Byla AS-552-625-12
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą atsakovui Neringos savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir pareiškėjas), pateikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui prašymą, kuriame prašė pripažinti Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226 patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų 1.2 ir 1.8. punktus neteisėtais ir juos panaikinti ta apimtimi, kuria jie taikomi keleivių vežimo į Kuršių neriją specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais (tiek vietiniais (priemiestiniais), tiek tolimojo susisiekimo maršrutais) paslaugas teikiantiems ūkio subjektams.

5II.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 25 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atsakovui Neringos savivaldybei dėl sprendimo dalies panaikinimo atsisakė priimti , vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

7Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nustatė, kad ginčijamas Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T1-226 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“ atitinka ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus norminio teisės akto požymius, todėl laikytinas norminiu administraciniu aktu. Kartu, įvertinęs ABTĮ 110 straipsnio nuostatas, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nėra tarp subjektų, kuriems suteikta teisė kreiptis abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 110 straipsnio 1 ir 2 dalis).

8Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, tačiau minėtoje teisės normoje numatyta galimybė Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai apskųsti apygardos administraciniam teismui savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų individualius sprendimus, bet nesuteikta teisė kreiptis į teismą dėl norminių administracinių aktų ištyrimo. Pažymėjo, kad šioje byloje ginčijamas norminis administracinis aktas, kurio teisėtumas gali būti tiriamas tik pagal ABTĮ XVI skirsnio nuostatas. Tačiau nežiūrint to, pareiškėjas reikalavimą reiškia ginčydamas norminį aktą pagal individualiam administraciniam aktui numatytas ginčo nagrinėjimo procedūras. Konstatavo, kad įstatymo leidėjas nėra numatęs išimčių, kad pareiškėjas galėtų inicijuoti procesą dėl norminio administracinio akto ar jo dalies panaikinimo, nesilaikydamas ABTĮ XVI skirsnyje numatytų nuostatų.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas Konkurencijos taryba prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas nurodo, kad remiantis Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Konkurencijos taryba turi teisę kreiptis į teismą, nustačiusi, jog viešojo administravimo subjektai nevykdo Konkurencijos tarybos nutarimu nustatytų įpareigojimų. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu 2011 m. liepos 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A502-2301-11, dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo nustatyti atitinkami įpareigojimai, nevykdymo arba netinkamo vykdymo iš esmės atliekama tokia pati procedūra kaip ir tais atvejais, kai tiriami ir nagrinėjami kiti Lietuvos Respublikos konkurencijos Įstatymo pažeidimai. Įgyvendinant šią procedūrą (atliekant tyrimo veiksmus bei nagrinėjant bylas), turi būti laikomasi visų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos darbo reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų tyrimo tvarkos, bylos nagrinėjimo proceso reikalavimų. Tiek tyrimas, tiek bylos nagrinėjimas turi būti užbaigtas priimant konkretų Konkurencijos tarybos sprendimą (nutarimą).

12Pažymi, kad nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba, turėdama pagrindo įtarti, kad Neringos savivaldybė galimai neįvykdė Konkurencijos tarybos 2007 m. nutarimu nustatytų įpareigojimų, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1S-175 pradėjo tyrimą, kurį užbaigė, priimdama 2012m. gegužės 22 d. nutarimą. Šiuo nutarimu Konkurencijos taryba pripažino, jog Neringos savivaldybė neįvykdė 2007 m. Nutarimu nustatytų Konkurencijos tarybos įpareigojimų. Todėl Konkurencijos tarybai kilo iš Konkurencijos įstatymo numatyta teisė kreiptis į apygardos administracinį teismą, šiuo konkrečiu atveju Klaipėdos apygardos administracinį teismą, su prašymu užtikrinti Konkurencijos tarybos 2007 m. Nutarimo įvykdymą, priimant atitinkamą sprendimą.

13Konkurencijos tarybos nuomone, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas šiuo atveju efektyviausiai būtų pašalintas ir Konkurencijos tarybos 2007 m. Nutarimo įvykdymas užtikrintas, jeigu teismas priimtų sprendimą panaikinti 2008 m. lapkričio 5 d. Neringos savivaldybės sprendimu Nr. T1-226 patvirtintų vietinės rinkliavos lengvatų nuostatų 1.2 ir 1.8 punktus ta apimtimi, kuria jos taikomos keleivių vežimo į Kuršių neriją specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais (tiek vietiniais (priemiestiniais), tiek tolimojo susisiekimo maršrutais) paslaugas teikiantiems ūkio subjektams. Tuo tarpu, kaip Konkurencijos taryba paaiškino prašyme, jeigu teismas, patenkinęs prašymą nustatytų įpareigojimus Savivaldybei atlikti atitinkamus veiksmus ar priimti sprendimus keičiant 2008 m. Savivaldybės sprendimu, patvirtintas Vietinės rinkliavos lengvatų nuostatas, ateityje gali kilti papildomi ginčai dėl tinkamo Konkurencijos tarybos įpareigojimų įvykdymo.

14Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad į Klaipėdos apygardos administracinį teismą kreipėsi ne vadovaudamasi ABTĮ 110 straipsniu, prašydama ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, tačiau vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo jai suteikta diskrecija. Mano, kad Konkurencijos tarybos prašymas, pateiktas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui, atitiko jam keliamus reikalavimus, todėl teismas visiškai nepagrįstai atsisakė priimti Konkurencijos tarybos prašymą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą nustatęs, kad Konkurencijos taryba kreipėsi dėl norminio administracinio akto panaikinimo, tačiau ji nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnyje apibrėžtą subjektų, turinčių teisę paduoti abstraktų prašymą dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo, ratą, o Konkurencijos įstatymas leidžia apskųsti teismui tik individualius teisės aktus.

19Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

20Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas tiesiogiai įtvirtina, kad Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektus su reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui; o remiantis šio straipsnio 6 punktu, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apginti šio įstatymo saugomi viešieji interesai. Taigi ši teisės norma expressis verbis neišskiria vien individualių administracinių aktų ir leidžia Konkurencijos tarybai administraciniams teismams apskųsti ir norminius teisės aktus, išskyrus norminius teisės aktus, priimtus Vyriausybės. Ši išimtis pagrįsta ne teisės aktų pobūdžiu, o tuo, kad Vyriausybės norminių aktų teisėtumą tiria tik Konstitucinis teismas.

21Be to, kaip 2011 m. liepos 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A502-2301-11 pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, akivaizdu, kad jei įsiteisėjęs Konkurencijos tarybos nutarimas yra nevykdomas, yra pažeidžiami inter alia valstybės interesai, jog tokie valdžios institucijos sprendimai būtų vykdomi. Įvertinus minėtas Konkurencijos įstatymo nuostatas šiuo aspektu ir jas sugretinus su ABTĮ 5 straipsnio 2 dalies 3 punktu, taip pat darytina išvada, jog šiose teisės normose įtvirtinta Konkurencijos tarybos teisė kreiptis į administracinį teismą, kai yra neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas šios institucijos priimtas nutarimas, neatsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio teisės akte buvo nustatytas Konkurencijos įstatymo pažeidimas.

22Atsižvelgiant į numatytą teisinį reguliavimą laikytina, kad šiuo atveju Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas yra laikytinas specialiuoju įstatymu ABTĮ 110 straipsnio atžvilgiu, todėl bendrosios ir specialiosios normų konkurencija spręstina specialiojo įstatymo naudai. Konkurencijos tarybos teisė teikti abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą tiesiogiai išplaukia iš Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų nuostatų.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo nustatyti atitinkami įpareigojimai, nevykdymo arba netinkamo vykdymo iš esmės atliekama tokia pati procedūra, kaip ir tais atvejais, kai tiriami ir nagrinėjami kiti Konkurencijos įstatymo pažeidimai. Įgyvendinant šią procedūrą (atliekant tyrimo veiksmus bei nagrinėjant bylas), turi būti laikomasi visų Konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos darbo reglamento ir kituose teisės aktuose nustatytų tyrimo tvarkos, bylos nagrinėjimo proceso reikalavimų. Tiek tyrimas, tiek bylos nagrinėjimas turi būti užbaigtas priimant konkretų Konkurencijos tarybos sprendimą (pvz., nutarimą, kuriuo konstatuojama, kad Konkurencijos tarybos nutarimas buvo neįvykdytas, bei nusprendžiama dėl šios priežasties imtis atitinkamų priemonių (kreiptis į administracinį teismą ar kt.). Taigi aptartu būdu nustatytas juridinis faktas, kad Konkurencijos tarybos nutarimas nėra įvykdytas (priimtas konkretus Konkurencijos tarybos sprendimas dėl įpareigojimų neįvykdymo), sudaro pagrindą Konkurencijos tarybai imtis konkrečių teisinių priemonių, t. y. pasinaudoti Konkurencijos įstatyme ar kituose įstatymuose numatytais įgalinimais, kurių realizavimas užtikrintų Konkurencijos įstatymo pažeidimo, neigiamų pasekmių pašalinimą, ankstesnės padėties atstatymą. (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-2301-11).

24Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, taip pat vadovaudamasi įtvirtintu teisiniu reguliavimu bei nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba, atlikusi pakartotinį tyrimą dėl netinkamo Neringos savivaldybės tarybos Konkurencijos tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 2S-27 nuostatų įpareigojimų nevykdymo ir dėl to 2012 m. gegužės 22 d. priėmusi nutarimą Nr. 2S-8, tinkamai įgyvendino procedūrinius reikalavimus ir įvykdė būtiną kreipimosi į teismą sąlygą. Todėl pirmosios instancijos teismas, išsamiai neišanalizavęs visų bylai reikšmingų aplinkybių ir neteisingai taikydamas materialinės teisės normas, priimti pareiškėjo prašymą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu atsisakė nepagrįstai.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartis naikintina, o pareiškėjo Konkurencijos tarybos prašymo priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Atskirai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pabrėžė, jog norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo procesas turi būti vykdomas ABTĮ XVI skirsnyje nustatyta tvarka, nepaisant to, koks subjektas kreipėsi į teismą. Tačiau tai, kad pareiškėjas mano, jog gali naudotis kitokia teisena ir jo reikalavimas neatitinka ABTĮ 110 ir 115 straipsnių, negali būti pagrindu atsisakyti priimti prašymą. Jei įvertinęs reikalavimo turinį pirmosios instancijos teismas mano, kad pareiškėjo reikalavimas yra netinkamai suformuluotas ar nepakankamai tikslus, jis turi panaudoti skundo trūkumų šalinimo institutą ir pasiūlyti pareiškėjui patikslinti reikalavimą, vadovaujantis ABTĮ 10 straipsniu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-392/2010).

27Iš naujo spręsdamas prašymo priėmimo klausimą, pirmosios instancijos teismas privalo įvertinti, ar šiuo atveju pareiškėjo pateiktas reikalavimas (t. y. pripažinti Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226, 1.2 ir 1.8 punktus neteisėtais ir juos panaikinti) atitinka ABTĮ XVI skirsnio nuostatas, ar šį reikalavimą patenkinus, konkurencijos pažeidimas būtų efektyviai ir veiksmingai pašalintas, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi dėl Konkurencijos tarybos nutarimo neįvykdymo.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą patenkinti.

30Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – ir... 5. II.... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 25 d. nutartimi... 7. Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes ir Lietuvos... 8. Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas savo prašyme nurodo, kad kreipėsi... 9. III.... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas Konkurencijos taryba prašo panaikinti... 11. Pareiškėjas nurodo, kad remiantis Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1... 12. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba, turėdama pagrindo... 13. Konkurencijos tarybos nuomone, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimas... 14. Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad į Klaipėdos apygardos... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Nagrinėjamu atveju ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 19. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos... 20. Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas tiesiogiai įtvirtina,... 21. Be to, kaip 2011 m. liepos 25 d. sprendime administracinėje byloje Nr.... 22. Atsižvelgiant į numatytą teisinį reguliavimą laikytina, kad šiuo atveju... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 24. Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes, taip pat vadovaudamasi įtvirtintu... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama Klaipėdos apygardos... 26. Atskirai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pabrėžė,... 27. Iš naujo spręsdamas prašymo priėmimo klausimą, pirmosios instancijos... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 29. pareiškėjo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atskirąjį skundą... 30. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos... 31. Nutartis neskundžiama....