Byla 2-662-544/2014
Dėl 2014-06-11 RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir restruktūrizavimo bylos UAB „Statva“ nutraukimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio tvarka išnagrinėjo BUAB „Statva“ kreditorės UAB „ATEA“ (į. k. 122588443, J.Rutkausko g. 6, Vilnius) skundą (pareiškimą) dėl 2014-06-11 RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir restruktūrizavimo bylos UAB „Statva“ nutraukimo ir

Nustatė

2RUAB „Statva“ kreditorė UAB „ATEA“ 2014-09-01 teismui pateikė skundą (pareiškimą) dėl RUAB „Statva“ 2014 m. birželio 11 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimų pripažinimo negaliojančiais (CPK 115 str. 4 d.).

3Iš minėto pareiškimo matyti, kad juo ginčijami restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimai. Visi klausimai, susiję su restruktūrizavimo procesu, nagrinėjami teisme (ĮRĮ 23 str.). Kadangi civilinėje byloje Nr. 2-261-544/2014 dėl UAB „Statva“ restruktūrizavimo nutartis nutraukti restruktūrizavimo bylą dar neįsiteisėjusi, tai ši byla prijungtina prie restruktūrizavimo bylos, suteikiant joms bendrą numerį.

4Skundą dėl 2014 m. birželio 11 d. įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 nutarimų pripažinimo negaliojančiais atsisakytina priimti.

5Restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, reglamentuojantis įmonių restruktūrizavimo procesą, yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (ĮRĮ)

6CPK 5 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatoma įstatymu ir tam, kad ši teisė būtų realizuota tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. CPK 75 str. 1 d. numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, o procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus įstatymų nustatytam terminui juos paduoti, grąžinami juos padavusiam asmeniui. CPK 78 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004). Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002).

7Pagal ĮRĮ 24 str. 7 p. kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas gali būti apskųstas teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamus nutarimus. Iš 2014-06-11 kreditorių susirinkimo protokolo duomenų ir skundo turinio matyti, kad kreditorė UAB „ATEA“ apie ginčijamą susirinkimą ir jame priimtus nutarimus, tame tarpe – ir apie priimtą nutarimą nepritarti restruktūrizavimo planui, sužinojo tą pačią dieną, nes ji, būdama kreditorė, turinti 399 878 Lt arba 5,47 % balsų, dalyvavo susirinkime ir jame balsavo (11 t., b. l. 72-85). Todėl, nesikreipdama į teismąsu skundu per ĮRĮ 24 str. 7 p. numatytą 14 dienų terminą ir per pakankamai ilgą laiką po šio termino pasibaigimo, kreditorė šį terminą praleido ir teismui nepateikė įrodymų apie svarbias šio termino praleidimo priežastis. Tokių priežasčių teismas nenustatė ir savo iniciatyva. Konstatavus, kad kreditorė be svarbių priežasčių praleido terminą apskųsti 2014-06-11 RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimo nutarimus, skundą atsisakytina priimti ir jis grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Nagrinėjamu klausimu tokia praktika formuojama ir teismų praktikoje (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2184/2011).

8Kadangi kreditorės UAB „ATEA“ pareiškimas dalyje dėl prašymo nutraukti restruktūrizavimo bylą yra gautas po procesinio sprendimo RUAB „Statva“ restruktūrizavimo civilinėje byloje Nr. 2-261-544/2014 priėmimo ir paskelbimo, tai dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo nepasisakoma.

9Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 290 str., 291 str.

Nutarė

10Civilinę bylą Nr. 2-662-544/2014 dėl 2014-06-11 RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais prijungti prie Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-261-544/2014 dėl UAB „Statva“ restruktūrizavimo suteikiant bendrą numerį.

11Atsisakyti priimti BUAB „Statva“ kreditorės UAB „ATEA“ skundą (pareiškimą) dėl 2014-06-11 RUAB „Statva“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir grąžinti jį UAB „ATEA“.

12Nutarties kopijas išsiųsti RUAGB „Statva“ direktoriui ir administratoriui, kreditorei UAB „ATEA“ kartu su pateiktu teismui pareikšimu.

13Nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti skundą (pareiškimą), per 7 dienas nuo patvirtintos nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai