Byla 2A-426/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir

3Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Jurgitai Judickienei, atsakovo atstovei adv. Linai Darulienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-853-41/2008 pagal ieškovo I. V. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui dėl piniginių reikalavimų, kylančių iš nuomos sutarties prievolių nevykdymo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas I. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus 85 774 Lt nuomos mokesčio, 9 228,08 Lt delspinigių, 60 988 Lt išlaidų patalpų trūkumams pašalinti atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priklausančios sumokėti sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2001 m. liepos 11 d. tarp ieškovo I. V. (savininko), UAB „Versenta“ (nuomotojo) ir Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus (nuomininko) buvo sudaryta nuomos sutartis Nr. 01/2001 dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini). Su nuomotojo žinia ir sutikimu Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui 2004 m. liepos 16 d. buvo perleistos visos nuomininko teisės ir pareigos pagal šią nuomos sutartį. 2005 m. gruodžio 29 d. papildomu susitarimu Nr. 3 prie Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 01/2001 nuomotojo teises visa apimtimi perėmė ieškovas. Atsakovas 2007 m. balandžio 2 d., remdamasis Sutarties 7.5 p., pranešė, kad vienašališkai nutraukia sutartį. Nors ir nutraukęs sutartį, atsakovas patalpomis naudojosi iki 2007 m. gegužės 10 d., kada pranešė ieškovui apie patalpų grąžinimą. 2007 m. gegužės 10 d. apžiūrint patalpas buvo nustatyti trūkumai, dėl ko patalpos nebuvo perduotos. Atsakovas pradėjo derybas dėl patalpų trūkumų ištaisymo, kitų įsipareigojimų. 2007 m. rugpjūčio 20 d. aktu šalys perdavė-priėmė patalpas. Pasirašytame patalpų priėmimo-perdavimo akte šalys nurodė patalpų trūkumus. Atsakovas iki perdavimo momento, t. y. iki 2007 m. rugpjūčio 20 d. už patalpų nuomą nesumokėjo. Kadangi Sutarties 6.7 p. numatė, kad nutraukus sutartį ir neatlaisvinus patalpų, už tą laikotarpį yra taikomas 1,5 dydžio koeficientas nuomos mokesčiui, todėl šiuo laikotarpiu nuomos mokestis sudaro 139 000 Lt, kadangi atsakovas dalį indeksuoto nuomos mokesčio yra sumokėjęs (53 226 Lt), todėl ieškovas prašė priteisti 85 774 Lt nuomos mokesčio. Sutarties 6.4 p. šalys susitarė dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių mokėjimo už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną, kas sudaro 9 228,08 Lt. Kadangi patalpų perdavimo metu buvo nustatyti patalpų trūkumai, kurie yra pažymėti priėmimo-perdavimo akte, todėl atsakovas turi atlyginti nuostolius, t. y. patalpų remontui reikalingą sumą. Byloje pateikta UAB „Rumartė“ parengta lokalinė apdailos darbų, t. y. patalpų trūkumų ištaisymo sąmata, nustatė, kad tokie darbai sudaro 59 585 Lt, o pagal 2007 m. rugpjūčio 23 d. patalpų išorės (fasado) remonto darbų sąmatą, šių darbų suma sudaro 1 903 Lt, viso 60 988 Lt.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 28 d. preliminariu sprendimu priteisė iš atsakovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ieškovo I. V. naudai 85 774 Lt nuomos mokesčio, 9 228,08 Lt delspinigių, 60 988 Lt išlaidų patalpų trūkumams pašalinti, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. rugsėjo 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 059,91 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo I. V. 4 624 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui ir 16,50 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybei. Teismas byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatė, kad 2001 m. liepos 11 d. tarp I. V. (savininko), UAB ,,Versenta“ (nuomotojo) ir Kredyt bank S.A. (nuomininko) buvo sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 01/2001, dėl patalpų, esančių (duomenys neskelbtini), nuomos. 2005 m. gruodžio 29 d. Papildomu susitarimu Nr. 3 prie Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 01/2001, atsižvelgiant į tai, kad Kredit Bank S.A. ir Nordea Bank Finland Plc., kuris LR veikia per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, yra sudarę nuomininko teisių ir pareigų perleidimo sutartį, taip pat į tai, kad 2000 m. gruodžio 1 d. Panaudos sutartis tarp UAB ,,Versenta“ ir I. V. buvo nutraukta, ieškovas I. V. visa apimtimi perėmė nuomotojo teises. 2007 m. vasario 13 d. pranešimas Nr. 2278 Dėl 2001 m. liepos 11 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 01/2001 nutraukimo patvirtina, kad atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius vienašališkai nutraukė nuomos sutartį nuo 2007 m. balandžio 2 d. Patalpų priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo patalpos grąžintos nuomotojui, buvo pasirašytas 2007 m. rugpjūčio 20 d. (b. l. 23). Teismas nurodė, kad tarp atsakovo ir ieškovo sudarytos nuomos sutarties 2.2.7. punktas įtvirtina atsakovo pareigą nutraukus sutartį prieš terminą, per 3 dienas atlaisvinti išnuomotas patalpas ir grąžinti jas ne blogesnės būklės, kokios jos buvo perduodant. Pagal šalių sudarytos sutarties 1.3. punkto vėlesnį pakeitimą, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 20 000 Lt mėnesinį nuomos mokestį. Nuomos sutarties 6.7 punktu nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo, jog tuo atveju, kai nutraukus sutartį nuomininkas neatlaisvina patalpų, sutartyje nustatytam nuomos mokesčiui yra taikomas 1,5 dydžio koeficientas. Teismo teigimu, šalys neginčija, kad, nors ir atsakovas pranešime apie sutarties nutraukimą buvo nurodęs, kad nuomos sutartis nutraukiama nuo 2007 m. balandžio 2 d., tačiau patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), buvo atlaisvintos 2007 m. gegužės 10 d. Ieškovas atsisakė perimti perduodamas patalpas, motyvuodamas egzistuojančiais trūkumais. CK 6.535 straipsnio 1 dalis numato nuomininko pareigą perduoti nuomotojui išsinuomotą daiktą ir tokia pareiga laikoma įvykdyta, kai daiktas faktiškai perduodamas nuomotojui arba pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, tokiu atveju nuomotojo atsisakymas priimti nuomininko perduodamą daiktą nepaneigia daikto perdavimo fakto. Dėl to ieškovo atsisakymas pasirašyti patalpų priėmimo-perdavimo aktą po to, kai šios patalpos buvo faktiškai atlaisvintos, neturi teisinės reikšmės. Kadangi atsakovas (bankas) atlaisvino patalpas 2007 m. gegužės 10 d., t. y. faktiškai jas perdavė, o nuomotojas šių patalpų nepriėmė ir akto nepasirašė, motyvuodamas tik tuo, kad atsakovas turi pašalinti patalpų defektus, teismas konstatavo, kad nuomotojo bet koks atsisakymas priimti nuomininko perduodamas patalpas negali sukelti pareigos jam reikalauti nuomos mokesčio (indeksuoto) priteisimo už laikotarpį nuo sutarties nutraukimo termino iki patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Tokiu būdu teismas laikė, kad atsakovas patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), atlaisvino ir perdavė 2007 m. gegužės 10 d., o ieškovo atsisakymas jas priimti nurodytą dieną, negali suteikti ieškovui teisės reikalauti iš atsakovo prievolės mokėti indeksuotą nuomos mokestį. Teismas konstatavo, kad atmetus reikalavimą priteisti nuomos mokestį, nėra teisinio pagrindo priteisti prašomus delspinigius dėl nuomos mokesčio nemokėjimo. Taip pat teismas nurodė, kad pagal Nuomos sutarties 1.4 punktą negyvenamos patalpos buvo išnuomotos atsakovo komercinei (bankinei) ir su ja susijusiai veiklai. Ieškovas sutiko su patalpų perdavimu naudoti jas bankinei veiklai. 2007 m. rugpjūčio 20 d. priėmimo-perdavimo akto pagrindu ieškovui buvo grąžintos patalpos. Šalys jame nurodė visus patalpų trūkumus, kurie buvo nustatyti pasirašant šalims patalpų priėmimo-perdavimo aktą. Teismo teigimu, ieškovas laikė, kad atsakovas turi atlyginti nuostolius už tokius patalpų trūkumus: „pirmame aukšte ant lubų randasi ruda dėmė, manomai nuo vandens, žemiau jos ant sienos matyti vandens žymės“, todėl ieškovas nurodė, kad reikalinga remontuoti pirmą aukštą; „pirmame aukšte buvo nuplėštos grindų keramikinės plytelės, kurios buvo patalpose ir vietoje jų paklota kiliminė danga“, laikė, kad nuomotojo sutikimo keisti grindų dangą gauta nebuvo, todėl būtina pašalinti kiliminę dangą ir suklijuoti keramikines plyteles; taip pat teigė, kad būtina sutvarkyti sienos, kurioje buvo bankomatas, angą, įstatant naują langą. Teismas nurodė, kad tarp šalių sudarytos Nuomos sutarties 2.2.7, 6.2. punktais atsakovas įsipareigojo atlyginti padarytus nuostolius tyčia ar dėl neatsargumo pabloginus patalpas ar juose esančius inžinerinius įrenginius. Kadangi atsakovas įgyvendino nuomos sutartyje nurodytą sąlygą naudoti negyvenamąsias patalpas komercinei (bankinei) veiklai, todėl keliant reikalavimą dėl žalos atlyginimo, teismo manymu, būtina konstatuoti atsakovo priešingus teisei veiksmus, t. y. būtina nustatyti reikalingas civilinei atsakomybei kilti reikalingas sąlygas - atsakovo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, kaltę (CK 6.246 str.). Teismo teigimu, ieškovas neįrodinėjo aplinkybės (CPK 178 str.), kad atsakovas 2004 m. liepos 16 d., perėmęs patalpas iš ankstesnio Patalpų nuomininko Kredyt Bank S.A., be jo žinios būtų atlikęs patalpose kokius tai remonto ar rekonstrukcijos darbus, o atsakovas nurodė, kad tokių darbų neatliko. Šalių pasirašytos sutarties 1.5 punkte buvo nustatyta, kad savininkas leidžia, kad nuomininkas savo lėšomis atliktų nuomojamų patalpų rekonstrukcijos (pritaikymo savo veiklai) projektą, remonto-statybos darbus. Teismas sprendė, kad tuo pagrindu nuomininkas turėjo teisę savo nuožiūra pritaikyti patalpas veiklai, kadangi ir ankstesnis patalpų nuomininkas buvo bankas, todėl abiejų (tiek pirminio nuomininko), tiek atsakovo reikalavimai dėl patalpų būklės šiuo atveju sutapo, todėl konstatavus aplinkybę apie tai, kad patalpų pritaikymas nuomininko veiklai nelaikytinas patalpų pabloginimu, jei pertvarkymai gali būti atskiriami ir pašalinami, ir tai nenulemtų tų patalpų, funkcionalumo dalies netekimo ar ekonominės vertės sumažėjimo (CK 6.500 str.), reikalavimas atlyginti Patalpų pabloginimo išlaidas už patalpų grindų pakeitimą atmestinas. Teismo teigimu, nuomos sutartyje nebuvo nustatyta nuomininko įsipareigojimų išmontuoti patalpose sumontuotus įrenginius ir grąžinti pradinės būklės patalpas. Atsakovas neigė buvęs įmontuoto bankomato savininku, ieškovas įrodymų tokiai aplinkybei pagrįsti nepateikė. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad šalys susitarė (Sutarties 1.5p.), jog atsakovas turi teisę padaryti pagerinimus išsinuomotose patalpose, bei pagal šalių susitarimą, sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, nuomininko prievolę grąžinti nuomotojui patalpas su visais pakeitimais ar papildymais, kurių neįmanoma atskirti ar pašalinti be žalos patalpoms, jei nuomotojas nepareiškia, kad pakeitimai ar papildymai neturėtų būti pašalinti, ir yra pasiruošęs pagal atskirą susitarimą atlyginti nuomininkui minėtų pakeitimų ar pagerinimų išlaidas, taip pat į tai, kad ieškovas, prašydamas priteisti 1903 Lt už patalpų išorės (fasado) remonto darbus, pateikė tik lokalinę sąmatą, ieškovo reikalavimą dėl 1903 Lt priteisimo teismas atmetė. Teismas nurodė, kad šalių pasirašytoje Sutartyje (2.1.3 p.) ieškovas, kaip patalpų savininkas ir nuomotojas, įsipareigojo užtikrinti tinkamą pastato ir inžinerinių komunikacijų eksploataciją. Teismo manymu, ieškovo nurodytas Patalpų trūkumas – „ant pirmojo aukšto lubų atsiradusi vandens dėmė, bei ant sienos matomos vandens dėmės“ - tikėtina, yra tam tikros avarijos pasekmės. Teismo teigimu, ieškovas, prašydamas žalos atlyginimo, neįrodinėjo atsakovo veiksmų neteisėtumo, kurie galėjo įtakoti ir sąlygoti tokių defektų atsiradimą bei priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių, t. y. byloje nėra įrodyta, kad kokie nors atsakovo priešingi teisei veiksmai nulėmė vienokią ar kitokią avariją, dėl kurios buvo užlietos lubos ir siena. Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimui atlyginti nuostolius dėl, jo nuomone, netinkamos jam perduotos būklės lubų ir sienų, atitinkamai remonto išlaidas tokiems darbams atlikti, patenkinimui yra būtinos visos atsakovo civilinei atsakomybei kilti reikalingos sąlygos, o nesant neteisėtų atsakovo veiksmų ir neįrodžius priežastinio ryšio su atsiradusiais nuostoliais, nėra pagrindo reikalauti bei priteisti išlaidų už aukščiau nurodytus patalpų būklės pablogėjimus. Ieškovo nurodytą aplinkybę apie tai, kad jis, 2007 m. rugpjūčio 22 d. Sutartimi išnuomavęs patalpas kitam nuomininkui, dėl išnuomotų patalpų netinkamos būklės ir remonto reikalingumo atleido nuomininką nuo nuomos mokesčio sumokėjimo dviems mėnesiams iki 2007 m. spalio 22 d. (mėnesinis nuomos mokestis 23 600 Lt), teismas vertino kritiškai, nurodydamas, kad šioje byloje yra reiškiamas reikalavimas dėl perduotų patalpų trūkumų pašalinimo išlaidų atlyginimo ir šių išlaidų dydis yra žymiai didesnis, 60 988 Lt, nors ieškovas iš esmės nurodęs tris patalpų trūkumus, o iš Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad 2007 m. lapkričio 21 d. apžiūrėjus patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), konstatuota, kad visose patalpose atliekami patalpų remonto darbai, o ne šalinami ieškovo nurodyti trūkumai.

8Ieškovas I. V. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismo išvada, kad būtent 2007 m. gegužės 10 d. atsakovas atlaisvino patalpas ir faktiškai jas perdavė nepagrįsta nei bylos aplinkybėmis, nei teisniais argumentais, nes pagal byloje esančius įrodymus nebuvo pagrindo pripažinti, kad atsakovas tinkamai įvykdė pareigą perduoti išnuomotas patalpas ieškovui. Pagal CK 6.535 straipsnio 2 dalį, patalpų perdavimo faktas gali būti nustatytas remiantis dviem alternatyviais pagrindais – perdavimo-priėmimo akto pasirašymas arba faktinis daikto perdavimas. 2007 m. gegužės 10 d. joks perdavimo-priėmimo aktas nebuvo pasirašytas, patalpos tik buvo apžiūrėtos, tačiau nustačius patalpų trūkumus, jos nebuvo perduotos perdavimo-priėmimo aktu. Faktinis patalpų perdavimas, atsižvelgiant į CK 6.535 straipsnio reguliavimo esmę, turi būti suprantamas kaip visiškas patalpų atlaisvinimas, kuris suteiktų nuomos šaliai realią galimybę pilnai, be jokių suvaržymų naudoti jam priklausančias patalpas savo interesams, pagal jų paskirtį. Tokios galimybės – realiai naudotis savo turimomis nuosavybės teise patalpomis – atsakovas ieškovui 2007 m. gegužės 10 d. nesuteikė. Aplinkybę, jog patalpos faktiškai nebuvo perduotos 2007 m. gegužės 10 d. patvirtina ir byloje esantis įrodymas – atsakovo 2007 m. birželio 15 d. pranešimas Nr. 3372, kuriame atsakovas nurodė, kad jo iniciatyva buvo instaliuota apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija. Byloje esantis įrodymas – 2007 m. rugpjūčio 20 d. perdavimo-priėmimo aktas patvirtina aplinkybę, jog patalpos buvo perduotos būtent šią dieną. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad iš karto po patalpų perdavimo – 2007 m. rugpjūčio 22 d. ieškovas sudarė naują patalpų nuomos sutartį su kitu nuomininku.

102. Teismas nepagrįstai atmetė visus ieškovo reikalavimus dėl patalpų trūkumų ištaisymo išlaidų priteisimo. Teismas pagrįstai sprendė, kad bankomato įrengimas buvo galimas pagal patalpų nuomos sutartį, taip pat tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie realias turėtas išlaidas dėl šio trūkumo ištaisymo, tačiau nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus dėl kitų trūkumų ištaisymo išlaidų. Nei sugadintos patalpų lubos bei sienos, nei dalinai išimtos keraminės plytelės negali būti laikomos pakeitimais, reikalingais pritaikyti patalpas atsakovo bankinei veiklai. Atsakovo teiginys, kad jis perėmė patalpas iš buvusio nuomininko jau su grindų dangos pakeitimais, reikšmės neturi, kadangi pagal 2004 m. liepos 16 d. nuomininko teisių ir pareigų perleidimo sutartį atsakovas iš buvusio nuomininko perėmė visas teises ir pareigas, taigi ir atsakomybę už patalpų būklę. Teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovas nėra atsakingas už patalpų lubų ir sienos būklę. Civilinė atsakomybė yra siejama ne tik su aktyviais galimo pažeidimo veiksmais (CK 6.246 str.). Atsakovas niekada neinformavo ieškovo apie tai, kad patalpose atsirado kažkokių trūkumų, nepranešė apie jokią galimą avariją, atsiradusių trūkumų nepašalino. Kadangi atsakovo pareiga yra grąžinti patalpas ne blogesnės būklės nei jos buvo sudarant nuomos sutartį, šių trūkumų, kurių nebuvo išvengta dėl atsakovo aplaidumo, pašalinimo išlaidas turi atlyginti atsakovas. Tokie pažeidimai atsirado ne dėl natūralaus, kasdienio patalpų naudojimo pagal paskirtį, todėl ieškovas pagrįstai gali reikalauti ištaisyti arba atlyginti jų taisymo išlaidas.

113. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė patirtos žalos dydžio. Teismas turėjo atsižvelgti į ieškovo pateiktas trūkumų ištaisymo sąmatas kaip į tinkamą įrodymą, taip pat nepagrįstai atmetė ieškovo pateiktą įrodymą dėl patirtos žalos dydžio nustatymo – negautų pajamų. 2007 m. rugpjūčio 22 d. sutartimi išnuomojęs patalpas naujam nuomininkui, dėl nurodytų trūkumų, ieškovas negavo nuomos mokesčio už du mėnesius. CK 6.249 straipsnio 1 dalis įtvirtina teismo pareigą ieškovui negalint tiksliai įrodyti nuostolių dydžio, nustatyti nuostolių dydį. Sistemiškai aiškinant šią CK normą ir CPK normas, reglamentuojančias teismo įrodymų vertinimo principus, darytina išvada, kad teismas privalėjo ištirti visus esančius įrodymus (tame tarpe ir ieškovo pateiktus įrodymus dėl jo negautų pajamų) ir nustatyti priteistiną ieškovui nuostolių dydį.

12Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

131. Teismas teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai konstatavo, kad patalpos realiai buvo atlaisvintos ir paruoštos perdavimui 2007 m. gegužės 10 d., o ieškovo atsisakymas priimti perduodamas patalpas nepaneigia paties išnuomoto daikto perdavimo fakto ir nesukelia atsakovui prievolės mokėti indeksuotą nuomos mokestį už laikotarpį nuo faktinio patalpų perdavimo iki patalpų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento. Atsakovas teismui pateikė įrodymus, pagrindžiančius tą aplinkybę, kad apeliantas 2007 m. gegužės 10 d. atsisakė priimti atsakovo atlaisvintas ir paruoštas perdavimui patalpas, motyvuodamas tariamai egzistuojančiais patalpų trūkumais, kuriuos ieškovas nurodė 2007 m. gegužės 10 d. pretenzijoje, tačiau 2007 m. rugpjūčio 20 d. patalpų priėmimo-perdavimo akte fiksuoti patalpų trūkumai yra analogiški ieškovo nurodytiems patalpų trūkumams, kurie tariamai sudarė pagrindą atsisakyti priimti perduodamas patalpas 2007 m. gegužės 10 d. Kadangi visi ieškovo nurodyti patalpų trūkumai pasirašant 2007 m. rugpjūčio 20 d. patalpų priėmimo-perdavimo aktą jau nebuvo vertinami kaip kliūtis priimti perduodamas patalpas ir ieškovas patalpas be išlygų priėmė, ieškovo atsisakymas priimti perduodamas patalpas 2007 m. gegužės 10 d. vertintinas kaip tikslingas ir nesąžiningas laiko vilkinimas, siekiant gauti papildomą indeksuotą patalpų nuomos mokestį už laikotarpį, kai ieškovas patalpomis nesinaudojo ir jas buvo atlaisvinęs. Byloje esantys atsakovo pateikti įrodymai patvirtina atsakovo siekį kiek įmanoma operatyviau sutvarkyti patalpų perdavimo formalumus ir išspręsti likusius šalių ginčo klausimus, todėl ieškovo teiginys apie tokių įrodymų nebuvimą yra nepagrįstas.

142. Ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė patirtos žalos fakto ir jos dydžio, bei neįrodė visų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų nustatytų CK 6.246-6.248 straipsniuose. Taip pat šalių pasirašytos sutarties 6.2 punkte susitarė dėl nuomininko atsakomybės sąlygų, t. y. atsakovas už patalpų pabloginimą atsako tik tuo atveju, kai patalpos buvo pablogintos dėl jo, kaip nuomininko, tyčios ar neatsargumo.

153. Ieškovas pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, t. y. kartu su kitais ieškinio reikalavimais, teismo prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 60 988 Lt išlaidų patalpų trūkumams pašalinti atlyginimą. Savo patirtos žalos dydį ieškovas grindė teismui pateiktomis UAB ,,Rumantė“ parengtomis apdailos darbų sąmatomis, kurios tariamai pagrindė išlaidas, reikalingas patalpų būklei ištaisyti, t. y. perdavimo-priėmimo akte nurodytiems trūkumams pašalinti. Tačiau apdailos darbų kainos apskaičiavimo dokumentas savaime neįrodo patirtos žalos fakto ir jos dydžio, kadangi šalis, grindžianti savo reikalavimus dėl žalos atlyginimo, turi leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodyti, kad realiai patyrė reikalaujamo dydžio išlaidas, t. y. konkrečiu atveju ieškovas turėjo pateikti ne tik apdailos darbų sąmatą, bet ir rangovo pateiktas sąskaitas faktūras bei jų apmokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus. Ieškovas ne tik neįrodė visų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, tame tarpe ir patirtos žalos dydžio, bet ir pats yra nenuoseklus, keldamas reikalavimus dėl tariamai patirtos žalos atsiradimo pagrindo bei jos dydžio. Teikdamas parodymus pirmosios instancijos teisme 2008 m. sausio 18 d. vykusio teismo posėdžio metu, patvirtino, kad nesudarė sutarties dėl patalpų remonto su UAB ,,Rumantė“ ar jokiu kitu rangovu ir realiai nepatyrė išlaidų, susijusių su teismui pateiktose sąmatose nurodytų apdailos darbų apmokėjimu, kadangi patalpų remontą atliko ne pats ieškovas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, bet savo lėšomis atliko naujas patalpų nuomininkas. Vėliau patirtus nuostolius ieškovas grindė kaip negautas pajamas, t. y. tariamai negautu nuomos mokesčiu už dviejų mėnesių patalpų nuomą, pagal 2007 m. rugpjūčio 22 d. nuomos sutartį, kurioje ieškovas su nauju nuomininku susitarė, kad naujas patalpų nuomininkas savo lėšomis atliks patalpų remontą, o ieškovas nereikalaus iš naujojo patalpų nuomininko nuomos mokesčio už du mėnesius.

164. Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti patalpų trūkumų pašalinimo išlaidas, tačiau nereiškė savarankiško reikalavimo dėl negautų pajamų priteisimo. Byloje nebuvo pakeistas ieškinio dalykas ar pagrindas, o CPK 265 straipsnio 2 dalis numato draudimą teismui, priimančiam sprendimą, peržengti byloje pareikštus reikalavimus, todėl teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, pagrįstai atmetė ieškinį.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

19Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, o taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

20Byloje ieškovas tarp šalių sudarytos ir vykdytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pagrindu pareiškė du reikalavimus: 1) išieškoti nuomos mokestį už laikotarpį nuo sutarties vienašališko nutraukimo iki patalpų atlaisvinimo ir perdavimo nuomotojui; ir 2) priteisti nuostolius, atsiradusius dėl nuomininko padaryto patalpų pabloginimo.

21Sprendžiant pirmąjį ieškinio reikalavimą, svarbu nustatyti negyvenamųjų patalpų atlaisvinimo momentą, nes nuo jo priklauso atsakovo prievolė mokėti sutartyje sulygtą nuomos mokestį.

22Byloje nėra ginčo, kad atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius nuo 2007 m. balandžio 2 d. vienašališkai nutraukė šalių negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą 2001 m. liepos 11 d. (b. l. 7). Atsakovas nurodo, jog išsinuomotas patalpas visiškai atlaisvino ir ieškovui perduoti ketino 2007 m. gegužės 10 d., todėl iki šio laiko jis geranoriškai sumokėjo sutarties 6.7 punkte numatytą 1,5 karto padidintą nuomos mokestį.

23Šią atsakovo poziciją patvirtina jo ieškovui rašyti raštai (b. l. 56, 58), kuriuose atsakovas nurodo, jog patalpos atlaisvintos ir prašo ieškovo jas priimti.

24Ieškovo nurodymas, jog patalpų jis negalėjo priimti dėl jo pretenzijoje (b. l. 21) nurodytų patalpų trūkumų, negali būti pagrindas konstatavimui apie patalpų neatlaisvinimą, nes iš esmės su tais pačiais trūkumais ieškovas patalpas priėmė, pasirašydamas perdavimo-priėmimo aktą, 2007 m. rugpjūčio 20 d. (b. l. 23).

25Sprendžiant, ar patalpos buvo atlaisvintos, svarbu nustatyti, ar ieškovas galėjo jas naudoti toliau taip, kaip ketino, tai yra, išnuomoti kitam nuomininkui.

26Ieškovo atstovė pripažino, kad 2007 m. gegužės 10 d. nebuvo pašalintas bankomatas ir nebuvo atkurta patalpų signalizacija, buvusi iki patalpų išnuomojimo atsakovui.

27Atsakovas taip pat visų šių aplinkybių neneigė. Tačiau atsakovas neatsisakė šių pakeitimų pašalinti ir pranešė ieškovui, jog 2007 m. birželio 15 d. signalizacijos sistema sutvarkyta (b. l. 26), ieškovas dėl to pretenzijų atsakovui nepareiškė.

28Dėl bankomato išmontavimo pretenzijų taip pat nekilo, bankomato savininkas UAB ,,First Data Lietuva“ ieškovui pranešė apie bankomato išmontavimą savo lėšomis ir vitrinos stiklo atstatymą (b. l. 69).

29Ieškovas nenurodė ir byloje neįrodinėjo, kad dėl laikotarpio, kuomet buvo pašalinti minėti trūkumai, jis turėjo kokių nors nuostolių. Jis nepateikė įrodymų, kad tuojau pat po 2007 m. gegužės 10 d. buvo pasirengęs patalpas perduoti kitam nuomininkui ar atlikti jose remontą ir kad bankomato neišmontavimas ar signalizacijos neatkūrimas būtent gegužės 10 d. būtų tam sutrukdę. Neabejotinai, sutarties 6.7 punkte įtvirtinta nuostata mokėti 1,5 karto didesnius nuompinigius už laikotarpį, kai patalpos neatlaisvintos, yra baudinio ir kompensacinio pobūdžio. Tokiu pagrindu išieškoti iš nuomininko minėto dydžio nuompinigius, galėtų būti nuomininko piktybiškas, nesąžiningas elgesys, neatlaisvinant ir neperduodant patalpų. Šiuo gi atveju, iš bylos medžiagos matyti, jog nuomininkas elgėsi sąžiningai, stengėsi bendradarbiauti, net keletą kartų siūlė ieškovui išspręsti situaciją geruoju.

30Remdamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija laiko teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, jog ieškovas 2007 m. gegužės 10 d. nepagrįstai atsisakė priimti iš atsakovo atlaisvintas patalpas, todėl sutartyje numatytų 1,5 karto padidintų nuompinigių reikalavimas yra nepagrįstas.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2007 m. lapkričio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Colibri“ ieškinį atsakovui UAB ,,Stilsena“ bylos Nr. 3k-3-493/2007 nurodė, jog pagal CK 6.535 straipsnio 2-4 dalis nuomininko pareiga perduoti nuomotojui išsinuomotą daiktą laikoma įvykdyta, kai daiktas faktiškai perduodamas nuomotojui arba pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, tokiu atveju nuomotojo atsisakymas priimti nuomininko perduodamą daiktą nepaneigia daikto perdavimo fakto.

32Dėl to ir nagrinėjamoje byloje, ieškovo atsisakymas priimti patalpas iš atsakovo po to, kai jos buvo faktiškai atlaisvintos, tai yra 2007 m. gegužės 10 d., šiuo atveju teisinės reikšmės neturi ir nesudaro pagrindo ieškovui jo nurodytu sutarties punktu reikalauti nuomos mokesčio.

33Apie nuomos mokesčio mokėjimą nuomininkui vienašališkai nutraukus sutartį, numato ir šalių sutarties 7.5 punktas, tačiau šiuo pagrindu ieškinys nepareikštas, todėl teisėjų kolegija išsamiau dėl to nepasisako ir minėto sutarties punkto nuostatų neanalizuoja, nes taip būtų išeita už pareikšto ieškinio ribų (CPK 265 str. 2 d.).

34Dėl antrojo ieškinio reikalavimo – patalpų trūkumų ištaisymo išlaidų atlyginimo, pirmosios instancijos teismo išvados taip pat yra teisingos ir pagrįstos, ir teisėjų kolegija su jomis sutinka visiškai.

352001 m. liepos 11 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi (b. l. 7-13) patalpos, esančios (duomenys neskelbtini) buvo išnuomotos komercinei (bankinei) veiklai (sutarties 1.4 p.), ir jas nuomininkui leista savo lėšomis ir savo nuožiūra rekonstruoti ir pritaikyti minėtai veiklai (sutarties 1.5 p.). Ieškovas, sutikdamas su tokiomis nuomos sutarties sąlygomis ir jų neginčydamas, prisiėmė riziką dėl patalpų būklės pasikeitimo. Dėl to ieškovui žinant, kad atsakovas naudos išsinuomotas patalpas bankinei veiklai ir pritaikius jas šiai veiklai, patalpų būklės pasikeitimas negali būti laikomas patalpų pabloginimu (CK 6.500 str.).

36Patalpų pritaikymu komercinei veiklai, nagrinėjamuoju atveju, laikytinas signalizacijos išmontavimas, bankomato sumontavimas ir iš dalies – patalpų grindų dangos pakeitimas iš keramikinių plytelių į kiliminę dangą. CK 6.500 straipsnio prasme, išsinuomoto daikto pablogėjimu laikytinas toks daikto vertės sumažėjimas arba daikto funkcionalumo dalies netekimas, dėl kurių tolesnis daikto naudojimas pagal paskirtį netenka savo turėtos iki pabloginimo ekonominės vertės. Dėl minėtų aplinkybių, t. y. bankomato sumontavimo, signalizacijos išmontavimo, kiliminės dangos pakeitimo, tokių vertės sumažėjimo požymių, teisėjų kolegijos nuomone, konstatuoti negalima. Tuo labiau, kad kai kurie pakeitimai – bankomatas, signalizacija, buvo pašalinti paties atsakovo be žalos daiktui, tai yra patalpoms.

37Dėl kitų ieškovo nurodytų trūkumų, o būtent, vandens nutekėjimo žymių patalpų lubose ir sienose, teisėjų kolegija konstatuoja, jog tai yra dalinis daikto būklės pablogėjimas dėl jo natūralaus susidėvėjimo ir dėl jo normalaus naudojimo laikantis nuomos sutarties sąlygų, todėl tokiu atveju, nuomininkas neprivalo atlyginti atsiradusių nuostolių nuomotojui, nebent sutartyje būtų nustatyta kitaip (CK 6.499 straipsnio 1 dalis). Šalių sutarties 2.2.7 punkte iš esmės pakartota įstatymo nuostata ir nurodyta, kad po nuomos sutarties nutraukimo ar pasibaigimo patalpos nuomotojui turi būti grąžinamos ne blogesnės būklės, kokios jos buvo perduodant, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. Akivaizdu, kad patalpas naudojant bankinei veiklai, joje esant klientų aptarnavimo skyriui beveik septynerius metus, šios patalpos natūraliai susidėvėjo ir be jų einamojo remonto negalima būtų patalpų išnuomoti kitam nuomininkui, tuo labiau, kad iš byloje esančios sutarties (b. l. 127-132) matyti, jog patalpos išnuomojamos kitokiai nei anksčiau, tai yra prekybinei-administracinei veiklai ( sutarties 1.5 p.).

38Iš antstolio 2007 m. lapkričio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (b. l. 92-99) matyti, kad ginčo patalpose atliekamas remontas, o ne tik ištaisomi kažkokie konkretūs perdavimo-priėmimo akte nurodyti defektai. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog iš ieškovo pateiktų lokalinių sąmatų (b. l. 28-37) negalima daryti išvados apie jo patirtą žalą dėl išnuomotų patalpų būklės pabloginimo.

39Remdamasi minėtomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad neturi pagrindo apeliacinio skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

40Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 88, 92, 93, 98 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą bei Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į atsakovo atstovės advokatės darbo bei laiko sąnaudas, sprendžia, kad prašomo priteisti 2 722,85 Lt išlaidų advokatės pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimas mažintinas iki 1 000 Lt. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88, 93 str.).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovo I. V. (a. k. ( - ) atsakovui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui (į. k. 112025592) 1 000 (tūkstantį) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

44Priteisti iš ieškovo I. V. 7 (septynis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas I. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 28 d. preliminariu sprendimu... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Vilniaus apygardos... 8. Ieškovas I. V. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 9. 1. Teismo išvada, kad būtent 2007 m. gegužės 10 d. atsakovas atlaisvino... 10. 2. Teismas nepagrįstai atmetė visus ieškovo reikalavimus dėl patalpų... 11. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė patirtos žalos... 12. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepimu į apeliacinį... 13. 1. Teismas teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai... 14. 2. Ieškovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo jokiomis leistinomis... 15. 3. Ieškovas pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, aiškiai... 16. 4. Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti patalpų trūkumų... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 19. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 20. Byloje ieškovas tarp šalių sudarytos ir vykdytos negyvenamųjų patalpų... 21. Sprendžiant pirmąjį ieškinio reikalavimą, svarbu nustatyti negyvenamųjų... 22. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius nuo... 23. Šią atsakovo poziciją patvirtina jo ieškovui rašyti raštai (b. l. 56,... 24. Ieškovo nurodymas, jog patalpų jis negalėjo priimti dėl jo pretenzijoje (b.... 25. Sprendžiant, ar patalpos buvo atlaisvintos, svarbu nustatyti, ar ieškovas... 26. Ieškovo atstovė pripažino, kad 2007 m. gegužės 10 d. nebuvo pašalintas... 27. Atsakovas taip pat visų šių aplinkybių neneigė. Tačiau atsakovas... 28. Dėl bankomato išmontavimo pretenzijų taip pat nekilo, bankomato savininkas... 29. Ieškovas nenurodė ir byloje neįrodinėjo, kad dėl laikotarpio, kuomet buvo... 30. Remdamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija laiko teisėta ir pagrįsta... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Dėl to ir nagrinėjamoje byloje, ieškovo atsisakymas priimti patalpas iš... 33. Apie nuomos mokesčio mokėjimą nuomininkui vienašališkai nutraukus... 34. Dėl antrojo ieškinio reikalavimo – patalpų trūkumų ištaisymo išlaidų... 35. 2001 m. liepos 11 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi (b. l. 7-13)... 36. Patalpų pritaikymu komercinei veiklai, nagrinėjamuoju atveju, laikytinas... 37. Dėl kitų ieškovo nurodytų trūkumų, o būtent, vandens nutekėjimo žymių... 38. Iš antstolio 2007 m. lapkričio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 39. Remdamasi minėtomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad neturi... 40. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 42. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Priteisti iš ieškovo I. V. (a. k. ( - ) atsakovui Nordea Bank Finland Plc... 44. Priteisti iš ieškovo I. V. 7 (septynis) Lt išlaidų, susijusių su...