Byla 2S-954-275/2007

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Dalia Višinskienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų UAB „Helena“ ir F. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų A. B., J. M., B. J., E. B. ieškinį atsakovams UAB „Helena“, F. K., VĮ „Registrų centras“ dėl teisę pažeidžiančių veiksmų nutraukimo, tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovai A. B., J. M., B. J., E. B. kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti, kad atsakovas UAB „Helena“ pastate adresu ( - ), neturi teisės vykdyti parduotuvės su baru, sveikatingumo komplekso su kavine bei motelio su pokylių sale veiklos ir įpareigoti atsakovą nutraukti šią veiklą. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo teisme metu siekiant apsaugoti šalia (kaimynystėje) gyvenančių ieškovų ir jų šeimų narių interesus, užkirsti kelią žalos jų sveikatai (dėl iš pastate adresu ( - ), veikiančios pokylių salės dažnai skleidžiamo triukšmo) atsiradimui, reikia taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir uždrausti UAB „Helena“ ir/ar namo savininkui F. K. tiesiogiai ar per atstovus sudaryti sandorius dėl sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų teikimo adresu ( - ).

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas 2007-09-04 nutartimi ieškovų prašymą patenkino. Ieškovų A. B., J. M., B. J., E. B. interesų ir viešojo intereso užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė F. K. ir UAB „Helena“ tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus sudaryti sandorius dėl sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų teikimo ir teikti šias paslaugas adresu ( - ), iki kol Vilniaus miesto 4-ajame apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovų ieškinį dėl jų pažeistų teisių atstatymo. Teismas konstatavo, kad prie ieškinio pridėtu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-02-02 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-146-13/2006 (2006-11-10 Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo nutartimi minėtas sprendimas paliktas nepakeistas) buvo panaikintas UAB „Helena“ išduotas leidimas-higienos pasas, kuriuo minėtai įmonei suteikta teisė patalpose adresu ( - ), teikti apgyvendinimo paslaugas. Nagrinėjant bylą nustatyta, jog kaimyninių sklypų gyventojai skundžiasi į motelį ir jame įrengtą pobūvių salę adresu ( - ), atvažiuojančių asmenų keliamų triukšmu, garsia muzika, fejerverkais; šios faktinės aplinkybės patvirtintos byloje surinkta įrodomąja medžiaga - joje dalyvavusių asmenų paaiškinimais, 2005-09-17 specialisto R. G. sudarytu Triukšmo tyrimo protokolu, konstatavusiu ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimą. Atsižvelgęs į šias, minėtoje administracinėje byloje nustatytas aplinkybes (CPK 182 str. 2 p.), į ieškovų pareiškime išdėstytus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvus, teismas pripažino, jog tolesnis sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų teikimas adresu ( - ), neturint šiai veiklai išduoto leidimo-higienos paso, gali pažeisti visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimus ir sukelti žalą kaimynystėje gyvenančių žmonių sveikatai, kas galimai inspiruotų naujus teismo procesus dėl žalos sveikatai atlyginimo, todėl sprendė, kad siekiant apsaugoti ne tik ieškovų, bet ir kitų visuomenės narių interesus, užkirsti kelią jų teisių pažeidimams ir žalos atsiradimui, tikslinga bylos nagrinėjimo teisme metu uždrausti atsakovams UAB „Helena“ ar namo savininkui F. K. tiesiogiai ar per savo atstovus sudarinėti sandorius dėl sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų teikimo pastate ir žemės sklype, esančiuose ( - ) (CPK 145 str. 1 d. 6 p.).

10III. Atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

11Atsakovai UAB „Helena“ ir F. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2007-09-04 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Teismui nenustačius pagrindų panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2007-09-04 nutartį įpareigoti ieškovus per dešimt dienų pateikti atsakovų nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo garantiją 100 000 Lt sumoje. Nurodo, kad ieškovų reikalavimas suformuluotas ieškinyje yra nukreiptas į UAB „Helena“ veiklos uždraudimą. Patenkinus ieškinio reikalavimus teismo sprendimo įvykdymas nei pasunkės nei taps neįmanomu, kadangi pats ieškinio reikalavimas yra neturtinio pobūdžio, atsakovas UAB „Helena“ neturėdamas leidimo vykdyti motelio paslaugų teikimo, po to kai buvo panaikintas leidimas, šios veiklos ir nevykdo. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra pagrįstas ir neatitinka CPK 111 str. procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų, o būtent, prašymas neparemtas įrodymais, kurių pagrindu teismas galėjo tenkinti prašymą. Be to atsakovas UAB „Helena“ turi galiojanti leidimą-higienos pasą vykdyti sveikatingumo komplekso veiklą. Todėl Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nutartį pažeidė CPK 176, 177, 183, 185, 263, 270 str. įtvirtintas procesinės teisės normas, nes padarytą išvadą grindė ne įrodymais, o byloje neegzistuojančiomis aplinkybėmis, nes tokių įrodymų su ieškiniu nebuvo pateikta. Sveikatingumo komplekso veiklai leidimas-higienos pasas nėra panaikintas, jis galioja iki 2008 metų. Taip pat nėra nustatyta, kad UAB „Helena“ sveikatingumo komplekso teikiamos paslaugos kaip nors gali pažeisti kaimynų ar visuomenės sveikatos reikalavimus, todėl teismas negali uždrausti teisėtos įmonės veiklos, kurios leidimas nėra panaikintas, nes taip yra pažeidžiami asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Savo iniciatyva teismas gali taikyti laikinąsias priemones tik siekdamas apginti viešąjį interesą (CPK 144 str. 2 d.). Tačiau teismas nenurodė, kokį viešąjį interesą jis gina, o iš teismo motyvų matyti, kad teismas savo išvadą grindžia ne konkrečiais faktais, o prielaidomis, juolab atsakovas neturėdama leidimo verstis motelių paslaugų teikimu, jų ir neteikia. Uždraudžiant veiklą, kuriai valstybės įgaliota institucija išdavė leidimą-higienos pasą ir kuris šiai dienai yra galiojantis ir nepanaikintas, nenustačius neteisėtos bendrovės veiklos, teismas išėjo iš savo kompetencijos ribų. Kadangi veikla, kuriai nėra leidimo nėra vykdoma, todėl išnyksta ir būtinybė aplamai taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nenagrinėja ieškinio pagrįstumo, todėl būtina atsižvelgti į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės gali padaryti atsakovams nuostolius, kurių atlyginimo užtikrinimas nėra išspręstas. Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas nepareikalavo, kad ieškovai pateiktų atsakovų nuostolių galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Uždraudus įmonei vykdyti teisėtą veiklą, įmonė negalės gauti pajamų, mokėti komunalinių mokesčių, atlyginimų darbuotojams, kitų mokesčių, kas gali sąlygoti įmonės bankrotą, todėl įmonei bus padaryta turtinė žala. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, Vilniaus miesto 4-asis apylinkės teismas privalėjo išspręsti galimos žalos, padarytos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovui atlyginimo klausimą.

12Ieškovai A. B., J. M., B. J., E. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2007-09-04 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad šioje byloje nesprendžiamas ginčas, ar UAB „Helena“ teisėtai gavo leidimą verstis sveikatingumo ir kitomis neteisėtai dokumentuose prirašytomis veiklomis. Leidimas buvo išduotas todėl, kad UAB „Helena“ interesais ji ar kas nors kitas neteisėtai prirašė VĮ „Registrų centras“ pateiktuose dokumentuose įrašus, pagal kuriuos tariamai tokioms paslaugoms teikti buvo rekonstruotas ir priimtas naudoti pastatas. Ieškinys yra pareikštas tuo pagrindu, kad sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų vykdymui pastatas, kuriame dabar veikia UAB „Helena“, nėra priimtas naudojimui. Nei atsiliepime į ieškinį, nei atskirajame skunde atsakovai neneigia, kad prie įrašų VĮ „Registrų centras“ pateiktuose dokumentuose apie pastato paskirtį neteisėtai padaryti prierašai, kad pastato, esančio ( - ) paskirtis yra sveikatingumo kompleksas, motelis ir pokylių salė. Tai nustatyta ir įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu. Tai įrodo ir byloje pateikti įrodymai. Jei UAB „Helena“ valdomas pastatas bus, laikantis nustatytos tvarkos, rekonstruotas būtent į sveikatingumo ar į kitų, dabar neteisėtai atsakovo pateiktuose VĮ „Registrų centras“ dokumentuose įrašytų, specialių paslaugų teikimui skirtą pastatą, tik tuomet UAB „Helena“ turės teisę verstis šia veikla. Pažymėtina, kad ieškovai neginčija, kad atsakovė turi teisę verstis baro-kavinės paslaugomis, nes byloje esantys dokumentai rodo, kad būtent šiai veiklai ir buvo vykdoma rekonstrukcija. Dėl tos pačios priežasties, kad pastatas buvo priimtas kaip baras-kavinė, jis nebuvo priimtas kaip sveikatinimo veiklai skirtas pastatas.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Civilinio proceso normos numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių galimybę, nustato ir jų taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, kai yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, arba jeigu būtina apginti viešąjį interesą (CPK 144 str. 1, 2 d.). Remiantis CPK 145 str. 2 d. nuostata, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, kad jos maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet tuo pačiu atsakovas nepatirtų nuostolių, arba šie nuostoliai būtų minimalus. Be to, laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos ieškovo siekiamiems teisėtiems reikalavimams ir jos neturėtų varžyti atsakovo interesų daugiau nei būtina apginti ieškovo teisėtą interesą.

17Kolegija sprendžia, kad iš byloje esančių dokumentų negalima išvada, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti materialinių teisių gynybą, t.y. nenagrinėjant ir nesprendžiant ieškinio pagrįstumo užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos netiriant bylos aplinkybių ir neatkleidžiant ieškininių reikalavimų esmės. Vadinasi negali būti parinkta laikinoji apsaugos priemonė savo esme atitinkanti ieškininius reikalavimus, nes tokios priemonės pritaikymas reikštų išankstinį ieškinio tenkinimą. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi uždrausdamas F. K. ir UAB „Helena“ tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus sudaryti sandorius dėl sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų teikimo ir teikti šias paslaugas adresu ( - ), ne tik patenkino, bet ir viršijo ieškinius reikalavimus. Tokiu būdu laikinoji apsaugos priemonė pritaikyta nesilaikant įstatyme jai numatytos paskirties. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentas, kad atsakovai neturi galiojančio leidimo vykdyti tam tikra veiklą bei pastato rekonstrukcijos darbus atlieka pažeisdami suderintą projektą, neatitinka ieškinio dalyko ir nėra pagrindas taikyti aptariamą laikinąją apsaugos priemonę.

18Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog skundžiama nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju, yra nepagrįsta ir neteisėta, priimta neteisingai įvertinus konkrečias aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, todėl naikintina, o, išsprendus klausimą iš esmės, ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas, nes jie neįrodė, jog taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra būtina (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 4-ojo apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti.

22Ieškovų A. B., J. M., B. J., E. B. prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę - uždrausti F. K. ir UAB „Helena“ tiesiogiai arba per įgaliotus atstovus sudaryti sandorius dėl sveikatingumo komplekso, motelio ir pokylių salės paslaugų teikimo ir teikti šias paslaugas adresu ( - ), atmesti.

Proceso dalyviai