Byla A-556-353-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjui P. M. , atsakovo atstovui Žydriui Mukuliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo

2P. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. M. skundą atsakovui Labanoro regioninio parko direkcijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Švenčionių rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas P. M. (toliau – ir pareiškėjas) skundu (b. l. 3-4) kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Labanoro regioninio parko direkciją (toliau – ir atsakovas) raštu pritarti nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame ( - ), pasistatyti nesudėtingą statinį bitidę, skirtą bitėms laikyti bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso miško sklypas, esantis ( - ). Šiame miško sklype pareiškėjas turi pasistatęs bitidę, kurioje laiko avilius. Bitidę turėjo nuo 2003 m. 2003 m. liepos mėnesį Labanoro regioninio parko direkcija raštu buvo pritarusi leidimui statyti bitidę. Tikslu pratęsti jau turimą leidimą laikyti bites bitidėje,

72007 m. gruodžio 12 d. raštu pareiškėjas kreipėsi į atsakovą. 2008 m. sausio 2 d. gavo raštišką atsakymą Nr. V1(8.2)-3, kuriuo atsisakyta pritarti bitidės statybai. Teigė, jog vadovaujantis galiojančiais teisės aktais statyti bitides Labanoro regioninio parko teritorijoje neuždrausta, nes ji nepakliūna į uždraustų statyti objektų sąrašą. Kadangi Labanoro regioniniame parke neuždrausta užsiimti bitininkavimu, neuždrausta tuo tikslu statyti avilius ir juos laikyti tam tikslui specialiai pritaikytuose nesudėtinguose statiniuose - bitidėse, tai atsakovo atsisakymas raštu pritarti leidimui Labanoro regioninio parko teritorijoje, pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame miške, statyti nesudėtingą statinį - bitidę, yra neteisėtas.

8Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 13-14) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas kreipdamasis į Labanoro regioninio parko direkciją siekia gauti leidimą ne bitininkavimui, o bitidei laikyti. Informuoja, kad bitininko namelis/vagonėlis nebuvo naudojamas tik bitininkavimo reikmėms, jis yra naudojamas ir savininkų rekreaciniams poreikiams tenkinti. Tai yra statinys naudojamas ne pagal paskirtį, o tai yra Statybos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Toks piktnaudžiavimas yra tipinis teisinio nihilizmo pavyzdys, kuris sukelia nepasitikėjimą tiek galiojančiais teisės aktais, tiek valstybinėmis institucijomis.

10Tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija (b. l. 22-23) atsiliepimu į skundą prašė skundą atmesti.

11Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus 2007 m. liepos 5 d. raštu Nr. S-583 pareiškėjui buvo atsisakyta išduoti projektavimo sąlygų sąvadą kubilo ir bitidės statybai bei nurodyti atsisakymo motyvai. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius išduoda projektavimo sąlygų sąvadą tik tuomet, kai yra gautos projektavimo sąlygos iš visų suinteresuotų institucijų. Kadangi buvo gautas institucijos, iš kurios privaloma gauti projektavimo sąlygas - parko direkcijos - neigiamas atsakymas dėl jų parengimo ir išdavimo, tretysis suinteresuotas asmuo neturėjo teisinio pagrindo pareiškėjui parengti ir išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir bitidės statybai.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 14 d. sprendimu (b. l. 55-57) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

