Byla A-261-849-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui Dariui Binkiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Stars“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Baltic Stars“ skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiuoju suinteresuotu asmeniu byloje dalyvaujant Kauno teritorinei muitinei, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7pareiškėjas UAB „Baltic Stars“ (toliau – ir Įmonė, pareiškėjas, apeliantas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-807 ir įpareigoti Muitinės departamentą priimti ir nagrinėti UAB „Baltic Stars“ 2009 m. spalio 1 d. skundą dėl Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. supaprastinto patikrinimo ataskaitos Nr. 9KM19/45-0385S.

8Pareiškėjas skunde (b. l. 4-6) paaiškino, kad pareiškėjas Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. sprendimą gavo tik 2009 m. rugsėjo 11 d., todėl skundas atsakovui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 1 dalimi galėjo būti pateiktas iki 2009 m. spalio 1 d.

9Atsakovas nevertino aplinkybės, kad pareiškėjo atstovas, direktorius S. Leckus, mokesčių administratoriui buvo nurodęs įmonės adresą korespondencijai gauti – Nagevičiaus g. 15, Kaune. Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalies komentare nurodyta, kad siunčiant dokumentus registruotu laišku, pirmiausia jie siunčiami mokesčių mokėtojo nurodytu adresu korespondencijai gauti, jei jis nenurodytas – mokesčių mokėtojų registre nurodytu mokesčių mokėtojo adresu. Pareiškėjas nurodė, kad skundas surašytas ir pasirašytas buvo 2009 m. spalio 1 d., tačiau atvykus į Kauno teritorinę muitinę prieš darbo dienos pabaigą, nebuvo darbuotojo, kuris galėtų tą skundą įregistruoti. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad kitą dieną padavus skundą, terminas nebus laikomas praleistu ir skundas bus priimtas. Todėl pateikiant skundą 2009 m. spalio 2 d. pareiškėjas neprašė atnaujinti praleistą vienos dienos terminą. Šis terminas turi būti atnaujintinas vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo, bendradarbiavimo bei savitarpio supratimo principais.

10Atsakovas Muitinės departamentas su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsiliepime į skundą (b. l. 28-30) nurodė, kad Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. supaprastinto patikrinimo ataskaita Nr. 9KM19/45-0385S pareiškėjui buvo siunčiama registruotu laišku. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalį dokumento įteikimo diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Ginčijamas sprendimas buvo išsiųstas 2009 m. liepos 23 d., todėl įteikimo data turi būti laikoma 2009 m. liepos 30 d. Todėl paskutinė skundo padavimo data Muitinės departamentui data laikoma 2009 m. rugpjūčio 19 d.

12Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 149 straipsnį mokesčių mokėtojas privalo pranešti ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai apie savo adreso pasikeitimą. Jeigu tokio pranešimo nėra, sprendimai ir kita informacija yra siunčiama paskutiniu nurodytoms institucijoms žinomu adresu ir laikomi įteiktais, nors mokesčių mokėtojo adresas ir būtų pasikeitęs. Pareiškėjas buvo nurodęs tik įmonės buveinės adresą, o ne adresą korespondencijai gauti. Minėtas adresas nurodytas ir mokesčio mokėtojo registre. Kauno teritorinė muitinė vykdydama supaprastintą patikrinimą ne kartą pareiškėjui siuntė įvairius raštus dėl informacijos pateikimo būtent tuo adresu ir pareiškėjas visada juos gaudavo, nes pateikdavo atsakymus į juos.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 57-58) nurodė, kad visuose raštuose, kuriuos Kauno teritorinei muitinei yra teikęs pareiškėjas, nurodomas adresas – Birbynių g. 4, Vilnius. Supaprastinto patikrinimo metu Kauno teritorinei muitinei, kaip vietos mokesčių administratoriui, nebuvo pateikta jokių duomenų, kad UAB „Baltic Stars“ korespondenciją pageidauja gauti kitu adresu. Siųstas registruotas laiškas 2009 m. rugpjūčio 28 d. grįžo neįteiktas su žyma „Neatsiėmė“. Vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1B-374 patvirtintų Mokestinių nepriemokų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų permokų administravimo organizavimu Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklėmis, supaprastinto patikrinimo ataskaita buvo persiųsta Vilniaus teritorinei muitinei. Pareiškėjo argumentas, jog 2009 m. sausio 1 d. Kauno teritorinėje muitinėje skundo niekas neužregistravo, vertintinas kritiškai, nes nėra pagrįstas, o Kauno teritorinės muitinės spaudas patvirtina, kad skundas pateiktas 2009 m. spalio 2 d.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Baltic Stars“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Teismas nustatė, kad UAB „Baltic Stars“ Juridinių asmenų registre registruota adresu Birbynių g. 4, Vilnius.

18Teismas analizavo Mokesčių administravimo įstatymo (redakcija, aktuali iki 2009 m. gruodžio 27 d.) 15 straipsnio 2 dalies, 152 straipsnio 1 ir 5 dalių, 163 straipsnio, 164 straipsnio 1 ir 3 dalių, 149 straipsnio nuostatas.

19Teismas nustatė, kad Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. patikrinimo ataskaita pareiškėjui buvo išsiųsta 2009 m. liepos 23 d. (ketvirtadienį) registruotu laišku pareiškėjo nurodytu registracijos adresu Birbynių g. 4, Vilnius. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalį dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos, teismas padarė išvadą, kad Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. patvirtintos ataskaitos įteikimo UAB „Baltic Stars“ diena laikoma 2009 m. liepos 30 d., o skundas vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 1 dalimi turėjo būti paduotas iki 2009 m. rugpjūčio 19 d. Teismas nustatė, kad pareiškėjas skundą Muitinės departamentui padavė 2009 m. spalio 2 d., skundo padavimo termino atnaujinti neprašė. Teismas padarė išvadą, kad Muitinės departamentas, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio 5 dalimi, pagrįstai nusprendė skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

20Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Juridinių asmenų registre yra nurodęs adresą Birbynių g. 4, Vilnius. Pareiškėjas 2009 m. balandžio 27 d., 2009 m. birželio 2 d., 2009 m. birželio 16 d., 2009 m. birželio 22 d., 2009 m. liepos 10 d. raštuose Kauno teritorinei muitinei nurodė įmonės adresą Birbynių g. 4, Vilnius. Teismas nurodė, kad Kauno teritorinei muitinei, kaip vietiniam mokesčių administratoriui, nebuvo pateikta jokia informacija apie tai, kad pareiškėjas UAB „Baltic Stars“ pageidauja korespondenciją gauti kitu adresu, t. y. V. Nagevičiaus g. 15, Kaunas. Vilniaus teritorinė muitinė 2009 m. rugsėjo 9 d. persiųstą dokumentą išsiuntė pareiškėjui minėtu adresu, V. Nagevičiaus g. 15, Vilnius, tačiau jokių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas informavo Kauno teritorinę muitinę apie adreso pasikeitimą, nėra. Mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnio 2 punktas įpareigoja mokesčių mokėtoją bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, todėl pareiškėjas, būdamas sąžiningas ir rūpestingas mokesčių mokėtojas, turėjo apie minėtą aplinkybę pranešti vietos mokesčių administratoriui. Byloje nesant įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėjas Kauno teritorinei muitinei nurodė adresą korespondencijai gauti, teismas padarė išvadą, kad dokumentai Birbynių g. 4, Vilnius, buvo siunčiami pagrįstai.

21III.

22Pareiškėjas UAB „Baltic Stars“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

23Apeliacinis skundas (b. l. 96-98) grindžiamas šiais argumentais:

241. aplinkybė, kad Vilniaus teritorinė muitinė dokumentus pareiškėjui siuntė adresu V. Nagevičiaus g. 15, patvirtina, kad šis adresas pareiškėjo buvo nurodytas korespondencijai gauti.

