitais būdais informaciją (įskaitant gandų ir neteisingų ar klaidinančių naujienų skelbimą), kuri sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones, jei tai padaręs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Jeigu tokią informaciją atskleidžia profesinę veiklą vykdantys žurnalistai, tokia veika turi būti vertinama atsižvelgiant į jų veiklą reguliuojančias teisės normas, išskyrus atvejus, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai gauna asmeninės naudos ar pajamų iš tokios informacijos atskleidimo.

16Teismas nustatė, kad iš minėtos įstatymo nuostatos matyti, kad draudžiamos veikos konstatavimui būtina nustatyti tokius faktus: 1) turi būti paskleista informacija per visuomenės informavimo priemones; 2) paskleista informacija turi sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones ir 3) tokią informaciją paskleidęs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Visų šių trijų elementų buvimas yra privalomas, siekiant konstatuoti veikos neteisėtumą.

17Teisėjų kolegija konstatatvo, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog spaudoje buvo paskelbta informacija apie AB „Gubernijos“ akcijas, valdymo organus, finansinę būklę (T 1, b. l. 17-24). Tam, kad toks informacijos skleidimas būtų laikomas neteisėtu, būtina nustatyti antrąjį iš minėtų elementų, t. y. informacijos neteisingumą. Tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad straipsniuose aprašytos aplinkybės neatitiktų tikrovės ar būtų klaidinančios. Netgi priešingai – iš pranešimų Vertybinių popierių komisijai (T 1, b. l. 32-48), akcijų kainų grafiko (T 1, b. l. 50) matyti, kad spaudoje paskelbta informacija atitinka realiai vykusią situaciją. Aplinkybė, kad fizinis asmuo R. T. laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 13 d. iki 2007 m. balandžio 23 d. įsigijo daug AB „Gubernija“ akcijų, nelaikytina tokia, kuri paneigia anksčiau paminėtus faktus.

18Teismas nustatė, kad fiziniai asmenys R. T., V. T. ir juridiniai asmenys UAB „Respublikos leidiniai“ ar AB „Gubernija“ yra visiškai atskiri subjektai, kurių negalima tapatinti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2 knygoje yra reglamentuotas tiek fizinių, tiek juridinių asmenų statusas. CK 2.33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog juridinis asmuo yra savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu (CK 2.45 str.). Juridiniai asmenys įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus (CK 2.81 str. 1 d.). Kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą <...> (CK 2.82 str. 2 d.), t. y. minėtose teisės aktų nuostatose yra aiškiai atskiriamas juridinis asmuo nuo jo dalyvių – šiuo atveju, akcininkų, be to, akcininkai negali būti tapatinami ne tik su juridiniais asmenimis, bet ir su juridinio asmens valdymo organais. Tai, kad keli akcininkai tarpusavyje yra susiję giminystės ar svainystės ryšiais, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, jog tai, kas yra žinoma vienam fiziniam asmeniui, yra neabejotinai žinoma ir kitam arba kad tuo siekiama iškreipti vertybinių popierių rinką. Įrodymų, kad tai, ką žino V. T., neabejotinai žino ir R. T., byloje nėra. Įvertinusi šią aplinkybę bei pirmiau aptartą aplinkybę dėl faktų atitikimo tikrovei, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamuoju atveju nėra ir trečio įstatyme reikalaujamo elemento, t. y. informaciją paskleidusio asmens žinojimo apie informacijos neatitikimą tikrovei.

19Tai, kad skelbiant informaciją, susijusią su AB „Gubernija“ padėtimi rinkoje, galimai buvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos nuostatos, nėra reikšminga šioje byloje, kadangi nagrinėjamuoju atveju yra tiriamas tik tokios informacijos pateikimo poveikis rinkai.

20Dėl šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris turi būti naikinamas ir priėmė naują sprendimą – Vertybinių popierių komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 2K-381 panaikino.

21V.

22Atsakovas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2009 m. gegužės 20 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-444/2009 vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktais.

