Byla I-7863-473/2007
Dėl nutarimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininke), Violetos Balcytienes (pranešeja) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškejo atstovui Kestuciui Mažutaviciui, atsakovo atstovams Elonui Šatui ir Jolantai Stadalnikaitei, treciuju suinteresuotu asmenu atstovui Algimantui Kišonui viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo UAB „Baltic ground services“ skunda atsakovui LR Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VI Tarptautiniam Palangos oro uostui, UAB „Orlaiviu aptarnavimo agenturai“ del nutarimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus,

2n u s t a t e:

3pareiškejas kreipesi i teisma prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos 2007-05-24 dienos nutarima Nr. 1S-59 ir ipareigoti atsakova pradeti tyrima del 2007-04-05 diena UAB „Baltic ground services" Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai pateiktame pareiškime nurodytu VI Tarptautinis Palangos oro uostas veiksmu.

4Skunde (b. l. 2-9) nurodo, kad 2007-04-05 pateike Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai pareiškima del konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo pradejimo Tarptautiniame Palangos oro uoste. 2007-05-24 Konkurencijos taryba prieme nutarima Nr. 1S-59, kuriuo atsisake pradeti tyrima del šio pareiškimo. Nurodo, kad Konkurencijos taryba remesi LR Konkurencijos istatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu (nera pakankamai duomenu, kurie leistu pagristai itarti LR Konkurencijos istatymo pažeidima). Nesutinka su tokiu Konkurencijos tarybos nutarimu bei jame išdestytais argumentais, mano, kad jis yra neteisetas. Nurodo, kad LR Konkurencijos taryba, tirdama galimus LR Konkurencijos istatymo pažeidimo atvejus, prieš priimdama nutarima pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima arba jo nepradeti, tik preliminariai turi ivertinti pareiškejo pateikta prašyma, jame nurodytas aplinkybes bei pridetus irodymus. Mano, kad sprendima del pareiškime nurodytu aplinkybiu iš esmes taryba turi priimti velesniuose konkurencija ribojanciu veiksmu tyrimo proceduros etapuose. Paaiškina, kad savo pareiškime tarybai nurode veiksmus, kurie turi piktnaudžiavimo dominuojancia padetimi požymiu. Todel taryba turejo priimti nutarima pradeti tyrima ir tirti nurodytus požymius bei juos pagrindžiancias aplinkybes, nustatineti kitas bylai reikšmingas aplinkybes bei jas tirti, vertinti itariamo ukio subjekto veiksmus ir objektyvias aplinkybes, kurios gali sudaryti pagrinda pateisinti tam tikrus konkurencija ribojancius veiksmus Tarptautiniame Palangos oro uoste. Teigia, kad Konkurencijos taryba prieme nepagrista nutarima, klaidingai nustaciusi kai kurias aplinkybes, neivertinusi bei neištyrusi visu aplinkybiu kurias buvo galima nustatyti bei ištirti tik pradejus tyrima.

5Atsakovas LR Konkurencijos taryba su pareiškejo skundu nesutinka ir prašo ji atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime i skunda (b. l. 52-54) nurode ir teismo posedžio metu atsakovo atstove paaiškino, kad pareiškejo pareiškimas buvo ivertinas išsamiai ir visapusiškai, siekiant nustatyti, ar pateikti duomenys leidžia pagristai itarti Konkurencijos istatymo pažeidima. Nurodo, kad Konkurencijos taryba, svarstydama tyrimo pradejimo ar atsisakymo pradeti tyrima klausima, neatlieka vertinimo del to, ar yra padarytas Konkurencijos istatymo pažeidimas, taciau tai nereiškia, kad iš viso nera vertinamos pareiškime nurodytos aplinkybes. Paaiškina, kad svarstydama pareiškejo prašyma atsižvelge i aplinkybe, kad Palangos oro uostas pagal galiojancias teises aktu nuostatas yra priskirtinas prie mažu oro uostu, todel galimybe sudaryti salygas oro uosto teritorijoje teikti antžemines paslaugas to pageidaujantiems tiekejams yra kur kas labiau ribota ir tai yra nulemta objektyviu aplinkybiu. Nurodo, kad del savo dydžio Tarptautinis Palangos oro uostas susiduria su tam tikrais konkreciais objektyviais veiksniais, itakojanciais antžeminiu paslaugu teikimo rinka t.y. sumažejusiu skrydžiu skaiciumi, ribotu patalpu, reikalingu paslaugu teikimui, plotu, vykdomais rekonstrukcijos darbais. Teigia, kad nagrinejant pareiškime nurodytas aplinkybes buvo analizuojama Tarptautinio Palangos oro uosto dabartine situacija, todel nereiškia, kad antžeminiu paslaugu rinkoje Tarptautiniame Palangos oro uoste ateityje negali buti sudarytos salygos veikti kitiems rinkos dalyviams nei kad veikia šiuo metu. Nurodo, kad pareiškejo pateikto pareiškimo ir jame nurodytu aplinkybiu vertinimas buvo visapusiškas, nors pareiškejas ir teigia, kad i kai kurias aplinkybes nebuvo atsižvelgta.

6Tretieji suinteresuoti asmenys VI Tarptautinis Palangos oro uostas ir UAB „Orlaiviu aptarnavimo agentura“ su pareiškejo skundu nesutinka ir prašo ji atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime i skunda (b.l. 60-63) ir teismo posedžio metu treciuju suinteresuotu asmenu atstovas paaiškino, kad pareiškejas kreipdamasis i Konkurencijos Taryba nenurodo nei vienos Konkurencijos istatymo normos, kuria tretieji asmenys butu pažeide. Nurodo, kad negalima priversti asmens sudaryti sutarti prieš jo valia, išskyrus atvejus, kai tokia pareiga nurodyta istatyme ar vienašaliame isipareigojime. Paaiškina, kad Palangos Tarptautiniame uoste šiuo metu paslaugas teikia 3 kompanijos: UAB „Orlaiviu aptarnavimo agentura", UAB „Aviakuras" ir UAB "Edgesta ir Ko", todel pareiškejo teiginiai, kad oro uoste eliminuota konkurencija yra melagingi ir neatitinka tikroves.

7Konstatuojama.

8Pareiškejas UAB „Baltic ground services" 2007-04-05 kreipesi i atsakova LR Konkurencijos taryba su pareiškimu, prašydamas atlikti tyrima ar VI Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmai atitinka Konkurencijos istatymo reikalavimams (b.l. 13-14). Savo pareiškima grindžia tuo, kad treciasis suinteresuotas asmuo VI Tarptautinis Palangos oro uostas neleidžia pareiškejui pradeti veiklos šiame oro uoste, išimtines teises teikti antžeminio orlaiviu aptarnavimo paslaugas suteikdamas tik vienam ukio subjektui – UAB „Orlaiviu aptarnavimo agentura“ ir taip ribodamas konkurencija. Mano, kad tokiu budu VI Tarptautinis Palangos oro uostas piktnaudžiauja dominuojancia padetimi.

9Atsakovas 2007-05-24 nutarimu Nr. 1S-59 atsisake pradeti tyrima pagal pareiškejo pareiškimo del VI Tarptautinio Palangos oro uosto veiksmu atitikimo Konkurencijos istatymo reikalavimams, remdamasis Konkurencijos istatymo 25 str. 4d. 5 p. Atsisakydamas pradeti tyrima atsakovas nutarimo motyvuojamoje dalyje nurode, kad 1) VI Tarptautinis Palangos oro uostas pagal savo dydi yra priskirtinas mažiems oro uostams, kuriuose gali buti pateisinamas konkurencijos ribojimas; 2) Konkurencijos ribojima šiuo atveju salygojo objektyvios aplinkybes, t.y. sumažejusi antžeminiu paslaugu paklausa, ribota materialine oro uosto baze ir vykdomi rekonstrukcijos darbai (b.l. 10-11).

10Pareiškejas su nutarimu nesutinka ir pašo ji panaikinti bei ipareigoti atsakova pradeti tyrima pagal jo 2007-04-05 pateikta pareiškima.

111999-03-23 priimto Konkurencijos istatymo Nr. VIII-1099 (2004-05-01 redakcija) 24 str. 1 d. 1 p. numato, kad teise reikalauti pradeti konkurencija ribojanciu veiksmu tyrima turi ukio subjektai, kuriu interesai yra pažeisti del konkurencija ribojanciu veiksmu. Prašymas atlikti tyrima turi buti pateiktas raštišku pareiškimu, kuriame nurodomos pareiškejui žinomos konkurencija ribojanciu veiksmu faktines aplinkybes. Prie pareiškimo pridedami tai patvirtinantys dokumentai (25 str. 1 d.)

12Konkurencijos istatymo 25 str. 4 d. 5 punktas, nustato teise Konkurencijos tarybai atsisakyti pradeti tyrima del to, kad nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima.

13Konkurencijos istatymo 9 str. numato veiksmus, kurie draudžiami subjektui dominuojanciam atitinkamoje rinkoje. Minetame straipsnyje numatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti dominuojancia padetimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurencija, nepagristai varžo kitu ukio subjektu galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotoju interesus.

14Nagrinejamu atveju gincas keliamas del to, ar atsakovas pagristai atsisake pradeti tyrima pagal pareiškejo pareiškima, todel teismas nevertina ir nepasisako del aplinkybiu, reikšmingu nustatant ar buvo pažeistas Konkurencijos istatymas, nes tai gali buti nustatyta tik atsakovui atlikus tyrima.

15Byloje nustatyta, kad Tarptautinis Palangos oro uostas nepatenka i Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002-04-12 dienos isakymu Nr. 3-144 patvirtintu antžeminiu paslaugu teikimo taisykliu, taikytinu dideliems oro uostams, kuriomis nustatomi specialus reikalavimai antžeminio aptarnavimo organizavimui, reguliavimo sfera. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002-04-12 dienos isakymo netaikymas Tarptautiniam Palangos oro uostui suponuoja tai, kad minetam oro uostui nera taikomi tokie patys teises aktais nustatyti reikalavimai, kokie yra taikomi dideliems oro uostams, taciau šiu specialiu reikalavimu netaikymas pats savaime nereiškia, kad toks istatymo reguliavimas leidžia bet kokius konkurencijos ribojimus ir varžymus minetame oro uoste antžeminiu paslaugu teikimo rinkoje. Pareiškejas 2007-04-05 prašyme nurodo aplinkybes, kurios teismui leidžia manyti, kad pareiškejo nurodytas pažeidimas atitinka Konkurencijos istatymo 23 str. 1d. 2 punkte nurodyta pažeidima, tai yra piktnaudžiavima dominuojancia padetimi. Šio pažeidimo formalioji sudetis detalizuojama Konkurencijos istatymo 9 str. Konkurencijos istatymo 3 straipsnio 11 punktas nustato, kad dominuojanti padetis - vieno ar daugiau ukio subjektu padetis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri igalina daryti vienpuse lemiama itaka atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurencija. Iš istatyme pateiktos savokos darytina išvada, jog dominuojancia padetimi laikytinas tam tikras imones statusas rinkoje, leidžiantis jai užkirsti kelia veiksmingai konkurencijai ir veikti nepriklausomai nuo konkurentu ar vartotoju. Siekiant nustatyti ar imone užima dominuojancia padeti butina apibrežti produktu ir geografine rinka, ivertinti kokia dali rinkos užima imone, spresti ar ji yra dominuojanti ir kiek dominuojanti. Pažymetina, kad Konkurencijos tarybos kompetencija ir jai suteikti igaliojimai yra apibrežti Konkurencijos istatymo 19 straipsnyje, kuriame be kita ko yra nustatyta, jog taryba kontroliuoja, kaip ukio subjektai, valstybes valdymo ir savivaldos institucijos laikosi šio istatymo nustatytu reikalavimu; nustato atitinkamos rinkos apibrežimo bei dominuojancios padeties nustatymo kriterijus bei tvarka, tiria ir apibrežia atitinkamas rinkas, nustato ukio subjektu rinkos dali bei ju padeti atitinkamoje rinkoje. Pareiškejo pareiškime nurodytos galimos treciojo suinteresuoto asmens dominuojancios padeties, kaip ir tikslios atitinkamos rinkos nustatymas priskirtinas atsakovo kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo metu. Pagal pareiškejo prašymo turini atsakovas turejo pagrinda pradeti tyrima, taciau to nepadare, o remiantis Konkurencijos istatymo 24 str. 4d. 5 punktu (nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima), atsisake pradeti tyrima. Treciojo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes, kuriomis šis aiškina konkurencijos ribojima (sumažejusi antžeminiu paslaugu paklausa, ribota materialine oro uosto baze, vykdomi rekonstrukcijos darbai ir kt.) bei pareiškejo nurodytas reikšmingas aplinkybes (vienintelio paslaugu teikejo poveiki antžeminiu paslaugu teikimo rinkai, tarp oro uosto ir tiekejo sudarytu sutarciu pobudi, oro uosto naudotoju nusiskundimus ir kt.) LR Konkurencijos taryba galejo pilnai nustatyti ir ištirti tik pradejusi tyrima. Be to, Konkurencijos istatymo 30 str. reglamentuojancio tyrimo pabaigima 2 d. 1 p. suteikia teise atsakovui nutraukti tyrima, kai tyrimo metu paaiškeja, jog nera teises pažeidimo sudeties. Atsakovas savo nutarime neatliko pilno pareiškejo pateiktu aplinkybiu vertinimo, todel nebuvo pagrindo pripažinti, kad nera duomenu, kurie leistu pagristai itarti istatymo pažeidima.

16LR Administraciniu bylu teisenos istatymo 13 str. 1 d. numato, kad vienoda administraciniu teismu praktika aiškinant ir taikant istatymus bei kitus teises aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausias administracinis teismas 2007-11-05 priimdamas sprendima administracineje byloje Nr. A5-993-07 nurode, kad Konkurencijos taryba jos atliekamo tyrimo metu remdamasi pradine prieinama informacija ar tiriamu ukio subjektu pateikta informacija tik apytiksliai apibrežia atitinkamas rinkas, kuriose gali buti nagrinejama konkurencine problema, veliau tyrimo metu rinkos apibrežimai gali kisti. Galimos treciojo suinteresuoto asmens dominuojancios padeties, kaip ir tikslios atitinkamos rinkos nustatymas priskirtinas Konkurencijos tarybos kompetencijai ir yra atliekamas tyrimo metu. Teismas nesutikdamas su atsakovo argumentais, jog pareiškejas naudoja konkurencijos teises normas siekdamas sudaryti palankias salygas savo verslo planu igyvendinimui, pažymejo, kad pateikdamas pareiškima pareiškejas pasinaudojo Konkurencijos istatymo jam suteikta teise ir siekia, jog valstybine institucija, kuri, vadovaujantis Konkurencijos istatymo 18 straipsniu, privalo vykdyti valstybine konkurencijos politika bei kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos istatymo, tinkamai ir iki galo atliktu savo tiesiogines funkcijas. Ši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuluota praktika taikytina ir nagrinejamoje byloje. Teismas ivertines pareiškejo prašymu turini sprendžia, jog juose pakankamai nurodyta aplinkybiu, kuriu pagrindu galima itarti konkurencijos istatymo pažeidima. Todel konstatuotina, kad pareiškejas savo prašyme nurode pakankamai Konkurencijos istatymo pažeidimo požymiu, kuriuos vykdydamas valstybine konkurencijos politika bei kontroliuodamas, kaip laikomasi Konkurencijos istatymo, atsakovas privalejo ištirti tik pradejes tyrima (Konkurencijos istatymo 9 str., 25 str. 4 d. 5 p.).

17Aptartu teisiniu ir faktiniu aplinkybiu pagrindu teismas daro išvada, kad pareiškejas vadovaudamasi Konkurencijos istatymo nuostatomis turejo teise teikti prašyma atsakovui, atsakovas pagal savo kompetencija privalejo ji priimti tirti, todel atsakovo nutarimas, kuriuo atsisakyta pradeti tyrima, naikintinas ir atsakovas ipareigotinas pradeti tyrima pagal pareiškejo 2007-04-05 pateikta pareiškima. Esant šioms aplinkybems skundas tenkintinas (LR ABTI 88 str. 1d. 2p.).

18Teismas, remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 85 - 87 straipsniais,

19

Nutarė

21pareiškejo UAB „Baltic ground services“ skunda patenkinti.

22Panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos 2007-05-24 dienos nutarima Nr. 1S-59.

23Ipareigoti Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba pradeti tyrima pagal pareiškejo UAB „Baltic ground services" 2007-04-05 pareiškima del VI Tarptautinis Palangos oro uostas konkurencija ribojanciu veiksmu.

24Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e:... 3. pareiškejas kreipesi i teisma prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos... 4. Skunde (b. l. 2-9) nurodo, kad 2007-04-05 pateike Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovas LR Konkurencijos taryba su pareiškejo skundu nesutinka ir prašo ji... 6. Tretieji suinteresuoti asmenys VI Tarptautinis Palangos oro uostas ir UAB... 7. Konstatuojama.... 8. Pareiškejas UAB „Baltic ground services" 2007-04-05 kreipesi i atsakova... 9. Atsakovas 2007-05-24 nutarimu Nr. 1S-59 atsisake pradeti tyrima pagal... 10. Pareiškejas su nutarimu nesutinka ir pašo ji panaikinti bei ipareigoti... 11. 1999-03-23 priimto Konkurencijos istatymo Nr. VIII-1099 (2004-05-01 redakcija)... 12. Konkurencijos istatymo 25 str. 4 d. 5 punktas, nustato teise Konkurencijos... 13. Konkurencijos istatymo 9 str. numato veiksmus, kurie draudžiami subjektui... 14. Nagrinejamu atveju gincas keliamas del to, ar atsakovas pagristai atsisake... 15. Byloje nustatyta, kad Tarptautinis Palangos oro uostas nepatenka i Lietuvos... 16. LR Administraciniu bylu teisenos istatymo 13 str. 1 d. numato, kad vienoda... 17. Aptartu teisiniu ir faktiniu aplinkybiu pagrindu teismas daro išvada, kad... 18. Teismas, remdamasis išdestytu ir vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos... 19. ... 21. pareiškejo UAB „Baltic ground services“ skunda patenkinti.... 22. Panaikinti Lietuvos Respublikos Konkurencijos Tarybos 2007-05-24 dienos... 23. Ipareigoti Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba pradeti tyrima pagal... 24. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti...