Byla I-264-379

1Panevėžio apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančios teisėjos Vaivos Savickienės, teisėjų Nijolės Danguolės Smetonienės, Dalytės Zlatkuvienės, sekretoriaujant Danei Gvildienei, dalyvaujant pareiškėjai A.L. ir jos atstovei adv. Virginijai Bradulskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos A.L. prašymą trečiajam suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai dėl termino atnaujinimo paduoti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams paduoti,

Nustatė

2Pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, esančią Skiemonių kaime Skiemonių valsčiuje Utenos apskrityje, nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus paduoti. Nurodė, kad pretenduoja atkurti nuosavybės teises į buvusių žemės savininkų S.T. ir O.T. iki nacionalizacijos valdytą 15,52 ha žemės sklypą, esantį Skiemonių kaime Skiemonių valsčiuje Utenos apskrityje. Mano, kad terminus praleido dėl svarbių priežasčių. Nurodė, kad S.T. yra jos mamos M.T.-T. brolis. Paaiškino, jog ji S.T. prižiūrėjo iki jo mirties. Jis mirė 1977 m. Po jo mirties dėl palikimo niekur nesikreipė, nes šis neturėjo jokio turto. Be to, 1982 m. jos namuose kilo gaisras, kuris sunaikino visus jos ir S.T. dokumentus. Vėliau S.T. turtu nesidomėjo. Tik atsitiktinai 2007-11-01 sužinojo, kad S.T. galėjo surašyti testamentą. Sužinojusi aktyviai ėmėsi ieškoti S.T. testamento bei tvarkyti visus kitus dokumentus. Ji 2008-02-22 iš Vilniaus apskrities archyvo gavo S.T. testamentą, surašytą 1967 m. Tada kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tačiau praleidusi įstatymų nustatytus terminus dokumentams paduoti. Be to, nurodė, kad yra baigusi tik septynias klases, turi mažai teisinių žinių.

3Pareiškėjos atstovė prašo prašymą tenkinti.

4Trečiojo suinteresuoto asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, jam apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta. Atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja A.L. prašymui dėl praleisto termino pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises bei pateikti nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus atnaujinimo, jei bus tinkamai įrodyta, jog dėl svarbių priežasčių minėti terminai praleisti. A.L. savo prašyme termino praleidimo priežastimi nurodė, kad apie dėdės paliktą testamentu turtą, sužinojo 2007-11-01. Ir tik tada pradėjo domėtis testamentu. Toks pareiškėjos sužinojimas vertinamas kaip atsitiktinumo faktorius. Pareiškėja nepateikia įrodymų, pagrindžiančių, kad per laikotarpį nuo S.T. mirties iki 2007-11-01 atliko kokius veiksmus, kad sužinotų apie testamentą. Ji nesikreipė nei į notarų biurą, nei į valstybės archyvus. Argumentai, kad ji yra menko išsilavinimo, turi mažai teisinių žinių, jos neveikimo nepateisina. Turėdama tas pačias savybes sugebėjo kreiptis į Valstybės archyvus, į Utenos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Anykščių r. žemėtvarkos skyrių ir kitas institucijas.

5Prašymas tenkintinas.

6Bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėja pretenduoja atkurti nuosavybės teises į buvusių žemės savininkų S.T. ir O.T. iki nacionalizacijos valdytą 15,52 ha žemės, Skiemonių k. Skiemonių valsčiuje Utenos apskrityje. Pareiškėja iki 2001-12-31 nepadavė prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į S.T. ir O.T. priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir iki 2003-12-31 dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų. S.T. mirė 1977-10-27 (b.l.5). S.T. surašė 1967-06-13 testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko pareiškėjai (b.l.27). Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2008-05-21 pažymoje Dėl gaisro nurodyta, kad 1982-08-24 B.L. priklausančiame name, buvusioje Gegužės 1-osios g. (Gruodžio 17-osios) Ukmergės m. gaisro metu sudegė namo stogas, sandėliukas, namų apyvokos daiktai. Be to, pažymėta, kad minėtame sandėliuke galėjo sudegti buvęs S.T. testamentas (b.l.17). Iš Ukmergės r. policijos komisariato viešosios policijos migracijos poskyrio 2008-04-28 pažymos matyti, jog S.T. nuo 1976-09-21 buvo priregistruotas minėtame name (b.l.18).

7LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis (2004-10-12 įstatymo Nr.IX-2490 redakcija) numato, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalis numato, kad piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytoms institucijoms. Piliečiams, praleidusiems nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

8Pažymėtina, kad svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku realizuoti savo teises. Svarbios priežastys, kurios sudaro teisėtą pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui, teisminėje praktikoje vieningai suprantamos kaip išskirtinės faktinės aplinkybės, objektyviai sutrukdžiusios realizuoti subjektines teises asmeniui, kuris savo valiniais veiksmais šių teisių realizavimo siekė.

9Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, A.L. laiku (iki 2001-12-31) pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus paduoti (iki 2003-12-31) trukdė tai, kad pareiškėja objektyviai nežinojo, kad S.T. galėjo iki nacionalizacijos turėti nuosavybes teise nekilnojamojo turto. S.T. mirė 1977 m., o nuosavybės atkūrimo procesas prasidėjo tik 1991 m., kadangi jokio turto S.T. neturėjo, pareiškėja paveldėjimo klausimais nesidomėjo. A.L. nežinojo, kad paveldėjo S.T. visą turtą. Pažymėtina, jog pareiškėja iki 2008 m. S.T. testamento neturėjo. Ji 2007 m. atsitiktinai sužinojo apie tai, kad S.T. turėjo žemės ir paliko testamentą. Pareiškėjos paaiškinimus patvirtino liudytojų J.O.L. ir D.L. paaiškinimai. Minėto dokumento neturėjimas turėjo įtakos nuosavybės atkūrimo procesui, pareiškėja negalėjo kreiptis dėl nuosavybės teisių atkūrimo į S.T. iki nacionalizacijos valdytą nekilnojamąjį turtą.

10Dėl išvardintų motyvų kolegija mano, kad terminą pateikti prašymą bei giminystės ryšį ir nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentams paduoti dėl nuosavybės teisių atkūrimo į S.T. turėtą žemės sklypą pareiškėja praleido dėl svarbių priežasčių, todėl terminas atnaujintinas.

11Pareiškėja sumokėjo per daug žyminio mokesčio, negu reikia pagal įstatymą, todėl dalis žyminio mokesčio grąžintina.

12Kolegija, vadovaudamasi LR ABTĮ 88 str. 2 p., 42 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

13Prašymą patenkinti.

14Atnaujinti A.L. terminus prašymui bei nuosavybės teises ir giminystės ryšį patvirtinantiems dokumentams paduoti dėl nuosavybės teisių atkūrimo į S.T. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytą žemę, esančią, Skiemonių kaime Skiemonių valsčiuje Utenos apskrityje.

15Grąžinti A.L. 23 Lt žyminį mokestį, sumokėtą AB Ūkio banke 2008-06-02.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai