Byla 2-69-733/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant ieškovo įgaliotam atstovui T. B., atsakovei S. B., jos atstovui advokatui Egidijui Vilkiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovei S. B., trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

5Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę S. B. per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatyme) numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nurodytus 2010 m. kovo 20 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-100-100320-00073 - savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - atstatyti rekonstruotą butą, esantį ( - ), į pirminę padėtį (panaikinti palėpės patalpose įrengtą tualetą ir dušinę) bei panaikinti naujai įrengtą nuotekų vamzdyną su metaline nuotekų surinkimo talpa ir sutvarkyti statybvietę.

6Ieškinyje nurodo ir ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovo vyresnysis specialistas K. G. 2010 m. kovo 20 d. atliko buto, esančio daugiabutyje gyvenamajame name, adresu ( - ), statybos patikrinimą ir nustatė, kad statytoja atsakovė S. B. savavališkai, neturėdama statybos leidimo, atliko buto rekonstrukciją bei naują inžinerinių tinklų statybą. Rekonstrukcijos metu ji nuosavybės teise priklausančio buto palėpės patalpose įrengė tualetą ir dušinę, naujai paklojo plastmasinį 100 mm skersmens kanalizacijos vamzdį, kuris nuvestas į metalinę 3 m3 talpos cisterną, kuri įrengta sklype 30 m atstumu nuo pastato, valstybinėje žemėje. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminiai reikalavimai, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, naujų statinių statybos, rekonstravimo, remonto, jų pripažinimo tinkamais naudoti, statinių naudojimo ir priežiūros, nugriovimo bei visos šios veiklos priežiūros tvarka nustatyta Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

7Statybos įstatyme savavališka statyba traktuojama kaip statinio (jo dalies) statyba be įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo arba statybos darbų vykdymas. Atitinkamai to paties įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p. nustatyta, jog statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva, įstatymo nustatyta tvarka gauti statybos leidimą.

8Analogiška nuostata įtvirtinta statybos techninio reglamento (toliau - Reglamentas) STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211, 18.1. ir 18.2. p.

9Statybos įstatymo 23 str. 1 d. buvo nustatyta, jog Statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą.

10Vadovaujantis savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusio Reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639) I priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“, S. B. savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento, įrengtas plastmasinis kanalizacijos vamzdis, kuris nuvestas į metalinę 3 m3 talpos cisterną, ir kuri įrengta sklype 30 m atstumu nuo pastato, atitinka I priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2 punkte įvardytiems inžineriniams tinklams namų valdos ribose. Minėti inžineriniai tinklai priskiriami Reglamente STR 1.01.07:2002 įvardytiems II grupės nesudėtingiems statiniams.

11Reglamento STR 1.01.07:2002 12.4.2. ir 12.4.3. p. nustatė, kad tokiems nesudėtingiems statiniams rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus.

12Atsižvelgiant į aplinkybę, jog inžineriniai tinklai įrengti valstybinėje žemėje, atsakovė privalėjo gauti valstybinės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą.

13Atsakovė, atlikdama buto rekonstrukciją, pažeidė Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 23 str. 1 d. bei Reglamento STR 1.08.02:2002 18.1.1 ir 18.2. p., Reglamento STR 1.01.07:2002 12.4.2. ir 12.4.3. p.. Vadovaudamasi Statybos įstatymo 28 str., Reglamentu STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. 53-2055), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-243, bei aplinkybe, kad statybos darbai atlikti neturint statybą leidžiančių dokumentų, 2010 m. kovo 20 d. specialistas surašė statytojai S. B. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-100320-00073, kurį jai įteikė pasirašytinai.

142010 m. balandžio 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nuostatomis, atsakovei įteikė reikalavimą Nr. (16.19)-2D-3873, kuriuo pareikalavo per 6 mėnesius nuo reikalavimo gavimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - atstatyti rekonstruotą butą, esantį adresu ( - ), į pirminę padėtį (panaikinti palėpės patalpose įrengtą tualetą ir dušinę) bei panaikinti naujai įrengtą nuotekų vamzdyną su metaline nuotekų surinkimo talpa ir sutvarkyti statybvietę.

15Priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 str. pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 str. pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 str., keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą (Žin., 2010-07-15, Nr. 84-4401) nuo 2010 m. spalio 1 d. įstatymų leidėjas iš esmės perkvalifikavo statybos darbus, priskiriant juos atitinkamoms statybos rūšims, įtvirtino savavališkos statybos įteisinimo galimybę bei išplėtė valstybinę statybos priežiūrą atliekančių institucijų bei statytojų teisių ir pareigų visumą.

16Iki 2011 m. liepos 10 d. galiojęs Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. Dl-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946), 48 p. numatė, jog jeigu statytojui iki 2010 m. spalio 1 d. įteiktame reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius nurodytas reikalavimo įvykdymo terminas vėlesnis negu 2010 m. spalio 1 d., statytojas, siekdamas įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 str. 4 d. nuostatas, gali nuo 2010 m. spalio 1 d. pateikti Inspekcijai Prašymą pratęsti reikalavimo įvykdymo terminą, nurodydamas svarbias priežastis. Inspekcija, gavusi šį prašymą, gali iki 2010 m. spalio 1 d. įteiktą reikalavimą pakeisti, nurodydama, kad anksčiau įteiktam reikalavimui įvykdyti nuo 2010 m. spalio 1 d. nustatytas 6 mėnesių terminas. Atsakovė 2011 m. sausio 3 d. ieškovui pateikė prašymą pratęsti 2010 m. balandžio 13 d. reikalavimo Nr. (16.19)-2D-3873 įvykdymo terminą ir šis terminas jai buvo pratęstas iki 2011 m. balandžio 1 d.

17Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 3 str. 1 d. numatyta, jog teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Statytojo teisė įgyvendinama kai statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais - statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 3 p.). Statybos įstatymo 15 str. 8 d. nurodyta, kad jei statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas rangovo pareigas ir teises. Statybos įstatymo 2 str. 18 d. apibrėžia statinio rekonstravimo sąvoką. Reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 9 p. įtvirtinta, jog statinio rekonstravimo tikslas - perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Reglamento STR 1.01.08:2002 12 p. numatyta, jog statinio paprastojo remonto tikslas - atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nepriskirtini rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, tarp jų: statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas bei kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

18Vadovaujantis šiuo Reglamentu, atsakovės atlikti statybos darbai bute, esančiame ( - ): priklausančio buto palėpės patalpose įrengti tualetas ir dušinė, perkvalifikuojami kaip statybos darbai, atitinkantys paprastąjį remontą.

19Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad paprastojo remonto projektas rengiamas ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui, o to paties įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. numato, kad atliekant paprastąjį remontą, privalomas rašytinis valstybės tarnautojo pritarimas kapitalinio remonto projektui.

20Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 2 p. nurodyta, jog rašytiniai pritarimai paprastojo remonto projektui privalomi atliekant paprastąjį remontą mieste (išskyrus sodininkų, bendrijų teritorijas), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje įrengiant statinio inžinerines sistemas, kai jų dalys išdėstomos statinio išorėje.

21Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-578, atsakovės paklotas plastmasinis kanalizacijos vamzdis, kuris nuvestas į metalinę 3 m3 talpos cisterną ir kuri įrengta sklype 30 m atstumu nuo pastato, priskiriamas 1 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2.3. punktui, kuriuo remiantis tokie statiniai priskiriami II grupės nesudėtingiems statiniams.

22Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826, 6 priedo 3.2. ir 3.3. p. nurodyta, jog rašytinis valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam projektui privalomas statant nesudėtingus II grupės statinius mieste bei valstybinėje žemėje. Taip pat privalomas valstybinės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas.

23Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. numatyta, kad supaprastintas statybos projektas rengiamas naujo nesudėtingo statinio statybai, o to paties įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. numato, kad atliekant paprastąjį remontą, privalomas rašytinis valstybės tarnautojo pritarimas kapitalinio remonto projektui.

24Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

25Atsakovė S. B. sutinka su ieškiniu, paaiškino, kad yra gavusi sutikimą iš Žemėtvarkos skyriaus dėl vamzdžių pratęsimo, yra padarytas supaprastinto remonto projektas. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus architektui pateikė prašymą, kurį jis atmetė, kaip neatitinkantį reikalavimų. Buvo priimtas teismo sprendimas, pašalinti savavališkos statybos darbus be bendrasavininkų sutikimo. Po įsiteisėjusio teismo sprendimo jokių darbų neatliko. Su ieškovo surašytu 2010 m. kovo 20 d. statybos patikrinimo aktu nurodo sutinkanti. Statybų įteisinimui reikėjo kaimynų sutikimo, tačiau šie jo nedavė. 2007 m. su jais sudarė jungtinę veiklos sutartį. Manė, kad ją sudarius, kaimynai pasirašys sutikimą, bet jie kreipėsi į inspekciją dėl nelegalių statybų. Leidimų ji nėra gavusi, bet mano, kad per 9 mėnesius spės gauti.

26Tretysis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad ieškinys pagrįstas, su juo sutinka.

27Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

28Ieškinys tenkintinas visiškai.

29Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas K. G. 2010 m. kovo 20 d. atliko buto, esančio daugiabutyje gyvenamajame name, adresu ( - ), statybos patikrinimą ir nustatė, kad statytoja atsakovė S. B. savavališkai, neturėdama statybos leidimo, atliko buto rekonstrukciją bei naują inžinerinių tinklų statybą: rekonstrukcijos metu ji nuosavybės teise priklausančio buto palėpės patalpose įrengė tualetą ir dušinę, naujai paklojo plastmasinį 100 mm skersmens kanalizacijos vamzdį, kuris nuvestas į metalinę 3 m3 talpos cisterną, kuri įrengta sklype 30 m atstumu nuo pastato, valstybinėje žemėje (b.l. 7).

30Atsakovė, atlikdama buto rekonstrukciją, pažeidė tuo metu galiojančio Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 23 str. 1 d. bei Reglamento STR 1.08.02:2002 18.1.1 ir 18.2. p., Reglamento STR 1.01.07:2002 12.4.2. ir 12.4.3. p. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str., Reglamentu STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (Žin., 2007, Nr. 53-2055), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-243, bei aplinkybe, kad statybos darbai atlikti neturint statybą leidžiančių dokumentų, 2010 m. kovo 20 d. specialistas surašė atsakovei S. B. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-100-100320-00073, kuris jai įteiktas pasirašytinai (b.l. 8, 9).

312010 m. balandžio 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nuostatomis, atsakovei įteikė reikalavimą Nr. (16.19)-2D-3873, kuriuo pareikalavo per 6 mėnesius nuo reikalavimo gavimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - atstatyti rekonstruotą butą, esantį adresu ( - ), į pirminę padėtį (panaikinti palėpės patalpose įrengtą tualetą ir dušinę) bei panaikinti naujai įrengtą nuotekų vamzdyną su metaline nuotekų surinkimo talpa ir sutvarkyti statybvietę (b.l. 11).

32Priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 str. pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 231 str. pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 281 str., keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą (Žin., 2010-07-15, Nr. 84-4401) nuo 2010 m. spalio 1 d. įstatymų leidėjas iš esmės perkvalifikavo statybos darbus, priskiriant juos atitinkamoms statybos rūšims, įtvirtino savavališkos statybos įteisinimo galimybę bei išplėtė valstybinę statybos priežiūrą atliekančių institucijų bei statytojų teisių ir pareigų visumą.

33Atsakovė, vadovaudamasi iki 2011 m. liepos 10 d. galiojusio Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. Dl-827 (Žin., 2010-09-30, Nr. 116-5946), 48 p., 2011 m. sausio 3 d. ieškovui pateikė prašymą pratęsti 2010 m. balandžio 13 d. reikalavimo Nr. (16.19)-2D-3873 įvykdymo terminą ir šis terminas jai buvo pratęstas iki 2011 m. balandžio 1 d. (b.l. 12, 13).

34Pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymą ir Reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372, Žin., 2012-05-05, Nr. 52-2602), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622, 9 p., atsakovės atlikti statybos darbai bute, esančiame ( - ): priklausančio buto palėpės patalpose įrengti tualetas ir dušinė, perkvalifikuojami kaip statybos darbai, atitinkantys paprastąjį remontą. Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. numato, kad paprastojo remonto projektas rengiamas ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui, o to paties įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. numato, kad atliekant paprastąjį remontą, privalomas rašytinis valstybės tarnautojo pritarimas kapitalinio remonto projektui.

35Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, aktualios redakcijos 6 priedo 2 p. nurodyta, jog rašytiniai pritarimai paprastojo remonto projektui privalomi atliekant paprastąjį remontą mieste (išskyrus sodininkų, bendrijų teritorijas), konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje ir jų apsaugos zonose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje įrengiant statinio inžinerines sistemas, kai jų dalys išdėstomos statinio išorėje.

36Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Reglamentu STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-578, atsakovės paklotas plastmasinis kanalizacijos vamzdis, kuris nuvestas į metalinę 3 m3 talpos cisterną ir kuri įrengta sklype 30 m atstumu nuo pastato, priskiriamas 1 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2.3. p., kuriuo remiantis tokie statiniai priskiriami II grupės nesudėtingiems statiniams, o juos statant, vadovaujantis Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826, 6 priedo 3.2. ir 3.3. p., reikalingas rašytinis valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam projektui. Taip pat privalomas valstybinės žemės patikėtinio - Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas.

37Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. numatyta, kad supaprastintas statybos projektas rengiamas naujo nesudėtingo statinio statybai, o to paties įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. numato, kad atliekant paprastąjį remontą, privalomas rašytinis valstybės tarnautojo pritarimas kapitalinio remonto projektui.

38Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

39Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl, atsakovei sutinkant, tenkintinas ir atsakovė S. B. įpareigotina per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigotina savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nurodytus 2010 m. kovo 20 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-100-100320-00073 - savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - atstatyti rekonstruotą butą, esantį ( - ), į pirminę padėtį (panaikinti palėpės patalpose įrengtą tualetą ir dušinę) bei panaikinti naujai įrengtą nuotekų vamzdyną su metaline nuotekų surinkimo talpa ir sutvarkyti statybvietę.

40Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 139 Lt žyminio mokesčio ir 19,43 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, t.y. iš viso 158,43 Lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

41Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

42Ieškinį patenkinti visiškai.

43Įpareigoti atsakovę S. B., asmens kodas ( - ) per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir Statybos įstatyme numatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti ją savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nurodytus 2010 m. kovo 20 d. savavališkos statybos akte Nr. SSA-100-100320-00073 - savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - atstatyti rekonstruotą butą, esantį ( - ), į pirminę padėtį (panaikinti palėpės patalpose įrengtą tualetą ir dušinę) bei panaikinti naujai įrengtą nuotekų vamzdyną su metaline nuotekų surinkimo talpa ir sutvarkyti statybvietę.

44Priteisti iš S. B. 158,43 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

45Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Neimantaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo įgaliotam atstovui T. B., atsakovei S. B., jos atstovui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę S. B. per 9 mėnesius nuo... 6. Ieškinyje nurodo ir ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad... 7. Statybos įstatyme savavališka statyba traktuojama kaip statinio (jo dalies)... 8. Analogiška nuostata įtvirtinta statybos techninio reglamento (toliau -... 9. Statybos įstatymo 23 str. 1 d. buvo nustatyta, jog Statybos leidimas statinio... 10. Vadovaujantis savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusio Reglamento STR... 11. Reglamento STR 1.01.07:2002 12.4.2. ir 12.4.3. p. nustatė, kad tokiems... 12. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog inžineriniai tinklai įrengti valstybinėje... 13. Atsakovė, atlikdama buto rekonstrukciją, pažeidė Statybos įstatymo (Žin.,... 14. 2010 m. balandžio 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 2... 15. Priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33,... 16. Iki 2011 m. liepos 10 d. galiojęs Reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos... 17. Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 3 str. 1 d. numatyta, jog teisę... 18. Vadovaujantis šiuo Reglamentu, atsakovės atlikti statybos darbai bute,... 19. Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad paprastojo remonto projektas... 20. Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin.,... 21. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Reglamentu STR 1.01.07:2010... 22. Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin.,... 23. Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. numatyta, kad supaprastintas statybos... 24. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu... 25. Atsakovė S. B. sutinka su ieškiniu, paaiškino, kad yra gavusi sutikimą iš... 26. Tretysis asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 27. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 28. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 29. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, Valstybinės... 30. Atsakovė, atlikdama buto rekonstrukciją, pažeidė tuo metu galiojančio... 31. 2010 m. balandžio 13 d. ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. 2... 32. Priėmus Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33,... 33. Atsakovė, vadovaudamasi iki 2011 m. liepos 10 d. galiojusio Reglamento STR... 34. Pagal šiuo metu galiojantį Statybos įstatymą ir Reglamento STR 1.01.08:2002... 35. Reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin.,... 36. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Reglamentu STR 1.01.07:2010... 37. Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. numatyta, kad supaprastintas statybos... 38. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatyta teismo teisė savo sprendimu... 39. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl,... 40. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 139 Lt žyminio... 41. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 42. Ieškinį patenkinti visiškai.... 43. Įpareigoti atsakovę S. B., asmens kodas ( - ) per 9 mėnesius nuo teismo... 44. Priteisti iš S. B. 158,43 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...