Byla 2-113-173/2009

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei ir Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovo AB „Turto bankas“ atstovui Remigijui Ilevičiui, trečiojo asmens Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovui Ugnei Gailiūnienei, trečiojo asmens UAB „Šakių agroservisas“ atstovui advokatui Gvidui Byčiui, viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo AB „Turto bankas“ ieškinį atsakovui UAB „Šakių mediena“ dėl subsidijos sutarties nutraukimo, subsidijos ir palūkanų priteisimo; pagal ieškovo UAB „Šakių mediena“ ieškinį atsakovui Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra dėl 2006 m. spalio 3 d. sprendimo „Dėl paramos lėšų susigrąžinimo“ panaikinimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, UAB ‚Šakių agroservisas“,

Nustatė

3ieškovas AB Turto bankas pareiškė ieškinį atsakovui UAB "Šakių mediena", kuriuo prašo nutraukti subsidijų sutartį Nr.LT-0009-02-01-0094, priteisti iš atsakovo 218 566,35 Lt bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas nurodė, kad Centrinė finansų ir kontraktų agentūra, kurios teises ir pareigas 2003-01-02 perėmė Centrinė projektų valdymo agentūra, 2002-09-27 pasirašė su UAB "Šakių mediena" ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-02-01-0094 „UAB "Šakių mediena" konkurencingumo didinimas" pagal PHARE programą. Pagal Sutartį atsakovui buvo suteikta 218 566,35 Lt subsidija plokštės klijavimo linijos įsigijimui, o atsakovas įsipareigojo šią subsidiją panaudoti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tikslais.

5Minėtos linijos pirkimas pagal sutartį privalėjo būti atliekamas vadovaujantis praktiniame PHARE, ISPA, SAPARD pirkimo konkursų procedūrų vadove, nustatytomis viešųjų pirkimų taisyklėmis.

6Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyrius ikiteisminio tyrimo, atlikto baudžiamojoje byloje, metu nustatė, kad pagal sutarties IV priedą UAB „Šakių mediena" linijai įsigyti turėjo organizuoti vietinį atvirą konkursą, tačiau konkursas dėl įrangos tiekimo buvo vykdomas neskaidriai, konkurso dalyvei UAB „Timbela ir Ko" buvo pažadėta kad ji laimės įrangos tiekimo konkursą. Taip pat buvo nustatyta, kad praktiškai įrangos patiekti nereikėjo, nes ji jau buvo nupirkta 1998-1999 m. ir sumontuota UAB „Šakių agroservisas" patalpose, kadangi UAB "Šakių mediena" savų patalpų neturi. Todėl įrangai pirkti skirti pinigai, kurie projekto įgyvendinimo galutinėje ataskaitoje parodyti kaip panaudoti įrengimams įsigyti, faktiškai panaudoti tam tikslui nebuvo. Ieškovo teigimu UAB „Šakių mediena" pažeidė Sutarties II priedo „Bendrosios ir administracinės nuostatos" 4 str., Specialiųjų sąlygų 7 (3) p. Taip pat ieškovas nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr.lK-307 patvirtintomis „Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklėmis" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-05-30 nutarimu Nr.590 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projektų vykdytojų skolų pripažinimo abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo", Centrinė projektų valdymo agentūra 2006-10-03 priėmė sprendimą Nr. 3 susigrąžinti iš UAB „Šakių mediena" netinkamai panaudotas paramos lėšas, todėl 2006-10-04 raštu Nr.2006/2-7648, pranešė UAB „Šakių mediena" apie subsidijos sutarties Nr.LT-0009-02-01-0094 nutraukimą ir pareikalavo iki 2006-10-23 gražinti pagal minėtą sutartį išmokėtus 218 566,35 Lt. Tačiau į šį reikalavimą UAB „Šakių mediena" 2006-10-12 raštu Nr. 6 atsakė, kad kol nebus paskelbtas nuosprendis baudžiamojoje byloje, jokių mokėjimų nevykdys.

7Taip pat ieškovas nurodė, kad 2006-04-13 reikalavimo perleidimo sutartimi Centrinė projektų valdymo agentūra perleido AB Turto bankas reikalavimo teisę į UAB "Šakių mediena" grąžintiną 218 823,44 Lt skolą.

8Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija su AB „Turto bankas“ ieškiniu sutinka. Nurodo, kad iš ikiteisminio tyrimo metu nustatytų aplinkybių matyti, jog atsakovas pažeidė subsidijos sutarties II priedo 4 straipsnyje nustatytą pareigą vengti interesų konflikto bei subsidijų sutarties 7(3)punkte nustatytą prievolę pirkimus vykdyti vadovaujantis praktinio PHARE, ISPA ir SAPARD procedūrų vadovo nustatytais sąžiningos konkurencijos, skaidrumo ir nešališkumo, konfidencialumo principais.

9UAB "Šakių mediena" pareiškė ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Centrinė Projektų valdymo agentūra ir prašė panaikinti šios agentūros 2006-10-03 sprendimą "Dėl paramos lėšų susigrąžinimo".

10UAB „Šakių mediena“ nurodo, kad 2006-10-03 sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas, kadangi sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimtas atsižvelgiant į baudžiamojoje byloje Nr.06-1-06003-05, iškeltoje UAB "Šakių mediena", nustatytas aplinkybes, t. y. neturint jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, nuosprendžio. Ši baudžiamoji byla buvo nagrinėjama Jurbarko rajono apylinkės teisme, byla, 2006-11-15 teismo nutartimi perduota ikiteisminiam tyrimui papildyti. Remiantis 2005-05-30 Vyriausybės nutarimo Nr.590 "Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų programų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šių lėšų registravimo, apskaitos, projekto vykdytojų skolų pripažinimo abejotinomis ir abejotinų skolų nurašymo taisyklių patvirtinimo" 19.1 p., skolos atsiradimo faktus įrodo įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo arba ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama administruojančios institucijos teisė susigrąžinti skolas. Tokio sprendimo nėra, todėl nurodymas grąžinti lėšas yra nepagrįstas. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra su UAB „Šakių mediena“ieškiniu nesutinka. nurodė, kad Centrinė finansų ir kontraktų agentūra, kurios teises ir pareigas 2003-01-02 perėmė Centrinė projektų valdymo agentūra, 2002-09-27 pasirašė su UAB "Šakių mediena" ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-02-01-0094 „UAB "Šakių mediena" konkurencingumo didinimas" pagal PHARE programą. Po projekto įgyvendinimo ir Subsidijos lėšų sumokėjimo, Centrinė projektų valdymo agentūra, susipažinusi su ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-06003-05 medžiaga, nustatė Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 4 str. (interesų konfliktas) ir Specialiųjų sąlygų 7(3) p., Bendrųjų sąlygų 2 bei 11.3 str. pažeidimą. Todėl vadovaujantis Subsidijų sutarties Bendrųjų sąlygų 18.2. p. - Centrinė projektų valdymo agentūra 2006-10-04 raštu Nr. 2006/2-7648 pranešė UAB „Šakių mediena“ apie Subsidijos sutarties Nr. Lt-0009—02-0094 nutraukimą bei pareikalavo grąžinti pagal minėtą sutartį išmokėtą 218 566, 35 Lt sumą. 2006 m. balandžio 13 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi bei 2006 m. spalio 31 d. reikalavimo teisės į UAB „Šakių mediena“ skolą Centrinė projektų valdymo agentūra perleido AB Turto bankas reikalavimo teises į pareiškėjo grąžintiną skolą. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija su UAB „Šakių mediena“ ieškiniu nesutinka, kadangi jis nepagrįstas. Prašo tenkinti AB „Turto bankas“ ieškinį. Parodė, kad Vidaus reikalų ministerija negalėjo numatyti tokios schemos, kuri buvo panaudota subsidijai gauti. Subsidijos gavėjas buvo įsipareigojęs veikti sąžiningai, tinkamai įgyvendinti projektą. Nors UAB „Šakių agroservisas“ ir turėjo teisę parduoti Liniją UAB „Timbela ir Ko“, bet iš visos ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad konkursas vyko neskaidriai, dėl konkurso buvo susitarta iš anksto.

11Tretysis asmuo su AB „Turto bankas“ ieškiniu nesutinka, prašo tenkinti UAB „ Šakių mediena“ ieškinį. Nurodo, kad tarp UAB „Šakių agroservisas“ ir UAB „Timbela ir Ko“ įvyko įstatymams neprieštaraujantis sandoris, dėl ko AB „Turto bankas“ ieškinys negali būti tenkinamas.

12UAB„Šakių mediena“ ieškinys atmestinas. AB „Turto bankas“ieškinys tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad 2002m. rugsėjo 27 d. Centrinė finansų ir kontraktų agentūra, kurios teises ir pareigas perėmė Viešoji įstaiga centrinė projektų valdymo agentūra, toliau CPVA), Vidaus reikalų ministerija bei atsakovas UAB „Šakių mediena“ sudarė subsidijos sutartį Nr. LT-0009-02-01-0094 „UAB „Šakių mediena“ konkurencingumo didinimas“ pagal PHARE programą(b. l. 12-14 b. l.. Pagal šią sutartį atsakovui buvo suteikta 218 566, 35 Lt subsidija plokštės klijavimo linijos(Toliau-Linija) įsigijimui .

14Plokštės klijavimo linijos pirkimas nebuvo vykdomas nustatytomis praktiniame PHARE, ISPA, SAPARD pirkimo konkursų procedūrų vadove nustatytomis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Atsakovas UAB ‚Šakių mediena“ organizavo vietinį atvirą konkursą, kuriame dalyvavo UAB „Timbela ir Ko“ bei UAB „Singlis“. UAB „Šakių mediena“. UAB „Šakių mediena“ Liniją už 312 478, 40 Lt įsigijo iš UAB „Timbela ir Ko“, nors konkurse dalyvavusi UAB „Singlis“ naują Liniją siūlė įsigyti už 570 169, 50 Lt. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Šakių mediena“ įsigyta linija pagaminta prieš 32-52 metus. Turto vertintojas nustatė, kad Linijos likutinė vertė yra 24 500, 06 Lt, o rinkos vertė 123 000 Lt. Liniją UAB „Šakių mediena“ įsigijo 1998-1999m.(b.l.47-48, t.1).

15Taip pat nustatyta, kad UAB „Šakių mediena“ yra susijusi su UAB „Šakių agroservisas“. UAB „Šakių agroservisas“ pagrindiniai akcininkai yra J. M. ir jo sutuoktinė Medveckienė, o UAB „Šakių mediena“ steigėja ir vienintele akcininke yra J. M. sutuoktinės motina septyniasdešimtmetė J. G.. Visus sprendimus dėl UAB „Šakių mediena Priimdavo J. M.. UAB „Šakių mediena“ patalpas nuomojasi iš UAB „Šakių agroservisas“, kur sumontuota Linija ir dirbo pagal savo paskirtį.

16Konkurso dokumentus ruošė UAB „Šakių agroservisas“ pagrindinis akcininkas J. M.. Jis ir surado tarpininką UAB „Timbela ir Ko“, kuris Liniją nupirko iš UAB „Šakių agroservisas“, o laimėjęs konkursą pardavė UAB-vei „ Šakių mediena“.

17UAB „Šakių mediena“ pažeidė subsidijos sutarties „Dėl Europos bendrijos paramos šaliai, nesančiai ES valstybei narei Nr. LT 0009-02-01-0094 II priedo „Bendrosios nuostatos“ 4 straipsnio reikalavimą, kad paramos gavėjas įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų išvengta interesų konfliktų ir nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją, jei toks konfliktas atsiranda ar gali atsirasti(b.l. t. 1), t.y. UAB „Šakių mediena“(paramos gavėja) neinformavo Centrinės finansų ir kontraktų agentūros(perkančioji organizacija) apie esamą interesų konfliktą.

18PRAG 2.3.4 punktu nustatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys neturi teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir negalima su jais sudaryti sutarčių, jeigu jie konkrečiais ryšiais yra susiję su projekte dalyvaujančiomis šalimis ar yra prisidėję prie konkurso sąlygų rengimo. J. M. dalyvavimas rengiant konkurso dokumentus pažeidė sąžiningos konkurencijos, skaidrumo, nešališkumo ir konfidencialumo principus.

19Gautus iš UAB „Šakių mediena“ 347 525, 35 Lt UAB „Timbela ir Ko“ pervedė UAB „Šakių agroservisas“. Linija buvo sumontuota ir dirbo pagal paskirtį iki paramos gavimo ir po jos gavimo UAB „Šakių agroservisas“ priklausančiose patalpose, tiek UAB „Šakių mediena“, tiek UAB „Šakių agroservisas“ vadovavo J. M..

20Pinigai, kurie buvo gauti pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-02-01-0094 nebuvo panaudoti Linijai pirkti, kadangi UAB „Šakių agroservisas“ juos už 38 731 Lt įsigijo 1998-1999m. Atsakovo UAB „Šakių mediena“ tikslas buvo gauti Subsidijos lėšas ir jas panaudoti kitiems tikslams.

21Liudytojas J. M. nepaneigė, kad rengiant konkurso dokumentus nedalyvavo D. Buinauskienė, kuri tiek UAB „Šakių agroservisas“, tiek UAB „Šakių mediena“ dirbo buhaltere. Teismo posėdyje UAB „Šakių mediena“ atstovavusi D. Buinauskienė parodė, kad ji buhaltere dirbo ir UAB „Šakių agroservisas“, ir UAB „Šakių mediena“, dalyvavo ruošiant dokumentus subsidijai gauti. Liudytojas A. M. dėl savo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad jo parodymai ikiteisminio tyrimo metu-„tikriausiai teisingi“, bet vengė atsakyti į klausimą, kad pagrindinius sprendimus dėl UAB „Šakių mediena“ veiklos priimdavo J. M.. Tokius parodymus jis buvo davęs ikiteisminio tyrimo metu. Ir liudytojas V. G. paneigė savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Buvo parodęs, kad J. M., kurį jis pažįsta dar nuo studijų laiku, jį informavo, kad nupirktos įrangos nereikės niekus pervežti, jis (J. M.) paruoš konkursui reikalingus dokumentus, o UAB „Timbela ir Ko“, laimėjusi konkursą, juos parduos kitai Šakių miesto įmonei UAB „Šakių mediena“. Jis nežinojo, kad realiai abi įmones valdo J. M., kuris nenorėjo dalyvauti konkurse, kadangi abi įmonės registruotos Šakių rajone(baudžiamosios bylos b. l. 29, t.1).

22Nors byloje apklausti liudytojai J. M., A. M. siekė paneigti savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, bet byloje nustatyta, kad Linijos pirkimas vyko neskaidriai, pažeidžiant Subsidijos sutarties II priedo „Bendrosios ir administracinės nuostatos“ 4 straipsnio, Specialiųjų sąlygų 7(3) punkto nuostatas, t.y. konkursas buvo vyko esant interesų konfliktui, pažeidžiant PRAG nustatytus sąžiningos konkurencijos, skaidrumo ir nešališkumo, konfidencialumo, interesų konflikto vengimo principus.

23Centrinė finansų ir kontraktų agentūra pagrįstai 2006 m. spalio 3 d. priėmę sprendimą susigrąžinti iš UAB „Šakių mediena“ netinkamai panaudotas paramos lėšas.

24Ikiteisminio tyrimo metu CPVA civiliniu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Šakių mediena“ 156 239, 20 Lt, tačiau 2006 m. spalio 17 d., vykstant Jurbarko rajono apylinkės teismo posėdžiui, nuo ieškinio atsisakė. Ieškovas AB „Turto bankas“ bankas, kuriam CPVA 2006 m. balandžio 13 d. sutartimi ir 2006 m. spalio 31 d. Reikalavimo teisės į UAB Šakių mediena“ skolą ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. E8-3(7.5-77) perleido reikalavimo teisę, pateikė ieškinį 218 566, 35 Lt sumai, t.y. parašydamas pritiesti visą paramos sumą. Toks reikalavimas neprieštarauja Subsidijos sutarties II priedo 11 straipsniui „Sutarties nutraukimas“, kuriuo nustatyta, kad perkančioji organizacija gali reikalauti grąžinti visą ar dalį pagal Sutartį išmokėtos sumos(b. l. 22, t.1).

25CK 6.200 straipsniu nustatyta, jog šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o 205str. numatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Pagal Bendrųjų sąlygų 1str.1.1p. paramos gavėjas įsipareigojo pilnai atsakyti už tinkamo projekto įgyvendinimą, o 11str.11.3p numato, jog CPVA gali vienašališkai nutraukti sutartį su paramos gavėju be jokio įspėjimo ir tuo atveju, jei paramos gavėjas pažeidžia bendrųjų sąlygų 4 str. reikalavimus (patenka į interesų konfliktą) ar pateikia falsifikuotus, ar nepilnus duomenis, siekdamas gauti sutartyje numatytą paramos sumą, daro finansinius pažeidimus. Tokiais atvejais CPVA turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą pagal sutartį visą ar dalį sumos.

26Kadangi atsakovas UAB „Šakių mediena“ netinkamai, pažeidžiant Europos Bendrijos finansuojamų subsidijų sutarčių bendrųjų sąlygų bei Praktinio Phare, Ispa ir Sapard konkurso vadovo nustatytus reikalavimus įvykdė Subsidijos sutartį „Dėl Europos bendrijos paramos šaliai, nesančiai ES valstybei narei“ Nr. LT 0009-02-01-0094, todėl neteisėtais veiksmais padarė 218 566, 35 Lt žalą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam biudžetui ir gautas paramos lėšas privalo grąžinti (6.246-6.249str., 6.256str.2d.). Dėl paminėto, Subsidijos sutartis Nr. LT 0009-02-01-0094 nutrauktina ir iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 218 566, 35 Lt (CK 6.221str.1d.). Be to, iš atsakovo priteistinos ir įstatymo nustatytos procesinės palūkanos (CK 6.210str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270straipsniais,

Nutarė

29akcinės bendrovės „Turto bankas“ ieškinį tenkinti pilnai.

30Nutraukti Centrinės finansų ir kontraktų agentūros, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Šakių mediena“ 2002m. rugsėjo 27d. sudarytą subsidijos sutartį „Dėl Europos bendrijos paramos šaliai, nesančiai ES valstybei narei“ Nr. LT0009-02-01-0094 ir priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Šakių mediena“ (įmonės kodas 174445471) ieškovo AB “Turto banko” (į.k. 112021042) naudai 218 566, 35 Lt (du šimtus aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt šešis litus ir trisdešimt penkis centus), 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2006m. gruodžio 6d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Šakių mediena“ 5371 Lt (penki tūkstančiai tris šimtai septyniasdešimt vienas litas) žyminio mokesčio ir 83, 45 Lt pašto išlaidų valstybei.

32Laikinosios apsaugos priemonės, nustatytos Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6d. nutartimi, galioja iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

33UAB „Šakių mediena“ ieškinį atmesti.

34Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, sekretoriaujant Vaidai... 3. ieškovas AB Turto bankas pareiškė ieškinį atsakovui UAB "Šakių... 4. Ieškovas nurodė, kad Centrinė finansų ir kontraktų agentūra, kurios... 5. Minėtos linijos pirkimas pagal sutartį privalėjo būti atliekamas... 6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus... 7. Taip pat ieškovas nurodė, kad 2006-04-13 reikalavimo perleidimo sutartimi... 8. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija su AB „Turto... 9. UAB "Šakių mediena" pareiškė ieškinį atsakovui Viešajai... 10. UAB „Šakių mediena“ nurodo, kad 2006-10-03 sprendimas yra neteisėtas ir... 11. Tretysis asmuo su AB „Turto bankas“ ieškiniu nesutinka, prašo tenkinti... 12. UAB„Šakių mediena“ ieškinys atmestinas. AB „Turto bankas“ieškinys... 13. Byloje nustatyta, kad 2002m. rugsėjo 27 d. Centrinė finansų ir kontraktų... 14. Plokštės klijavimo linijos pirkimas nebuvo vykdomas nustatytomis praktiniame... 15. Taip pat nustatyta, kad UAB „Šakių mediena“ yra susijusi su UAB... 16. Konkurso dokumentus ruošė UAB „Šakių agroservisas“ pagrindinis... 17. UAB „Šakių mediena“ pažeidė subsidijos sutarties „Dėl Europos... 18. PRAG 2.3.4 punktu nustatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys neturi teisės... 19. Gautus iš UAB „Šakių mediena“ 347 525, 35 Lt UAB „Timbela ir Ko“... 20. Pinigai, kurie buvo gauti pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-02-01-0094... 21. Liudytojas J. M. nepaneigė, kad rengiant konkurso dokumentus nedalyvavo D.... 22. Nors byloje apklausti liudytojai J. M., A. M. siekė paneigti savo parodymus,... 23. Centrinė finansų ir kontraktų agentūra pagrįstai 2006 m. spalio 3 d.... 24. Ikiteisminio tyrimo metu CPVA civiliniu ieškiniu prašė priteisti iš... 25. CK 6.200 straipsniu nustatyta, jog šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir... 26. Kadangi atsakovas UAB „Šakių mediena“ netinkamai, pažeidžiant Europos... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 29. akcinės bendrovės „Turto bankas“ ieškinį tenkinti pilnai.... 30. Nutraukti Centrinės finansų ir kontraktų agentūros, Lietuvos Respublikos... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Šakių mediena“ 5371 Lt (penki tūkstančiai... 32. Laikinosios apsaugos priemonės, nustatytos Kauno apygardos teismo 2006 m.... 33. UAB „Šakių mediena“ ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...