14Teismas konstatavo, kad šio ginčo esmė, ar atsakovas pagrįstai ir teisėtai nepritarė leidimui statyti bitidę pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Svarbu išsiaiškinti, ar Labanoro regioniniame parke tokius statinius (t. y. bitides) leidžiama statyti. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Saugomų teritorijų įstatymas (toliau – ir Įstatymas), Labanoro regioninio parko apsaugos reglamentas (toliau – ir Reglamentas), Miškų įstatymas. Teismas vadovavosi Įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Reglamento 33 punktu. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyti Miškų įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, kurioje paminėta galimybė laikyti bites laikantis kitų teisės aktų reikalavimų, bei Mažųjų gamtos išteklių naudojimo taisyklės nėra specialieji teisės aktai reglamentuojantys veiklą regioniniame parke. Savininkas įsigydamas sklypą saugomoje teritorijoje įsipareigoja laikytis įstatymų ir teisės aktų reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje. Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Šio konstitucinio imperatyvo privalu paisyti ir teisės aktais reglamentuojant santykius, susijusius su žemės, miškų, vandens telkinių, taip pat ir esančių ypač vertingose vietovėse, nuosavybe, naudojimu, kita veikla šiose vietovėse. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 14 d. nutarime pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1608 „Dėl statybų privačioje žemėje reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostatos „Miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama <...>, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai“ ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, prieštarauja Miškų įstatymo (2001 m. balandžio 10 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 2 straipsnio 3 daliai ir Žemės įstatymo (2004 m. sausio 27 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 26 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Miškų įstatyme nėra kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie kiti statiniai gali būti ant miško ūkio paskirties žemės. Iš tokio reguliavimo akivaizdu, kad pagal Miškų įstatymą miško ūkio paskirties žemėje yra leidžiama tik medienos sandėlių bei kitų su miškų susijusių įrenginių, poilsio, žvėrių pašarų aikštelių statyba. Teismas nurodė, kad, išanalizavus teisės aktus ir byloje esančią medžiagą, aiškiai matyti, jog pareiškėjas kreipdamasis į Labanoro regioninio parko direkciją siekė gauti leidimą ne bitininkavimui, o bitidei laikyti. Taip pat iš teismo posėdžio metu pateiktų fotonuotraukų aiškiai matyti, kad pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, kurio paskirtis miškų ūkio, yra pastatytas visas bitininko namelis/vagonėlis, kuris tikrai nebuvo naudojamas tik bitininkavimo reikmėms. Teismas padarė išvadą, kad Labanoro regioninio parko direkcija pagrįstai ir teisėtai nepritarė leidimui statyti bitidę pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, todėl pareiškėjo prašymą įpareigoti Labanoro regioninio parko direkciją raštu pritarti nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame ( - ), pasistatyti nesudėtingą statinį bitidę, skirtą bitėms laikyti, atmetė. Atmetus pareiškėjo reikalavimą ir nepatenkinus jo skundo, teismas neatlygino ir pareiškėjo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

15III.

16Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 62-63) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo įpareigoti Labanoro regioninio parko direkciją raštu pritarti jam nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame ( - ), pasistatyti nesudėtingą statinį bitidę, skirtą bitėms laikyti; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas.

182. Teismas neatsakė į ginčo esmę - ar Labanoro regioniniame parke bitides leidžiama statyti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 87 str. 4 d. 3 p.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. balandžio 14 d. nutarime administracinėje byloje Nr. N-3-443/2006 (Administracinių bylų praktika Nr. 9) pasisakė, jog teismas priimdamas sprendimus vykdo teisingumą, kurio vienas aspektų yra tai, kad teismui priimant ar atmetant argumentus bei įrodymus, vertybės yra išdėstomos tam tikra hierarchija. Motyvuoti teismų sprendimai visuomenei padeda suvokti, kokias vertybes ir kokiu mastu gina teismas. Teismas privalo pasisakyti dėl kiekvieno administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens argumento bei įrodymo, kurie, objektyviai vertinant, gali turėti esminių pasekmių bylos baigčiai.

193. Sprendime nesant teismo išvadų dėl esminių skundo argumentų, yra pažeidžiama pareiškėjo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

204. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakyme Nr. 419 „Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ nurodytas draudžiamų statyti objektų sąrašas yra baigtinis. Šiame sąraše nenurodyta, kad regioniniame parke negalima statyti bitides. Bitidė - namelis bitininkavimo reikmėms ir aviliams žiemą laikyti (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, V., 2000, 83 psl.). Tokiu būdu statyti bitides Labanoro regioninio parko teritorijoje neuždrausta, nes ji nepakliūna į uždraustų statyti šiame parke objektų sąrašą. Taip pat tai neprieštarauja Miškų įstatymo 8 straipsniui.

215. Teismo paminėtas Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas aiškina visiškai kitus teisinius santykius, kurie nesusiję su galimybe Labanoro regioniniame parke užsiimti bitininkavimu ir tuo tikslu jame pasistatyti bitidę. Tai matyti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 419 „Dėl Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2007, Nr. 4928 redakcija). Šis teisės aktas priimtas 2007 m. lapkričio 7 d., o įsigaliojo nuo 2007 m. lapkričio 23 d. Tokiu būdu šis teisės aktas yra priimtas po teismo minimo Konstitucinio Teismo nutarimo. Todėl minimo dabartinės redakcijos aplinkos ministro įsakymo nuostatos neprieštarauja Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatoms ir negali būti taikomos šiuo konkrečiu atveju.

226. Teismo išvada, kad jam priklausančiame žemės sklype, kurio paskirtis miškų ūkio, yra pastatytas visas bitininko namelis/vagonėlis, kuris tikrai nebuvo naudojamas tik bitininkavimo reikmėms, neparemta byloje esančiais įrodymais ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

237. Pareiškėjas teismui pateikė Švenčionių bitininkų draugijos 2007 m. gruodžio 3 d. aktą ir bitidės vidaus nuotrauką, iš kurių matyti, kad jo bitidė yra naudojama pagal paskirtį, t. y. tik bitėms aviliuose laikyti.

248. Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra pasisakęs dėl Konstitucijoje įtvirtinto teisėtų lūkesčių principo. Pareiškėjas investavęs nemažas pinigines lėšas į bitidės pastatymą, jos įrengimą ir išlaikymą. Tam tikslui jis turėjo atitinkamą Lietuvos valstybės įgaliotos institucijos raštišką leidimą. Šiuo metu ši valstybės institucija nebesutinka su savo ankščiau duotu leidimu, nors joks teisinis ginčo santykių reglamentavimas iš esmės nepasikeitė. Todėl atsakovo veiksmai jo atžvilgiu prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisėtų lūkesčių principui.

25Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 69-71) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Atsakovas nurodo, kad savininkas, įsigydamas sklypą regioniniame parke, kartu įsipareigoja laikytis įstatymų ir teisės aktų reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje. Bitininko namelis ar bitidė yra skirti tenkinti vienodoms reikmėms, todėl tai yra sinonimai, o ne skirtingi terminai. Jei teismas būtų priėmęs sprendimą tenkinantį pareiškėjo skundą, tai būtų nukrypęs nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos praktikos (administracinės bylos A18-778/2007 ir A556-206/2008) bei Konstitucinio Teismo išreikštų nuostatų, kuriose aiškiai pasakyta, jog draudžiama statyti statinius miško ūkio paskirties žemėje. Žemės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį. Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-151 nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis. 3 punkto 1 lentelės reglamentuojančioje žemės sklypų naudojimo pobūdį, miškų ūkio paskirties žemėje, statinių statyba nėra numatyta. Pagal nustatytą paskirtį miškų ūkio žemė negali būti urbanizuojama. Toks šio straipsnio aiškinimas grindžiamas Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimu. Pareiškėjas kreipdamasis į Labanoro regioninio parko direkciją siekia gauti leidimą ne bitininkavimui, o bitidei laikyti. Bitininko namelis/vagonėlis nebuvo naudojamas tik bitininkavimo reikmėms, jis yra naudojamas ir savininkų rekreaciniams poreikiams tenkinti.

27Tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l .68) prašo pareiškėjo skundą atmesti.

28Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Nors pareiškėjas kreipėsi į Labanoro parko direkciją su prašymu pratęsti 2003 m. Labanoro regioninio parko direkcijos duotą leidimą laikyti bites bitidėje, tačiau, kaip matyti iš kitų faktinių byloje esančių duomenų bei paties pareiškėjo – apelianto paaiškinimų apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, jo siekis vis dėl to bitidės statyba Labanoro regioniniame parke. Pareiškėjas teismui formuluoja reikalavimą, kuriuo prašo įpareigoti Labanoro regioninio parko direkciją raštu pritarti P. M. nuosavybės teise priklausančiame miške, esančiame ( - ), pasistatyti nesudėtingą statinį bitidę, skirtą bitėms laikyti. Taigi visiškai akivaizdu, kad galutinis pareiškėjo tikslas - tikslinė statinio (bitidės) statyba miško ūkio paskirties žemėje Labanoro regiono parko teritorijoje (b.l. 5).

33Statybos miško ūkio paskirties žemėje santykius reguliuoja inter alia Miškų įstatymas bei Žemės įstatymas.

34Pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį (redakcija galiojusi Labanoro regioninio parko direkcijos atsisakymo išduoti projektavimo sąlygas pateikimo metu) numatyta, kad miško žemė - apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.

35Miškų įstatyme nėra kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie kiti statiniai gali būti ant miško ūkio paskirties žemės. Vadinasi, pagal Miškų įstatymą miško ūkio paskirties žemėje yra leidžiama tik medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių, poilsio, žvėrių pašarų aikštelių statyba. Visų kitų statinių, tarp jų ir bitidžių statyba, nėra leidžiama.

36Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte (redakcija galiojusi skundžiamo atsisakymo pateikimo metu) nurodyta, jog miškų ūkio paskirties žemei pagal teritorijų planavimo dokumentus priskiriami žemė, kurią užima miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės. Atsisakant pritarti bitidės statybai Žemės įstatyme nebuvo kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie dar kiti statiniai gali būti ant miško ūkio paskirties žemės. Tai reiškia, jog ir pagal šį teisės aktą miško ūkio paskirties žemėje leistina tik specializuotų statinių statyba: medienos sandėlių bei kitų susijusių su mišku įrenginių, poilsio aikštelių, žvėrių pašarų aikštelių statyba. Teisė statyti bitides miško ūkio paskirties žemėje pagal Žemės įstatymą nebuvo numatyta.

37Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad statybos miško ūkio paskirties žemėje santykius reglamentuojantys Miškų įstatymas ir Žemės įstatymas nenumato išimčių dėl kitų (ne medienos sandėlių ir pan.) statinių inter alia bitidžių statybos, todėl akivaizdu, jog teisė į statybą miško ūkio paskirties žemėje negali būti realizuota (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-206/2008; procesinio sprendimo kategorija 13.4).

38Kontekste dėl statybos teisės miško ūkio paskirties žemėje pažymėtina, kad nėra pakankamai teisinių argumentų, kurie leistų teigti, jog aptartieji Miškų įstatyme ir Žemės įstatyme nustatyti ribojimai, - ypač atsižvelgiant į miškų, kaip ypatingų nuosavybės teisės objektų, pobūdį, jų ypatingą ekologinę, socialinę ir ekonominę reikšmę aplinkai, - draudimai yra neproporcingi siekiamam konstituciškai pagrįstam tikslui, kad savininkų nuosavybės teisės varžomos labiau negu leidžia Konstitucija (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).

39Apeliacinio skundo argumentas, kad Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas aiškina visiškai kitus teisinius santykius, kurie nesusiję su galimybe Labanoro regioniniame parke užsiimti bitininkavimu ir tuo tikslu jame pasistatyti bitidę, nėra visiškai pagrįstas. Taip, teisės užsiimti bitininkyste minėtas Konstitucinio Teismo nutarimas neaptaria, tačiau aiškiai pasisako dėl statybos miško ūkio paskirties žemėje, o teismai priimdami sprendimus turi paisyti Konstitucinio Teismo jurisprudencijos, sprendžiant ginčo visuomeninius santykius, paliestus Konstitucinio Teismo.

40Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išnagrinėjo administracinę bylą, pripažindamas pagrįstu Labanoro regioninio parko direkcijos atsisakymą pritarti leidimui statyti bitidę pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame miške.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o P. M. apeliacinį skundą atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. P. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas P. M. (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso miško sklypas,... 7. 2007 m. gruodžio 12 d. raštu pareiškėjas kreipėsi į atsakovą. 2008 m.... 8. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 13-14) prašė skundą atmesti kaip... 9. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas kreipdamasis į Labanoro regioninio parko... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Švenčionių rajono savivaldybės... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 14 d. sprendimu... 14. Teismas konstatavo, kad šio ginčo esmė, ar atsakovas pagrįstai ir teisėtai... 15. III.... 16. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 62-63) prašo panaikinti Vilniaus... 17. 1. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė teisės normas.... 18. 2. Teismas neatsakė į ginčo esmę - ar Labanoro regioniniame parke bitides... 19. 3. Sprendime nesant teismo išvadų dėl esminių skundo argumentų, yra... 20. 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakyme... 21. 5. Teismo paminėtas Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas aiškina... 22. 6. Teismo išvada, kad jam priklausančiame žemės sklype, kurio paskirtis... 23. 7. Pareiškėjas teismui pateikė Švenčionių bitininkų draugijos 2007 m.... 24. 8. Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra pasisakęs dėl... 25. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 69-71) prašo skundą... 26. Atsakovas nurodo, kad savininkas, įsigydamas sklypą regioniniame parke, kartu... 27. Tretysis suinteresuotas asmuo Švenčionių rajono savivaldybės administracija... 28. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Nors pareiškėjas kreipėsi į Labanoro parko direkciją su prašymu pratęsti... 33. Statybos miško ūkio paskirties žemėje santykius reguliuoja inter... 34. Pagal Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį (redakcija galiojusi Labanoro... 35. Miškų įstatyme nėra kitų nuostatų, kurios apibrėžtų, kokie kiti... 36. Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte (redakcija galiojusi... 37. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad statybos miško ūkio... 38. Kontekste dėl statybos teisės miško ūkio paskirties žemėje pažymėtina,... 39. Apeliacinio skundo argumentas, kad Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d.... 40. Dėl išdėstytų priežasčių teigtina, kad pirmosios instancijos teismas... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. sprendimą... 43. Nutartis neskundžiama....