Byla 2T-2/2013
Dėl pinigų sumų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Rual Trade Limited advokatei E. Z. atsakovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atstovui advokatui K. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Rual Trade Limited atstovo prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą dėl pinigų sumų priteisimo,

Nustatė

2Arbitražo teismas prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimu solidariai priteisė iš atsakovų Viva Trade LLC, UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R. (R. R.), V. R. (V. R.) pareiškėjui Rual Trade Limited 2 500 000 JAV dolerių (6 813 750 Lt), nesumokėtų pagal pareiškėjo ir atsakovų sudarytą taikos sutartį, 5 proc. dydžio metines palūkanas, jas pradedant skaičiuoti imtinai nuo 2009 m. rugpjūčio 2 d. iki visos sumos sumokėjimo pareiškėjui, bei 65 940,18 eurų (227 678,25 Lt) pareiškėjo arbitražo procese patirtų išlaidų atlyginimo.

3Pareiškėjas Rual Trade Limited kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą dalyje dėl minėtų sumų priteisimo iš atsakovų UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R., V. R.. Papildomai į bylą pateikė duomenis, jog Seva Apeliacinis teismas 2012 m. vasario 24 d. sprendimu atmetė atsakovų UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“, R. R. ir V. R. apeliacinį skundą dėl Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo panaikinimo.

4Prašymas tenkinamas.

5Arbitražo teismo sprendimas, priimtas bet kurioje valstybėje – Niujorko 1958 metų konvencijos „Dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo“ (toliau – Niujorko konvencija) dalyvėje, Lietuvos Respublikoje yra pripažįstamas ir vykdomas pagal Niujorko konvencijos bei Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – Komercinio arbitražo įstatymas) 39 ir 40 straipsnių nuostatas. Švedijos karalystė yra Niujorko konvencijos dalyvė, todėl Arbitražo teismas prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo pripažinimui ir vykdymui Lietuvos Respublikoje taikomos Niujorko konvencijos bei Komercinio arbitražo įstatymo 39 ir 40 straipsnių nuostatos.

6Pagal Niujorko konvencijos IV straipsnio nuostatą, arbitražo sprendimo pripažinimui ir vykdymui gauti prašančioji pusė, paduodama dėl to prašymą, pateikia: a) reikiamai paliudytą arbitražo sprendimo originalą arba reikiamai paliudytą jo nuorašą; b) II straipsnyje nurodyto susitarimo originalą arba reikiamai paliudytą jo nuorašą.

7Pareiškėjas pateikė Arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo nuorašą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (1 t., 27-87). Taip pat pateikė įrodymus, jog šis sprendimas įsiteisėjo (2 t., 11-31).

8Niujorko konvencijos II straipsnyje nurodyta, kad kiekviena susitariančioji valstybė pripažįsta rašytinį susitarimą, pagal kurį pusės pasižada perduoti arbitražui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius arba galinčius kilti tarp jų dėl kurių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, galinčių būti arbitražo nagrinėjimo dalyku. Komercinio arbitražo įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šalis, prašanti pripažinti ir vykdyti užsienio arbitražinio teismo sprendimą, turi pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui autentišką arbitražinį susitarimą arba tinkamai patvirtintą jo nuorašą. Jeigu arbitražinis susitarimas surašytas ne oficialia valstybės kalba, tai besikreipiančioji šalis turi pateikti tinkamai patvirtintą dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

9Pareiškėjas pateikė teismui šalių sudarytos taikos sutarties reikiamai paliudytą nuorašą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (1 t., 3-26 b. l.). Sutarties 4.1. straipsnyje nurodyta, kad šalims nesutarimai sprendžiami arbitraže pagal Arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų supaprastinto arbitražo taisykles, šiai taikos sutarčiai taikoma materialinė Niujorko valstijos teisė, nepriklausomai nuo pasirinktos teisės taisyklių. Taigi Niujorko konvencijos II straipsnyje nurodytas susitarimas perduoti iš šalių sutarties kylančius ginčus nagrinėti arbitraže yra inkorporuotas į šalių sudarytos taikos sutarties nuostatas.

10Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalis (Komercinio arbitražo įstatymo 40 str. 1 d.) nustato, kad arbitražo sprendimą pripažinti ar vykdyti gali būti atsisakyta kai prašo ta pusė, prieš kurią jis nukreiptas, tik tada, jei ši pusė pateikia tos vietos, kur prašoma pripažinti ir vykdyti, kompetentingoms valdžios institucijoms įrodymą, kad: a) arbitražinio susitarimo pusės pagal joms taikomą įstatymą buvo kuriuo nors mastu neveiksnios arba šis susitarimas negalioja pagal įstatymą, kuriam pusės tą susitarimą subordinavo, o nesant tokio nurodymo - pagal tos šalies, kur buvo padarytas sprendimas, įstatymą; arba b) pusei, prieš kurią padarytas sprendimas, nebuvo reikiamai pranešta apie arbitro paskyrimą ar apie arbitražo nagrinėjimą arba dėl kitų priežasčių ši pusė negalėjo pateikti savo pasiaiškinimų; arba c) nurodytasis sprendimas buvo padarytas dėl ginčo, kurio nenumato arbitražinis susitarimas arba neapima arbitražinio susitarimo ar arbitražinės išlygos sutartyje sąlygos, arba tame sprendime yra nuostatų tokiais klausimais, kurių neapima arbitražinis susitarimas ar arbitražinė išlyga sutartyje; tačiau jeigu nuostatai tais klausimais, kuriuos apima arbitražinis susitarimas ar išlyga, gali būti atskirti nuo tų, kurių neapima šis susitarimas ar išlyga, tai ta arbitražo sprendimo dalis, kurioje yra nuostatai arbitražinio susitarimo ar arbitražinės išlygos sutartyje apimamais klausimais, gali būti pripažįstama ir vykdoma; arba d) arbitražo institucijos sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko pusių susitarimo arba, nesant tokio susitarimo, neatitiko tos šalies, kurioje vyko arbitražas, įstatymų, arba e) sprendimas pusėms dar nebuvo galutinis arba jo vykdymą panaikino ar sustabdė tos šalies, kurioje jis buvo padarytas, arba tos šalies, kurios įstatymai taikomi, kompetentinga valdžios institucija. Pagal Niujorko konvencijos ir Komercinio arbitražo įstatymo taikymo praktiką aukščiau nurodytų pagrindų buvimą teismas tikrina tik ginčo šalies, prieš kurią arbitražo sprendimas yra nukreiptas, reikalavimu.

11Atsakovai UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R., V. R. nepateikė įrodymų, nurodytų Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalyje (Komercinio arbitražo įstatymo 40 str. 1 d.), kurie leistų atsisakyti arbitražo sprendimą pripažinti ir vykdyti.

12Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje bei Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje taip pat nurodyta, kad arbitražo sprendimą galima atsisakyti pripažinti ir vykdyti jei: a) ginčo objektas pagal šios šalies įstatymus negali būti arbitražo nagrinėjimo dalykas arba b) to sprendimo pripažinimas ir vykdymas prieštarauja šios šalies viešajai tvarkai. Šių arbitražo sprendimo nepripažinimo pagrindų buvimo ar nebuvimo klausimą teismas tikrina ex officio (Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalies a ir b punktai).

13Šalių ginčas kilo atsakovams neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti skolą. Tokio pobūdžio ginčai nepatenka į sąrašą ginčų, išvardintų Komercinio arbitražo įstatymo 11 straipsnyje, negalinčių būti arbitražo nagrinėjimo dalyku.

14Arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimo pripažinimas ir vykdymas taip pat neprieštarautų Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

15Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pagrindų, numatytų 1958 metų Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo V straipsnyje, o taip pat Komercinio arbitražo įstatymo 40 straipsnyje, dėl kurių gali būti atsisakyta pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje pareiškėjo prašyme nurodytą Arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą dalyje dėl atsakovų UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R., V. R., nėra.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Pareiškėjas pateikė prašymą dėl 11 881,44 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos), į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas rekomendacijas ir bylos sudėtingumą, sprendžia, kad pareiškėjo būtinos ir pagrįstos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra mažintinos.

18Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjui atstovavę advokatai nagrinėjamoje byloje atliko šiuos procesinius veiksmus: pateikė pareiškimą dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo (1 t., 1-2 b. l.), Kauno apygardos teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (1 t., 128-130 b. l.), pareiškimą dėl sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimo atnaujinimo (2 t., 9-10 b. l.), patikslintą pareiškimą dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo (2 t., 63-64 b. l.), du prašymus dėl teismo posėdžio paskyrimo (2 t., 73-75, 107-108 b. l.), raštą dėl teismo posėdžio byloje (2 t., 112 b. l.), rašytinius paaiškinimus (2 t., 118-121 b. l.), dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė 1 val. 15 min. (1 t., 202 b. l.; 2 t., 61-62 b. l.). Vadovaujantis minėtų Rekomendacijų 8.2, 8.16, 8.15, 8.18 punktais, pagrįstomis išlaidomis už surašytus procesinius dokumentus ir atstovavimą teisme laikytina 3 843 Lt suma (2 400 Lt už pareiškimą dėl teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo, plius 400 Lt už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 96 Lt už prašymą dėl sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimo atnaujinimą, plius 96 Lt už patikslintą pareiškimą dėl teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo, plius 204 Lt už du prašymus dėl teismo posėdžio paskyrimo plius 102 Lt už raštą dėl teismo posėdžio byloje, plius 425 Lt už rašytinius paaiškinimus plius 120 Lt už atstovavimą teisme), tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteisiamos taip pat išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo teiktas konsultacijas, todėl vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, jog šiuo atveju pagrįstomis pareiškėjo išlaidomis už advokato suteiktas paslaugas laikytina 4 000 Lt suma, kuri iš atsakovų priteisiama solidariai.

19Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 810, 812, 813, 814 straipsniais,

Nutarė

20pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m. balandžio 21 d. sprendimą, dalyje, kuria pareiškėjo Rual Trade Limited naudai solidariai iš atsakovų UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R. (R. R.), V. R. (V. R.) priteista 2 500 000 JAV dolerių (6 813 750 Lt), nesumokėtų pagal pareiškėjo ir atsakovų sudarytą taikos sutartį, 5 proc. dydžio metines palūkanas, jas pradedant skaičiuoti imtinai nuo 2009 m. rugpjūčio 2 d. iki visos sumos sumokėjimo pareiškėjui, bei 65 940,18 eurų (227 678,25 Lt) pareiškėjo arbitražo procese patirtų išlaidų atlyginimo.

21Pareiškėjo Rual Trade Limited naudai iš atsakovų UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R. (R. R.) ir V. R. (V. R.) solidariai priteisti 4 000 Lt (keturis tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

22Ši nutartis per 3 mėnesius nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Arbitražo teismas prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m.... 3. Pareiškėjas Rual Trade Limited kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su... 4. Prašymas tenkinamas.... 5. Arbitražo teismo sprendimas, priimtas bet kurioje valstybėje – Niujorko... 6. Pagal Niujorko konvencijos IV straipsnio nuostatą, arbitražo sprendimo... 7. Pareiškėjas pateikė Arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų... 8. Niujorko konvencijos II straipsnyje nurodyta, kad kiekviena susitariančioji... 9. Pareiškėjas pateikė teismui šalių sudarytos taikos sutarties reikiamai... 10. Niujorko konvencijos V straipsnio 1 dalis (Komercinio arbitražo įstatymo 40... 11. Atsakovai UAB ,,Ūkio investicinė grupė“, R. R., V. R. nepateikė... 12. Niujorko konvencijos V straipsnio 2 dalyje bei Komercinio arbitražo įstatymo... 13. Šalių ginčas kilo atsakovams neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti skolą.... 14. Arbitražo teismo prie Stokholmo prekybos rūmų arbitražo instituto 2010 m.... 15. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 17. Pareiškėjas pateikė prašymą dėl 11 881,44 Lt bylinėjimosi išlaidų... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjui atstovavę advokatai... 19. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 810,... 20. pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje arbitražo teismo prie... 21. Pareiškėjo Rual Trade Limited naudai iš atsakovų UAB ,,Ūkio investicinė... 22. Ši nutartis per 3 mėnesius nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...