Byla I-2883-244/2013
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Liudmilos Zaborovskos, teisėjų Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Daivai Čiplienei ir Vidmantui Jokubaičiui, atsakovės atstovams Elidai Drapienei ir Birutei Laurinėnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skundą atsakovei VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimo dalies panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja Panevėžio rajono savivaldybės administracija skunde (T. 1, b. l. 101-105) prašo: 1) panaikinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir CPVA, Agentūra) 2012-06-11 (skunde 2011-06-11) sprendimo Nr. 2012/2-5688 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006“ 1 ir 2 punktus; 2) įpareigoti VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą perskaičiuoti minėtuose punktuose nurodytų netinkamų finansuoti išlaidų sumas; 3) panaikinti Finansų ministerijos 2012-07-31 sprendimą Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631.

3Skunde pareiškėja paaiškino, kad įgyvendina projektą Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006 „Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas“. Atsakovė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra nustatė pažeidimą ir tinkamomis išlaidomis nepripažino 41 653,37 Lt, iš kurių 35 405,36 Lt Europos Sąjungos fondų lėšos, o 6248,01 Lt – projekto vykdytojo lėšos. Pareiškėja, nesutikdama su minėtu sprendimu, pateikė skundą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kuri 2012-07-31 rašte Nr. (24.16-03)-5K-1213467-6K-1206631 informavo, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas. Pareiškėja teigia, kad nesutinka su Agentūros 2012-06-11 sprendime Nr. 2012/2-5688 nurodytais pažeidimais. Agentūra, atlikdama patikrą, neteisingai ir subjektyviai vertino darželyje atliktus remonto darbus. Įrašų atliktų darbų aktuose buvimas įrodo, kad visi suplanuoti darbai buvo atlikti, tačiau per laikotarpį nuo jų atlikimo iki projekto patikros vietoje patalpos nusidėvėjo. Be to, pirkimo dokumentų techninėse užduotyse numatyti ir tiekėjų pasiūlymų lokalinėse sąmatose bei atliktų darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai sutampa. Nesutinka su Agentūros teiginiais dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, nes nei sutarties kaina, nei pirkimo objektas sutarčių vykdymo metu keičiami nebuvo. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti.

4Atsakovė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra atsiliepime į skundą (T 1, b. l. 111–116) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsiliepime į skundą atsakovė paaiškino, kad pareiškėja ginčija tik nedidelę dalį nustatytų aplinkybių, pareiškėja pripažįsta, kad dalis rangos sutartyse numatytų darbų buvo neatlikta (dalis jų nurodyta atliktų darbų aktuose ir prašoma apmokėti), dalis atlikta netinkamai, t. y. ne taip, kaip nustatyta pirkimo dokumentuose ir rangos darbų sutartyse. Pareiškėjos teiginys, kad įrašų atliktų darbų aktuose buvimas įrodo realų darbų atlikimą, yra neteisingas, nes projekto patikrų metu, pagal projekto vykdytojo pateiktus dokumentus ir paaiškinimus įsitikinta, kad atliktų darbų aktuose deklaruota daugiau darbų, nei realiai yra atlikta. Projekto patikrų vietoje metu nustatyta ir užfiksuota, kad informacija atliktų darbų aktuose neatitinka realiai atliktų darbų. Pareiškėjos paaiškinimas, kad darbai buvo atlikti, tačiau per laikotarpį nuo jų atlikimo iki projekto patikros vietoje patalpos nusidėvėjo, yra nepagrįstas. Tai įrodo įrašai (jų nebuvimas) statybos darbų žurnaluose bei projekto patikros vietoje metu darytos nuotraukos. Taip pat neteisingais ir nepagrįstais laiko pareiškėjos skundo argumentus dėl Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimų.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į skundą (T 1, b. l. 61–71) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad Finansų ministerijos raštas yra rekomendacinio pobūdžio, kuris pareiškėjai nesukelia jokių teisinių pasekmių, kadangi galutinis sprendimas priimamas tik pasibaigus procedūrai. Šiuo atveju mano, kad tiek Agentūros, tiek Finansų ministerijos sprendimai yra tik tarpiniai, kuriuose išdėstyta nuomonė negali būti laikoma turinčia įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms ir tiesioginių pasekmių pareiškėjai nesukelia (T. 2, b. l. 17-20).

8Skundas netenkintinas.

9Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės 2012-06-11 (skunde 2011-06-11) sprendimo Nr. 2012/2-5688 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006“ dalies bei Finansų ministerijos 2012-07-31 sprendimo Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6k-1206631 teisėtumo ir pagrįstumo.

10Remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė, siekdama įsitikinti, ar pagal projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-006 (toliau – ir Projektas) „Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas“ projekto finansavimo ir administravimo sutartį finansuojami darbai yra atlikti, prekės įsigytos bei paslaugos suteiktos, taip pat kad minėto projekto vykdytojo deklaruotos su Projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos buvo patirtos ir nepažeidžia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, 2011-08-02, 2011-12-05 ir 2012-05-04 atliko Projekto patikras vietoje ir surašė projektų patikros vietoje ataskaitas, kuriose konstatavo atitinkamus trūkumus ir neatitikimus (I tomas, b. l. 117-182). Atsakovė 2012-06-05 surašė pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje nurodė nustatytus pažeidimus (I tomas, b. l. 183-195). CPVA 2012-06-11 raštu Nr. 2012/2-5688 informavo Švietimo ir mokslo ministeriją (toliau – Ministerija) apie pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vykdomo Projekto pažeidimus ir nurodė, kad nepripažįsta tinkamomis išlaidomis 41 653,37 Lt sumos, iš kurios 35405,36 Lt – Europos Sąjungos fondų lėšos, 6 248,01 Lt – Projekto vykdytojo lėšos, pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai nemažinti Projekto finansavimo, pareikalauti susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį, t. y. 40 740,16 Lt ir susigrąžinti sumokėtą lėšų dalį, t. y. 4 301,50 Lt, išskaičiuojant šią sumą iš Projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų (I tomas, b. l. 196-202).

11Pareiškėja, nesutikdama su CPVA išvadomis, 2012-06-21 pateikė skundą Finansų ministerijai, kuri 2012-07-31 raštu Nr. ((24.16-03)-5K-1213467)-6K-1206631 pareiškėjai atsakė, kad CPVA išvados yra pagrįstos ir tenkinti pareiškėjos skundo nėra pagrindo (II tomas, b. l. 5-7).

12Iki 2012-05-17 galiojusios redakcijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), 193–195 punktuose buvo nustatyta, kad pažeidimus įtarti gali kiekvienas ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų administravimo ir finansavimo sutarčių priežiūros, kontrolės arba audito veiklas. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia įgyvendinančiajai institucijai. Taisyklių 197 p. nustatyta, kad įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostatomis. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą: 1) siūlyti ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas; 2) siūlyti ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį; 3) siūlyti ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; 4) pateikti ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai kitus pasiūlymus. Taisyklių 198 p. nustatyta, kad Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, išnagrinėja jį ir priima sprendimą: 1) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas; 2) sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį; 3) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; 4) priimti kitus sprendimus.

13Atsakovė, atlikusi tyrimą, priėmė sprendimą pasiūlyti Ministerijai priimti vieną iš Taisyklėse nustatytų galimų sprendimų. Teisė priimti galutinį sprendimą (sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų lėšų dalį) teisės aktais yra suteikta ne įgyvendinančiajai institucijai (CPVA), o būtent ministerijai.

14Taigi Agentūra, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 152-160 punktais bei projekto Nr. VP3-2.2-SMM-06-R-51-006 „Panevėžio rajono Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų ir įrangos atnaujinimas“ finansavimo ir administravimo sutarties nuostatomis, 2011 m. rugpjūčio 2 d. atliko projekto patikrą vietoje ir nustatė neatitikimus (užfiksuoti 2011 m. rugpjūčio 2 d. projekto patikros vietoje lape Nr. SP2011/195), kuriuos Projekto vykdytojas buvo įpareigotas paaiškinti arba ištaisyti. Projekto vykdytojas 2011 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. (8.17) SD1-2191 ir 2011 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. (8.17) SD1-2749 pateikė paaiškinimus. 2011 m. gruodžio 5 d. buvo atlikta neplanuota Projekto patikra vietoje (toliau - Neplanuota patikra), kurios tikslas - patikrinti, ar ištaisyti visi 2011 m. rugpjūčio 2 d. Projekto patikros vietoje metu nustatyti neatitikimai (2012 m. gruodžio 5 d. projekto patikros vietoje lapas Nr. SP2011/242). Neplanuotos patikros metu nustatyta, kad dalis neatitikimų liko neištaisyti ir/ar nepaaiškinti, todėl 2012 m. sausio 18 d. užfiksuotas įtarimas apie pažeidimą ir pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas. Projekto vykdytojui pateikus Velžio vaikų lopšelio-darželio rekonstrukcijos techninį projektą, CPVA vyko į trečiąją Projekto patikrą vietoje, siekdama patikrinti darbų atlikimo faktą ir jų atitikimą techniniam projektui (2012 m. gegužės 4 d. Projekto patikros vietoje lapas Nr. SP2012/91). CPVA, atlikusi pažeidimo tyrimą 2012 m. birželio 5 d. priėmė sprendimą dėl pažeidimo ir pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punktą pateikė savo siūlymą Ministerijai susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, išskaičiuojant šią sumą iš Projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų.

15Pareiškėja, nesutikdama su Agentūros išvadomis, vadovaudamasi Taisyklių 211 punktu, pateikė skundą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kuri įvertinusi faktines aplinkybes nustatė, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas. Ministerija, vadovaudamasi Taisyklių 198 punktu, 2012 m. rugsėjo 14 d. priėmė sprendimą dėl padaryto pažeidimo ir įpareigojo CPVA susigrąžinti Projekto vykdytojui išmokėtą lėšų dalį.

16Pareiškėjos teiginys, kad įrašų atliktų darbų aktuose buvimas įrodo realų darbų atlikimą, yra neteisingas, nes Projekto patikrų metu pagal Projekto vykdytojo pateiktus dokumentus ir paaiškinimus įsitikinta, kad atliktų darbų aktuose deklaruota daugiau darbų, nei realiai yra atlikta. Projekto patikrų vietoje metu nustatyta ir užfiksuota, kad informacija atliktų darbų aktuose neatitinka realiai atliktų darbų. Pareiškėjos paaiškinimas, kad darbai buvo atlikti, tačiau per laikotarpį nuo jų atlikimo iki Projekto patikros vietoje patalpos nusidėvėjo, yra nepagrįstas. Tai įrodo įrašai (jų nebuvimas) statybos darbų žurnaluose bei Projekto patikros vietoje metu darytos nuotraukos.

17Pagal supaprastinto atviro Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių patalpų atnaujinimo darbų (paprastojo remonto) konkurso pirkimo dokumentus ir pasirašytą rangos sutartį Nr. 1, patalpose Nr. 1, 19 ir 20 turėjo būti pakeisti šviestuvai. Pareiškėja Agentūra paaiškino, kad sujungus patalpas Nr. 1 ir Nr. 2 įrengtas vienas šviestuvas, tačiau pareiškėja Agentūrai nepateikė informacijos, kur įrengtas kitas šviestuvas. Šviestuvų skaičiaus pakeitimas yra laikomas pirkimo sutarties keitimu, kuriam nebuvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, ir tai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalies nuostatoms. Vertinant atliktus darbus patalpose Nr. 19 ir 20 matyti, kad remonto, įskaitant lubas, darbai atlikti anksčiau nei darželio remontas, finansuojamas Projekto lėšomis. Be to, šiose patalpoje atlikti darbai skiriasi nuo kitų analogiškose iš Projekto lėšų remontuotose patalpose atliktų darbų. Vertinant tai ir faktą, kad įrašų apie lubų remontą ir šviestuvų keitimą šiose patalpose statybos žurnale nėra, darytina išvada, kad šviestuvų keitimo darbai neatlikti.

18Patalpose Nr. 7 ir 56 turėjo būti pakeistos durys. Projekto vykdytojas 2011 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr. (8.17)SD 1 -2191 nurodė, kad durys patalpoje Nr. 7 yra įrengtos, o patalpoje Nr. 56 pastebėtas neatitikimas bus taisomas. Neplanuotos patikros metu nustatyta, kad patalpoje Nr. 56 durys nebuvo pakeistos, o bendras pakeistų durų skaičius darželyje yra mažesnis, nei nurodytas pirkimo dokumentuose ir atliktų darbų akte.

19Patalpose Nr. 9, 22, 37, 40 ir 56 turėjo būti atlikti grindų remonto darbai, tačiau Projekto patikrų vietoje metu nustatyta, kad šie darbai neatlikti. Pareiškėjos teiginys, kad grindų remontas atliktas, tačiau nusidėvėjo, nėra pagrįstas. Tai įrodo nuotraukos (t. 2, b. l. 10-11 ) ir faktas, kad statybos darbų žurnale nėra įrašų apie aukščiau minimose patalpose atliktus grindų remonto darbus.

20Patalpose Nr. 10, 32, 33 ir 41 grindys turėjo būti išklotas marmoleumu, tačiau Projekto patikrų vietoje metu nustatyta, kad šie darbai neatlikti. Projekto vykdytojas 2011 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. (8.17) SD1-2191 paaiškino, kad patalpose Nr. 10, 32, 33 ir 41 paklota akmens masės grindų danga, kuri pagerina patalpų eksploatavimo sąlygas ir neprieštarauja pagrindiniam Projekto tikslui, nepažeidžia rangos sutarties Nr. 1 sąlygų tiekėjo naudai. Pareiškėjos pateiktas paaiškinimas yra nepagrįstas, darbų pobūdžio pakeitimas yra laikomas viešojo pirkimo sutarties keitimu, kuriam nebuvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, ir tai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalies nuostatoms bei Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkto nuostatoms.

21Neplanuotos patikros metu nustatyta, kad Ramygalos vaikų lopšelio-darželio patalpoje Nr. 34 neatlikta dalis elektros instaliacijos darbų (skalbyklos įrengimų prijungimo instaliacijos darbai). Projekto vykdytojas 2011 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. (8.17) SD1-2191 paaiškino, kad patalpoje Nr. 34 pristačius įrengimus paaiškėjo, kad papildomų darbų įrengimų pajungimui atlikti nereikėjo, taigi patys pripažino faktą, kad nupirkti darbai nėra atlikti, o Skunde žinomai klaidingai ir neteisingai teigia, kad darbai patalpoje Nr. 34 buvo atlikti jau Projekto patikrų metu. Darbų atsisakymas yra laikomas pirkimo sutarties keitimu, kuriam nebuvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas ir tai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 dalies nuostatoms bei Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkto nuostatoms.

22Patalpoje Nr. 56 turėjo būti atlikti sienų remonto darbai. Projekto vykdytojas patikrų vietoje metu ir 2011 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr. (8.17)SD1-2191 nurodė, kad patalpoje Nr. 56 pastebėtas neatitikimas bus taisomas. Tačiau Neplanuotos patikros metu nustatyta, kad sienų remonto darbai neatlikti, statybos darbų žurnale įrašų apie minėtos patalpos remontą nėra.

23Teismas daro išvadą, kad Agentūra pagrįstai teigia, kad 2012 m. birželio 11 d. rašte Nr. 2012/2-5688 nurodyti darbai nebuvo atlikti arba buvo atlikti kiti darbai, dėl to pagrįstai teigiama, kad pareiškėja pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. nuostatas ir to paties įstatymo 3 str. 1 d. nustatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei Projekto finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 punkto nuostatas.

24Pareiškėjos teiginys, kad Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti yra neteisingas ir nepagrįstas. Pagal Supaprastinto atviro Velžio vaikų lopšelio-darželio pastato projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos rangos pirkimo sąlygas turėjo būti suprojektuotas viso Velžio vaikų lopšelio-darželio remontas. Atsižvelgiant į techninį projektą, nustatyta, kad nesuprojektuotos patalpos Nr. 1-31, 1-32, 1-33, 1-36, 1-37 ir pagal rangos sutartį Nr. 2 šiose patalpose neatlikti vidaus patalpų apdailos darbai. Akivaizdu, kad techninės užduoties formuluotė „vidaus patalpų apdaila“ (Supaprastinto atviro Velžio vaikų lopšelio-darželio pastato projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos rangos pirkimo dokumentų 3 priedo 1.8 punktas) apima visas pastato patalpas, tiekėjai turėjo tai įvertinti teikdami pasiūlymus, o laimėjęs tiekėjas suprojektuoti ir atlikti visų vidaus patalpų apdailą. Pareiškėjos paaiškinimai, kad šios patalpos neturėjo būti projektuojamos ir remontuojamos, nepagrįstos.

25Atmestinas pareiškėjos teiginys, kad įrašų atliktų darbų aktuose buvimas įrodo realų darbų atlikimą, nes Projekto patikrų metu pagal pareiškėjos pateiktus dokumentus ir paaiškinimus įsitikinta, kad atliktų darbų aktuose deklaruota daugiau darbų, nei realiai yra atlikta.

26Pareiškėja teigia, kad 2010 m. liepos 8 d. Ramygalos vaikų lopšelio-darželio pastato patalpų paprastojo remonto rangos sutartyje Nr. S1-520 (toliau - Rangos sutartis) numatyti šviestuvai yra pakeisti. CPVA Projekto patikrų metu nustatė, kad patalpos remonto metu buvo sujungtos, sujungtoje patalpoje yra vienas šviestuvas, nors pagal pirkimo dokumentų techninę užduotį šviestuvų turėjo būti du. Projekto vykdytojas, teikdamas CPVA paaiškinimus nepateikė informacijos, kur įrengtas kitas šviestuvas, statybos darbų žurnaluose taip pat nėra įrašų apie šviestuvų keitimą, todėl darytina išvada, kad visi Rangos sutartyje numatyti šviestuvai nėra įrengti. Tas pats pasakytina ir apie durų įstatymą 7 ir 56 patalpose, grindų dažymą 9, 22, 40 ir 56 patalpose.

27Pareiškėja ginčija faktą, kad instaliacijos darbai patalpoje Nr. 34 nėra atlikti, nors pateiktame 2011 m. rugsėjo 7 d. rašte Nr. (8.17)SD 1-2191 pati pripažino, kad instaliacijos darbų atlikti nereikėjo (paaiškinimų dėl nustatytų neatitikimų 11 p.), kad neatliko sienų, lubų, grindų dažymo ir nepakeitė durų patalpoje Nr. 56. Per vėlesnes Projekto patikras nustatyta, kad neatitikimai nėra ištaisyti, o pareiškėja neteisingai teigia, kad darbai patalpose Nr. 34 ir 56 buvo atlikti jau Projekto patikrų metu.

28Pareiškėja teigia, kad 118 kv. m marmaliaumo danga paklota kitose patalpose, tačiau nenurodo ir Projekto patikrų metu nenurodė, kokiose patalpose ši danga paklota. Be to, Projekto patikrų vietose metu buvo skaičiuojamas patalpų plotas, išklotas marmaliaumo danga, ir pastebėta, kad šia danga išklota mažiau kvadratinių metrų, negu nurodyta atliktų darbų aktuose.

29Teismas daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas. Teismas kritiškai vertina pareiškėjos posėdyje pateiktas nuotraukas, kurios neva patvirtina darbų atlikimą, kadangi tai prieštarauja bylos medžiagai.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 88 straipsnio 1 punktas).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

32Atmesti pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skundą kaip nepagrįstą.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Panevėžio rajono savivaldybės administracija skunde (T. 1, b.... 3. Skunde pareiškėja paaiškino, kad įgyvendina projektą Nr.... 4. Atsakovė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra atsiliepime į skundą (T... 5. Atsiliepime į skundą atsakovė paaiškino, kad pareiškėja ginčija tik... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 7. Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo paaiškino, kad Finansų... 8. Skundas netenkintinas.... 9. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl atsakovės 2012-06-11 (skunde... 10. Remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė,... 11. Pareiškėja, nesutikdama su CPVA išvadomis, 2012-06-21 pateikė skundą... 12. Iki 2012-05-17 galiojusios redakcijos Projektų administravimo ir finansavimo... 13. Atsakovė, atlikusi tyrimą, priėmė sprendimą pasiūlyti Ministerijai... 14. Taigi Agentūra, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo... 15. Pareiškėja, nesutikdama su Agentūros išvadomis, vadovaudamasi Taisyklių... 16. Pareiškėjos teiginys, kad įrašų atliktų darbų aktuose buvimas įrodo... 17. Pagal supaprastinto atviro Ramygalos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių... 18. Patalpose Nr. 7 ir 56 turėjo būti pakeistos durys. Projekto vykdytojas 2011... 19. Patalpose Nr. 9, 22, 37, 40 ir 56 turėjo būti atlikti grindų remonto darbai,... 20. Patalpose Nr. 10, 32, 33 ir 41 grindys turėjo būti išklotas marmoleumu,... 21. Neplanuotos patikros metu nustatyta, kad Ramygalos vaikų lopšelio-darželio... 22. Patalpoje Nr. 56 turėjo būti atlikti sienų remonto darbai. Projekto... 23. Teismas daro išvadą, kad Agentūra pagrįstai teigia, kad 2012 m. birželio... 24. Pareiškėjos teiginys, kad Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nebuvo... 25. Atmestinas pareiškėjos teiginys, kad įrašų atliktų darbų aktuose buvimas... 26. Pareiškėja teigia, kad 2010 m. liepos 8 d. Ramygalos vaikų... 27. Pareiškėja ginčija faktą, kad instaliacijos darbai patalpoje Nr. 34 nėra... 28. Pareiškėja teigia, kad 118 kv. m marmaliaumo danga paklota kitose patalpose,... 29. Teismas daro išvadą, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. Atmesti pareiškėjos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos skundą... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...