Byla Ik-1720-562/2010
Dėl sprendimų dalių panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos, R. S.V., A. M., V. M.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Arūno Kaminsko, Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Olgai Uljanovai, dalyvaujant pareiškėjo atstovei prokurorei Irmai Zaikienei, A. M. atstovui advokatui R. Drakšui, A.M., V. M., Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovams G. Abaravičiui ir I. Pranckevičiūtei, Saugomų teritorijų tarnybos atstovei Ž. Stirbienei, nedalyvaujant atsakovų atstovams bei R. S. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų dalių panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos, R. S.V., A. M., V. M.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, gindamas viešąjį interesą, (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su pareiškimu (I tomas b.l. 2-6), prašydamas panaikinti: 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”; 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”.

4Pareiškime nurodant, kad 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-266 “Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste (U18), ( - ) gatvėje” buvo nustatytos žemės sklypo, esančio Trakų mieste ( - ) g., skirto atkurti nuosavybes teises ribos, t.y. 2137 m2 plotas, kurio pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita/rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos). 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79401-508 buvo atkurtos nuosavybės teisės R. S.V. į jai tenkantį buvusios savininkės E.V. 0,2137 ha ploto žemės sklypą Trakų mieste, kurio tikslinė žemės naudojimo paskirtis rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos), grąžinant jį natūra. Šio sprendimo bei Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu 2008-09-23 Nekilnojamojo turto registre R.S. V. vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į 0,2137 ha žemės sklypą, kadastriniu Nr. ( - ) Trakų m.k.v. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis-kita, naudojimo būdas-rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis-ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos. Pareiškėjo teigimu 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2-266 bei 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimas Nr.2.7-79401-508 tose dalyse, kuriose grąžintinam atkuriant nuosavybės teises žemės sklypui Trakų mieste (UI8) ( - ) gatvėje nustatytas naudojimo pobūdis-ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, yra naikintinas kaip prieštaraujantis aukštesnės galios norminiams aktams.

5Žemės sklypas, esantis Trakų mieste, ( - ) gatvėje (kadastrinis Nr. ( - )) patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko teritoriją ir yra Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio ribose. Trakų istorinis nacionalinis parkas yra kompleksinė saugoma teritorija, steigiama istorinių Lietuvos valstybingumo centrų kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti. Veiklą draustiniuose ir valstybiniuose parkuose reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymo nuostatos. Įstatymo 13 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams. Valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose (13 str. 2 d. 4 p.). Sutinkamai su Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke detalizuoja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912, Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektas, patvirtintas Trakų raj. valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395V (toliau - Projektas) ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas (toliau - Reglamentas). Nei vieno iš šių teisės aktų nuostatos, apibrėžiančios leistiną veiklą ginčo sklype, bei šio sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, nenumato galimybės sklype statyti naujus statinius, ir atvirkščiai kaip sklypas, turi būti skiriamas rekreacijai (ežerų apsaugos juostos, miesto žalieji plotai, susiformavę per pastaruosius metus, senamiesčio ir pilių apžvalgos aikštelės) ir priskiriamas susaugomoms žaliosioms erdvėms, kurių tikslas išsaugoti, atkurti ir eksponuoti būdingus gamtinės struktūros elementus, apsaugoti kraštovaizdžio erdves nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo.

6Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo teigimu 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalis bei 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalis, kuriomis ginčo sklypui nustatytas naudojimo pobūdis „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”, numatantis naujų statinių statybą šiame sklype, prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams.

7Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) atsiliepimu į Pareiškėjo pareiškimą (II tomas b.l. 70-71) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime nurodant, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-08 sprendimu Nr. 2.7-79401-508 R. S. V. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Tuo pagrindu Administracijos direktorius priėmė skundžiamą įsakymą dėl paskesnių veiksmų, susijusių su žemės grąžinimu pagal nustatytas procedūras. Esminis teisės aktas, reglamentuojantis visą grąžinimo eigą ir stadijas, yra 1997-09-29 priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų” (toliau - Nutarimas). Nutarimu įtvirtinta, kad apskrities žemėtvarkos skyrius, teritorijų kartografinėje medžiagoje pažymėjęs turėtų žemės sklypų ribas, kreipiasi į Administracijos direktorių ir prašo jo suformuoti žemės sklypus, organizuoti jų kadastrinius matavimus ir atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus patvirtinti parengtus žemės sklypų planus. Minėtas nutarimas taip pat reikalauja, kad būtų nustatyta žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, kurie yra parenkami pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta sąrašą. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. 4 d. nustatytas imperatyvas subjektams, dalyvaujantiems žemės grąžinimo procese, grąžinamą žemę atkurti individualiai statybai bei kitai paskirčiai. Administracija, vadovaudamasi tokiomis įstatymo nuostatomis teisingai atliko paskesnius veiksmus - žemės sklypui nustatė pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį - kita, kas visiškai atitinka įgaliotos institucijos, t.y. Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro patvirtinto sąrašo V punktą - Kitos paskirties žemė (2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40).

9Atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA) atsiliepime į Pareiškėjo pareiškimą (II tomas b.l. 49-50) nurodė, kad Pareiškėjo reikalavimas panaikinti 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalį yra išvestinis, kadangi minėtas sprendimas buvo priimtas remiantis 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. P2-266, todėl teismui panaikinus įsakymo 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui, esančiam Trakų mieste, ( - ) g. (kadastrinis Nr. ( - )) nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”, neprieštaraujama, kad būtų patenkintas Pareiškėjo reikalavimas panaikinti ir 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalį.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir TINP Direkcija, Parko direkcija) atsiliepime į Pareiškėjo pareiškimą (II tomas b.l. 52-57) nurodė, kad su pareiškimu sutinka ir prašė jį tenkinti, panaikinant 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos” bei 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”.

11Papildomai paaiškinant, kad ginčo žemės sklypui nustatyta pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis -ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (toliau - Žemės sklypas), atsižvelgiant į tai, kaip tai detalizuojama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 ,,Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo”, prieštarauja veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke reglamentuojantiems teisės aktams. Veiklą draustiniuose (Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje) reglamentuoja Saugomų teritorijų įstatymo (toliau – ir STĮ) 9 str., o veiklą valstybiniuose parkuose (Trakų istoriniame nacionaliniame parke) - STĮ 13 str., kuriuose be kita ko numatyta, kad draudžiama statyti statinius, nesusijusius su draustinio steigimo tikslais, (išskyrus išimtis nurodytas STĮ 9 str. 2 d. 8 p.), taip pat valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose (STĮ 13 str. 4 d.). Atsiliepime taip pat pažymima, kad bet kokių teritorijų planavimo dokumentu sprendiniai (tame tarpe ir tų, pagal kuriuos nustatoma ir keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas bei pobūdis) negali prieštarauti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams bei, kad žemės sklypų, esančių Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, nustatyti vadovaujantis parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, turi atitikti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendinius.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba, VSTT) atsiliepime į Pareiškėjo pareiškimą (I tomas b.l. 130-133), nurodė, kad sutinka su pareiškimu ir prašė jį tenkinti.

13Atsiliepime nurodant, kad ginčo žemės sklypas yra Trakų miesto senamiestyje, kuris yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir patenka Trakų istorinio nacionalinio parko urbanistinis draustinį. Visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo, kontrolės teisinius pagrindus, taip pat veiklą juose reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas bei detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema, Trakų raj. valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395V patvirtintas Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektas (toliau - Projektas), ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas (toliau - Reglamentas). Pažymėtina, kad nei vieno iš šių teisės aktų nuostatos, apibrėžiančios leistiną veiklą ginčo sklype bei šio sklypo tvarkymo ir naudojimo režimą, nenumato galimybės sklype statyti naujus statinius, todėl pripažintina, kad 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. P2-266 bei 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimas Nr.2.7-79401-508, kuriais ginčo sklypui nustatytas naudojimo pobūdis „ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos”, numatantis naujų statinių statybą šiame sklype, prieštarauja aukštesnės galios norminiams aktams.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepime į Pareiškėjo pareiškimą (I tomas b.l. 127-129) prašė atmesti jį kaip nepagrįstą ir paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

15Atsiliepime nurodant, kad sklypo naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos ir naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos, atitinka Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, kadangi jos nuostatos, kategoriškai statybos nedraudžia ir niekur nenumato, kad šiame draustinyje galima tik mažos apimties poilsio įrangos statyba. Priešingai, schemoje nurodoma, kad „Esami statybiniai pastatai Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje gali būti rekonstruojami, remontuojami, ribojant jų dydį bei architektūros formas, pagal architektūros tradicijas bei kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus, projektus suderinus nustatyta tvarka. Naujas sodybas galima statyti tik senų sodybų vietose arba vietose numatytose detaliose parko gyvenviečių projektuose. Naujai statomi gyvenamieji namai negali būti didesni kaip vieno aukšto, privalo turėti šlaitinį stogą, o jų užstatymo plotas negali viršyti 120 m2, jeigu detalūs projektai nenumato kitų sąlygų. Be gyvenamojo namo, sodybvietėje gali būti statoma daržinė, tvartas, kiti ūkiniai pastatai. Parko teritorijoje rekonstruoti sodybinius ūkinius pastatus rekreacijai neleidžiama, išskyrus rekreacinę zoną. Siekiant atkurti tradicinį Trakų senamiesčio vaizdą, atstatyti sunaikintą užstatymą, numatoma gyvenamųjų namų statyba pusiasalio teritorijoje. Siūlomų atstatyti sunaikintų ar sunykusių pastatų kiekis, atstatymo eiliškumas, jų panaudojimas visuotinei infrastruktūrai plėtoti bei regeneravimo principai nustatomi senamiesčio regeneravimo projekte”. Taip pat, pabrėžtina, kad Trakų senamiesčio regeneravimas yra skatinamas ir jo principai nustatyti ne 1993 metų Trakų senamiesčio išplanavimo projekte, bet Trakų senamiesčio regeneravimo projekte.

16Atsiliepime taip pat nurodoma, kad Pareiškimas teismui pateiktas praleidus Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 33 str. numatytą skundo padavimo terminą, kadangi pareiškimas teismui buvo pateiktas tik 2010-04-07, tačiau duomenis apie tai, jog yra pažeistas viešasis interesas Trakų istoriniame nacionaliniame parke, prokuroras gavo 2010 03 01 (Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas ginti viešąjį interesą), todėl, A. M. teigimu, buvo praleistas vieno mėnesio terminas skundui paduoti, kaip tai numatyta ABTĮ 33 str.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo R. S. V. atsiliepime į pareiškimą (II tomas b.l. 77-78), nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

18Teismo posėdyje Pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti jame nurodytais argumentais.

19A.M. atstovas advokatas R. D. bei V. M. su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

20Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovai bei Saugomų teritorijų tarnybos atstovai palaikė atsiliepimuose išdėstytas pozicijas ir prašė pareiškimą tenkinti.

21Atsakovų atstovai bei R.S. V. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

22Skundas tenkintinas.

23LR generalinio prokuroro pavaduotojas, ginčijantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-22 įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalį bei Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-08 sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalį, kuriomis žemės sklypui, esančiam Trakų mieste, ( - ) g., kurio plotas 2137 kv. m., nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba, pareiškimą dėl viešojo intereso gynimo motyvuoja tuo, kad žemės sklypas, dėl kurio priimti ginčijami administraciniai aktai, yra saugomoje teritorijoje-Trakų istoriniame nacionaliniame parke, veikla kurioje griežtai ribojama specialių norminių aktų, todėl bet koks teisės aktais nustatyto specialaus saugomos teritorijos priežiūros ir naudojimo režimo nesilaikymas, sukelia neigiamas pasekmes saugomoms vertybėms, o tuo pačiu pažeidžia ir visuomenės interesą išsaugoti vertingą kultūrinį ir kraštovaizdžio objektą.

24Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nustatytą reglamentavimą prokurorai gina viešąjį interesą, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, taip pat ir tais atvejais kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti. Įstatymų leidėjas, suteikdamas prokurorui teisę inicijuoti administracines bylas, kai to reikalauja viešasis interesas, tai pat suteikia teisę prokurorui ir teismui kiekvienu konkrečiu atveju spręsti ar yra pažeistas viešasis interesas ir ar yra pagrindas inicijuoti teisme bylą ar ne. Lietuvos Konstitucinis teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas). Viešuoju interesu Konstitucinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama tai, kas yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybė rūpinasi natūralios gamtos aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. nes visuotinai svarbu, jog teritorijos, turinčios pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę, būtų tvarkomos griežtai laikantis teisės aktų, siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus, kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus. Todėl nagrinėjamu atveju pripažintina, jog pareiškėjas, kuriam įstatymu pavesta ginti viešąjį interesą, kreipėsi į teismą siekdamas apginti konstitucinę vertybę, nes ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės, kurių apsauga bei gamtos išteklių racionalus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas yra viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas, 2006 m. kovo 14 d. nutarimas).

25LR administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 33 str. nustato, jog skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p. įtvirtintas nuostatas, prokurorai, turėdami pagrindą manyti, kad yra pažeisti teisės aktų reikalavimai, gindami viešąjį interesą turi įgaliojimus kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu. Todėl prokurorui, kaip viešąjį interesą ginančiam subjektui, nesančiam ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyviu, termino kreiptis į teismą dėl skundžiamo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir apskrities viršininko sprendimo panaikinimo pradžia skaičiuotina nuo tada, kai prokuroras gavo pakankamai duomenų, jog pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti (LVAT 2005-09-28 nutartis a.b. Nr. A7-585/2005, 2007-06-28 nutartis a.b. Nr. A8-660/2007, 2007-11-05 nutartis a.b. Nr. Al7-742/2007, 2008-07-25 nutartis a.b. Nr. A146-335/2008). Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymas ginti viešąjį interesą LR Generalinei prokuratūrai pateiktas 2010-03-01 (I t. b. l. 7-9). Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Trakų rajono žemėtvarkos skyrius 2010-03-09 pateikė prokuratūrai žemės sklypo (kadastrinis Nr.( - ).), esančio Trakų r. savivaldybėje, Trakų m., ( - ) gatvėje privatizavimo ir suformavimo bei privatizavimo dokumentus, tarp kurių ir ginčijamus 2008 m. kovo 22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. P2-266 bei 2008 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus apskrities viršininko sprendimą Nr.2.7-79401 -508 (I t. b. l. 23-64). Pateiktų duomenų pagrindu Pareiškėjas dėl viešojo intereso gynimo į teismą kreipėsi 2010 m. balandžio 7 d., t.y. per ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą terminą (I t. b. l. 1-11). Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, nepraleido LR ABTĮ 33 str. 1 d. nustatyto termino bei tinkamai pagrindė viešojo intereso gynimo poziciją.

26Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. P2-266 1.2. punkto dalies bei 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr.2.7-79401-508 1.1. punkto dalies, kuriomis žemės sklypui, esančiam Trakų mieste, ( - ) g., kurio plotas 2137 kv. m., nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos, teisėtumo bei pagrįstumo.

27Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkte įtvirtinta, kad savivaldybės administracijos direktorius, formuodamas grąžintino žemės sklypo ribas nuosavybės teisių atkūrimui turi pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652); nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2007-10-15 kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl žemės sklypo ribų, ploto ir naudojimo sąlygų nustatymo (I t. b. l. 26); 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr.P2-266 Dėl žemė sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste (U 18), ( - ) gatvėje, kuriuo buvo nustatytos žemės sklypo, skirto atkurti nuosavybė teises Trakų mieste (UI8), ( - ) g. ribos, t.y. 2137 kv. m. plotas (1.1. p.) bei pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita/rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) (1.2. p) (I tomas b.l. 24). 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79401-508 buvo atkurtos nuosavybės teises į žemę pilietei R. S.V. į jai tenkantį buvusios savininkės E. V. 0,2913 ha ploto žemės sklypą Trakų mieste, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje, grąžinant natūra 0,2137 ha žemės sklypą, esantį Trakų mieste, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje, kurio paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo pobūdis - rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus)poilsio pastatų statybos (I tomas b.l. 37-38). Šio sprendimo pagrindu 2008-09-23 nekilnojamojo turto registre R. S. V. vardu buvo įregistruotos nuosavybės teisės į 0,2137 ha žemės sklypą, esantį Trakų m., ( - ) g. (kadastrinis Nr. ( - )), kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statinių statybos (I tomas b.l. 65-66). Pirkimo – pardavimo 2009-04-02 sutarties Nr. ( - ) pagrindu ginčo žemės sklypas buvo parduotas A.M. ir V.M. ir nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip bendroji sutuoktinių nuosavybė (I tomas b.l. 81-82). Byloje pateiktas žemės sklypo planas (I tomas b.l. 77), rengiamo Trakų m. parko ( - ) g. detaliojo plano ištraukos (I tomas b.l. 93), Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekto grafinės dalies ištraukos (I tomas b.l. 19-20), Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo grafinės dalies ištraukos (I tomas b.l. 21-22), saugomų teritorijų kadastro žemėlapio ( I tomas b.l. 104,105), patvirtina, kad ginčo žemės sklypas patenka į kompleksinę saugomą teritoriją – Trakų istorinį nacionalinį parką, t.y. valstybinį parką (Saugomų teritorijų įstatymo 12 str. 2 d.), todėl jo atžvilgiu taikytini veiklos valstybiniuose parkuose apribojimai. Be to, ginčo sklypas įeina į Trakų senamiesčio teritoriją. Tokiu būdu, ginčo sklypui patenkant tiek į valstybinio (nacionalinio) parko, tiek ir į kultūrinio (urbanistinio/architektūrinio) draustinio teritoriją, jo atžvilgiu taikomi veiklos valstybiniuose parkuose bei kultūriniuose draustiniuose apribojimai. Valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas, Vyriausybės patvirtinti nacionalinių ir regioninių parkų nuostatai, kiti Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Valstybiniuose parkuose draudžiama arba ribojama veikla, galinti pakenkti saugomiems kompleksams ir objektams (vertybėms), taip pat rekreaciniams ištekliams (Įstatymo 13 str. 2 d.). Statiniai valstybiniuose parkuose projektuojami, statomi ar rekonstruojami vadovaujantis teisės aktais, valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniais, atsižvelgiant į miestelių ir kaimų architektūros, kraštovaizdžio ypatumus, paveldo objektų apsaugos reikalavimus; leistinas ir rekomenduojamas statinių formas, dydžius, teritorijos užstatymo procentą, atstumus nuo vandens telkinių ir šlaitų nustato valstybinių parkų individualūs apsaugos reglamentai ir (ar) statybų saugomose teritorijose regioniniai architektūriniai reglamentai; juose gali būti sugriežtinti šio straipsnio 2 dalyje išvardyti reikalavimai bei nustatyti papildomi reikalavimai (Įstatymo 13 str. 3d.). Saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 4 punktas įtvirtina draudimą valstybiniuose parkuose statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose. Toks nustatytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad Saugomų teritorijų įstatymas nenumato absoliutaus draudimo vykdyti statybą valstybiniuose parkuose, tačiau statybos galimybę sieja su valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir bendrojo planavimo dokumentuose įtvirtintu reglamentavimu. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 3 dalies, įtvirtinančios draudimus kultūriniuose draustiniuose, nuostatas, taip pat nėra nustatytas absoliutus ribojimas draustiniuose statyti statinius, tačiau Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 4 ir 7 dalys numato galimybę saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose ir statybų saugomose teritorijose regionuose architektūriniuose reglamentuose, kituose veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiuose dokumentuose nustatyti griežtesnius apribojimus. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju taikytini veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke, kaip saugojamoje teritorijoje bei urbanistiniame draustinyje, detalizuojantys teisės aktai, t.y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr.912 patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema (toliau – ir Schema), Trakų rajono valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395V patvirtintas Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projektas (toliau – ir Projektas) ir Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas (toliau - Reglamentas). Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje įtvirtinta, kad Trakų senamiesčio urbanistinio draustinio tikslas - išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų planinės erdvinės struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą. Todėl Trakų senamiestis turi būti tvarkomas, regeneruojamas pagal paminklosaugos teritorinio planavimo projektus (2.2 p). Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) planavimo schema nustato funkcines parko zonas, parko veiklai reikalingų objektų išdėstymą, bendrus TINP planavimo ir tvarkymo principus bei kryptis rekreacinei sistemai sukurti, Trakų miestui ir gyvenvietėms plėtoti, o taip pat numato pirmaeilius detalaus projektavimo darbus. Kartu nustato ūkinės veiklos apribojimus visoje parko teritorijoje bei skirtingose zonose, teritorijos užstatymo, architektūros, kraštovaizdžio formavimo, paminklosaugos ir gamtosaugos reikalavimus, kurių privaloma laikytis, vykdant žemės reformos, privatizavimo ir projektavimo darbus, pateikia principinius pasiūlymus zonoms tvarkyti. TINP planavimo schema, kaip valstybinės reikšmės specialusis teritorinio planavimo dokumentas, yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti. Ja remiantis ruošiami paminklosauginiai, kompleksinės žemės reformos ir žemėtvarkos, miškotvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių planavimo, kaimų regeneravimo, rekreacijos organizavimo, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir kiti projektai. Trakų rajono valdybos 1993-12-22 potvarkiu Nr. 395V patvirtintame Trakų senamiesčio sklypų išplanavimo projekte nustatytos septynios sklypų paminklotvarkos rėžimo kategorijos, kurios pažymėtos raidėmis. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad ginčo sklypo paminklotvarkos režimas nustatytas C, G raide pažymėtomis kategorijomis (I t. b. l. 18-22, 99), kurioje esantys sklypai apibrėžiami kaip sklypai skiriami rekreacijai - tai ežerų apsaugos juostos, miesto žalieji plotai, susiformavę per pastaruosius metus, senamiesčio ir pilių apžvalgos aikštelės, nauja statyba šiuose sklypuose neleidžiama, galima mažoji architektūra; sklypai, kuriuose saugomi pagrindiniai autentiški struktūros elementai, vėlesni nevertingi elementai gali būti perstatomi, rekonstruojami ir atstatomos sunykusios struktūros dalys, taip pat yra neleidžiama nauja statyba. Pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintą Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą Trakų senamiestis taip pat suskirstytas zonomis ir ginčo sklypas pagal Reglamentą taip pat patenka į G zoną, kuriai priskiriamos saugomos žalios erdvės, apimančios neužstatytas teritorijas, ežerų pakrantes, buvusių, pelkių zonas, išryškinančias senamiesčio gamtinę struktūrą. Formuojant šią zoną siekiama išsaugoti, atkurti ir eksponuoti būdingus gamtinės struktūros elementus, apsaugoti kraštovaizdžio erdves nuo neigiamą vizualinį poveikį turinčių objektų atsiradimo. G zonoje turi būti saugoma - gamtinė struktūra, jos charakteris ir natūralūs elementai. Minimoje zonoje nustatomas konservacinis – restauracinis tvarkymo režimas, draudžiantis naujų pastatų ir statinių statybą, išskyrus mažos apimties poilsio įrangą. Taip pat nustatytas ir riboto naudojimo režimas, leidžiantis tik minimalų ūkinį panaudojimą, pažintinę ar laisvalaikio rekreaciją (I t. b. l. 113-117). Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – teritorijos gamtinių ypatumų, tradicinės žmonių veiklos ir socialinės bei ekonominės plėtros poreikio sąlygota pagrindinio žemės naudojimo kryptis, numatyta teritorijų planavimo dokumente, lemianti šios teritorijos planavimo ir žemės naudojimo sąlygas. Minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį Lietuvos Respublikos žemės fondas skirstomas į: 1) žemės ūkio paskirties žemę; 2) miškų ūkio paskirties žemę; 3) vandens ūkio paskirties žemę; 4) konservacinės paskirties žemę; 5) kitos paskirties žemę. Žemės sklypams nustatomi LR žemės Įstatymo 25–29 straipsniuose nurodyti žemės naudojimo būdai. Pagal LR žemės įstatymo 29 str.nustatytą reglamentavimą kitos paskirties žemei priskiriami žemės sklypai, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą skirstomi į gyvenamąsias teritorijas; visuomeninės paskirties teritorijas; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; komercinės paskirties objektų teritorijas; inžinerinės infrastruktūros teritorijas; rekreacines teritorijas; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijas; naudingųjų iškasenų teritorijas; teritorijas krašto apsaugos tikslams; atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijas; teritorijos valstybės sienos apsaugos tikslams atskirųjų želdynų teritorijas. Žemės įstatymo 24 straipsnio (pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio nustatymo ir keitimo tvarka) 1 dalyje nustatyta, kad pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma formuojant naujus žemės sklypus, o žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal teritorijų planavimo dokumentus (LR Žemės įstatymo 24 str.6d.). Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinį nustato LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr.3D-37/D1-40 patvirtintas žemės sklypų naudojimo pobūdžio sąrašas ir jų turinys. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr.P2-266 Dėl žemė sklypo, skirto atkurti piliečių nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste (U 18), ( - ) gatvėje, kuriuo buvo nustatytos žemės sklypo, skirto atkurti nuosavybė teises Trakų mieste (UI8), ( - ) g. ribos, t.y. 2137 kv. m. plotas (1.1. p.) bei pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kita/rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) (1.2. p) bei šio įsakymo pagrindu 2008-09-08 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr.2.7-79401-508 buvo atkurtos nuosavybės teises į žemę pilietei R. S. V. į jai tenkantį buvusios savininkės E. V. 0,2913 ha ploto žemės sklypą Trakų mieste, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje, grąžinant natūra 0,2137 ha žemės sklypą, esantį Trakų mieste, Trakų rajone, Vilniaus apskrityje, kurio paskirtis - kitos paskirties žemė, naudojimo pobūdis - rekreacinės teritorijos (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Kadangi žemės sklypo naudojimo pobūdis apibrėžia leidžiamą vykdyti konkrečią veiklą tam tikrame žemės sklype, ginčijami administraciniai aktai dėl žemės sklypo naudojimo pobūdžio (ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos) prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos sprendiniams, draudžiantiems ginčo sklype naujų pastatų ir statinių statybą. Nagrinėjamos bylos duomenys taip pat patvirtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo A. M., pateikdamas 2009-12-15 Trakų rajono savivaldybės administracijai prašymą planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentams rengti, nurodė, kad detaliojo planavimo tikslas bei numatoma veikla yra ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statyba (I t. b. l. 12, 80-85). Tokiu būdu, nustačius, kad ginčijami dalyje dėl žemės naudojimo pobūdžio individualūs administraciniai aktai prieštarauja privalomojo pobūdžio teritorijų planavimo dokumentams, administraciniai aktai toje dalyje laikytini neteisėtais, todėl naikinti (LR ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.).

28Teismo nustatytų aplinkybių bei išdėstytų motyvu pagrindu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo skundas tenkintinas, panaikinant Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-22 įsakymo Nr. P2-266 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečiui nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste (U18), ( - ) gatvėje“ 1.2. punkto dalį bei Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-08 sprendimo Nr.2.7-79401-508 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę R. S.V.“ 1.1. punkto dalį, kuriomis žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 str., 88 str. 1 d. 2 p., 127 str.,

Nutarė

30pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo skundą tenkinti.

31Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-22 įsakymo Nr. P2-266 „Dėl žemės sklypo, skirto atkurti piliečiui nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą Trakų mieste (U18), ( - ) gatvėje” 1.2. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos.

32Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-08 sprendimo Nr.2.7-79401-508 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę R. S. V.” 1.1. punkto dalį, kuria žemės sklypui nustatytas naudojimo pobūdis - ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas, gindamas... 4. Pareiškime nurodant, kad 2008-03-22 Trakų rajono savivaldybės... 5. Žemės sklypas, esantis Trakų mieste, ( - ) gatvėje (kadastrinis Nr. ( - ))... 6. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo teigimu 2008-03-22 Trakų rajono... 7. Atsakovė Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – ir... 8. Atsiliepime nurodant, kad Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-08 sprendimu... 9. Atsakovė Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir VAVA)... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 11. Papildomai paaiškinant, kad ginčo žemės sklypui nustatyta pagrindinė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba... 13. Atsiliepime nurodant, kad ginčo žemės sklypas yra Trakų miesto... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepime į Pareiškėjo pareiškimą... 15. Atsiliepime nurodant, kad sklypo naudojimo būdas - rekreacinės teritorijos ir... 16. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad Pareiškimas teismui pateiktas praleidus... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. S. V. atsiliepime į pareiškimą (II tomas... 18. Teismo posėdyje Pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimą ir prašė jį... 19. A.M. atstovas advokatas R. D. bei V. M. su pareiškimu nesutiko ir prašė jį... 20. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovai bei Saugomų... 21. Atsakovų atstovai bei R.S. V. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 22. Skundas tenkintinas.... 23. LR generalinio prokuroro pavaduotojas, ginčijantis Trakų... 24. Pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalies... 25. LR administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 33 str. nustato, jog... 26. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl 2008-03-22 Trakų rajono... 27. Piliečių nuosavybės... 28. Teismo nustatytų aplinkybių bei išdėstytų motyvu pagrindu Lietuvos... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 30. pareiškėjo Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo skundą... 31. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-03-22... 32. Panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2008-09-08 sprendimo... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...