Byla I-940-480/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė susipažinusi su pareiškėjos Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ skundu ir prašymu atnaujinti terminą

Nustatė

3Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. liepos 16 d. buvo gautas pareiškėjos Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ skundas atsakovams Alytaus miesto savivaldybės administracijai ir Alytaus apskrities viršininko administracijai.

42009 m. liepos 22 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi skundą buvo atsisakyta priimti, kadangi pareiškėja praleido skundo padavimo terminą ir neprašė jo atnaujinti

52009 m. rugpjūčio 17 d. Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ pateikė teismui naują skundą, kuriame prašoma įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją pakartotinai atlikti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių dėl teritorijų Matulaičio g. 18 ir Krikščionių pagalbos g. 2, keitimą atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pareiškėjo 2009 m. balandžio 14 d. pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei juose nurodytus pažeidimus; įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinių dėl teritorijų Matulaičio g. 18 ir Krikščionių pagalbos g. 2 keitimo planavimo procedūros priežiūrą, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pareiškėjo 2009m. gegužės 29 d. pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

6Pareiškėja taip pat prašo atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodo, kad terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių. Ginčijamą sprendimą gavo 2009 m. birželio 11 d.. Pareiškėja buvo įsitikinusi, jog šiuo atveju specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Skundą teismui paštu padavė 2009 m. liepos 13 d. , t. y. nepraleidusi dažniausiai taikomo vieno mėnesio termino (kadangi liepos 11 d. – nedarbo diena), dėl kurio sąžiningai klydo, o įstatymų nustatytą terminą praleido nedaug. Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ yra neseniai įsteigta pilietinę visuomenę siekiančių kurti asmenų organizacija tik pradedanti susipažinti su teritorijų planavimą bei kitus judėjimo keliamus klausimus reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos ekonomiką apėmusiu krizės laikotarpiu neturi galimybių samdyti brangiai kainuojančių advokatų, todėl padarė šią klaidą. Šiuo atveju atsakovas tiksliai nenurodė konkretaus jo sprendimo skundimo termino.

7Prašymas netenkintinas.

8Visuomenės pasiūlymų teikimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnyje, o taip pat Lietuvos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarime Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 904, įsigaliojusio nuo 2004 m. liepos 21 d. (Žin., 2004, Nr. 112-4189) redakcija), 9-10 punktuose. Visose šiose nuostatose įtvirtinta planavimo organizatoriaus pareiga registruoti teikiamus pasiūlymus ir visus juos kartu su plano rengėju išnagrinėti, apsvarstyti, aptarti, įvertinti, sprendimu priimti arba atmesti atsakyti pasiūlymus pateikusiems asmenims raštu per 10 darbo dienų po viešo susirinkimo ar jų svarstymo dienos (nurodydamas pasiūlymų atmetimo motyvus, jeigu jie atmesti). Toks atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai. Ginčijamu atveju pareiškėja pateikė 2009 m. balandžio 14 d. pasiūlymą Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Gavusi atsakymą pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka (Teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punktas), t. y. 2009 m. balandžio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą Nr. SD-3276 (6.18) apskundė Alytaus apskrities viršininko administracijai, kuri 2009 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. 4-451-(1.55.) netenkino pareiškėjos skundo. Minėtame Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendime pareiškėjai išaiškinta apskundimo tvarka. Nors pareiškėja skunde ir neginčija teisines pasekmes jos atžvilgiu sukeliančių sprendimų, tačiau terminas skundui paduoti yra skaičiuotinas nuo Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. birželio 10 d. sprendimo Nr. 4-451-(1.55.) gavimo dienos.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalis numato, kad išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

10Vadovaujantis minėtomis įstatymo normomis, Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ gavusi Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. birželio 10 d. sprendimą Nr. 4-451-(1.55.), turėjo teisę jį skųsti teismui per dvidešimt dienų nuo išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimo gavimo dienos. Nustatyta, kad pareiškėja šį sprendimą gavo 2009 m. birželio 11 d. (paštu), nuo tada ir skaičiuojamas dvidešimties dienų terminas skundui paduoti. Pareiškėja skundą teismui galėjo paduoti iki 2009 m. liepos 1 d. Tačiau tik 2009 m. liepos 13 d. (paštu) su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, kuris 2009 m. liepos 22 d. nutartimi skundą atsisakė priimti, kadangi praleistas skundo padavimo terminas ir neprašo jo atnaujinti. 2009 m. rugpjūčio 17 d. Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ pateikė teismui naują skundą, t. y. praleidus įstatymo nustatytą terminą.

11Pareiškėja prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti nurodė, jog terminą praleido, kadangi manė, t. y. sąžiningai klydo, jog šiuo atveju specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, laikytina, kad pareiškėjos nurodyta termino praleidimo priežastis (nežinojo sprendimo skundimo termino) yra subjektyvaus pobūdžio elementas, todėl negali būti laikomas svarbia – terminas neatnaujintinas. Taip pat ir kiti pareiškėjos argumentai neleidžia teigti, kad ji, įgyvendindama savo teises buvo atidi ir rūpestinga. 2009 m. liepos 16 d. Kauno apygardos administarciniam teismui pateiktame skunde pareiškėja buvo nurodžiusi taip pat ir savo buveinės adresą Kreivoji g. 10, Alytus. Šiuo adresu ir išsiųsta 2009 m. liepos 22 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartis.

12Realizuojant teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principą, ABTĮ 34 straipsnis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t. y. teisė į teisminę gynybą tinkamai realizuota dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis galima laikyti aplinkybes, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo asmens valios. Įstatymas kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės pažeistos, suteikia galimybę kreiptis į teismą, siekiant jas apginti, tačiau ši asmens teisė nėra absoliuti ir ji nereiškia, jog asmuo bet kuriuo metu gali ją realizuoti. Siekiant garantuoti teisinių santykių stabilumą, užtikrinti teisinių santykių dalyviams apibrėžtumą dėl jų teisinės padėties, bei siekiant, kad faktinės bylos aplinkybės būtų išaiškintos nepraėjus daug laiko po jų įvykimo, įstatymas nustato laiko tarpą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynybą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnio įtvirtinta nuostata, kad „įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus (asmuo) privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų”. ABTĮ 53 straipsnis be šalių procesinių teisių nustato ir pareigą tomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.

13Kadangi terminas neatnaujintas, todėl Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“ skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu).

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėja

Nutarė

17Neatnaujinti skundo padavimo termino.

18Skundą atsisakyti priimti.

19Grąžinti 100 (šimto) litų žyminį mokestį Asociacijos – judėjimas „Dzūkijos regiono bendruomenė“, sumokėtą 2009 m. rugpjūčio 12 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai (sąskaitos Nr. LT247300010112394300).

20Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai