Byla I-1391-281/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Rasos Ragulskytės-Markovienės, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui T. J., atsakovės atstovei Jurgitai Rimkienei, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. J. skundą atsakovei LR valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo. Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3pareiškėjas T. J. skundu (b.l. 2-7) prašo teismo panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2009-03-06 įsakymą Nr.B2-55 „Dėl sprendimo neišduoti leidimo dirbti kitą darbą T. J.“.

4Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog būdamas Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėju, 2009-02-12 kreipėsi į Tarnybos direktorių su prašymu „Dėl leidimo dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute išdavimo“, kuriame vadovaudamasis LR valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsniu, LR Vyriausybės 2006-07-24 nutarimu Nr.741 patvirtintomis Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą priėmimo ir atšaukimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), LR Vyriausybės 2003-08-07 nutarimo Nr.990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ 2.7 punktu prašė: 1) išduoti leidimą dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose; 2) nustatyti darbo laiką Tarnyboje pirmadieniais - trečiadieniais - 12.30 - 19.30, ketvirtadieniais ir penktadieniais - 8.00 - 14.30 (pertraukų pailsėti ir pavalgyti trukmė - 30 minučių).

5Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymu Nr. B2-55 „Dėl sprendimo neišduoti leidimo dirbti kitą darbą T. J.“ jo minėtas prašymas buvo atmestas.

6Nurodo, kad Taisyklės nustato valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pateikimo ir nagrinėjimo, sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo, informacijos, kad turinčiam leidimą dirbti valstybės tarnautojui dirbant atsiranda Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 161 str. 1 d. nurodytos aplinkybės, dėl kurių toks leidimas negalėjo būti išduotas, nagrinėjimo ir priimtų sprendimų dėl leidimo dirbti atšaukimo tvarką.

7Taisyklių 10 p. nurodo, kad komisijos pirmininkas paskiria komisijos posėdžio datą, informuoja apie ją komisijos narius, prašymą pateikusį arba leidimą dirbti turintį valstybės tarnautoją, dėl kurio buvo gauta informacija, jo tiesioginį vadovą ir raštu prašo turinčio leidimą dirbti valstybės tarnautojo, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, pateikti paaiškinimus dėl šios informacijos.

8Tarnybos direktoriaus 2006-08-10 įsakymu Nr.B1-470 sudaryta nuolatinė komisija, atsakinga už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą nagrinėjimą (toliau - Komisija), nesilaikė Taisyklėse nustatytos tvarkos, t. y. nepranešė pareiškėjui apie paskirtą komisijos posėdžio datą. Esant tokiam komisijos sprendimui pareiškėjas negalėjo pasinaudoti Taisyklėse numatytomis teisėmis - dalyvauti komisijos posėdyje, pateikti paaiškinimus, bet ir atsakyti komisijos nariams į klausimus. Komisija, nagrinėdama prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, negalėjo tinkamai atlikti savo pareigų bei siūlyti Tarnybos direktoriui priimti vienokį ar kitokį sprendimą jo atžvilgiu, nepakvietusi į posėdį tiesioginio vadovo - Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo.

9Taisyklės yra imperatyvaus pobūdžio teisės aktas, kuriuo turi vadovautis komisija, nagrinėdama prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus. Komisijai nesilaikant Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir procedūrų, komisijos išvada negali būti teisėta, o skundžiamas sprendimas yra naikintinas.

10Komisija, siūlydama neišduoti leidimo dirbti kitą darbą, pagrindiniu leidimo neišdavimo motyvu laikė, kad ūkio skyriaus teisininko pareigos trukdytų tinkamai atlikti Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjo funkcijas. Komisija, pateikdama tokį motyvą, peržengė savo kompetencijos ribas, nes, nagrinėjant prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, privalo nustatyti, ar pareiškėjui dirbant Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto teisininko pareigose, neatsiras Valstybės tarnybos įstatymo 161 str. 1 d. nustatytos aplinkybės. Darbo laiko nustatymas yra darbuotojo ir darbdavio (asmens priimančio į darbą) susitarimas, dėl kurio jokia komisija negali pateikti rekomendacijų ir/ar siūlymų.

11Tokia komisijos išvada yra ydinga, nes esant tokiai išvadai, Komisija a priori suformuoja praktiką, kad Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, negali pasinaudoti LR Vyriausybės nutarimu suteikta teise - nustatyti individualų darbo grafiką.

12Be to, siūlomame individualiame darbo grafike nėra nė vienos darbo dienos, kad pareiškėjas neatliktų Tarnybos Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjo pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų. Taip pat komisijos nariai žino, kad Tarnybos padalinių-poskyrių vedėjai nedalyvauja gamybiniuose pasitarimuose, todėl motyvas, kad nebus užtikrinti tarnybiniai ryšiai su kitais skyriais yra nepagrįstas. Tarnybos skyriai su Viešųjų pirkimų poskyriu tarnybinius ryšius palaiko pateikdami paraiškas atlikti viešuosius pirkimus. Šios procedūros (tarnybinių ryšių reglamentavimas) yra griežtai apibrėžtos ir reglamentuotos įstatymais.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino skundo motyvus bei prašė skundą tenkinti.

14Atsakovė Tarnyba atsiliepime teismui (b.l. 15-18) su skundo reikalavimais nesutiko ir paaiškino, kad Taisyklių 12 p. numatyta komisijai (šiuo atveju Komisijai, atsakingai už Tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą nagrinėjimą) yra numatyta teisė pasirinkti, ar kviesti į posėdį valstybės tarnautoją, pateikusį prašymą dėl leidimo dirbti kitą darbą. Minėtu nutarimu Komisijai suteikiama teisė, o ne pareiga kviesti į posėdį valstybės tarnautojo tiesioginį vadovą ir/ar kitus asmenis. Pareiškėjas T. J., vykdydamas Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjo pareigas turėjo teisę savo iniciatyva kreiptis į Komisiją ir dalyvauti posėdyje, tačiau jokiais konkliudentiniais veiksmais neišreiškė iniciatyvos šiai savo teisei įgyvendinti. Todėl pareiškėjo skundo motyvas, kad nepranešus ir nepakvietus jo ir jo tiesioginio vadovo į Komisijos posėdį, priimtas sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, nepagrįstas.

15LR valstybės tarnybos įstatymo 161 str. 1 d. numato galimybę valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą, jei tai nesudaro prielaidų, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Komisija išvadoje nurodo, kad Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjui T. J. darbas Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose trukdytų tinkamai atlikti jo pareigybines funkcijas, nebūtų užtikrintas efektyvus Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio darbas, organizuojant ir pasirenkant optimalius užduočių atlikimo būdus, nebūtų palaikomi nuolatiniai tarnybiniai ryšiai su kitais Tarnybos skyriais, dirbančiais darbo režimu, patvirtintu LR Vyriausybės 2003-08-07 nutarimu Nr.990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“. Tarnybai, kaip Vyriausybės įstaigai, darbo laikas nustatytas minėtu nutarimu, kurio 2.2 punktu, t.y. pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbas pradedamas 8 valandą ir baigiamas 17 valandą, o penktadienį pradedamas 8 valandą ir baigiamas 15 valandą 45 minutės, pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė - 45 minutės. Taigi, Tarnybos visiems skyrių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo laikas nustatytas LR Vyriausybės nutarimu, o pareiškėjui leidus dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose ir šiai pareigybei nustatytu darbo laiku (pirmadieniais - trečiadieniais 8.00-12.00 val., ketvirtadieniais - penktadieniais 15.00-19.00 val. Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto 2009-02-11 pažyma Nr. 1S-36 (pridedama) nebūtų užtikrinamas pareiškėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, t.y. nebūtų užtikrintas nuolatinis tarnybinis ryšys su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais. LR Vyriausybes 2003-08-07 nutarimo Nr.990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ 2.7 p. nurodyta, kad atskiras darbo grafikas gali būti nustatomas tik darbo laiko pradžiai, pabaigai ir kasdieninei darbo laiko trukmei, tačiau pertrauka pailsėti ir pavalgyti lieka imperatyvi - 45 minutės. Todėl pareiškėjo 2009-02-12 prašymo dėl leidimo dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute išdavimo 2 p. pateiktas paaiškinimas dėl pertraukų pailsėti ir pavalgyti trukmės - 30 minučių, prieštarauja imperatyviai minėto nutarimo nuostatai.

16Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas atsakingas ne tik už savo, bet ir jo vadovaujamo struktūrinio padalinio - poskyrio veiklą. Pagal Pareigybės aprašymą pareiškėjas atsakingas už viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimą, derinimą, Tarnybos supaprastintų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, taikant įprastinę komercinę praktiką, procedūrų organizavimą, pirkimų dokumentų tikrinimą, derinimą, konsultavimą pagal kompetenciją Tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atstovavimą Tarnybai pagal suteiktus įgaliojimus valstybės institucijose, ikiteisminius ginčus nagrinėjančiose institucijose ir teismuose, dalyvavimą žinybinėse darbo grupėse, užtikrinimą kvalifikuotą visų užduočių atlikimą nustatytu laiku ir t.t. Viešieji pirkimai - itin jautri visuomeninį interesą apimanti sfera, kurios organizavimui, vykdymui, koordinavimui, kontroliavimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Be to, pareiškėjas be minėtų Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų, vykdo ir kitas funkcijas, pavestas Tarnybos direktoriaus įsakymais, kaip viešojo pirkimo komisijos pirmininkas. Tarnyba turi 51 jai pavaldžią įstaigą, kurioms Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas pagal Pareigybės aprašymą turi teikti konsultaciją, o atskirais atvejais Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas organizuoja centralizuotus viešuosius pirkimus. Be to, pagal Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-05-30 įsakymu Nr.B1-303, 16 p., Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas valstybės tarnautojas. Nesant Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojo (pareigybė panaikinta nuo 2008 m. gruodžio mėn.) minėto Tarnybos didžiausio struktūrinio padalinio vedėjui atostogaujant, jo funkcijas pavedama vykdyti pagal pareigas, kvalifikaciją Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjui T. J..

17Tai, kad Tarnyba pagal LR viešojo administravimo įstatymą nevykdo gamybos ir neorganizuoja „gamybinių pasitarimų“, o atlieka viešąjį administravimą. Tarnybos direktorius pirmadieniais organizuoja trumpą savaitės darbų aptarimą su Tarnybos direktoriaus pavaduotojais ir, esant būtinybei, su kai kuriais skyrių vedėjais, o kas ketvirtį organizuoja einamuosius susirinkimus, kuriuose dalyvauja visi Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

18Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Skundas tenkintinas iš dalies.

20Nustatyta, kad T. J., būdamas Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėju, 2009-02-12 pateikė Tarnybos direktoriui prašymą „Dėl leidimo dirbti Vilniaus Universiteto eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute išdavimo“, kuriuo prašė: 1) išduoti leidimą dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose; 2) nustatyti darbo laiką Tarnyboje pirmadieniais - trečiadieniais - 12.30 - 19.30, ketvirtadieniais ir penktadieniais - 8.00 - 14.30 (pertraukų pailsėti ir pavalgyti trukmė - 30 minučių) (b.l. 8).

21Komisijos 2009-02-27 išvada Nr.1 siūloma Tarnybos direktoriui neišduoti T. J. leidimo dirbti Vilniaus Universiteto eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute Administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose (b.l. 11).

22Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymu Nr.B2-55, T. J. neleidžiama dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose (b.l. 12).

23Byloje spręstinas ginčas dėl Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymo pagrįstumo ir teisėtumo.

24LR ABTĮ 8 str. 1d. sakoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

25Taigi sprendžiant ginčą yra būtina įvertinti, ar skundžiamas įsakymas atitinka LR viešojo administravimo įst. 8 str. 1d. įtvirtintus bei individualiam administraciniam aktui taikytinus pagrįstumo bei objektyvumo kriterijus.

26LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

27Aiškinant LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1 d.3 p., Lietuvos administracinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-04-22 sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-416-2005).

28Taigi, individualus administracinis aktas gali būti pripažįstamas objektyviu, tik tuo atveju, jei jo priėmimo metu padaryti procedūriniai pažeidimai yra tokio pobūdžio, jog neįtakojo priimto sprendimo pagrįstumo.

29Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad sudėtine individualaus administracinio sprendimo sudėtini dalimi laikytini procedūrinio pobūdžio dokumentai (išvados ir pan.), kurie savaime tiesioginių pasekmių nesukelia ir negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku (teismui gali būti skundžiamas individualus administracinis aktas, kuris priimtas remiantis šiais procedūriniais dokumentais ir sukelia teisines pasekmes), tačiau privalo būti vertinami kaip pareiškėjui teisines pasekmes sukeliantis sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-04-24 nutartis adm. byloje Nr.A11-333/2007; 200-05-02 nutartis adm. byloje Nr.A11-457/2007).