23Prašymas grindžiamas šiais argumentais:

241. Teisingos ir vienodos administracinių teismų praktikos formavimas ir užtikrinimas ypač reikšmingas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principus, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų, todėl kuriama teismų praktika jokiu būdu negali būti ne tik nevienoda, bet ir klaidinga. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iki skundžiamo sprendimo priėmimo nėra nagrinėjęs bylų dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto, todėl dėl šios normos taikymo nėra susiformavusi teismų praktika. Teigia, jog akivaizdu, kad nesant teismų praktikai negalima nuo jos ir nukrypti, tačiau šiuo atveju pradedama formuoti klaidinga teismų praktika, kuri užkirs kelią tolimesniam ir tinkamam Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymui, taip sudarant palankias sąlygas manipuliuoti informacija, tokiu būdu veikiant vertybinių popierių kainą Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilniuje.

25Mano, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-444/2009 formuoja naują, tačiau klaidingą teismų praktiką, šioje srityje ir daro esminius materialinės teisės normų pažeidimus jas taikant, dėl žemiau išvardytų argumentų. Teigia, kad remiantis CK 3.130 str. ir 3.132 str., tarp R. T. ir V. T. yra tiesioji giminystės linija (V. T. yra R. T. tėvas). Šeimos santykiai patys savaime reiškia, kad tarp šeimos narių yra bendri interesai, keitimasis informacija, savitarpio pagalba. Nurodo, kad V. T. yra pagrindinis AB „Gubernija“ akcininkas (turi 33,74 proc. akcijų), taip pat pagrindinis UAB „Respublikos leidiniai" akcininkas (turi 74 proc. akcijų), o jo kontroliuojama UAB „Respublikos spaustuvė" taip pat AB „Gubernija" akcininke (turi 11,33 proc. akcijų). V. T. taip pat aktyviai dalyvauja laikraščio „Respublika“ veikloje, kadangi pasirašo kaip vyiausiasis redaktorius ar leidėjas. Savo ruožtu R. T. taip pat yra UAB „Respublikos leidiniai“ akcininkas (turi 10 proc. akcijų), o nuo 2007 m. balandžio 14 d. iki 2007 m. balandžio 28 d., kai buvo spausdinami teigiami straipsniai, pirko AB „Gubernija“ akcijas. Teigia, kad vien giminystės ryšiai neduoda pagrindo teigti, kad asmenys yra susiję ar kartu veikiantys, tačiau šioje byloje vien tuo faktu remtasi nebuvo. Teismams buvo pateikti kiti faktiniai duomenys, kurie patvirtina šių asmenų bendrą veikimą siekiant konkretaus tikslo. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas klaidingai ir siaurai, neatsižvelgdamas j visų aplinkybių visetą, rėmėsi CK 2 knygos nuostatomis ir padarė klaidingą išvadą, kad CK 2.33, 2.45, 2.81, 2.82 straipsniai leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad minėti fiziniai ir juridiniai asmenys nėra susiję. Teismas neteisingai pritaikė minėtus CK straipsnius, kadangi bylai reikšminga aplinkybė buvo ne šių asmenų tapatinimas, bet jų tarpusavio santykiai, ryšiai ir galėjimas daryti įtaką savo valdomos bendrovės, t. y. UAB „Respublikos leidiniai" sprendimams ir spausdinamos informacijos turiniui, taip siekiat bendro intereso dėl AB „Gubernija" akcijų vertės padidėjimo.

26Atkreipia dėmesį į aiškią susijusių asmenų (me tik giminystės ryšiais) veikimo mechanizmo schemą siekiant neteisėtos naudos ir tokiu būdu klaidinant visus investuotojus:

27a) V. T. ir R. T. yra tėvas ir sūnus;

28b) V. T. ir R. T. yra UAB „Respublikos leidiniai“ akcininkai, (74 % ir 10 % akcijų):

29c) V. T. yra UAB „Respublikos leidiniai“ vyr. redaktorius;

30d) V. T. ir R. T. kitų UAB bendrasavininkiai;

31e) V. T. ir R. T. priima bendrus sprendimus (sprendimas kreiptis į AB „Ūkio bankas“);

32f) V. T. ir R. T. yra AB „Gubernija“ akcininkai;

33g) UAB „Respublikos leidiniai“ nuo 2007 m. balandžio 14 d. iki 2007 m. balandžio 28 d. spausdino teigiamus straipsnius apie AB „Guberniją“;

34h) R. T. perka AB „Gubernija“ akcijas;

35i) sudaromas klaidingas įspūdis dėl AB „Gubernija“ akcijų paklausos ir jų vertės;

36y) AB „Gubernija“ akcijų vertė biržoje kyla;

37j) V. T. ir R. T. turimų AB „Gubernija“ akcijų vertė išaugo.

382. Teigia, kad neatnaujinus proceso minėtoje byloje, bus suformuota klaidinga teismų praktika, kuri užkirs kelią traukti teisinėn atsakomybėn asmenis, atsakingus už manipuliavimą informacija. Mano, kad bus sukurtas pavojingas precedentas, įpareigojantis kitus teismus analogišką schemą traktuoti kaip teisės aktų leistinus veiksmus vien dėl to, kad teismas vertino įrodymus pagal CK 2.33, 2.45, 2.81, 2.82 straipsnių nuostatas, aiškiai atskirdamas juridinį asmenį nuo jo dalyvių ir neatsižvelgdamas į įrodymų visetą, todėl padarė klaidingą išvadą dėl asmenų susiejimo klausimo ir Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo. Mano, kad tokia teismų praktika vieninteliems ir pagrindiniams bendrovės akcininkams suteiks imunitetą tokio pobūdžio bylose, ir leis teigti, kad jie neturi ir negali daryti jokios įtakos bendrovės veiklai.

393. Atkreipia dėmesį, jog Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienašmenį valdymo organą. Būtent tokia struktūra yra UAB „Respublikos leidiniai“. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. sausio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr.A756-1354/2008, šios įstatymų nuostatos reiškia tai, kad bendrovėje privalo nuolat būti sudaryti ir veikti du organai: aukščiausias organas - visuotinis akcininkų susirinkimas, ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas. Tuo paties įstatymo 19 staipsnio 8 dalis taip pat įtvirtinta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai. Šio įstatymo 20 straipsnis taip pat nustato plačią visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją. Kadangi V. T. yra pagrindinis UAB „Respublikos leidiniai“ akcininkas (74 proc), o jo sūnus R. T. taip pat turi šios bendrovės akcijų, jie sudaro aukščiausią bendrovės organą, kuriuo naudai ir interesais privalo veikti bendrovės valdymo organai, t.y. UAB „Respublikos leidiniai“ vadovas. Nurodo, kad klaidinga teigti, kad juridinis asmuo yra visiškai atskirtas nuo jo akcininkų. Be to, skundžiamame sprendime teismas nesivadovavo ABTĮ nuostatomis, o apsiribojo tam tikrų CK nuostatų aiškinimu. Komisija neginčija Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įrodymų vertinimo konkrečioje byloje, o teigia, kad įrodymai buvo vertinami atsižvelgiant ne į visas reikšmingas ir su byla susijusias teisės normas. Teigia, kad būtina patikrinti bylą materialinės teisės normų taikymo aspektu ir nustatyti, ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vadovavosi visomis konkrečiai bylai reikšmingomis teisės nuostatomis.

404. Pažymi, kad draudimas manipuliuoti rinka, įtvirtintas Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte remiasi Europos Sąjungos teisės aktu - Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka). Direktyva numato, kad už manipuliavimą rinka, kuris gali pasireikšti tikrovės neatitinkančios ar klaidinančios informacijos skleidimu per visuomenės informavimo priemones, valstybės narės turi taikyti veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas sankcijas. Nurodo, kad šioje srityje formuojama vieninga teismų praktika turi ypatingą reikšmę tiek užkertant kelią manipuliavimui rinka, tiek taikant sankcijas už padarytus pažeidimus ir darytų žalą tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojams.

415. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 1 d. sprendime, dėl kuriuo prašoma atnaujinti procesą, teisingai pažymėjo, kad vertinant FPRĮ

4263 straipsnio 1 dalies 3 punktą, draudžiamos veikos konstatavimui būtina nustatyti 3 aplinkybes. Tačiau tolimesni teismo motyvai, šią teisės normą padaro deklaratyvia ir praktiškai nepritaikoma, kadangi siekiant įrodyti trečią aplinkybę, t. y. kad tokią informaciją paskleidęs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitinkanti tikrovės ar buvo klaidinanti, nepakaks faktų (artimi giminystės ir verslo ryšiai) ir logiškos veiksmų sekos (kelių susijusių asmenų veiksmai lemia jų visų neteisėtą pasipelnymą kylant konkrečių akcijų kainai) analizės įvertinimo. Atkreipia dėmesį, kad Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto dispozicijos trečiasis elementas reikalauja įrodyti, kad asmuo žinojo ar turėjo žinoti kad informacija buvo klaidinanti, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas klaidingai taiko šią teisės normą, reikalaudamas pateiki neginčijamus įrodymus, kad asmuo žinojo apie informacijos klaidingumą, kadangi užtenka įrodyti, kad vidutiniškai protingas žmogus esant atitinkamoms aplinkybėms turėjo apie tai žinoti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo sprendime, dėl kuriuo prašoma atnaujinti procesą, taip pat klaidingai konstatuoja, kad byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad straipsniuose aprašytos aplinkybės neatitiktų tikrovės ar būtų klaidinančios. Pažymi, kad Komisijos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendime Nr. 2K-381 pateikta išsami straipsnių analizė ir įrodymai, patvirtinantys informacijos klaidingumą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, o tik pateikė nemotyvuotą išvadą, kad klaidinimo nebuvo. Pažymi, kad manipuliavimas rinka, ypatingai per visuomenės informavimo priemones skleidžiant klaidinančią informaciją apie tam tiktas akcijas ar bendrovę, visose ES valstybėse vertinamas kaip sunkus teisės pažeidimas už kurį numatytos griežtos administracinės ir baudžiamosios sankcijos. Sis pažeidimas sudaro prielaidas masiniam žmonių klaidinimui ir daro įtaką investuotojų sprendimams. Tokie sprendimai, paremti tikrovės neatitinkančia informacija, gali padaryti didelę materialinę žalą investuotojams. Manipuliavimas informacija taip pat iškraipo finansinių priemonių rinką, kenkia jos skaidrumui, investuotojų pasitikėjimui bei mažina užsienio investicijų srautą į Lietuvą.

436. Prašymo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą numatytu pagrindu svarba taip pat grindžiama tuo, jog Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktas tinkamas aiškinimas bei taikymas yra itin svarbus siekiant Finansinių priemonių rinkos įstatymo įtvirtintų teisinio reguliavimo tikslų, o, išskyrus skundžiamą sprendimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nėra suformulavęs šios teisės normos aiškinimo taisyklių. Mano, kad skundžiamo sprendimo atveju būtų suformuota klaidinga teismų praktika manipuliavimo informacija siekiant paveikti vertybinių popierių kainą bylose, kuri skatintų per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais skleisti tikrovės neatitinkančią ar klaidinančią informaciją už tai nesulaukiant atitinkamų sankcijų.

44Teisėjų kolegija

konstatuoja:

45VI.

46Prašymas atmestinas.

47Proceso atnaujinimas savo esme yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik ypatingais atvejais griežtai laikantis ABTĮ IV skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų ir tvarkos. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skirsnyje, t.y. ABTĮ IV skyriaus 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Proceso atnaujinimo pagrindai išvardyti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 1-12 punktuose.

48ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Darytina išvada, kad procesas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jei teismas nustato abi sąlygas: prašymas pateiktas nepraleidus įstatymu nustatyto termino (ABTĮ 156 straipsnis); prašymas pateiktas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalis).

49Remiantis ABTĮ 156 straipsnio 1 dalimi prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo to dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A502-444/2009 buvo priimta ir įsiteisėjo 2009 m. balandžio 1 d. Šios administracinės bylos šalies – atsakovo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos prašymas atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme gautas 2009 m. gegužės 21 d. Taigi prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo terminas nepraleistas.

50Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose nurodytais pagrindais.

51Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį.

52Įvertinusi prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nors pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindu nurodo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą ir mano, kad teismas neteisingai pritaikė CK 2.33, 2.45, 2.81 ir 2.82 straipsnių nuostatas bei Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktą, tačiau iš esmės nesutinka su įrodymų vertinimu ir teismo išvadomis, kurias padarė apeliacinės instancijos administracinis teismas įvertinęs įrodymus.

53Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ABTĮ IV skyrius, reglamentuojantis proceso administracinėse bylose atnaujinimą, nesuteikia Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įgaliojimų sprendžiant prašymą dėl proceso atnaujinimo tirti ir vertinti įrodymus. Įrodymai tiriami ir vertinami nagrinėjant bylą iš esmės pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme. ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis nustato, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi įrodymų vertinimas yra procesas, kuris kiekvienoje konkrečioje byloje pagrįstas vidiniu bylą nagrinėjančio teismo įsitikinimu. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje nėra numatyta, kad procesas gali būti atnaujintas dėl netinkamo įrodymų vertinimo.

54Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiasiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimo, bylą apeliacinio proceso tvarka nagrinėjusios teisėjų kolegijos išvados, jog nagrinėjamoje byloje nenustatyti du draudžiamos veiklos (Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktas) konstatavimui būtini elementai (informacijos neteisingumas ir informaciją paskleidusio asmens žinojimas apie informacijos neatitikimą tikrovei) pagrįstos šioje konkrečioje byloje ištirtų įrodymų vertinimu.

55Pareiškėjas nepateikė akivaizdžių įrodymų, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.). Todėl atsakovo prašymas dėl proceso atnaujinimo vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

56Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija taip pat prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu. Procesas šiuo pagrindu gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.

57Prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog administracinių teismų praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos arba teismų praktika formuojama klaidinga linkme. Pareiškėjas pažymi, kad dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo teismų praktikos nėra, tačiau mano, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu, priimtu administracinėje byloje Nr. A502-444/2009, teismų praktika dėl minėtos įstatymo normos taikymo formuojama klaidinga linkme.

58Teismų praktika taikant įstatymus kitose bylose gali būti teisingai pasiremta tik tuo atveju, jei bylų faktinės aplinkybės visiškai identiškos. Kiekvienoje konkrečioje byloje ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų konkrečios normos taikomos atsižvelgiant į kiekvienai individualiai bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Teisėjų kolegija pažymi, jog administracinė byla Nr. A502-444/2009 teismų praktikos formavimui gali būti reikšminga ta prasme, kad joje konstatuota, jog Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos draudžiamos veikos konstatavimui būtina nustatyti tris faktus: 1) turi būti paskleista informacija per visuomenės informavimo priemones; 2) paskleista informacija turi sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansines priemones ir 3) tokią informaciją paskleidęs asmuo žinojo ar turėjo žinoti, kad informacija neatitiko tikrovės ar buvo klaidinanti. Visų šių trijų elementų buvimas yra privalomas, siekiant konstatuoti veikos neteisėtumą. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad minėtų elementų įrodinėjimas kiekvienoje konkrečioje byloje priklauso nuo toje byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumos ir turi būti atliktas pagal įrodymų vertinimo taisykles. Todėl nėra pagrindo pripažinti pagrįstu pareiškėjo argumentą, kad nagrinėjamoje byloje teismų praktika dėl Finansinių priemonių rinkos įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo formuojama klaidinga linkme. Pagrindo atnaujinti procesą 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje Nr. A502-444/2009 atsisakytina atnaujinti ( ABTĮ 159 straipsnio 1 dalis).

59Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

60Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

61Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A502-444/2009 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos leidiniai“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

62Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Respublikos leidiniai“... 5. Atsakovas Vertybinių popierių komisija prašė atmesti pareiškėjo skundą... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 19 d. sprendimu... 8. Teismas sprendime nurodė, kad laikraštyje „Respublika“ laikotarpiu nuo... 9. III.... 10. Apeliaciniu skundu pareiškėjas UAB „Respublikos leidiniai“ prašė... 11. Pareiškėjas nurodė, kad Finansinių priemonių rinkų įstatymo 63... 12. Atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą atsakovas Vertybinių popierių... 13. IV.... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio 1 d. sprendimu... 15. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2007... 16. Teismas nustatė, kad iš minėtos įstatymo nuostatos matyti, kad draudžiamos... 17. Teisėjų kolegija konstatatvo, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog... 18. Teismas nustatė, kad fiziniai asmenys R. T., V. T. ir juridiniai asmenys UAB... 19. Tai, kad skelbiant informaciją, susijusią su AB „Gubernija“ padėtimi... 20. Dėl šių aplinkybių teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos... 21. V.... 22. Atsakovas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2009 m. gegužės... 23. Prašymas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Teisingos ir vienodos administracinių teismų praktikos formavimas ir... 25. Mano, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d.... 26. Atkreipia dėmesį į aiškią susijusių asmenų (me tik giminystės ryšiais)... 27. a) V. T. ir R. T. yra tėvas ir sūnus;... 28. b) V. T. ir R. T. yra UAB „Respublikos leidiniai“ akcininkai, (74 % ir 10 %... 29. c) V. T. yra UAB „Respublikos leidiniai“ vyr. redaktorius;... 30. d) V. T. ir R. T. kitų UAB bendrasavininkiai;... 31. e) V. T. ir R. T. priima bendrus sprendimus (sprendimas kreiptis į AB „Ūkio... 32. f) V. T. ir R. T. yra AB „Gubernija“ akcininkai;... 33. g) UAB „Respublikos leidiniai“ nuo 2007 m. balandžio 14 d. iki 2007 m.... 34. h) R. T. perka AB „Gubernija“ akcijas;... 35. i) sudaromas klaidingas įspūdis dėl AB „Gubernija“ akcijų paklausos ir... 36. y) AB „Gubernija“ akcijų vertė biržoje kyla;... 37. j) V. T. ir R. T. turimų AB „Gubernija“ akcijų vertė išaugo.... 38. 2. Teigia, kad neatnaujinus proceso minėtoje byloje, bus suformuota klaidinga... 39. 3. Atkreipia dėmesį, jog Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje... 40. 4. Pažymi, kad draudimas manipuliuoti rinka, įtvirtintas Finansinių... 41. 5. Nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio... 42. 63 straipsnio 1 dalies 3 punktą, draudžiamos veikos konstatavimui būtina... 43. 6. Prašymo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą... 44. Teisėjų kolegija... 45. VI.... 46. Prašymas atmestinas.... 47. Proceso atnaujinimas savo esme yra išimtinė procedūra, kuri taikoma tik... 48. ABTĮ 158 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nagrinėdamas prašymą dėl... 49. Remiantis ABTĮ 156 straipsnio 1 dalimi prašymas dėl proceso atnaujinimo gali... 50. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija prašo atnaujinti procesą... 51. Procesas gali būti atnaujinamas pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10... 52. Įvertinusi prašymo dėl proceso atnaujinimo argumentus, teisėjų kolegija... 53. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ABTĮ IV skyrius, reglamentuojantis proceso... 54. Kaip matyti iš Lietuvos vyriausiasiojo administracinio teismo 2009 m.... 55. Pareiškėjas nepateikė akivaizdžių įrodymų, kad padarytas esminis... 56. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija taip pat prašo atnaujinti... 57. Prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, suinteresuotas asmuo turi... 58. Teismų praktika taikant įstatymus kitose bylose gali būti teisingai... 59. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 60. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos prašymą dėl proceso... 61. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.... 62. Nutartis neskundžiama....