Byla 2-404-278/2009

12009 m. gegužės 22 d.

2Panevėžys

3Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,

4sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

5dalyvaujant ieškovui V. G., ieškovo atstovui adv. A.Kolpertui,

6atsakovų atstovams L.Kieliūtei, A.Ziniukui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei (toliau AB) „Panevėžio statybos trestas“ ir uždarajai akcinei draudimo bendrovei (toliau UADB) „Ergo Lietuva“ dėl neturtinės žalos priteisimo ir,

Nustatė

8ieškiniu V. G. nurodė, kad nuo 2007-03-19 dirbo pas atsakovą AB „Panevėžio statybos trestas“ kelio darbininko, vamzdžių montuotojo pareigose. 2007-07-05 dirbant statybos objekte ir vykdant darbo užduotį, žymint būsimo pakolonio viršaus vietą ant klojinio skydo, jis nulipo į tranšėją įkalti vinies, žyminčios nuniveliuotą pakolonio aukštį. Kalant vinį, atskilo betono luitas ir slysdamas prispaudė jį prie pakolonio klojinio skydo. Dėl sužalojimo 2007-07-05 - 2007-08-10 laikotarpiu gydėsi VšĮ Šiaulių apskrities ligoninėje bei Vilniaus Santariškių Raudonojo kryžiaus filiale, vėliau sirgo kitomis ligomis ir sveikata pablogėjo tik dėl to, kad susilpnėjo jo imuninė sistema. Nurodė, kad 2008-03-18 jam nustatytas 30 proc. netektas darbingumas ir 70 proc. darbingumo lygis. V. G. nurodė, kad atsakovo AB „Panevėžio statybos trestas“ kaltė yra konstatuota 2007-07-18 nelaimingo atsitikimo darbe aktu Nr.1, nurodant, kad nelaimingo atsitikimo priežastys yra netinkamas darbo vietos įrengimas, todėl dėl nelaimingo atsitikimo jam turi būti atlyginta neturtinė žala. Ieškovas teigia, kad dėl šio įvykio jam padarytas sunkus kūno sužalojimas, jis ilgai gydėsi, patyrė fizinį skausmą, yra apribota jo bendravimo galimybė, jaučiasi nepilnaverčiu žmogumi ir nesąs užtikrintas dėl savo sveikatos ateityje. Nurodė, kad ieškovo draudikas UADB „Ergo Lietuva“ atlygino 8 000 Lt turtinę žalą, tačiau mokėti neturtinę žalą, ją geranoriškai jam sumažinus ir iki 60 000 Lt, draudimo kompanija atsisakė. Teigia, kad iš UADB „Ergo Lietuva“ atsakymo matyti, jog pagal atsakovų sutartį yra numatyta 500 Lt besąlyginė franšizė, todėl draudimo kompanija šios sumos jam nesumokės. Mano, kad abu atsakovai yra atsakingi už žalą. Prašė teismą priteisti solidariai iš AB „Panevėžio statybos trestas“ ir UADB „Ergo Lietuva“ 200 000 Lt neturtinę žalą.

9Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad pagal nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr.1 yra konstatuota ne tik darbdavio bet ir paties ieškovo kaltė, nes V. G. buvo pasirašytinai supažindintas su visais būtinais saugos reikalavimais darbo vietoje ir privalėjo jų laikytis. Nurodė, darbdavio kaltė (kontrolės stoka) neįtakojo pačio nelaimingo atsitikimo kilimo, nes jei pats ieškovas nebūtų pažeidęs reikalavimų, dėl kurių buvo instruktuotas, nebūtų kilęs nelaimingas atsitikimas. Teigia, kad ieškovo patirta trauma nėra priskirta prie sunkių, o dėl ilgo gydymo, jų kaltės nėra, nes mano, kad gydytojai netinkamai atliko savo funkcijas, dėl ko teko iš naujo atlikti įvairias gydymo procedūras. Nurodė, kad ieškovo teiginiai, kad jis yra netekęs 30 proc. darbingumo yra nepagrįsti, nes pagal 2008-03-18 išvadą, dėl darbo pobūdžio ir sąlygų yra numatyta, kad ieškovo darbingumo lygis yra 90 proc..

10Atsiliepimu į ieškinį UADB „Ergo Lietuva“ nurodė, kad 2006-12-04 - 2007-12-04 laikotarpiui su AB „Panevėžio statybos trestas“ buvo sudaryta darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr. 710-663-100050, pagal kurią, vadovaujantis sutartyje ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse Nr. 049 nurodytomis sąlygomis, apdrausta darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, kuri dėl nelaimingo atsitikimo darbe padaryta draudėjo darbuotojui. Teigia, kad įvykis, kurio metu nukentėjo ieškovas, buvo pripažintas draudiminiu, todėl bendrovė ieškovui atlygino negautas pajamas (įvertinus medicininės komisijos nustatyto darbingumo praradimo lygį, mokamas socialinio draudimo išmokas bei tai, kad nuo 2008-03-19 ieškovas grįžo į darbą ir kt.) bei su sveikatos grąžinimu susijusias išlaidas pagal ieškovo pateiktus dokumentus. Įvertinus, kad pasiūlytos 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovas atsisakė ir dėl neturtinės žalos atlyginimo šalys nesutarė, ieškovui pasiūlyta šį klausimą spręsti teisminiu keliu. Nurodė, kad ieškovui 2008-03-18 nustatytas 90 proc. darbingumo lygis, t.y., jis pripažintas darbingu, be to, sužalojimas nepriskiriamas prie sunkių sužalojimų, ieškovas nuo 2008-03-19 grįžo į darbą, kas rodo, jog sveikimo prognozė yra palanki, nepatogumai bei negalėjimas grįžti į darbą buvo laikino pobūdžio, o patirti sužalojimai netrukdo tęsti darbo, todėl atlygintinos neturtinės žalos dydis turi būti ženkliai mažinamas. Teigia, kad nelaimingo atsitikimo darbe akto, kuriame V. G. trauma priskirta prie lengvų, ieškovas neginčijo, todėl ieškovas klaidingai nurodo, jog jam padarytas sunkus sužalojimas. Objektyvių duomenų pagrindžiančių ieškovo teiginius dėl bendravimo galimybių sumažėjimo, nepateikta. Be to, nurodė, kad draudikui visiškas žalos atlyginimo principas nėra taikomas, jo pareiga atlyginti žalą kyla iš draudimo sutarties. Atsakovų sudaryta sutartis numato ribas 100 000 Lt draudimo sumą dėl neturtinės žalos atlyginimo darbuotojo sveikatai vieno draudiminio įvykio atveju ir už visus draudiminius įvykius per vienerius draudimo metus bendrai. Nurodė, kad dalis draudimo sumos yra išmokėta kitam AB „Panevėžio statybos trestas“ darbuotojui, todėl likusi draudimo suma dėl neturtinės žalos sudaro 82 000 Lt. Sutarties individualiosios sąlygos numato 500 Lt franšizę, todėl šią suma kiekvieno draudiminio įvykio atveju besąlygiškai apmoka pats draudėjas. Prašė teismą išspręsti neturtinės žalos dydžio klausimą.

11Bylos nagrinėjimo metu šalys bylą prašo nutraukti ir patvirtinti taikos sutartį.

12Prašymas tenkintinas.

13Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 42 straipsnio 1 dalis numato, jog šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Iš teismui pateiktos taikos sutarties projekto sąlygų matyti, kad sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, taip pat nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.). Taikos sutarties projekte patvirtinta, kad šalims žinomos taikos sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos CPK 293, 294 straipsniuose, todėl tvirtinti taikos sutartį kliūčių nėra.

14Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį, todėl 25 proc. žyminio mokesčio valstybei priteistina iš atsakovų, o teismo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu valstybės naudai įsipareigojus mokėti ieškovui ir atsakovui UADB “Ergo Lietuva”, jos priteistinos iš minėtų šalių (CPK 80 str.1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 87 str. 2 d., 88 str.1 d. 3 p., 94 str. 1 d., 96 str. 1 d., b.l. 1).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294 str. teismas

Nutarė

16patvirtinti ieškovo V. G. ir atsakovų akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“, uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Ergo Lietuva“ sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-404-278/2009 dėl neturtinės žalos priteisimo sekančiomis sąlygomis:

17atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Ergo Lietuva“ įsipareigoja sumokėti ieškovui V. G. (a.k. ( - ) 25 000 Lt (dvidešimt penkis tūkstančius Lt) vienkartinę išmoką, kaip galutinį neturtinės žalos atlyginimą dėl 2007-07-05 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe.

18Atsakovas akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas", vadovaudamasi darbdavio civilinės atsakomybės draudimo sutarties Nr. 710-663-100050 sąlygomis, ieškovui V. G. (a.k. ( - ) sumoka 500 Lt (penkis šimtus Lt) franšizę.

19Ieškovas atsisako kitų ieškinyje nurodytų reikalavimų ir pareiškia, kad neturtinės žalos atlyginimo klausimas šia taikos sutartimi yra visiškai išspręstas ir ateityje jokių pretenzijų dėl neturtinės žalos atlyginimo atsakovams neturės.

20Šalys susitaria, jog savo patirtas atstovavimo ir kitas išlaidas, turėtas pasiruošiant teismo procesui, kiekviena šalis prisiima sau ir atlyginti nereikalauja.

21Teismo išlaidas padengia lygiomis dalimis ieškovas ir atsakovas UADB „Ergo Lietuva".

22Civilinę bylą Nr. 2-404-278/2009 pagal ieškovo V. G. ir atsakovų akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ ir uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Ergo Lietuva“ dėl neturtinės žalos priteisimo, nutraukti.

23Priteisti iš atsakovo akcinės bendrovės “Panevėžio statybos trestas” (į.k. 147732969) 12,50 Lt (dvylika Lt 50 ct), o iš atsakovo uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Ergo Lietuva“ (į.k.110012799) – 187,50 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis Lt 50 ct) žyminio mokesčio bei po 6 Lt (šešis Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai iš ieškovo V. G. ir atsakovo uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Ergo Lietuva“.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. 2009 m. gegužės 22 d.... 2. Panevėžys... 3. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė,... 4. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 5. dalyvaujant ieškovui V. G., ieškovo atstovui adv. A.Kolpertui,... 6. atsakovų atstovams L.Kieliūtei, A.Ziniukui,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. ieškiniu V. G. nurodė, kad nuo 2007-03-19 dirbo pas atsakovą AB... 9. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas AB „Panevėžio statybos trestas“ su... 10. Atsiliepimu į ieškinį UADB „Ergo Lietuva“ nurodė, kad 2006-12-04 -... 11. Bylos nagrinėjimo metu šalys bylą prašo nutraukti ir patvirtinti taikos... 12. Prašymas tenkintinas.... 13. Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 42 straipsnio 1 dalis numato, jog šalys... 14. Kadangi šalys sudarė taikos sutartį, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291... 16. patvirtinti ieškovo V. G. ir atsakovų akcinės bendrovės „Panevėžio... 17. atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Ergo Lietuva“ įsipareigoja... 18. Atsakovas akcinė bendrovė "Panevėžio statybos trestas", vadovaudamasi... 19. Ieškovas atsisako kitų ieškinyje nurodytų reikalavimų ir pareiškia, kad... 20. Šalys susitaria, jog savo patirtas atstovavimo ir kitas išlaidas, turėtas... 21. Teismo išlaidas padengia lygiomis dalimis ieškovas ir atsakovas UADB „Ergo... 22. Civilinę bylą Nr. 2-404-278/2009 pagal ieškovo V. G. ir atsakovų akcinės... 23. Priteisti iš atsakovo akcinės bendrovės “Panevėžio statybos trestas”... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...