30Vienas iš T. J. skundo motyvų, kuriuo grindžiamas Komisijos išvados neobjektyvumas, yra ta aplinkybė, jog, pažeidžiant teisės aktų nuostatas, jam nebuvo pranešta apie Komisijos posėdžio, kuriame buvo nagrinėjamas darbo leidimo išdavimo klausimas, vietą ir laiką.

31Iš skundžiamo sprendimo matyti, jog jis yra grindžiamas Komisijos 2009-02-27 išvada Nr.1 (b.l. 12).

32Taigi, sprendžiant ginčą, būtina įvertinti, ar priimant minėtą išvadą buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, o, nustačius jog procedūros buvo pažeistos, įvertinti, ar šie pažeidimai laikytini esminiais.

33Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo tvarka reglamentuojama LR Vyriausybės 2006-07-24 nutarimu Nr.741 patvirtintomis Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo ir atšaukimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

34Taisyklių 10p. nurodoma, kad Komisijos pirmininkas paskiria komisijos posėdžio datą, informuoja apie ją komisijos narius, prašymą pateikusį arba leidimą dirbti turintį valstybės tarnautoją, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, jo tiesioginį vadovą ir raštu prašo turinčio leidimą dirbti valstybės tarnautojo, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, pateikti paaiškinimus dėl šios informacijos.

35Taisyklių 12 p. sakoma, kad valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba komisijai pakvietus gali dalyvauti posėdyje ir pateikti papildomą informaciją arba paaiškinimus, kurie padėtų įvertinti, ar valstybės tarnautojui dirbant kitą darbą atsiranda (arba atsiras) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 161str. 1 d. nurodytos aplinkybės.

36Iš minėtuose punktuose įtvirtintų normų analizės darytina išvada, jog T. J. apie Komisijos posėdžio datą privalėjo būti pranešta, nes tik žinodamas posėdžio vietą bei laiką pareiškėjas galėjo realizuoti savo teisę dalyvauti posėdyje, o tuo pačiu pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus.

37Sprendžiama, jog T. J. 2009-02-12 prašymo dėl leidimo dirbti kitą darbą išnagrinėjimas neinformavus patį pareiškėją apie komisijos posėdžio datą, buvo pažeista Taisyklių 10 p. imperatyvi nuostata, tuo nepagrįstai apribojant pareiškėjo teises. Šis pažeidimas pripažintinas esminiu.

38Kaip minėta, skundžiamas Tarnybos 2009-03-06 įsakymas priimtas atsižvelgus į Komisijos 2009-02-27 išvadą.

39Teismui pripažinus, jog Komisijos 2009-02-27 išvada priimta pažeidus pagrindines procedūras ir taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą, o ir šis pažeidimas laikytinas esminiu, tiek pati išvada, tiek minėtos išvados pagrindu priimtas Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymas, negali būti pripažįstami objektyviais ir pagrįstais LR vešiojo administravimo įstatymo 8 str. 1d. prasme.

40LR Valstybės tarnybos įstatymo 161str.1d. nustatyta, kad valstybės tarnautojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą), jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ir gauti atlyginimo.

41Ta aplinkybė, ar kitas darbas, dėl kurio leidimo dirbti yra gautas valstybės tarnautojo prašymas, nekliudys asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas yra tiesiogiai susijusi ir didžia dalimi sąlygota darbo grafiku einamoje tarnyboje.

42Pareiškėjo pasiūlyto darbo grafiko vertinimas Komisijos pareigų tinkamo atlikimo prasme nėra už jos kompetencijos ribų ir grindžiamas tinkamu LR Valstybės tarnybos įstatymo 16 1 str. 1d. nuostatų aiškinimu.

43Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, daroma išvada, kad Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymas, kuriuo T. J. neleidžiama dirbti Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Administracijos ir ūkio skyriaus teisininko pareigose, LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1d. prasme yra nepagrįstas, todėl skundo reikalavimas panaikinti minėtą įsakymą, tenkintinas, o Komisija įpareigotina pareiškėjo 2009-02-12 prašymą dėl leidimo dirbti kitą darbą išnagrinėti iš naujo.

44Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

45 pareiškėjo T. J. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymą Nr.B2-55 „Dėl sprendimo neišduoti leidimo dirbti kitą darbą T. J.“ ir įpareigoti Nuolatinę komisiją, atsakingą už Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos valstybės tarnautojų prašymų ir informacijos dėl leidimo dirbti kitą darbą nagrinėjimą, T. J. 2009-02-12 prašymą Dėl leidimo dirbti Vilniaus universiteto eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute išdavimo nagrinėti iš naujo. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. pareiškėjas T. J. skundu (b.l. 2-7) prašo teismo panaikinti Valstybinės... 4. Pagrįsdamas savo reikalavimus paaiškino, jog būdamas Tarnybos Bendrųjų... 5. Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymu Nr. B2-55 „Dėl sprendimo... 6. Nurodo, kad Taisyklės nustato valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti... 7. Taisyklių 10 p. nurodo, kad komisijos pirmininkas paskiria komisijos... 8. Tarnybos direktoriaus 2006-08-10 įsakymu Nr.B1-470 sudaryta nuolatinė... 9. Taisyklės yra imperatyvaus pobūdžio teisės aktas, kuriuo turi vadovautis... 10. Komisija, siūlydama neišduoti leidimo dirbti kitą darbą, pagrindiniu... 11. Tokia komisijos išvada yra ydinga, nes esant tokiai išvadai, Komisija a... 12. Be to, siūlomame individualiame darbo grafike nėra nė vienos darbo dienos,... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjas patvirtino skundo motyvus bei prašė... 14. Atsakovė Tarnyba atsiliepime teismui (b.l. 15-18) su skundo reikalavimais... 15. LR valstybės tarnybos įstatymo 161 str. 1 d. numato galimybę... 16. Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas... 17. Tai, kad Tarnyba pagal LR viešojo administravimo įstatymą nevykdo gamybos ir... 18. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 19. Skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Nustatyta, kad T. J., būdamas Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų... 21. Komisijos 2009-02-27 išvada Nr.1 siūloma Tarnybos direktoriui neišduoti T.... 22. Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymu Nr.B2-55, T. J. neleidžiama dirbti... 23. Byloje spręstinas ginčas dėl Tarnybos direktoriaus 2009-03-06 įsakymo... 24. LR ABTĮ 8 str. 1d. sakoma, kad individualus administracinis aktas turi būti... 25. Taigi sprendžiant ginčą yra būtina įvertinti, ar skundžiamas įsakymas... 26. LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad... 27. Aiškinant LR administracinių bylų teisenos įst. 89 str. 1 d.3 p., Lietuvos... 28. Taigi, individualus administracinis aktas gali būti pripažįstamas... 29. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad sudėtine individualaus... 30. Vienas iš T. J. skundo motyvų, kuriuo grindžiamas Komisijos išvados... 31. Iš skundžiamo sprendimo matyti, jog jis yra grindžiamas Komisijos 2009-02-27... 32. Taigi, sprendžiant ginčą, būtina įvertinti, ar priimant minėtą išvadą... 33. Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir... 34. Taisyklių 10p. nurodoma, kad Komisijos pirmininkas paskiria komisijos... 35. Taisyklių 12 p. sakoma, kad valstybės tarnautojas savo iniciatyva... 36. Iš minėtuose punktuose įtvirtintų normų analizės darytina išvada, jog T.... 37. Sprendžiama, jog T. J. 2009-02-12 prašymo dėl leidimo dirbti kitą darbą... 38. Kaip minėta, skundžiamas Tarnybos 2009-03-06 įsakymas priimtas atsižvelgus... 39. Teismui pripažinus, jog Komisijos 2009-02-27 išvada priimta pažeidus... 40. LR Valstybės tarnybos įstatymo 161str.1d. nustatyta, kad... 41. Ta aplinkybė, ar kitas darbas, dėl kurio leidimo dirbti yra gautas valstybės... 42. Pareiškėjo pasiūlyto darbo grafiko vertinimas Komisijos pareigų tinkamo... 43. Išnagrinėjus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, daroma išvada,... 44. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 45. pareiškėjo T. J. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Valstybinės...