Byla 2-248-804/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant pareiškėjo Tradicinės religinės bendrijos Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijos atstovams klebonui Mečeslavui Savčic (Mečeslav Savčic) ir advokatui Kęstučiui Albertui Mikšiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Tradicinės religinės bendrijos Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui Elektrėnų savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo nuosavybės teisių atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – pastatų valdymo nuosavybės teise iki nacionalizacijos faktą t.y. kad Tradicinės religinės bendrijos Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapija nuosavybės teise valdė pastatus, esančius ( - )

4Pareiškėjas nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2004-09-08 sprendimu Nr. TS-177 atkūrė nuosavybės teises Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapijai į nekilnojamąjį turtą – pastatus, esančius ( - ) 2005-01-26 sprendimu Nr. TS-17 pakeistas iš dalies 2004-09-08 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-177 ir atkurtos nuosavybės teisės Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapijai į nekilnojamąjį turtą – pastatą, esantį ( - ) 2006-07-05 sprendimu Nr. TS-125 Elektrėnų savivaldybės taryba atkūrė nuosavybės teises į pastatą, esantį ( - ) Minėtų Elektrėnų savivaldybės sprendimų pagrindu, buvo priimti šie Vilniaus apskrities viršininko įsakymai: 2008-09-30 Nr.2.3.-12492-1421 dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) suteikimo nuosavybėn neatlygintinai Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapijai; 2008-09-30 įsakymas Nr. 2.3.-12485-1421 dėl valstybinės žemės sklypo ( - ) suteikimo nuosavybėn neatlygintinai Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapijai; 2008-09-30 įsakymas Nr. 2.3.-12467-1421 dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), Semeliškių mstl., Elektrėnų sav. suteikimo nuosavybėn neatlygintinai Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapijai. Nurodė, kad R. R. pateikė skundą, kuriuo išreiškė abejones dėl malūno ir dėl namo, esančio ( - ), priklausymo Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijai. R. R. teigė, kad ( - ) esančiame name buvo tarpukario metu įsikūrusi valdžios administracija ir jo tėvas gyveno tarnybiniame bute, namas Nr. 81 niekada nepriklausė religinei bendrijai, ne taip, kaip kiti pastatai, esantys greta. Nurodė, kad šios aplinkybės, kad Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapija valdė kitus statinius, niekas neginčija. Nurodė, kad Trakų rajono apylinkės prokuratūra, gindama viešąjį interesą, visus minėtus Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimus ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymus apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris juos 2009-04-20 sprendimu panaikino. Nurodė, kad Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapija apskundė 2009-04-20 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2010-09-02 nutartimi apeliacinį skundą atmetė. Nurodė, kad teismas padarė išvadą, kad pastatus parapija valdė ir jie buvo nacionalizuoti, tačiau pastatai nėra identifikuoti. Nurodė, kad archyvo duomenys patvirtina, kad Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapija valdė cerkvę, 1 ha žemės ir 4 trobesius. Paaiškino, kad nors statinių nacionalizavimo aktų nėra, tačiau iš tam tikrų duomenų matyti, kad pastatai buvo nusavinti: iš 1948-07-30 Trakų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimo Nr. 1 dėl maldos namų ir vienuolynų pastatų bei bešeimininkių žemės sklypų, paliktų prie maldos pastatų, nacionalizacijos atlikimo tvarkos matyti, kad Trakų apskrities Darbo Žmonių Deputatų Tarybos Vykdomasis komitetas nusprendė įpareigoti apskričių DZDT vykdomųjų komitetų pirmininkus iki 1948-08-01 atlikti nacionalizacija visų vienuolynų pastatų, maldos namų pastatų bei visų gyvenamųjų ir pagalbinių statinių, kurie anksčiau priklausė vienuolynui arba religinei bendruomenei, nepriklausomai nuo jų ploto, įtraukiant juos į vietos tarybų komunalinį fondą; iš Stačiatikių Bažnyčios Reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinio Lietuvos TS Respublikai 1948-11-20 rašto Nr. 22/27-s matyti, kad dėl Trakų apskrities Vykdomojo Komiteto neteisėtų veiksmų, kuriais po šventovės ir nebaigto statyti sargo namelio nacionalizacijos, pastarąjį perdavė komunalinio skyriaus žinion. Išaiškinta, kad vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1948-09-13 nutarimu sargų trobelės kartu su šventovėmis perduodamos tikintiesiems nemokamam ir neterminuotam naudojimui; iš Stačiatikių Bažnyčios Reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinio Lietuvos TS Respublikai 1949-07-18 rašto Nr. 22/9s matyti, kad Trakų miesto vykdomasis komitetas su apskrities vadovybės žinia 1947 m. pardavė nedidelį namą stačiatikių bažnyčios dvasininkui Nadveckui, 1948 m. rugpjūčio mėn. šį namelį nacionalizavo ir perdavė į Komunalinį fondą; iš 1952-06-03 Vievio rajono Semeliškių apylinkės Darbo Žmonių Deputatų Tarybos Antrojo šaukimo 13 sesijos protokolo Nr. 13 matyti, kad nuspręsta Stačiatikių dvasininką iškeldinti į kitą namą, o patalpas, kuriose gyveno dvasininkas, perduoti mokyklai. Paaiškino, kad Semeliškės visą laiką buvo kaimas, tik pastaruoju metu vadinamas miesteliu, o Lietuvoje kaimo vietovėje statinių numeravimo paprastai nebuvo, todėl archyvo dokumentuose statinių numeracija nenurodyta. Nurodė, kad dėl statinių ( - ) negauta nei fizinių, nei juridinių asmenų prašymų pretenduojant į juos nuosavybės teises. Nurodė, kad Lietuvos valstybės archyvo išduotose Žinių apie Lietuvos stačiatikius 1924-1927 m. byloje esančių stačiatikių parapijų nejudomojo turto žinių ištraukų skiltyje „kiek žemės ir kitokio turto priklausė cerkvei“ yra įrašyta „1 ha žemės, cerkvė, 4 trobesiai ir vandens malūnas". Skiltyje „kiek tą turtą palietė žemės reforma“ įrašyta „nusavintas malūnas su žeme“, kitoje skiltyje yra įrašas „cerkvė ir trobesiai palikti“. Semeliškių pravoslavų cerkvės parapijiečių prašyme Tikybos departamentui rašoma, kad stačiatikių cerkvė Semeliškėse pastatyta 1984 m. parapijiečių jėgomis ir lėšomis su maža valdžios pagalba. Dabartiniu metu cerkvė įregistruota adresu ( - ). Statiniai, į kuriuos pretenduoja stačiatikių parapija yra cerkvės kieme, išsidėstę ne daugiau kaip 100 m. atstumu nuo cerkvės. Nurodė, kad Semeliškių seniūnas 2001-05-17 raštu Nr. 30 informavo Elektrėnų savivaldybės valdybą, kad Šv.Mikalojaus parapijai iki 1945 m. priklausiusiais pastatais tarybiniais metais naudojosi Semeliškių vidurinė mokykla. Pastačius naują mokyklą, šie pastatai liko tušti ir neprižiūrimi, todėl Semeliškių seniūnas šiuos pastatus paragino grąžinti Šv.Mikalojaus parapijai kaip teisėtam savininkui. Semeliškių seniūnijoje 2004-08-06 įvyko susirinkimas, kurio metu svarstytas klausimas dėl pastatų grąžinimo stačiatikių bendruomenei ir Semeliškių stačiatikių parapijai. Jo metu

Nutarė

5pastatus ( - ) siūlyti sugrąžinti cerkvei natūra. Nurodė, kad juridinio fakto – pastatų valdymo nuosavybės teise iki nacionalizacijos – nustatymas sukurs Semeliškių stačiatikių Šv.Mikalojaus parapijai teisines pasekmes, sprendžiant nuosavybės teisių atkūrimo klausimą.

6Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracija savo atsiliepime į pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nurodė, kad su pareiškėjo pareikštu reikalavimu sutinka (b.l. 65). Teismo poėmyje nedalyvavo, pateikė prašymą byla nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

9Pareiškėjo pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, jo atstovo teismo posėdyje duotais paaiškinimais, teismo posėdyje apklaustų liudytojų R. K., gim. ( - ), N. R., gim. ( - ), G. S., gim. ( - ), T. N., gim. ( - ), parodymais, byloje surinktais rašytiniais įrodymais – Baltgudžių stačiatikių Semeliškių pravoslvaų cerkvos parapijos cerkvos tarybos rašto Vidaus reikalų ministerijos Tikybos departamentui kopija, kurioje nurodyta, kad Stačiatikių cerkva Semeliškių m. pastatyta 1894 m. (b.l. 21-22); Lietuvos stačiatikių cerkvių sąrašo nuorašu, iš kurio matyti, kad Semeliškių šv. Nikalojaus cerkvei prieš karą priklausė 1 ha žemės, cerkvė, 4 trobesiai ir vandens malūnas (b.l. 25-26); Trakų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1948-07-30 sprendimo Nr.1 nuorašu, kuriame nurodyta, kad Trakų apskrities Darbo Žmonių Deputatų Tarybos Vykdomasis komitetas nusprendė įpareigoti apskričių DŽDT vykdomųjų komitetų primininkus iki 1948-08-01 atlikti nacionalizaciją visų vienuolynų pastatų, maldos namų pastatų bei visų gyvenamųjų ir pagalbinių statinių, kurie anksčiau priklausė vienuolynui arba religinei bendruomenei, nepriklausomai nuo jų ploto, įtraukiant juos į vietos tarybų komunalinį fondą (b.l. 27-28); Stačiatikių Bažnyčios Reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR V. Guščin 1949-11-22 rašto LTSR Trakų apskrities Komunistų partijos biuro sekretoriui Perovui ir Apskrities Vykdomojo Komiteto Primininkui Butrimavičiui bei 1949-07-19 rašto Lietuvos KP CK Sekretoriui Sniečkui A. J. ir Ministrų Tarybos Pirmininkui Gedvilui M.A. nuorašais, iš kurių matyti, kad buvo nacionalizuota šventovė ir nebaigtas statyti sargo namelis bei nedidelis namas, kuris 1947m. buvo parduotas dvasininkui Nadveckui (b.l. 29-32); Vievio rajono Semeliškių Apylinkės Darbo Žmonių Deputatų Tarybos Antrojo šaukimo 13 sesijos 1952-06-03 protokolo Nr. 13 nuorašu, iš kurio matyti,kad buvo nuspęsta Stačiatikių dvasininką iškeldinti į kitą namą, o patalpas, kuriose gyveno dvasininkas perduoti mokyklai (b.l. 34-35); - yra nustatyta, kad Tradicinė religinė bendrija Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapija iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė pastatus, esančius ( - ) kurie buvo pastatyti šios parapijos gyventojų ir valstybės lėšomis 1894m. ir į kuriuos šiuo metu siekia atkurti nuosavybės teises, todėl pareiškėjo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių dokumentų pareiškėjai negali gauti (CPK 445 str.).

10Iš pareiškėjo Tradicinės religinės bendrijos Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijos priteistinos išlaidos valstybei, t.y. 16,40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 177-178, 270, 442, 444-448 str. str., teismas n u s p r e n d ž i a:

12pareiškimą patenkinti visiškai.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Tradicinės religinės bendrijos Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijos, iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė pastatus, esančius ( - )

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu.

15Priteisti iš Tradicinės religinės bendrijos Semeliškių stačiatikių Šv. Mikalojaus parapijos 16,40 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai