Byla I-8243-484/2007

1

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Petro Viščinio, sekretoriaujant Aušrai Kartanienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Audriui Lukoševičiui ir atsakovo atstovei Dovilei Navickienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ skundą dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos sprendimo dalies panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyrius).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5

6Pareiškėja UAB „Lukoil Baltija“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos sprendimo Nr. (06) SD-12625 dalį, kuria palikti galioti vyresniosios darbo inspektorės reikalavimo Nr. 621-078 punktai Nr. 1 ir 6, bei prašo panaikinti vyresniosios darbo inspektorės reikalavimo Nr. 621-078 (toliau – Reikalavimas), dalį dėl nurodymų Nr. 1 ir 6. Pareiškėja taip pat prašo priteisti iš atsakovo sumokėtą žyminį mokestį (b. l. 2-3).

7Skunde nurodo, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalis suteikia teisę šalims laisvai susitarti dėl atostogų eilės ir jos formos. Pareiškėjos tvirtinimu, LR darbo kodekse nėra imperatyvios normos, įpareigojančios sudaryti atostogų eilę konkrečiomis kalendorinėmis dienomis. Teigia, kad įpareigojant ūkio subjektą sudaryti atostogų grafiką kalendorinėmis dienomis, būtų apribota tiek darbdavio, tiek ir darbuotojų dispozicijos teisė, nustatyta LR darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalyje. Pažymi, kad atostogų suteikimo eiliškumas numatytas Valstybinės darbo inspekcijos patikrintame degalinės darbuotojų planuojamame atostogų grafike. Planuojamame atostogų grafike galima identifikuoti atostogų eiliškumą per kalendorinius metus, todėl mano, kad LR darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalies reikalavimai yra patenkinti ir atostogų eilė sudaryta tinkamai.

8Dėl reikalavimo 6 punkto pareiškėja nurodo, kad LR darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalis numato tris alternatyvias kompensavimo už darbą poilsio dienomis priemones: 1) dvigubą apmokėjimą, 2) kitą poilsio dieną arba 3) papildomą dieną, pridedamą prie kasmetinių atostogų. Pritaikius vieną iš šių alternatyvių kompensacijos priemonių, netenkama teisės reikalauti papildomai pritaikyti kitą kompensacijos priemonę. Pareiškėjos tvirtinimu, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir darbo grafikai patvirtina, kad darbuotojams, dirbusiems poilsio dienomis pagal galiojantį grafiką, buvo suteiktos kitos poilsio dienos, kurios galiojančiame darbo grafike nenumatytos. Atsižvelgdama į tai, teigia, kad darbuotojai išnaudojo vieną iš alternatyviųjų LR darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalyje nurodytų kompensavimo priemonių, todėl kitos alternatyviosios kompensavimo priemonės negali būti pritaikytos. Pažymėjo, kad įstatymas nereglamentuoja, kokia forma (žodžiu ar raštu) turi būti pasiektas darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl kompensavimo būdo, todėl vien faktas, kad susitarimas nėra rašytinis, neįrodo, kad pritaikytas kompensavimo būdas pažeidžia darbuotojo arba darbdavio interesus. Dėl nurodytų priežasčių tvirtina, kad nepažeidė LR darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

9Atsakovė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija su pareiškėjos skundu nesutinka ir atsiliepime nurodo, kad 2007-05-28 atliekant reaguojamąjį inspektavimą nustatyta, kad UAB „Lukoil Baltija“ direktoriaus patvirtintame 2007 metų „Kaunas Ateities 105“ degalinės darbuotojų planuojamame atostogų grafike nėra konkrečiai nustatyta, kuriomis dienomis darbuotojams suteikiamos atostogos. Atsakovės tvirtinimu, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 169 straipsnio 2 dalį kasmetinės atostogos už antruosius ir paskesnius darbo metus suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų eilė nustatoma šalių susitarimu. Nors ši teisės norma yra dispozityvi ir leidžia darbdaviui ir darbuotojui susitarti dėl atostogų suteikimo eilės kolektyvinėje sutartyje, darbo grafike ar kituose įmonės vietiniuose teisės aktuose, tačiau ją įgyvendinus ir priėmus susitarimą dėl atostogų suteikimo eilės, atsakovo tvirtinimu, šis susitarimas tampa šalims abipusiu privalomu įsipareigojimu. Pareiškėja šalių susitarimu pasirinko atostogų suteikimo tvarkos formą - atostogų grafiką, todėl jis, atsakovės tvirtinimu, turėtų būti sudaromas nurodant konkrečias kalendorines dienas.