252. Kauno teritorinės muitinės darbuotojai su pareiškėjo direktoriumi nuolat bendraudavo tiesiogiai pastarajam atvykus į teritorinę muitinę ir jokių dokumentų ar pranešimų niekuomet nesiuntė adresu Birbynių g. 4, Vilniuje. Jei tokie pranešimai ir būdavo raštiški, juos direktorius atsiimdavo muitinėje.

263. Niekuomet jokie raštai adresu Birbynių g. 4, Vilnius, pareiškėjui nebuvo įteikti, o Kauno teritorinės muitinės darbuotojams buvo žinomas pareiškėjo direktoriaus nurodytas adresas korespondencijai gauti - V. Nagevičiaus g. 15, Kaune.

27Šią aplinkybę patvirtina tai, kad Kauno teritorinė muitinė 2009 m. rugpjūčio 31 d. raštu persiųsdama ginčijamą ataskaitą Vilniaus teritorinei muitinei, informavo apie pareiškėjo nurodytą adresą korespondencijai gauti. Priešingu atveju Vilniaus teritorinė muitinė nebūtų ataskaitos išsiuntusi būtent šiuo adresu.

284. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą.

29UAB „Baltic Stars“ direktorius sirgo, o kitų darbuotojų įmonėje nėra, todėl pareiškėjas neturėjo galimybės teismui paaiškinti visų su skundu susijusių aplinkybių.

30Toks formalus bylos nagrinėjimas pažeidė pareiškėjo teisę į efektyvią ir visokeriopą pažeistų teisių teisminę gynybą (LR Konstitucijos 30 str. 1 d. ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. l d.).

31Atsakovas Muitinės departamentas su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

32Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 103-105) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą. Pažymėjo, kad:

331. pareiškėjas Kauno teritorinei muitinei nepateikė jokios informacijos apie tai, kad dokumentai būtų siunčiami adresu korespondencijai gauti.

342. Apeliaciniame skunde nurodyta dokumentų gavimo versija nepatvirtinta jokiais įrodymais.

353. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalimi bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

37Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 106) nurodė, kad Kauno teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriaus rengtame 2009 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 1B-34-13743, kuris buvo adresuotas Vilniaus teritorinės muitinės Mokesčių apskaitos ir išieškojimo skyriui, nėra jokios informacijos apie UAB „Baltic tars“ adresą korespondencijai gauti. Rašte tik patvirtinama aplinkybė, kad ataskaita Nr. 9KM19/45-0385S, 2009 m. liepos 20 d. buvo grąžinta Kauno teritorinei muitinei neradus adresato.

38Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. paaiškino, kad pareiškėjas skundą teismui padavė praleidęs įstatymo nustatytus terminus.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Ginčas byloje kilo dėl Muitinės departamento 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimo, kuriuo UAB „Baltic Stars“ 2009 m. spalio 1 d. skundą dėl Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. supaprastinto patikrinimo ataskaitos nutarė laikyti nepaduotu.

42Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą paliko nepakeistą.

43Apeliaciniu skundu UAB „Baltic Stars“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą priimti ir nagrinėti pareiškėjo 2009 m. spalio 1 d. skundą dėl Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d. supaprastinto patikrinimo ataskaitos.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnio 2 dalimi teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis patikrina visą bylą.

45Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime pažymėjo, kad vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principo aspektų – tai, kad panašios bylos turi būti sprendžiamos panašiai. Tad jurisdikcinių institucijų diskrecija sprendžiant ginčus ir taikant teisę yra ribota. Konstitucinis Teismas 2001 m. liepos 12 d., 2003 m. gegužės 30 d. nutarimuose, 2004 m. vasario 13 d. sprendime konstatavo, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas inter alia suponuoja jurisprudencijos tęstinumą. Taip pat Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pažymėjo, kad iš Konstitucijos kyla reikalavimas dėl vienodos teismų praktikos (grindžiamos maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat) formavimu ir iš to kylančiu teismų sprendimų prognozuojamumu, taigi su teismų jurisprudencijos tęstinumu; su teismų (inter alia aukščiausiosios instancijos) susaistymu esamais precedentais. Šie principai išdėstyti paminėtuose teisės aktuose yra reikšmingi ir teismas jais vadovaujasi spręsdamas šią bylą.

46Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 1 dalis nustato, kad dokumentai mokesčių mokėtojui gali būti įteikiami tokiais būdais: tiesiogiai įteikiant; siunčiant registruotu laišku; telekomunikacijų galiniais įrenginiais; viešai paskelbiant. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalį registruotu laišku dokumentai siunčiami pagal mokesčių mokėtojo registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą arba mokesčių mokėtojo nurodytą adresą korespondencijai gauti. Tais atvejais, kai minėtų duomenų mokesčių administratorius neturi, dokumentai siunčiami pagal atitinkamame registre nurodytą mokesčių mokėtojo adresą (juridiniams asmenims – pagal juridinių asmenų registre nurodytą adresą, fiziniams asmenims – gyventojų registre nurodytą adresą). Dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, einanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos. Mokesčių administravimo įstatymo 149 straipsnyje reglamentuota, kad mokesčių mokėtojas privalo pranešti ikiteisminei mokestinį ginčą nagrinėjančiai institucijai apie savo adreso pasikeitimą mokestinio ginčo proceso metu. Jeigu tokio pranešimo nėra, ikiteisminių mokestinį ginčą nagrinėjančių institucijų sprendimai ir kita informacija yra siunčiami paskutiniu nurodytoms institucijos žinomu adresu ir laikomi įteiktais, nors mokesčių mokėtojo adresas ir būtų pasikeitęs.

47Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyse (sprendimuose) ne kartą yra pažymėjęs, kad taikant antrą dokumentų įteikimo mokesčių mokėtojui būdą (siuntimą registruotu paštu) (Mokesčių administravimo įstatymo 164 str. 1 d. 2 p.), dokumentų, siunčiamų registruotu laišku, įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma penkta darbo diena, sekanti po mokesčių administratoriaus siunčiamos korespondencijos perdavimo paštui dienos ( MAĮ 164 str. 3 d.). Tai speciali teisės norma, taikytina skaičiuojant įteikimo mokesčio mokėtojui siunčiamą dokumentą terminą, pasirinkus šį, siunčiant registruotą laišką, dokumentų įteikimo būdą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4–509/2007, 2009 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–78/2009).

48UAB „Baltic Stars“ registracijos adresas yra Birbynių g. 4, Vilnius. Iš pareiškėjo skundo Muitinės departamentui taip pat matyti, kad pareiškėjas nurodė adresą Birbynių g. 4, Vilnius.

49AB Lietuvos pašto Vilniaus filialo 2009 m. gruodžio 31 d. raštas (b.l. 14) patvirtina, kad registruotoji pašto siunta 2009 m. lapkričio 4 d. išsiųsta UAB „Baltic Stars“, adresu Birbynių g. 4, Vilnius. Taigi vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija pripažįsta, kad 2009 m. lapkričio 12 d. laikytina skundžiamo Muitinės departamento 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimo įteikimo pareiškėjui diena.

50Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalis numato, kad skundai dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) sprendimų, nenurodytų šio Įstatymo 145 straipsnyje, jų nepriėmimo, taip pat skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju Muitinės departamentas UAB „Baltic Stars“ skundą dėl Kauno teritorinės muitinės laikė nepaduotu, t. y. skundo nesprendė iš esmės. Vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalimi pareiškėjas skundą teismui turėjo teisę paduoti per vieną mėnesį nuo Muitinės departamento 2009 lapkričio 4 d. sprendimo pareiškėjui įteikimo dienos, t. y. 2009 m. lapkričio 12 d. Pareiškėjas skundą teismui išsiuntė 2009 m. sausio 15 d. (b.l. 24), t. y. praleidęs terminą skundui paduoti ir neprašė praleisto termino atnaujinti.

51ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas numato, kad jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą, teismas bylą nutraukia.

52Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą dėl Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė praleidęs įstatymu nustatytą terminą ir neprašė šio termino atnaujinti, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 6 punktu (ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Esant šioms aplinkybėms pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas.

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

54uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Stars“ apeliacinį skundą atmesti.

55Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti.

56Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui Dariui Binkiui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. pareiškėjas UAB „Baltic Stars“ (toliau – ir Įmonė, pareiškėjas,... 8. Pareiškėjas skunde (b. l. 4-6) paaiškino, kad pareiškėjas Kauno... 9. Atsakovas nevertino aplinkybės, kad pareiškėjo atstovas, direktorius S.... 10. Atsakovas Muitinės departamentas su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip... 11. Atsiliepime į skundą (b. l. 28-30) nurodė, kad Kauno teritorinės muitinės... 12. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 149 straipsnį mokesčių mokėtojas... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė su skundu nesutiko... 14. Atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 57-58) nurodė, kad visuose... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, kad UAB „Baltic Stars“ Juridinių asmenų registre... 18. Teismas analizavo Mokesčių administravimo įstatymo (redakcija, aktuali iki... 19. Teismas nustatė, kad Kauno teritorinės muitinės 2009 m. liepos 20 d.... 20. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas Juridinių asmenų registre yra nurodęs... 21. III.... 22. Pareiškėjas UAB „Baltic Stars“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 23. Apeliacinis skundas (b. l. 96-98) grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. aplinkybė, kad Vilniaus teritorinė muitinė dokumentus pareiškėjui... 25. 2. Kauno teritorinės muitinės darbuotojai su pareiškėjo direktoriumi nuolat... 26. 3. Niekuomet jokie raštai adresu Birbynių g. 4, Vilnius, pareiškėjui nebuvo... 27. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad Kauno teritorinė muitinė 2009 m.... 28. 4. Teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą atidėti bylos... 29. UAB „Baltic Stars“ direktorius sirgo, o kitų darbuotojų įmonėje nėra,... 30. Toks formalus bylos nagrinėjimas pažeidė pareiškėjo teisę į efektyvią... 31. Atsakovas Muitinės departamentas su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip... 32. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 103-105) nurodė iš esmės tuos... 33. 1. pareiškėjas Kauno teritorinei muitinei nepateikė jokios informacijos apie... 34. 2. Apeliaciniame skunde nurodyta dokumentų gavimo versija nepatvirtinta... 35. 3. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno teritorinė muitinė su apeliaciniu... 37. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 106) nurodė, kad Kauno teritorinės... 38. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Ginčas byloje kilo dėl Muitinės departamento 2009 m. lapkričio 4 d.... 42. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą sprendimą paliko nepakeistą.... 43. Apeliaciniu skundu UAB „Baltic Stars“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 45. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime... 46. Mokesčių administravimo įstatymo 164 straipsnio 1 dalis nustato, kad... 47. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyse (sprendimuose) ne... 48. UAB „Baltic Stars“ registracijos adresas yra Birbynių g. 4, Vilnius. Iš... 49. AB Lietuvos pašto Vilniaus filialo 2009 m. gruodžio 31 d. raštas (b.l. 14)... 50. Mokesčių administravimo įstatymo 146 straipsnio 1 dalis numato, kad skundai... 51. ABTĮ 101 straipsnio 6 punktas numato, kad jeigu paaiškėja, kad skundas... 52. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundą dėl Vilniaus apygardos... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 54. uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Stars“ apeliacinį skundą atmesti.... 55. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimą... 56. Nutartis neskundžiama....