Byla I-917-162/2012
Dėl skundo padavimo termino atnaujinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Remigijaus Armino, Eglės Kiaurakytės, susipažinusi su pareiškėjo P. R. B. skundu atsakovei Šiaulių rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. A. B. dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone“, 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ panaikinimo ir, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi skundu į teismą, nurodydamas, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-97 patvirtino pagrindinės tikslinės žemės sklypų ( - ) paskirties keitimo, sujungimo, padalijimo, statybos bei teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymo mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai detalųjį planą Jakčtaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje (padavimo organizatoriai – P. R. B. ir V. A. B.). Pareiškėjas teigia, kad sujungus sklypus, jam priklausančioje dalyje (plane pažymėta 115) mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai bei bendroms sujungtų sklypų reikmėms buvo suplanuota 14 įvairaus dydžio sklypų, o trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančioje dalyje (plane pažymėta 114) analogiškai suprojektuota 19 įvairaus dydžio sklypų. Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-153 suteikė Žuvėdrų gatvės pavadinimą, kuri tapo bendra skiriamąja juosta tarp pareiškėjui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančių sujungtų žemės sklypų. Teigia, jog kai visi paruošiamieji, techniniai ir kiti reikiami darbai buvo atlikti, patvirtintas detalusis planas ir medžiaga pateikta Šiaulių 1-jam notarų biurui patvirtinimui sutarties, kuria pareiškėjas su trečiuoju suinteresuotu asmeniu turėjo susitarti nurodant, kurios sklypo dalys priklausys kiekvienam iš jų ir kurios bus skiriamos bendroms abiejų sujungtų sklypų reikmėms, trečiasis suinteresuotas asmuo tokią sutartį pasirašyti atsisakė motyvuodamas tuo, jog detalusis planas yra blogas ir jo netenkina, kad dėl pablogėjusios sveikatos jo nuostatos dėl žemės sklypo įsisavinimo ateityje iš esmės pasikeitė ir vykdyti bendrą projektą jis nebesuinteresuotas. Pažymi, kad trečiojo suinteresuoto asmens pasitraukimas iš bendro projekto tapo kliūtimi, kuri užkerta kelią tolimesniems veiksmams, būtiniems parengto projekto įgyvendinimui, todėl dėl nurodytų priežasčių skundžiami sprendimai turi būti panaikinti. Pareiškėjas skundą dėl minėtų sprendimų panaikinimo grindžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 3 d. bei 88 straipsnio 2 punkto nuostatomis.

3Nurodo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. B. galutinį apsisprendimą pasitraukti iš projekto pareiškė tik 2012 m. rugsėjo mėnesį, todėl skundo padavimo terminą praleido dėl svarbios priežasties ir prašo jį atnaujinti.

4Teisėjų kolegija konstatuoja

5Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

6Pareiškėjas 2012 m. spalio 16 d. (b.l. 2-4) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, pašydamas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T-97, kuriuo buvo patvirtintas detalusis planas Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone, bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. T-153, kuriuo nuspręsta suteikti Žuvėdrų gatvės pavadinimą.

7Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (b.l. 153-154). Byla teisėjai procesinių veiksmų atlikimui perduota 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi.

8Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 22 d. raštu Nr. I-1510-289/2012 (b.l. 15) įpareigojo pareiškėją pateikti įrodymus, kurių jis nėra pateikęs ir kuriais remdamasis teismas galėtų spręsti pareikšto prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo pagrįstumą; taip pat įpareigojo atsakovę Šiaulių rajono savivaldybę pateikti atsiliepimą į pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti bei medžiagą, susijusią su skundžiamais aktais, pateikti rašytinius įrodymus, kada ir kokiu būdu pareiškėjui buvo įteikti skundžiami aktai; minėtu raštu trečiajam suinteresuotam asmeniui V. A. B. buvo pasiūlyta pateikti atsiliepimą į pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

92012 m. spalio 29 d. teismui pateiktas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. S-2453 (8.43), kuriame nurodoma, kad skundžiami sprendimai buvo viešai publikuoti Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Teisės aktai“, nurodant viešos paieškos internetinį adresą (b.l. 27). Pateikta rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad apie detaliojo plano koncepcijos viešą pristatymą buvo paskelbta vietinėje spaudoje 2009 m. spalio 8 d. (b.l. 111), apie parengto detaliojo plano pristatymą – 2009 m. lapkričio 6 d. (b.l. 123). Skelbimuose nurodyta, kad detaliojo plano organizatoriai yra R. B. ir A. B.

10Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog asmens sužinojimo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, yra sprendimo, kuriuo minėti dokumentai patvirtinti, viešo paskelbimo momentas (pvz., 2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009; 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-668/2008m.).

11Aiškinantis momentą, kada skundą dėl administracinio akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, pateikęs asmuo faktiškai sužinojo apie skundžiamą ne jo atžvilgiu priimtą individualų administracinį aktą, turi būti vertinama bylai reikšmingų aplinkybių visuma (ar savivaldos viešojo administravimo subjektas paskelbė teritorijų detaliojo planavimo dokumentą Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka, kada pareiškėjas galėjo sužinoti, kada faktiškai ir kokiu būdu sužinojo apie viešai paskelbtą detalųjį planą, kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-294/08). Administracinių teismų praktikoje pranešimui apie individualų skundžiamą aktą prilyginama situacija, kai suinteresuotam asmeniui tampa žinoma informacija, reikalinga teisei kreiptis gynybos į teismą realizuoti, t. y. administracinį aktą priėmęs viešojo valdymo subjektas, akto pavadinimas, priėmimo data bei turinys (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-110/07).

12Taigi iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos rašto, viešai skelbiamų duomenų apie rengiamą ir parengtą teritorijų planavimo dokumentą matyti, kad pareiškėjas P. R. B. ir trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. B. buvo detaliojo plano organizatoriai, todėl skundžiamų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų turinys jiems buvo žinomas nuo jų priėmimo dienos, t.y. pareiškėjui buvo žinomas tiek patvirtintas detalusis planas, tiek sprendimas dėl gatvės pavadinimo suteikimo.

13Pareiškėjas skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-97 bei 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-153 panaikinimo padavė teismui tik 2012 m. spalio 16 d., t. y. akivaizdžiai praleidęs skundo padavimo terminą, todėl sprendžiamas klausimas, ar yra teisinės prielaidos skundo padavimo termino atnaujinimui.

14Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra suformuluota nuostata, jog skundo padavimo termino praleidimas yra kliūtis pradėti teisminį procesą, kartu iš pareiškėjo atima teisę į teisminę gynybą. Taigi skundo padavimo terminas yra sąlyga, ribojanti konstitucinę teisminės gynybos teisę, nes skundo padavimo termino praleidimas yra kliūtis teisminiam ginčo nagrinėjimui iš esmės (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 34 straipsnis, 101 straipsnio 6 punktas).

15ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai.

16Pareiškėjas prašymą atnaujinti skundo padavimo teismui terminą argumentuoja tuo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. B. galutinį apsisprendimą pasitraukti iš projekto pareiškė tik 2012 m. rugsėjo mėnesį, tačiau šį teiginį patvirtinančių įrodymų nepateikė.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. B. 2012 m. spalio 25 d. paaiškinime Šiaulių apygardos administraciniam teismui nurodė, kad galutinį sprendimą pasitraukti iš projekto išreiškė pats pareiškėjas P. R. B., 2010 m. lapkričio mėnesį neateidamas į notarų biurą pasirašyti sutarties (b.l. 18-19).

18Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktoje Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro notarės O. Jarašiūnaitės 2012 m. spalio 25 d. pažymoje Nr. S-199 (b.l. 25) nurodyta, kad V. A. B. į Šiaulių miesto 1-jį notarų biurą dėl žemės sklypo, esančio Šiaulių rajone, Kužių apylinkėje, Jakštaičiukų kaime, bendro naudojimo sutarties sudarymo su P. R. B. kreipėsi du kartus. Pirmą kartą kreipėsi 2010 m. lapkričio 15 d. Buvo paruošta sutartis, bet abu žemės sklypo savininkai sutarties nepasirašė, nes P. R. B. nesutiko kompensuoti 50 procentų nuotekų valymo žemės sklypo vertės, kuris yra V. A. B. žemės nuosavybė (sklypo Nr. 20). Sekantį kartą – 2010 m. lapkričio pabaigoje – V. A. B. pateikus naują sutarties projektą dėl nuotekų valymo kompensacijos, P. R. B. iš pradžių su projekto sąlygomis sutiko, bet, atėjus sutarties pasirašymo terminui, pranešė, kad jis nuomonę pakeitė ir sutarties nepasirašys. V. A. B. į notarų biurą atvyko vienas ir pranešė, kad P. R. B. neatvyks ir sutarties nepasirašys. Daugiau į notarų biurą kreiptasi nebuvo.

19Trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimai ir Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro notarės pažyma leidžia daryti išvadą, kad pats pareiškėjas dar 2010 m. lapkričio pabaigoje atsisakė pasirašyti skundžiamu detaliuoju planu suplanuoto žemės sklypo bendro naudojimo sutartį, todėl pareiškėjo skunde įvardintos kliūtys dėl bendro projekto vykdymo, sudarančios pareiškėjo teigimu pagrindą kreiptis į teismą dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių panaikinimo kilo dėl paties pareiškėjo 2010 m. lapkričio mėnesį išreikšto apsisprendimo.

20Teisėjų kolegija pažymi, jog Šiaulių rajono savivaldybė 2012 m. spalio 29 d. teismui pateiktame rašte Nr. S-2453 (8.43) pažymėjo, kad ji sutinka panaikinti skundžiamus sprendimus, jei pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nepageidauja turėti teisių, kurias įgijo pagal prašomus panaikinti savivaldybės tarybos sprendimus.

21Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi teisme gali būti ginamos teisės ar teisėti interesai tik tų asmenų, kurie skundus dėl atitinkamų pažeidimų padavė įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Taip įstatymų leidėjas siekia užtikrinti teisinių santykių apibrėžtumą ir stabilumą. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas teisminis procesas. Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą yra konstatuota tai, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. lapkričio 22 d. nutarimai).

22Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė per įstatymo nustatytą laikotarpį kreiptis į teismą, t.y. nepriklausė nuo subjekto, kuris kreipiasi į teismą, valios. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis dėl pažeistos teisės gynimo. Tokios priežastys kaip neapsisprendimas, savalaikis procesinių teisių neįgyvendinimas negali būti pripažįstamos svarbiomis, sprendžiant praleisto termino atnaujinimo klausimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11 – 646/2004).

23Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisinių prielaidų skundo padavimo termino atnaujinimui nėra, todėl jis netenkinamas ir prašymą dėl administracinių aktų panaikinimo atsisakoma priimti (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

24Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 105 straipsnio 1 dalimi, 106 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjo P. R. B. prašymo dėl termino atnaujinimo paduoti skundui dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ bei 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ panaikinimo netenkinti.

26Pareiškėjo P. R. B. skundą atsakovei Šiaulių rajono savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V. A. B. dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ bei 2010 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-153 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Jakštaičiukų kaime, Kužių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ panaikinimo atsisakyti priimti.

27Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant jį per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas kreipėsi skundu į teismą, nurodydamas, kad Šiaulių rajono... 3. Nurodo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. B. galutinį apsisprendimą... 4. Teisėjų kolegija konstatuoja... 5. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1... 6. Pareiškėjas 2012 m. spalio 16 d. (b.l. 2-4) kreipėsi į Šiaulių apygardos... 7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2012 m. lapkričio 7 d.... 8. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Šiaulių apygardos... 9. 2012 m. spalio 29 d. teismui pateiktas Šiaulių rajono savivaldybės... 10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, jog... 11. Aiškinantis momentą, kada skundą dėl administracinio akto, kuriuo... 12. Taigi iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos rašto, viešai... 13. Pareiškėjas skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo... 14. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra suformuluota... 15. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjo prašymu administracinis... 16. Pareiškėjas prašymą atnaujinti skundo padavimo teismui terminą... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo V. A. B. 2012 m. spalio 25 d. paaiškinime... 18. Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktoje Šiaulių miesto 1-ojo... 19. Trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimai ir Šiaulių miesto 1-ojo notarų... 20. Teisėjų kolegija pažymi, jog Šiaulių rajono savivaldybė 2012 m. spalio 29... 21. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį,... 22. Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme... 23. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija 24. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 25. pareiškėjo P. R. B. prašymo dėl termino atnaujinimo paduoti skundui dėl... 26. Pareiškėjo P. R. B. skundą atsakovei Šiaulių rajono savivaldybei,... 27. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...