Byla e2VP-9807-911/2019
Dėl turto dalies nustatymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Serdiukienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „( - )“ ir ( - ) prašymus suinteresuotiems asmenims R. A., S. A., antstoliui A. S. dėl turto dalies nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja UAB „( - )“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo nustatyti, kad skolininkei R. A., priklauso ½ (viena antroji) dalis sutuoktinio S. A., gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų, įskaitant jo darbo pajamas gaunamas įmonėje UAB „( - )“.

5Pareiškėja ( - ) taip pat pateikė prašymą, kuriuo prašo nustatyti, kad skolininkei R. A., priklauso ½ (viena antroji) dalis sutuoktinio S. A., gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų, įskaitant jo gaunamas pajamas iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijos, pašalpos ir/ar kitokių išmokų.

6Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymus nepateikė. Procesiniai dokumentai dalyvaujantiems byloje asmenims įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

7Teismas

konstatuoja:

8bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/03519 pagal Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2267-910/2012 dėl 3036,56 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės R. A. išieškotojos ( - ) naudai, taip pat vykdomąją bylą Nr. 0010/18/01320 pagal Klaipėdos apylinkės Klaipėdos miesto rūmų 20018 m. sausio 29 d. teismo įsakymą Nr. eL2-3141-1067/2018 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės R. A. išieškotojos UAB „( - )“ naudai.

9Vykdymo metu nustatyta, jog skolininkė A. (ankstesnė pavardė – Buivydaitė) 2008 m. spalio 25 d. sudarė santuoką su S. A. (v. b. Nr. 0010/12/03519, b. l. 10, 13). Duomenų apie skolininkės galiojančias vedybų, sugyventinių ir turto padalijimo sutartis byloje nėra (v. b. Nr. 0010/18/01320, b. l. 70). Suinteresuotas asmuo S. A. dirba UAB „( - )“ (v. b. Nr. 0010/18/01320, b. l. 71).

10Atlikdamas priverstinio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/01320, antstolis 2019 m. liepos 23 d. turto arešto aktu Nr. S1d-80235 areštavo skolininkei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą – darbo užmokestį, mokamą sutuoktiniui S. A. UAB „( - )“, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70 procentų gaunamų pajamų dalies viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą (toliau - MMA) ir ½ dalį CPK 736 straipsnyje nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA (v. b. Nr. 0010/18/01320, b. l. 74-75). 2019 m. liepos 23 d. antstolis parengė patvarkymą skolininkui dėl sutikimo dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (v. b. Nr. 0010/18/01320, b. l. 72). Skolininkė per nustatytą terminą nepateikė antstoliui notarine tvarka patvirtinto sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalinimo.

11Vykdant skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03519 antstolis 2019 m. liepos 23 d. turto arešto aktu Nr. S1d-80327 areštavo skolininkei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą – darbo užmokestį, mokamą sutuoktiniui S. A. UAB „( - )“, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70 procentų gaunamų pajamų dalies viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą (toliau - MMA) ir ½ dalį CPK 736 straipsnyje nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA (v. b. Nr. 0010/12/03519, b. l. 59-60). 2019 m. liepos 23 d. antstolis parengė patvarkymą skolininkui dėl sutikimo dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (v. b. Nr. 0010/12/03519, b. l. 57). Skolininkė per nustatytą terminą nepateikė antstoliui notarine tvarka patvirtinto sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto padalinimo.

12Antstolis 2019 m. rugpjūčio 13 d. surašė išieškotojui ( - ) siūlymą Nr. S1d-85258 ir išieškotojui UAB „( - )“ siūlymą Nr. S1d-85259 kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (v. b. Nr. 0010/12/03519, b. l. 62, v. b. Nr. 0010/18/01320, b. l. 77).

13CPK 667 straipsnio 1 dalis nustato, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui šioje dalyje nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo. Jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos.

14Pažymėtina, jog, jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe. Be kita ko, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis).

15Bylos duomenimis nustatyta, jog vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis), įskaitant ir pajamas gautas po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo (CPK 667, 737 straipsniai). CK 3.88 straipsnio l dalies 5 punktas nustato, kad pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui ir kita) yra bendroji jungtinė nuosavybė. CK 3.88 straipsnio l dalies 1 punkte numatyta, kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu yra bendroji jungtinė nuosavybė. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų UAB „( - )“ ir ( - ) prašymai tenkinami ir nustatytina, jog skolininkei R. A. priklauso ½ dalis sutuoktinio S. A. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų (CPK 667, 737 straipsniai).

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

17pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir ( - ) pareiškimus tenkinti.

18Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkei) R. A., asmens kodas ( - ), priklauso ½ dalis sutuoktinio S. A., asmens kodas ( - ), pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų gaunamų pajamų.

19Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/12/03519 ir Nr. 0010/18/01320 grąžinti antstoliui A. S.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų... 3. Teismas... 4. pareiškėja UAB „( - )“ pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo... 5. Pareiškėja ( - ) taip pat pateikė prašymą, kuriuo prašo nustatyti, kad... 6. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymus nepateikė. Procesiniai... 7. Teismas... 8. bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr.... 9. Vykdymo metu nustatyta, jog skolininkė A. (ankstesnė pavardė –... 10. Atlikdamas priverstinio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/18/01320,... 11. Vykdant skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/03519 antstolis... 12. Antstolis 2019 m. rugpjūčio 13 d. surašė išieškotojui ( - ) siūlymą Nr.... 13. CPK 667 straipsnio 1 dalis nustato, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto,... 14. Pažymėtina, jog, jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas... 15. Bylos duomenimis nustatyta, jog vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 17. pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir ( - ) pareiškimus... 18. Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkei) R. A., asmens kodas ( - ),... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0010/12/03519 ir Nr.... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...