Byla AS-556-385-08
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Halsas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo

22008 m. birželio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Halsas“ skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Easy 2 invest“ dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Halsas“ (toliau – ir pareiškėjas)

62008 m. gegužės 27 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 22 d. sprendimą Nr. T1-126 „Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos“.

7Pareiškėjas nurodė, kad Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog civilinių teisių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo elgtis pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Pareiškėjo manymu, atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą dėl jam priklausančio materialaus turto nuomos, pažeidė šiuos bendruosius civilinių teisių ir pareigų principus. Atsakovui priklausančio turto nuomos viena iš sąlygų buvo pramoginio plaukiojimo laivais ir keleivių pervežimo Nemuno upe organizavimas, o turto nuoma pirmiausia ir turėjo tarnauti šiam tikslui, būti viena iš sudėtinių šio proceso dalių. Tačiau sprendžiant turto išnuomavimo klausimą į šią aplinkybę, t. y. turto panaudojimą keleivių pervežimui, nebuvo atsižvelgta. Pareiškėjas, pateikdamas atsakovui investicinį pasiūlymą dėl keleivių pervežimo bei pramoginio plaukiojimo laivais organizavimo, biuvetės pastatą ir planavo naudoti pagrinde šiais tikslais (bilietų pardavimo kasai, prekybai suvenyrais, dviračių, žvejybos reikmenų nuomos punktams įrengti). Tačiau skundžiamame sprendime net neužsimenama apie tai, kad atsakovo turtas išnuomojamas keleivių pervežimo ir pramoginio plaukiojimo laivais tikslu. Tokiu būdu atsakovas suklaidino pareiškėją ir pažeidė jo teisėtus lūkesčius, kadangi pareiškėjas, teikdamas atsakovui investicinį pasiūlymą ir planuodamas investicijas į atsakovo išnuomojamą turtą, tai darė sistemiškai, t. y. su laivybos paslaugų teikimu. Kita vertus, pareiškėjas pateikė pasiūlymą investuoti į atsakovo turtą 153 610,68 Lt, t. y. daugiau, negu pasiūlė tretysis suinteresuotas asmuo. Todėl pareiškėjo pasiūlymas atsakovui buvo ekonomiškai naudingesnis. Be to, tretysis suinteresuotas asmuo skundžiamo sprendimo priėmimo dienai nepateikė įrodymų, jog jis realiai įvykdys investicinį pasiūlymą.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir išaiškino, kad pareiškėjas, siekdamas apginti savo interesus, gali paduoti ieškinį bendrosios kompetencijos teisme. Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p.). Teismas konstatavo, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių. Teismas pažymėjo, kad Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra išaiškinusi, kad valstybė ar savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, taigi dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Savo žinioje turėdama tam tikrą turtą valstybė ar savivaldybė veikia kaip turto savininkas. Taigi ir ginčai, kylantys dėl valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, yra civilinio teisinio pobūdžio ginčai, teismingi bendrosios kompetencijos teismams. Teismas nurodė, kad iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, jog ginčas kyla būtent dėl savivaldybei priklausančios mineralinio vandens biuvetės nuomos. Remiantis išdėstytu teismas padarė išvadą, kad keliamas ginčas nėra administracinės teisinės prigimties, jis kilęs iš civilinių teisinių santykių, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniame teisme.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo

122008 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: 1. Pareiškėjas buvo pateikęs paraišką išsinuomoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį daiktą, todėl būdamas suinteresuotu asmeniu ir manydamas, jog savivaldybės sprendimas yra nepagrįstas, kreipėsi į teismą, kad būtų apginta jo pažeista teisė (ABTĮ 5 str. 1 d.). 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintų Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių 28 punkte ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 744 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos tvirtinimo” 36 punkte nurodyta, kad nuomos konkurso dalyviai konkurso rezultatus gali apskųsti ABTĮ nustatyta tvarka. Taigi ginčai dėl savivaldybės sprendimų, kuriais yra išnuomojamas valstybei ar savivaldybei priklausantis turtas, panaikinimo sprendžiami ne bendros kompetencijos teismuose, o administraciniuose teismuose. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas. Pagal ABTĮ prasmę administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamo teisinio santykio subjekto ypatumai, t. y. juo turi būti viešojo administravimo subjektas, bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis. Valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybė atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei pareigas). Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu. Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia tų santykių pobūdžio. Pareiškėjas skundu prašo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos

152008 m. balandžio 22 d. sprendimą Nr. T1-126 „Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos“, kuriuo nuspręsta išnuomoti ne konkurso būdu uždarajai akcinei bendrovei ,,Easy 2 invest“ savivaldybės nekilnojamąjį daiktą – mineralinio vandens biuvetę Druskininkuose, Vilniaus al. 9, informaciniam reklaminiam centrui, bilietų į ekskursijas laivu pardavimo vietai bei kavinei įrengti, bei nustatytos pagrindinės nuomos sąlygos. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, kuri nustato, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Druskininkų savivaldybės taryba,

16priimdama sprendimą, įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 15 punktu ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi jai suteiktą savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisę (funkciją) ir veikė kaip nuosavybės teisės, t. y. civilinių teisinių santykių, subjektas. Sprendimu išreikšta turto savininko subjekto pozicija dėl turto nuomos santykių atsiradimo. Paminėtų aplinkybių visuma sudaro pagrindą teigti, jog ginčas tarp pareiškėjo ir savivaldybės institucijos nagrinėjamu atveju kyla iš civilinių teisinių santykių, todėl jis turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtintomis Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklėmis, kadangi jos reglamentuoja valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso būdu tvarką ir sąlygas, o skundžiamu sprendimu nuspęsta išnuomoti ne konkurso būdu uždarajai akcinei bendrovei ,,Easy 2 invest“ savivaldybės nekilnojamąjį daiktą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. nutartimi pagrįstai konstatavo, jog ši byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Halsas“ atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai