Byla I-1790-561/2008

1

2Vilnius

3Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko Arūno Kaminsko, kolegijos teisėjų Egidijos Smalakienės ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui V. Šulijai, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei A. Karolienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui E. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl įpareigojimo pateikti informaciją bei raštų panaikinimo,

Nustatė

5pareiškėjas A. Š. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau-VAVA) tinkamai atsakyti į jo 2007-08-22 pateiktus du prašymus; prašydamas įpareigoti VAVA tinkamai atsakyti į jo pateiktą 2007-09-17 prašymą; prašydamas įpareigoti VAVA tinkamai atsakyti į jo 2007-10-02 pateiktą prašymą; be to, prašydamas panaikinti VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-10-29 raštą Nr. (100) 11.55-893 ir prašydamas panaikinti VAVA Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2007-12-19 raštą Nr. S20-2403.

6Savo reikalavimus dėl įpareigojimo VAVA atsakyti į pareikštus prašymus A. Š. pagrindė tuo, kad nuo 1994 m. A. Š. nuosavybės teise valdo sodo sklypą, esantį sodų bendrijoje „Žiburys“, sklypo ( - ). Ties šiuo sklypu yra Pragiedrulių sodų 1-oji gatvė. 2006 metais sodų bendrijoje pasikeitė sklypo ( - ) savininkai, o rudens pabaigoje ir žiemą statytojai kaimyniniame sklype ( - ) pradėjo statyti gyvenamąjį namą. Vėliau ties Pragiedrulių sodų 1-ąja gatve savo sklype jie privežė labai daug žemių, uždengdami pamatus. Tokiu būdu statytojai pakeitė sklypo ( - ) reljefą. Tą sodo dalį, kuri buvo žemesnė, pakėlė į viršų ir todėl šio sklypo žemės gruntas pakilo virš šalia esančios Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės. Kad suvežtos žemės nekristų į Pragiedrulių sodų 1-ąją gatvę, jie atskyrė savo sklypą nuo kelio aukšta gelžbetonine tvora. Kadangi sklypo ( - ) savininkai įvažiavimą į garažą apsisprendė daryti iš Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės, galimi buvo tik du sprendimai: daryti nuolydį savo sklype arba pripilti ant Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės žvyro ir žemių, taip pakeliant kelio aukštį iki garažo pamatų aukščio. Statytojai pasirinko antrąjį būdą ir 2007 metų vasaros viduryje pirmą kartą ant Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės buvo išpiltas smėlio žvyro mišinys, ant kelio sumestos statybinės atliekos, t.y. betono, cementiniai luitai ir užpiltos atvežtu smėlio žvyro mišiniu. Nuolat didinant kelio aukštį, iki vasaros, kelias, buvęs žemiau A. Š. sklypo, pakilo virš jo sklypo. Visiems šiems darbams A. Š. prieštaravo.

7A. Š. paaiškino, kad 2007-08-22 dviem prašymais jis kreipėsi į VAVA, siekdamas gauti informaciją, koks yra tikslus Pragiedrulių sodų 1-osios g. plotis ties jo nurodytu tašku, atsižvelgiant į Žemės tvarkymo departamento turimus duomenis, o jeigu kelio plotis yra mažesnis nei 3,5 metro, dėl kokių priežasčių kelio plotis buvo sumažintas ir kaip šis klausimas ateityje būtų sprendžiamas, be to, prašydamas kontroliuoti Pragiedrulių sodų 1-osios g. kelio remonto darbus, kad kelio aukštingumas nebūtų didinamas. Negavęs atsakymo, A. Š. vėl kreipėsi į VAVA 2007-09-17, prašydamas kontroliuoti, kad būtų nutraukti Pragiedrulių sodų 1-osios g. rekonstrukcijos darbai ir neteisėtai supiltas žvyras bei statybinės šiukšlės nuo kelio būtų pašalinti, kartu prašydamas informuoti apie priimtus sprendimus. Negavęs atsakymo, A. Š. į VAVA kreipėsi 2007-10-02, prašydamas įpareigoti UAB „Luidas“ sustabdyti kelio rekonstrukcijos darbus, prašydamas įpareigoti vykdytoją nuvalyti nuo kelio supiltą žvyrą, statybines šiukšles, skaldą, sudėtus blokus bei neteisėtai pastatytą tvorą, prašydamas kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 294 str., be to, prašydamas kontroliuoti VAVA tarnautojus, kad šie nepiktnaudžiautų tarnyba ir nepersekiotų jo už valdžios įstaigų kritiką.

8A. Š. paaiškino, kad VAVA 2007-10-29 raštu Nr. (100) 11.55-893 bei 2007-12-19 raštu Nr. S20-2403 tinkamai ir pagrįstai neatsakė į A. Š. prašymuose išdėstytus reikalavimus. VAVA nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo nuostatų bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatų, todėl VAVA įpareigotina dar kartą nagrinėti A. Š. 2007-08-22 du prašymus, 2007-09-17 prašymą ir 2007-10-02 prašymą bei pateikti sprendimus, atitinkančius Viešojo administravimo įstatymo 8 str. bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimus.

9Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo A. Š. atstovas V. Šulija patvirtino skunde išdėstytus reikalavimus dėl įpareigojimo VAVA atsakyti į pareikštus prašymus ir atsisakė nuo skundo dalyje dėl prašymo panaikinti VAVA 2007-10-29 raštą Nr. (100) 11.55-893 ir prašymo panaikinti VAVA 2007-12-19 raštą Nr. S20-2403.

10Atsakovas VAVA atsiliepime į A. Š. skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindama, kad VAVA Žemės tvarkymo departamento direk­toriaus pavedimu, Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius, siekdamas detaliai išanalizuoti situaciją dėl Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės rekonstrukcijos darbų vykdymo, 2007-09-28 organizavo nurodytų faktų patikrinimą, kuriame dalyvavo ir pareiškėjas A. Š., kad VAVA vieno A. Š. 2007-08-22 rašto dėl Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės rekonstrukcijos darbų vykdymo nėra gavusi.

11VAVA paaiškino, kad pagal LR ABTĮ 33 str. 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (pra­šymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto pa­skelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinte­resuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Nuo 2007-09-28, pirminės informacijos gavimo, praėjo įstatymo nu­statytas vieno mėnesio terminas kreiptis į administracinį teismą su prašymu dėl atsakovo neveikimo. Pareiškėjas per nustatytą terminą atsakovo veiksmų neapskundė. Pareiškėjas neprašė teismo atnaujinti praleistą skundo pateikimo terminą, nenurodė svarbių termino praleidimo priežasčių, nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl, vadovaujantis LR ABTĮ 101 str. 6 p., byla turėtų būti nutraukta.

12VAVA paaiškino, kad pareiškėjas klaidina teismą, nepagrįstai teigdamas, kad jam nebuvo atsakyta į pa­teiktus prašymus. A. Š. į prašymuose keliamus klausimus dėl Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės rekonstrukcijos darbų vykdymo buvo atsakyta VAVA 2007-10-29 raštu Nr. (100) 11.55-893.

13Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo VAVA atstovė nesutiko su A. Š. skunde išdėstytais reikalavimais ir prašė bylą nutraukti, praleidus skundo padavimo terminus, arba prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, pabrėždama, kad 2007-12-19 buvo atsakyta į A. Š. 2007-10-02 prašymą, o dėl 2007-08-22 dviejų A. Š. prašymų bei dėl 2007-09-17 A. Š. prašymo VAVA atstovė negalėjo teismui tiksliai atsakyti, ar tokie atsakymai buvo.

14Teisminio nagrinėjimo metu tretysis suinteresuotas asmuo E. B. nesutiko su A. Š. skunde išdėstytais reikalavimais ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Luidas“ atsiliepime į A. Š. skundą su skunde išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, paaiškindamas, kad nurodyti darbai yra atliekami tinkamai, kad UAB „Luidas“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų A. Š. atžvilgiu.

16A. Š. 2007-08-22 dviem prašymais kreipėsi į VAVA, siekdamas gauti informaciją, koks yra tikslus Pragiedrulių sodų 1-osios g. plotis ties jo nurodytu tašku, atsižvelgiant į Žemės tvarkymo departamento turimus duomenis, o jeigu kelio plotis yra mažesnis nei 3,5 metro, dėl kokių priežasčių kelio plotis buvo sumažintas ir kaip šis klausimas ateityje būtų sprendžiamas, be to, prašydamas kontroliuoti Pragiedrulių sodų 1-osios g. kelio remonto darbus, kad kelio aukštingumas nebūtų didinamas.

17A. Š. 2007-09-17 kreipėsi į VAVA, prašydamas kontroliuoti, kad būtų nutraukti Pragiedrulių sodų 1-osios g. rekonstrukcijos darbai ir neteisėtai supiltas žvyras bei statybinės šiukšlės nuo kelio būtų pašalinti, kartu prašydamas informuoti apie priimtus sprendimus.

18A. Š. 2007-10-02 kreipėsi į VAVA, prašydamas įpareigoti UAB „Luidas“ sustabdyti kelio rekonstrukcijos darbus, prašydamas įpareigoti vykdytoją nuvalyti nuo kelio supiltą žvyrą, statybines šiukšles, skaldą, sudėtus blokus bei neteisėtai pastatytą tvorą, prašydamas kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 294 str., be to, prašydamas kontroliuoti VAVA tarnautojus, kad šie nepiktnaudžiautų tarnyba ir nepersekiotų jo už valdžios įstaigų kritiką.

19VAVA 2007-10-29 rašte Nr. (100) 11.55-893 bei 2007-12-19 rašte Nr. S20-2403 dėl Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės remonto darbų pateikė atsakymus į A. Š. 2007-10-02 prašyme išdėstytus reikalavimus.

20Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 14 str. numato, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. Nagrinėjant asmenų prašymus, Vyriausybės patvirtintų taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja įstatymai ir įstatymų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

21Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 str. numato, kad informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos.

22Išsamiai ir nešališkai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad VAVA kaip viešojo administravimo subjektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 14 str. bei Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 str., privalėjo per 20 d. pateikti A. Š. jo prašomą informaciją, VAVA kompetencijos ribose, į A. Š. du 2007-08-22 prašymus bei 2007-09-17 prašymą, tačiau VAVA tokios informacijos, teisės normose nustatytais terminais, A. Š. nepateikė, tuo pažeisdama A. Š. teises.

23Visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad VAVA 2007-10-29 rašte Nr. (100) 11.55-893 bei 2007-12-19 rašte Nr. S20-2403 dėl Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės remonto darbų, atsakydama į A. Š. 2007-10-02 prašyme išdėstytus reikalavimus, veikė savo kompetencijos ribose, pateikdama A. Š. turimą informaciją, susijusią su Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės remonto darbais.

24Teismas daro išvadą, kad šioje byloje yra iškilęs ginčas dėl VAVA pareigos tinkamai pateikti informaciją, o dėl VAVA darbuotojų veiksmų, susijusių su įpareigojimais trečiųjų asmenų atžvilgiu, šioje byloje ginčo nėra.

25LR ABTĮ 33 str. 1 dalyje numatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (pra­šymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto pa­skelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinte­resuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

26A. Š. kreipėsi į VAVA 2007-08-22 (du prašymai), 2007-09-17 bei 2007-10-02. VAVA, remiantis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 14 str. bei Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 str., privalėjo per 20 d. pateikti A. Š. atsakymus, t.y. į 2007-08-22 prašymus - iki 2007-09-11, į 2007-09-17 prašymą - iki 2007-10-07 ir į 2007-10-02 prašymą - iki 2007-10-22. VAVA pateikė A. Š. 2007-10-29 raštą Nr. (100) 11.55-893 ir 2007-12-19 raštą Nr. S20-2403, tačiau atsakė tik į A. Š. 2007-10-02 VAVA pateiktą prašymą.

27Į teismą A. Š. kreipėsi 2007-11-07, t.y. per įstatymo numatytus du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas, todėl teismas daro išvadą, kad A. Š. termino kreiptis į teismą dėl įpareigojimo pateikti informaciją nepraleido.

28Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VAVA veiksmai, tinkamai neatsakant A. Š., dėl A. Š. 2007-08-22 (du prašymai) bei 2007-09-17 prašymuose išdėstytos informacijos suteikimo, yra neteisėti, todėl pareiškėjo A. Š. skundas atsakovui VAVA dalyje dėl įpareigojimo atsakyti į pateiktus 2007-08-22 (du prašymai) bei 2007-09-17 prašymus yra teisėtas bei pagrįstas ir tenkintinas, įpareigojant VAVA suteikti A. Š. informaciją, VAVA kompetencijos ribose, atsakant į A. Š. 2007-08-22 (du) bei 2007-09-17 prašymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimais; be to, teismas daro išvadą, kad, atsakydama į A. Š. 2007-10-02 prašyme išdėstytus reikalavimus, VAVA veikė savo kompetencijos ribose, pateikdama A. Š. turimą informaciją, susijusią su Pragiedrulių sodų 1-osios gatvės remonto darbais, todėl A. Š. skundas dalyje dėl įpareigojimo atsakyti į pateiktą 2007-10-02 prašymą yra nepagrįstas ir netenkintinas.

29Teismas išaiškina, kad atsisakius skundo dalyje ir bylą toje dalyje nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR ABTĮ 102 str. 3 d.).

30Vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 3 p., 127 str., 101 str. 3 p., teismas

Nutarė

32pareiškėjo A. Š. skundą tenkinti dalinai.

33Įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atsakyti į A. Š. 2007-08-22 Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateiktus du prašymus; atsakyti į A. Š. Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateiktą 2007-09-17 prašymą.

34Pareiškėjo A. Š. skundą dalyje dėl įpareigojimo Vilniaus apskrities viršininko administracijai atsakyti į A. Š. 2007-10-02 Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateiktą prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

35Administracinę bylą dalyje pagal pareiškėjo A. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-10-29 rašto Nr. (100) 11.55-893 panaikinimo ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2007-12-19 rašto Nr. S20-2403 panaikinimo nutraukti.

36Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Vilnius... 3. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 5. pareiškėjas A. Š. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti... 6. Savo reikalavimus dėl įpareigojimo VAVA atsakyti į pareikštus prašymus A.... 7. A. Š. paaiškino, kad 2007-08-22 dviem prašymais jis kreipėsi į VAVA,... 8. A. Š. paaiškino, kad VAVA 2007-10-29 raštu Nr. (100) 11.55-893 bei... 9. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjo A. Š. atstovas V. Šulija patvirtino... 10. Atsakovas VAVA atsiliepime į A. Š. skundą su skunde išdėstytais... 11. VAVA paaiškino, kad pagal LR ABTĮ 33 str. 1 dalį, jeigu specialus įstatymas... 12. VAVA paaiškino, kad pareiškėjas klaidina teismą, nepagrįstai teigdamas,... 13. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo VAVA atstovė nesutiko su A. Š. skunde... 14. Teisminio nagrinėjimo metu tretysis suinteresuotas asmuo E. B. nesutiko su A.... 15. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Luidas“ atsiliepime į A. Š. skundą su... 16. A. Š. 2007-08-22 dviem prašymais kreipėsi į VAVA, siekdamas gauti... 17. A. Š. 2007-09-17 kreipėsi į VAVA, prašydamas kontroliuoti, kad būtų... 18. A. Š. 2007-10-02 kreipėsi į VAVA, prašydamas įpareigoti UAB „Luidas“... 19. VAVA 2007-10-29 rašte Nr. (100) 11.55-893 bei 2007-12-19 rašte Nr. S20-2403... 20. Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 14 str. numato, kad... 21. Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių... 22. Išsamiai ir nešališkai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro... 23. Visapusiškai ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 24. Teismas daro išvadą, kad šioje byloje yra iškilęs ginčas dėl VAVA... 25. LR ABTĮ 33 str. 1 dalyje numatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato... 26. A. Š. kreipėsi į VAVA 2007-08-22 (du prašymai), 2007-09-17 bei 2007-10-02.... 27. Į teismą A. Š. kreipėsi 2007-11-07, t.y. per įstatymo numatytus du... 28. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VAVA veiksmai,... 29. Teismas išaiškina, kad atsisakius skundo dalyje ir bylą toje dalyje... 30. Vadovaudamasis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 3 p., 127 str., 101 str. 3... 32. pareiškėjo A. Š. skundą tenkinti dalinai.... 33. Įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją atsakyti į A. Š.... 34. Pareiškėjo A. Š. skundą dalyje dėl įpareigojimo Vilniaus apskrities... 35. Administracinę bylą dalyje pagal pareiškėjo A. Š. skundą atsakovui... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...