Byla II-649-554/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, sekretoriaujant Renatai Vasaitienei, dalyvaujant pareiškėjui L. G. , administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos - LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento įgaliotam atstovui Irenijui Kaluškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. G. skundą LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai dėl 2008-04-22 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo, administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo ir

Nustatė

32008-04-22 LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vidmanto Olensevičiaus nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 102 L. G. pagal LR ATPK 87 str. 3d. buvo paskirta administracinė nuobauda – 450 Lt bauda.

4Administracinė nuobauda pareiškėjui buvo paskirta už tai, kad jis 2008-04-19 apie 20 val. Šakių rajono savivaldybės ribose, Kubilių kaimo teritorijoje, Nemuno upėje, kartu su A. P. draudžiamu būdu ir draudžiamais įrankiais – iš valties užstatomu tinklu žvejojo, tuo pažeidamas Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punkto reikalavimus.

5Pareiškėjas prašė nutarimą skirti administracinę nuobaudą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

6Pareiškėjas paaiškino, kad nutarime skirti administracinę nuobaudą minimu laiku ir minimoje vietoje jis kartu su savo draugu A. P. Nemuno upėje plaukiojo gumine valtimi ir nežvejojo, taip pat neturėjo jokių žvejybos įrankių. Jie plaukė pas kitoje Nemuno upės pusėje žvejojančius asmenis paklausti apie žvejybą. Nemuno upėje jie buvo sulaikyti, tačiau netoliese jų valties rastas tinklas jiems nepriklauso. Dėl šių priežasčių pareiškėjas mano, kad nubaustas jis nepagrįstai.

7Nutarimą priėmusios institucijos įgaliotas atstovas teismo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, o nutarimą palikti nepakeistą.

8Įgaliotas atstovas paaiškino, kad administracinė nuobauda pareiškėjui paskirta pagrįstai. Skiriant administracinę nuobaudą buvo vadovaujamasi pareiškėją sulaikiusių asmenų paaiškinimais, taip pat surastais daiktiniais įrodymais. Mėgėjiškos žūklės taisyklių 4.5p., 4.6p. tinklą įvardija kaip draudžiamą mėgėjiškos žvejybos įrankį, o žvejybą tinklu – kaip draudžiamą mėgėjiškos žvejybos būdą. Pareiškėjas buvo sulaikytas įvykio vietoje, rastas tinklas, žuvis jie spėjo išpilti į vandenį, todėl administracinė nuobauda jam paskirta pagrįstai.

9Nutarimas paliktinas nepakeistu ir pareiškėjo skundas atmestinas.

10Liudytojai Vidmantas Olensevičius, S. P. (pareiškėją sulaikę aplinkos apsaugos pareigūnai) teismo posėdžio metu parodė, kad 2008-04-19 apie 15 val. jie gavo informaciją, kad Nemuno upėje ties Kubilių kaimu yra neteisėtai pastatytas tinklas. Nuvykę į įvykio vietą, jie nei vienoje, nei kitoje Nemuno pusėje jokių žvejų nematė. Jie liko laukti asmenų, kurie turėjo atplaukti patikrinti tinklo. Apie 20 val. prie tinklo valtimi atplaukė L. G. ir A. P. . Jie kilnojo tinklą valtyje turėta medine lazda. Jie priplaukė valtimi prie L. G. ir A. P. valties. Jiems artėjant A. P. iš maišo į vandenį išpylė žuvį. Sulaikius valtyje jie rado šlapią lazdą ir sintetinį maišą, kuris kvepėjo žuvimi.

11Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 102 (b.l. 7-14) dokumentų duomenų visumos matyti, kad 2008-04-19 apie 20 val. Šakių rajono savivaldybės ribose, Kubilių kaimo teritorijoje, Nemuno upėje buvo sulaikyta valtis, kurioje buvo L. G. ir A. P. . Valtyje buvo rastas sintetinis maišas, medinė lazda, o prie valties vandenyje apie 90 metrų pastatomas tinklas.

122005-07-01 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-337 patvirtintų ,,Mėgėjiškos žūklės taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 12.2p. draudžia žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar draudžiamais būdais. Taisyklių 4.5p. tinklą įvardiją kaip draudžiamą mėgėjiškos žvejybos įrankį, o Taisyklių 4.6p. draudžia mėgėjišką žvejybą tinklu.

13Įvertinęs pateiktų ir išnagrinėtų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas kartu su A. P. Nemuno upėje žvejojo pastatomu tinklu ir šiais savo veiksmais pažeidė Taisyklių 4.5p., 4.6p., 12.2p. reikalavimus, todėl L. G. veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 87 str. 3d., sudėtis.

14Pareiškėjas paaiškino, kad jie su A. P. nežvejojo, o tik plaukiojo valtimi ir tinklas jiems nepriklauso, jokio tinklo jie netikrino ir jokios žuvies į vandenį neišpylė. Liudytojas A. P. iš esmės davė analogiškus parodymus kaip ir pareiškėjas L. G. . Teismas atmeta šiuos pareiškėjo ir liudytojo parodymus kaip prieštaraujančius byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Teismas neturi jokio realaus pagrindo tikėti šių asmenų paaiškinimais. Pareiškėjas pats siekia išvengti administracinės nuobaudos sukeltų neigiamų pasekmių, liudytojas A. P. yra pareiškėjo draugas, todėl jo parodymai, duoti pareiškėjo naudai, yra sąlygoti tarp jų susiklosčiusių draugiškų santykių. Liudytojai Vidmantas Olensevičius, S. P. , kurie visiškai nesuinteresuoti bylos baigtimi (tiek pareiškėjas, tiek liudytojai patvirtino, kad iki sulaikymo momento konfliktinių santykių tarp jų nebuvo ir jie vieni kitų nepažįsta), apklausos teismo posėdžio metu nuosekliai parodė, kad, nuvykę tikrinti informacijos, nurodytoje vietoje rado tinklą tikrinantį pareiškėją ir A. P. , matė kaip buvo išpiltos į vandenį žuvys, o valtyje rastas maišas kvepėjo žuvimi, taip pat netoli pareiškėjo valties buvo rastas apie 90 metrų ilgio tinklas. Analogiškai įvykio aplinkybes liudytojas V.Olensevičius išdėstė ir paaiškinime, esančiame administracinio teisės pažeidimo byloje.

15Įvertinęs pateiktų įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad, be to, administracinio teisės pažeidimo sudėtį pareiškėjo veiksmuose įrodo ir sekantys duomenys: administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo skirti nuobaudą, tarnybinio pranešimo, foto nuotraukos duomenys, daiktiniai įrodymai. Šie įrodymai nuoseklūs, neprieštarauja tarpusavyje, sudaro logiškai susijusią visumą (grandinę) duomenų, kurie patvirtina teisės pažeidimo padarymo faktines aplinkybes, taip pat pažeidimo sudėtį pareiškėjo veiksmuose. Teismas neturi jokio pagrindo abejoti ir netikėti minėtais įrodymais.

16Pareigūnas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, pagrįstai nusprendė, kad pareiškėjo veiksmuose yra pažeidimo, numatyto LR ATPK 87 str. 3d., sudėtis. Administracinė nuobauda buvo paskirta sankcijos vidurkio ribose. Nenustatytos atsakomybę sunkinančios ar atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Išnagrinėjęs skundą iš esmės teismas sutinka su tokia išvada ir savo iniciatyva nesunkina pareiškėjo teisinės padėties (pažeidimas padarytas grupės asmenų). Sankcijos dydis pagal LR ATPK 87 str. 3d. parinktas iš esmės nepažeidžiant LR ATPK 20 str., 30 str., 30-1 str., 30-2 str., 35 str. reikalavimų, todėl naikinti arba keisti nutarimą skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR ATPK 297 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p.,

Nutarė

192008-04-22 LR Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus Vidmanto Olensevičiaus nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 102, kuriuo L. G. pagal LR ATPK 87 str. 3d. buvo paskirta administracinė nuobauda – 450 Lt bauda, palikti nepakeistą ir pareiškėjo skundo nepatenkinti.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai