Byla I-402-257/2012
Dėl teismo išlaidų atlyginimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjos pranešėjos ir posėdžio pirmininkės Laisvutės Kartanaitės,

2kolegijos narių teisėjų Marytės Švažienės ir Virginijaus Stankevičiaus,

3sekretoriaujant Rimai Sakalauskaitei,

4rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. įgaliotos atstovės advokato padėjėjos Agnės Gaurelienės pasirašytą prašymą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriui dėl teismo išlaidų atlyginimo.

Nustatė

5Pareiškėjas A. P. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2001 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 30 VĮ-(14.30.2.)-1562 „Dėl sprendimo priėmimo neparduoti A. P. valstybinio miško sklypą ne aukciono tvarka“ ir įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyrių atlikti administracines procedūras, susijusias su 5 ha ploto valstybinės žemės (miško) sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, suformavimu, rengiant pirkimo–pardavimo sutartį dėl šio sklypo pardavimo A. P. bei įpareigoti sudaryti su A. P. 5 ha valstybinio miško sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, pirkimo–pardavimo sutartį per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies. Panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 30 VĮ-(14.30.2.)-1562 „Dėl sprendimo priėmimo neparduoti A. P. valstybinio miško sklypą ne aukciono tvarka“. Įpareigojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrių atlikti administracines procedūras, susijusias su 5 ha ploto valstybinės žemės (miško) sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, suformavimu, rengiant pirkimo–pardavimo sutartį dėl šio sklypo pardavimo A. P. bei sudaryti su A. P. 5 ha valstybinio miško sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, pirkimo–pardavimo sutartį.

7Pareiškėjas 2012 m. birželio 25 d. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą atlyginti 1 600 Lt teismo išlaidų. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro: 1500 Lt už dokumentų teismui suruošimą bei atstovavimą teisme ir 100 Lt žyminis mokestis (b. l. 134).

8Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyrius pateikė atsiliepimą, kuriuo teismo prašo pareiškėjo prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą už dokumentų teismui suruošimą bei atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme sumažinti teismo nuožiūra. Nurodė, kad Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Žin., 2004, Nr. 54-1845) (toliau – Rekomendacijos), 2 punkte nurodyti kriterijai, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį: bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialių žinių reikalingumas ir kt. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą mano, kad byla nelaikytina sudėtinga, joje nagrinėtos aplinkybės aiškios ir nereikalaujančios didelių laiko sąnaudų ir pastangų, dokumentų, pateiktų byloje, apimtis nėra didelė, ruošiantis bylai nereikėjo specialių žinių. Pažymėtina, kad teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjui patikslinti skundą, todėl mano, kad skaičiuojant darbo sąnaudas už skundo parengimą, derėtų skaičiuoti sąnaudas už paskutinį, tinkamai parengtą ir teismui pateiktą skundą. Rekomendacijų 5 punkte nurodoma „Už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio“. A. P. byloje atstovavo advokato padėjėja Agnė Gaurelienė pagal 2012 m. sausio 11 d. Nr. SA/83 atstovavimo sutartį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-272/2004, 2007 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. ASn-531/2007, 2008 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008, 2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS -106/2010 ir kt.). Šiaulių apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu byloje Nr. 1-402-257/2012 nuspręsta skundą tenkinti iš dalies (vieną iš dviejų reikalavimų).

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nuomonės dėl pareikšto prašymo nepateikė.

10Pareiškėjo A. P. įgaliotos atstovės advokato padėjėjos Agnės Gaurelienės pasirašytas prašymas tenkintinas iš dalies.

11ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (to paties straipsnio 6 dalis). CPK 98 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (2004-04-02 įsakymas Nr. 1R-85) kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku (2004-03-26 nutarimas) patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų 5 punktas numato, jog už advokato padėjėjo teikiamas paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus dydžio.

12Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas priėmė pareiškėjui palankų sprendimą, šis įgijo teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjo prašymas paduotas ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytu 14 dienų terminu.

13Išnagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjui atstovavo ir kitas teisines paslaugas teikė advokato padėjėja Agnė Gaurelienė (2012 m. sausio 11 d. atstovavimo sutartys (b.l.15-16). Pareiškėjas advokato padėjėjai už teisines paslaugas – už dokumentų teismui suruošimą bei atstovavimą Šiaulių apygardos administraciniame teisme sumokėjo 1 500 Lt (2012 m. sausio 12 d. sąskaita už teisines paslaugas, 2012 m. sausio 12 d. pinigų priėmimo kvitas (b.l.135-136).

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS10-272/2004, 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS11-531/2007, 2008 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008, 2010 m. kovo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-106/2010). Nagrinėjamu atveju nustatant išlaidų dydį taikytina analogiška taisyklė ir jei atsakovas patenkino ne visus skundo reikalavimus ir teismas, vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, turi įvertinti, kiek pareiškėjo naudai yra patenkinti jo reikalavimai, ir atitinkamai nuspręsti, kokia pareiškėjo patirtų teismo išlaidų dalis turi būti jam atlyginta.

15Pareiškėjas teismui pateikė 3 reikalavimus, iš kurių du, tai yra dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 30 VĮ-(14.30.2.)-1562 „Dėl sprendimo priėmimo neparduoti A. P. valstybinio miško sklypą ne aukciono tvarka“ panaikinimo ir įpareigojimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyrių atlikti administracines procedūras, susijusias su 5 ha ploto valstybinės žemės (miško) sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, suformavimu, rengiant pirkimo– pardavimo sutartį dėl šio sklypo pardavimo A. P., patenkinti visiškai (66 proc.). Trečiasis – dėl atsakovo įpareigojimo sudaryti su A. P. 5 ha valstybinio miško sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, pirkimo– pardavimo sutartį per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tenkintinas iš dalies. Teismas įpareigojo atsakovą sudaryti su A. P. 5 ha valstybinio miško sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, pirkimo–pardavimo sutartį nenustatydamas pareiškėjo prašomo vieno mėnesio termino.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi į ABTĮ 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, sprendžia, jog sprendimu buvo patenkinta 90 proc. pareiškėjo reikalavimų.

17Nustatyta, jog advokato padėjėja Agnė Gaurelienė dalyvavo 2012 m. kovo 27 d., 2012 m. balandžio 26 d., 2012 m. gegužės 24 d. teismo posėdžiuose (viso 2 valandas 15 minučių, kurios vadovaujantis Rekomendacijų 9 p. prilyginamos 2 valandom). Atsižvelgiant į Rekomendacijų 5,7, 8.18, 9 punktus, pareiškėjui galėtų būti priteista 192 Lt už pareiškėjo atstovavimą teismo posėdyje (800 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 x 2 x 0,8).

18Matyti, jog pareiškėjas 2012 m. sausio 20 d. teismui pateiktą skundą 2012 m. balandžio 24 d. tikslino. Patikslintame skunde nenurodė naujų faktinių aplinkybių, teismui pateikė naują reikalavimą – įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio žemėtvarkos skyrių atlikti administracines procedūras, susijusias su 5 ha ploto valstybinės žemės (miško) sklypo, esančio Bučiūnų kaime, Radviliškio rajone, suformavimu, rengiant pirkimo–pardavimo sutartį dėl šio sklypo pardavimo A. P.. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija šių dokumentų ruošimą vertina kaip vieną teisinę paslaugą – skundo parengimą.

19Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, jog pareiškėjo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma turėtų būti mažinama, nes nagrinėta byla yra vidutinio sudėtingumo, nereikalaujanti ypatingų specialių žinių, joje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija netaikys Rekomendacijose numatyto maksimalus užmokesčio dydžio – koeficiento 3. Atsižvelgus į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, teismo nuožiūra pasirinktas užmokesčio dydis – koeficientas 1.

20Vadovaujantis Rekomendacijų 5,7, 8.2, punktais pareiškėjui galėtų būti priteista 640 Lt už skundo parengimą (800 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 1 x 0,8). Taip pat pareiškėjui iš atsakovo galėtų būti priteistas sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (b.l.6). Iš viso galėtų būti priteista 932 Lt. Tačiau, atsižvelgiant į pareiškėjo tekintinų reikalavimų dalį, jam iš atsakovo priteistina 90 proc. prašomų atlyginti bylinėjimosi išlaidų, t. y. 838,80 Lt (932 Lt * 0,90 = 838,80 Lt).

21Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 44 str., 45 str., 105-107 str. teisėjų kolegija,

Nutarė

22Pareiškėjo A. P. įgaliotos atstovės advokato padėjėjos Agnės Gaurelienės pasirašytą prašymą tenkintini iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Radviliškio skyriaus pareiškėjui A. P. 838,80 Lt (aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis litus aštuoniasdešimt centų) teismo išlaidų.

24Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama LR vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos narių teisėjų Marytės Švažienės ir Virginijaus Stankevičiaus,... 3. sekretoriaujant Rimai Sakalauskaitei,... 4. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. įgaliotos atstovės... 5. Pareiškėjas A. P. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį... 6. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas 2012 m. birželio 25 d. Šiaulių apygardos administraciniam... 8. Pasiruošimo prašymui nagrinėti metu atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Pareiškėjo A. P. įgaliotos atstovės advokato padėjėjos Agnės... 11. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, kai sprendimas priimtas... 12. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas priėmė... 13. Išnagrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjui atstovavo ir kitas... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 15. Pareiškėjas teismui pateikė 3 reikalavimus, iš kurių du, tai yra dėl... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi į ABTĮ 4 straipsnio 6 dalyje įtvirtintais... 17. Nustatyta, jog advokato padėjėja Agnė Gaurelienė dalyvavo 2012 m. kovo 27... 18. Matyti, jog pareiškėjas 2012 m. sausio 20 d. teismui pateiktą skundą 2012... 19. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais, jog pareiškėjo prašoma... 20. Vadovaujantis Rekomendacijų 5,7, 8.2, punktais pareiškėjui galėtų būti... 21. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi LR ABTĮ 44 str., 45 str.,... 22. Pareiškėjo A. P. įgaliotos atstovės advokato padėjėjos Agnės... 23. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 24. Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama LR vyriausiajam administraciniam...