10Be to, atsakovė nurodė, kad UAB „Lukoil Baltija“ pažeidė ir Darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Pareiškėja nesumokėjo ne mažiau kaip dvigubai už darbą poilsio dienomis degalinės darbuotojams, nepageidavusiems kad 2007 m. kovo mėn. už darbą poilsio dienomis ne pagal grafiką būtų suteikta per mėnesį kita poilsio diena arba pridėta prie kasmetinių atostogų. Pažymėjo, kad šiuo atveju darbuotojo valia yra absoliuti - darbdavys neturi teisės pats parinkti kompensavimo už darbą poilsio dieną būdo. Taip pat pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-27 nutarimu Nr. 78 patvirtinto Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo priede nustatytas darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartinis žymėjimas, kurio 10 p. nurodyta, kad papildomos poilsio dienos, suteiktos už darbą virš kasdienio darbo laiko trukmės, darbą poilsio ir švenčių dienomis, žymimos raide V. Atsakovės tvirtinimu, UAB „Lukoil Baltija“ degalinės, esančios Ateities pl. 105, Kaune, 2007 m. kovo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštyje papildomų poilsio dienų suteikimas nepažymėtas (b. l. 34-35).

11Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti remdamasis jame nurodytais motyvais.

12Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą remdamasi atsiliepime nurodytais motyvais.

13Skundas atmestinas.

14Nustatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Kauno skyriaus vyresnioji darbo inspektorė 2007-05-28 atliko UAB „Lukoil Baltija“ degalinėje, esančioje Ateities pl. 105, Kaune, reaguojamąjį inspektavimą (b. l. 45, 46). Patikrinimo metu nustatyta, kad degalinės, esančios Ateities pl. 105, Kaune, 2007 m. atostogų grafike nenurodyta, kuriomis dienomis darbuotojams suteikiamos kasmetinės atostogos. Taip pat nustatyta, kad degalinės darbuotojų darbo grafikas pakeistas. Apie darbo grafiko pakeitimus nepaskelbta ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jo įsigaliojimo (b. l. 46).

15VDI Kauno skyriaus vyresnioji darbo inspektorė 2007-06-12 surašė reikalavimą Nr. 621-078, kuriuo įpareigojo UAB „Lukoil Baltija“ pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus (b. l. 40-41).

16Pareiškėja 2007-07-17 su skundu kreipėsi į VDI vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių ir prašė panaikinti VDI Kauno skyriaus vyresniosios darbo inspektorės 2007-06-12 reikalavimo Nr. 621-078 1, 5, 6, 7 ir 8 punktus (b. l. 43-44).

17VDI 2007-07-26 priėmė sprendimą Nr. (06) SD-12625, kuriuo VDI Kauno skyriaus vyresniosios darbo inspektorės 2007-06-12 reikalavimo Nr. 621-078 1, 5, 6, 7 punktus paliko galioti kaip teisėtus, pagrįstus ir vykdytinus, o 8 punktą panaikino (b. l. 36-37).

18Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasmetinės atostogos už antruosius ir paskesnius darbo metus suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų eilė nustatoma šalių susitarimu. Pažymėtina, kad nustatant atostogų eilę reikia vadovautis visų darbuotojų lygiateisiškumo principu, t. y. užtikrinti, kad visiems darbuotojams atostogos būtų suteiktos vienodomis sąlygomis, būtų stengiamasi patenkinti darbuotojų pageidavimus dėl kasmetinių atostogų suteikimo datos. Priėmus susitarimą dėl atostogų suteikimo eilės, šis susitarimas tiek darbdaviui, tiek darbuotojui tampa abipusiu privalomu įsipareigojimu.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Lukoil Baltija“ kolektyvinės sutarties nėra

20(b. l. 46). Pareiškėja šalių susitarimu pasirinko atostogų suteikimo tvarkos formą - atostogų grafiką, kuris, atsižvelgiant į paminėtą teisinį reglamentavimą ir įgyvendinant darbuotojų lygiateisiškumo principą, turi būti sudaromas jame nurodant konkrečias kalendorines dienas.

21Bendrovės direktoriaus patvirtintame 2007 metų „Kaunas Ateities 105“ degalinės darbuotojų planuojamame atostogų grafike nėra konkrečiai nurodyta, kuriomis atitinkamo 2007 metų mėnesio dienomis darbuotojams suteikiamos atostogos, nurodyta tik atostogų trukmė (b. l. 53). Šios faktinės aplinkybės rodo, kad bendrovė pažeidė Darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

22Pagal Darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalį už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Šios teisės normos analizė rodo, kad teisę pasirinkti kompensavimo už darbą poilsio dieną būdą turi darbuotojas, o ne darbdavys.

23Patikrinimo metu VDI pareigūnams buvo pateikti darbuotojų R. B., R. G., J. M. ir L. Z. paaiškinimai dėl darbo grafikų ir darbo poilsio dieną kompensavimo (b. l. 49, 50, 51, 52). Degalinės operatoriai R. G. ir J. M. paaiškino, kad jiems papildomos poilsio dienos suteikiamos paprašius žodžiu (b. l. 50, 52), o operatorius L. Z. 2007-06-13 paaiškinime nurodė, kad grįžus po ligos darbo grafikas buvo pasikeitęs, įrašytos papildomos darbo dienos, už papildomą darbą neapmokėta, laisvų dienų taip pat nepasiūlyta (b. l. 51).

24Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-27 nutarimu Nr. 78 patvirtinto Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo priede nustatytas darbo laiko apskaitos žiniaraščio sutartinis žymėjimas, kurio 10 punkte nurodyta, kad papildomos poilsio dienos, suteiktos už darbą virš kasdienio darbo laiko trukmės, darbą poilsio ir švenčių dienomis žymimos raide V.

25Iš UAB „Lukoil Baltija“ degalinės „Kaunas Ateities 105“ 2007 m. kovo mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio matyti, kad papildomų poilsio dienų suteikimas įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pažymėtas (b. l. 56).

26Taigi, remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad pareiškėja, būdama darbdavys, nesilaikė Darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos apmokėti ne mažiau kaip dvigubai darbuotojo darbą poilsio dieną, o darbuotojui pageidaujant, suteikti jam papildomą poilsio dieną.

27Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VDI Kauno skyriaus vyresniosios darbo inspektorės 2007-06-12 reikalavimo 621-078 1 ir 6 punktai bei VDI 2007-07-26 sprendimas Nr. (06)SD-12625 dalyje dėl reikalavimo Nr. 621-078 1 ir 6 punktų yra teisėti ir pagrįsti, jų naikinti remiantis pareiškėjos skunde nurodytais ir kitais motyvais nėra įstatyminio pagrindo.

28Kadangi pareiškėjos pagrindinis skundo reikalavimas yra atmestinas, nėra įstatyminio pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimą atlyginti teismo išlaidas.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

32uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. ... 6. Pareiškėja UAB „Lukoil Baltija“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašo... 7. Skunde nurodo, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalis... 8. Dėl reikalavimo 6 punkto pareiškėja nurodo, kad LR darbo kodekso 194... 9. Atsakovė Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija su pareiškėjos... 10. Be to, atsakovė nurodė, kad UAB „Lukoil Baltija“ pažeidė ir Darbo... 11. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti remdamasis... 12. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 13. Skundas atmestinas.... 14. Nustatyta, kad Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Kauno... 15. VDI Kauno skyriaus vyresnioji darbo inspektorė 2007-06-12 surašė... 16. Pareiškėja 2007-07-17 su skundu kreipėsi į VDI vyriausiąjį valstybinį... 17. VDI 2007-07-26 priėmė sprendimą Nr. (06) SD-12625, kuriuo VDI Kauno skyriaus... 18. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Lukoil Baltija“ kolektyvinės... 20. (b. l. 46). Pareiškėja šalių susitarimu pasirinko atostogų... 21. Bendrovės direktoriaus patvirtintame 2007 metų „Kaunas Ateities 105“... 22. Pagal Darbo kodekso 194 straipsnio 1 dalį už darbą poilsio arba švenčių... 23. Patikrinimo metu VDI pareigūnams buvo pateikti darbuotojų R. B., R. G., J. M.... 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-27 nutarimu Nr. 78 patvirtinto Darbo... 25. Iš UAB „Lukoil Baltija“ degalinės „Kaunas Ateities 105“ 2007 m. kovo... 26. Taigi, remdamasis nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismas daro... 27. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VDI Kauno... 28. Kadangi pareiškėjos pagrindinis skundo reikalavimas yra atmestinas, nėra... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ skundą atmesti kaip... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...