Byla A-143-763/2012
Dėl jo sulaikymo VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centre

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Giedriui Maluškai, dalyvaujant pareiškėjo R. Z. atstovei advokatei Ingai Abramavičiūtei, suinteresuoto asmens – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM atstovui Aleksandrui Kislovui, išnagrinėjo Gruzijos piliečio R. Z. prašymą pakartotinai svarstyti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimą dėl jo sulaikymo VSAT prie LR VRM Užsieniečių registracijos centre ir

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė palaiko savo atstovaujamojo prašymą ir prašo panaikinti 2011-11-08 Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimą dėl jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre, nes užsieniečiui apskundus Vilniaus apygardos administraciniam teismui Migracijos departamento prie LR VRM 2011-12-15 sprendimą „ Dėl laikino teritorinio prieglobsčio bei prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo Gruzijos piliečiui R. Z. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į Gruziją“ , išnyko jo sulaikymo pagrindas. Užsienietis negali būti sulaikomas, nes apskundus Migracijos departamento sprendimą jo vykdymas yra sustabdomas, o per tą laiką ( keletą mėnesių) sprendimą vykdančios institucijos neatliks jokių veiksmų. Kol dėl užsieniečio prašymo suteikti prieglobstį nėra priimtas galutinis sprendimas jis yra prieglobsčio prašytojas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2str.20 d. prasme. Į tai nurodo ir VRM 2004-11-15 įsakymu Nr.IV-361 patvirtinto Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo 79p. 2 pastraipa. Be to nėra jokių duomenų apie, jog R. Z. keltų kokį nors pavojų valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar pan. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas prieštarauja užsieniečio prašymui, nes užsienietis R. Z. jau buvo grąžintas iš Lenkijos į Lietuvą, jo asmens tapatybė nėra nustatyta, buvo priimtas sprendimas dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos, jam nebus išduotas joks dokumentas, kurio pagrindu jis galės būti Lietuvos Respublikoje.

3Prašymas tenkintinas.

4Užsienietis R. Z. buvo sulaikytas ir Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimu apgyvendintas Užsieniečių registracijos centre iki 2012-02-08. 2011-12-15 Migracijos departamento prie LR VRM sprendimu Nr. ( - ) buvo atsisakyta suteikti jam prieglobstį Lietuvoje ir nuspręsta išsiųsti jį iš šalies. Užsienietis šį Migracijos departamento sprendimą apskundė ir Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-12-30 nutartimi jo skundą priėmė. Remiantis Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” 139 str.1d.3p.apskųsto sprendimo vykdymas yra sustabdomas. Apskundus 2011-12-13 Migracijos departamento prie VRM sprendimą Nr. ( - ), kuriuo jam atsakyta suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, prieglobsčio suteikimo (ar nesuteikimo) procedūra nėra baigta, todėl konstatuotina, kad užsienietis yra prieglobsčio prašytojas, kuris įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas (įstatymo „Dėl užsieniečio teisinės padėties“ 2 str. 20 d.). Analogiška prieglobsčio prašytojo sąvoka bei jo (ne)sulaikymo sąlygos yra pateikiamos ir Reglamento Nr. 343/2003 2 straipsnio d punkte bei 2008-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (9) p. ir 15 str.2p.b)p.p. Kaip matyti iš šių nuostatų, užsienietis netenka prieglobsčio prašytojo teisinio statuso, kai yra priimamas galutinis sprendimas dėl prašymo suteikti prieglobstį. Kadangi Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas Nr. (15/6-14)-15PR-430 buvo apskųstas apeliacinės instancijos teismui ir dėl jo dar nėra priimtas galutinis sprendimas, minėtas sprendimas nelaikytinas galutiniu sprendimu įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2 straipsnio 20 dalies prasme. Tai leidžia konstatuoti, jog priėmus minėtą Migracijos departamento sprendimą, užsienietis neprarado prieglobsčio prašytojo teisinio statuso, todėl nėra pagrindo jį sulaikyti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 113 straipsnio 5 punkto pagrindu, o ar yra pagrindas užsienietį sulaikyti kitais minėto Įstatymo 113 straipsnyje numatytais pagrindais, tokių duomenų nepateikta. Kadangi nėra jokių duomenų apie tai, kad R. Z. keltų pavojų valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar pan., sulaikyti užsienietį nėra pagrindo, todėl teismo sprendimas dėl jo sulaikymo naikinamas. .

5Vadovaudamasis LR įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” 2str.20d.,.139 str.1d.3p., 118 str.1d., 2d.3p. teismas

Nutarė

6Prašymą patenkinti.

7Panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011-11-08 sprendimą dėl Gruzijos Respublikos piliečio R. Z., gim. ( - ), sulaikymo Užsieniečių registracijos centre.

8Sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos ir per 10 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai