Byla e2A-554-381/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ patikslintą ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu ir rezultatų panaikinimo, tretieji asmenys byloje – Visagino savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Eurovaistinė“, uždaroji akcinė bendrovė „Benu Vaistinė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Gintarinė vaistinė“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Apotheca vaistinė“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-263 „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“ (toliau – Tarybos sprendimas) nusprendė viešo nuomos konkurso būdu išnuomoti Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas. Tarybos sprendime buvo nurodytos esminės Patalpų nuomos (Konkurso) sąlygos: pradinis patalpų nuompinigių dydis – 6 Eur per mėnesį už 1 kv. m. bendro ploto, patalpų nuomos terminas – 5 metai, patalpos nuomojamos komercinei veiklai vykdyti. Visagino savivaldybės Nuolatinė turto nuomos komisija patvirtino Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir šiuo metu Visagino savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų 41,17 kv. m. negyvenamųjų patalpų, 1 aukšte, esančių ( - ), viešojo nuomos konkurso sąlygas (toliau – Konkurso sąlygos).

62.

7Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės Visagino savivaldybės administracijos paskelbtą viešą nuomos konkursą neteisėtu bei panaikinti Konkurso rezultatus, įformintus Visagino savivaldybės administracijos nuolatinės turto nuomos komisijos 2018 m. sausio 30 d. posėdžio protokolu Nr. (8.3)-TN-5.

83.

9Ieškovė nurodė, kad Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos sąlygas, turto valdytojo teises ir pareigas organizuojant nuomą, asmenų, siekiančių išsinuomoti savivaldybei priklausantį turtą, teises ir pareigas nustato Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtintas „Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas“ (toliau –ir Aprašas), kurio 11 punkte ir 11.4. papunktyje nustatyta, jog viešo nuomos konkurso sąlygose nurodant pradinį išnuomojamo savivaldybės turto nuompinigių dydį yra privaloma šį dydį nurodyti ir su pridėtinės vertės mokesčiu, ir be pridėtinės vertės mokesčio, tačiau Konkurso sąlygų 13 punkte, nurodant pradinį patalpų nuompinigių dydį, nebuvo paskaičiuotas ir nurodytas patalpų nuompinigių dydis su pridėtinės vertės mokesčiu.

104.

11Visagino savivaldybės tarybos priimtu sprendimu yra nustatyta, kad patalpos išnuomojamos komercinei veiklai vykdyti. Konkurso sąlygų 8 punkte tuo tarpu yra numatyta, kad patalpos išnuomojamos komercinei (atitinkančiai pastato paskirtį) veiklai vykdyti. Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis yra gydymo. Komercinė veikla gali apimti ir kitas veiklos sritis, nesusijusias su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Tokiu būdu Konkurso sąlygose nustatyta galimos patalpose vykdyti veiklos sfera yra ženkliai susiaurinta, palyginus su ta veiklos sfera, kurią leidžia Tarybos sprendimas. Konkurso sąlygos prieštarauja Visagino savivaldybės tarybos priimtam sprendimui.

125.

13Aprašo 12 punkte imperatyviai nustatyta, kad Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų patvirtinimo komisijos posėdyje turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje. Šiuo atveju Konkurso sąlygos nebuvo paskelbtos nei interneto svetainėje, nei laikraštyje. Skelbimuose tebuvo apsiribota vien tik nedidelės dalies informacijos apie patalpų nuomos konkursą viešu pateikimu, tuo tarpu visos kitos itin reikšmingos ir svarbios informacijos atsakovė viešai nepaskelbė. Tai kelia abejones dėl vykdomo nuomos konkurso skaidrumo, be to, net nėra niekaip racionaliai paaiškinama.

146.

15Konkurso sąlygų 35 punkte nustatyta, kad Konkurso laimėtojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie Konkurso rezultatus išsiuntimo dienos privalo sumokėti 6 mėnesių Konkurso laimėtojo pasiūlytos nuomos kainos dydžio užstatą į nuomotojo sąskaitą. Konkurso sąlygų 36 punkte nustatyta, kad gavęs užstatą, savivaldybės turto nuomotojas informuoja esamą nuomininką apie didžiausią konkurso dalyvių pasiūlytą nuomos kainą. Esamam nuomininkui sutikus sudaryti nuomos sutartį už didžiausią Konkurso dalyvių pasiūlytą nuomos kainą, esamas nuomininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie sutikimą sudaryti nuomos sutartį išsiuntimo dienos privalo sumokėti 6 mėnesių Konkurso laimėtojo pasiūlytos nuomos kainos dydžio užstatą. Taigi, Konkurso sąlygų 35-36 punktai numato Konkurso laimėtojui ir esamam patalpų nuomininkui pareigą sumokėti net 6 mėnesių dydžio užstatą, lygų Konkurso laimėtojo pasiūlytos nuomos kainos dydžiui. Ši Konkurso sąlyga dėl 6 mėnesių užstato sumokėjimo grubiai pažeidžia Aprašo nuostatas – nei viena Aprašo nuostata nenumato konkurso laimėtojo ir / ar esamo nuomininko pareigos sumokėti užstatą, atitinkamai nenumato nei užstato dydžio, nei jo sumokėjimo tvarkos. Aprašo 11.9. punktas nustato, kad būtina dalyvavimo nuomos konkurse sąlyga yra pradinio įnašo sumokėjimas, taip pat nustato pradinio įnašo dydį bei jo sumokėjimo tvarką, tačiau nei viena Aprašo nuostata nenumato dalyvių, laimėtojų ir / ar esamų turto nuomininkų, turinčių teisę į nuomos sutarties atnaujinimą, pareigos be pradinio įnašo dar papildomai sumokėti ir užstatą.

167.

17Aptartos aplinkybės bei argumentai atskleidžia ir patvirtina tai, kad atsakovės paskelbtas ir vykdomas viešas patalpų nuomos konkursas prieštarauja Visagino savivaldybės tarybos Apraše nustatytai konkurso vykdymo tvarkai, grubiai pažeidžia Aprašo nuostatas, o tuo pačiu atitinkamai pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalį (savivaldybės turtas turi būti išnuomojamas pagal savivaldybės tarybos nustatytą tvarką) bei 9 straipsnio 4 punktą (viešosios teisės principą). Neteisėto Konkurso pagrindu gauti rezultatai taip pat negali būti laikomi teisėtais. Priešingas aiškinimas prieštarautų bendrajam teisės principui, kad iš neteisės negali kilti teisė. Taip pat neteisėto Konkurso rezultatų pagrindu sudarytas sandoris (patalpų nuomos sutartis su uždarąja akcine bendrove (toliau – UAB) „Eurovaistinė“) nebūtų suderinamas su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.80 straipsnio 1 dalies nuostata, įtvirtinančia, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

188.

19Atsakovė Visagino savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti bei nurodė, kad apie 41,17 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos konkursą 2018 m. sausio 17 d. buvo paskelbta Visagino savivaldybės interneto svetainėje, o 2018 m. sausio 19 d. vietiniame laikraštyje „V každyj dom“ ir nuomos konkurso dalyviai iki 2018 m. sausio 29 d. pateikė Visagino savivaldybės administracijai pasiūlymus, kurie 2018 m. sausio 30 d. buvo įvertinti ir Konkurso laimėtoja nustatyta UAB „Eurovaistinė“.

209.

21Nei Visagino savivaldybė, nei jos administracija nėra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojai, todėl Konkurso sąlygose negalėjo nuomos kainos nurodyti su PVM. Net jeigu patalpų nuomos kainos nurodymą be PVM laikyti pažeidimu, tai būtų tik formalus nukrypimas nuo Aprašo ir tai nesudaro pagrindo ginčyti administracinį aktą.

2210.

23Aprašo 11.3 punktas, kurį cituoja ieškovė, yra pakeistas ir pagal naujos redakcijos Aprašo 11.3 punktą atsakovė Konkurso sąlygose privalėjo nurodyti, kokiai paskirčiai patalpos turės būti naudojamos, o „komercinės paskirties“ nurodymas nebūtų buvęs nei pakankamas, nei atitiktų Aprašą.

2411.

25Konkurso sąlygas sudaro 5 puslapiai, todėl pilnas jų paskelbimas reikalautų didelių kaštų, kas nesuderinama su savivaldybės, kaip institucijos, valdančios savivaldybės turtą, veiklos principais. Be to, skelbime apie Konkursą be esminių sąlygų buvo nurodyta, kad Konkurso sąlygos ir paaiškinimai pateikiami kiekvienam potencialiam Konkurso dalyviui pateikus užklausą Visagino savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui, todėl iš esmės kiekvienas potencialus Konkurso dalyvis buvo informuotas, kokiu būdu gali susipažinti su visomis Konkurso sąlygomis bei turėjo galimybę jas gauti.

2612.

27Ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų punktų, susijusių su užstato sumokėjimu ir jo grąžinimu, pažeidimo taip pat nepagrįsti, nes pagal Aprašo 11.12 punktą Konkurso sąlygose turi būti nurodyta: „kita informacija ir papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis“; Aprašo pakeitime šis punktas yra dar labiau išplėstas, nurodant: „kita informacija ir (arba) papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu“. Tai reiškia, kad Visagino savivaldybė (jos administracija) turi visišką diskrecijos teisę nuspręsti, kokias sąlygas turi atitikti bei įgyvendinti Konkurso dalyvis ar Konkurso laimėtojas ir patalpų nuomininkas bei tokias sąlygas įtraukti į Konkurso sąlygas.

2813.

29Nesant pagrindo pripažinti ginčo Konkursą neteisėtu, nėra pagrindo ir naikinti šio Konkurso rezultatus.

3014.

31Trečiasis asmuo UAB „Eurovaistinė” ieškinį prašė atmesti, pritarė visiems atsakovės teiginiams (juos iš esmės atkartodamas) bei papildomai nurodė, kad ieškovė, iš esmės piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, tiesiog bando ieškoti bet kokio, kad ir nelogiško, formalaus pagrindo, kad sužlugdyti Konkursą, kai pati tuo tarpu net nepateikė pasiūlymo ginčo Konkurse.

3215.

33Trečiasis asmuo UAB „Apotheca vaistinė“ atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra.

34II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3516.

36Panevėžio apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė trečiajam asmeniui UAB „Eurovaistinė“ iš ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ 5 000 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3717.

38Teismas nustatė, kad 2018 m. sausio 17 d. pranešimas apie Konkursą buvo paskelbtas Visagino savivaldybės interneto svetainėje, o 2018 m. sausio 19 d. – skelbimas apie Konkursą paskelbtas vietiniame laikraštyje „V každyj dom“. Tuo tarpu Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos sąlygas nustatančio „Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo“12 punktas nereikalauja paskelbti visas Konkurso sąlygas. Konkurso sąlygų apimtis yra didelė, todėl visų Konkurso sąlygų pateikimas interneto svetainėje ar bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje būtų neekonomiškas. Skelbime apie konkursą be esminių sąlygų nuomotoja nurodė, kad Konkurso sąlygos ir paaiškinimai pateikiami kiekvienam potencialiam dalyviui pateikus užklausą Visagino savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriui. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad kiekvienas asmuo, ketinantis dalyvauti Konkurse, turėjo galimybę susipažinti su Konkurso sąlygomis ir jas gauti. Kadangi Konkurso tikslas yra apie jį informuoti kuo didesnį kiekį asmenų ir paskelbti pagrindines sąlygas – nuomos kainą, terminą, patalpų buvimo vietą, paskirtį, paraiškų pateikimo tvarką ir terminus ir šie duomenys buvo paskelbti, teismas sprendė, kad apie Konkursą atsakovė paskelbė tinkamai.

3918.

40Iš teismui pateikto Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo, kuriuo pakeista dalis Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Aprašo, teismas nustatė, kad Aprašo 11.3 punkte nustatyta, jog Konkurso komisija, tvirtindama turto viešojo nuomos konkurso sąlygas, turi nurodyti turto naudojimo paskirtis ir ypatumus (specialias turto charakteristikas, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą, veiklos, kuriai vykdyti galės būti naudojamas išnuomotas turtas, pobūdį). Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ duomenų teismas nustatė, jog nuomojamos patalpos yra pastate, kuris įregistruotas kaip pastatas – poliklinika, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis yra gydymas. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas pastatas privalo būti naudojamas pagal paskirtį, todėl, teismo vertinimu, atsakovė pagrįstai, vadovaudamasi galiojančio Aprašo redakcija, nurodė, jog patalpos nuomojamos atitinkančiai pastato paskirtį komercinei veiklai vykdyti. Pastato paskirtis nėra pakeista, todėl joje negali būti vykdoma kita komercinė veikla, išskyrus susijusi su gydymu.

4119.

42Teismas sutiko, kad ginčijamose Konkurso sąlygose patalpų nuomos kaina nėra paskaičiuota su pridėtinės vertės mokesčiu, tačiau, teismo vertinimu, ši aplinkybė nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog Konkurso sąlygos yra neteisėtos, nes kilus abejonių ar nuomininkas turės mokėti pridėtinės vertės mokestį ir kokia tuo metu būtų nuomos kaina, potencialus Konkurso dalyvis turėjo galimybę gauti informaciją iš Visagino savivaldybės vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus.

4320.

44Nors ieškovė nurodė, kad Konkurso sąlygose nustatant papildomus reikalavimus pažeidžiami Visagino savivaldybės tarybos patvirtinto Aprašo reikalavimai, tačiau šiuos teiginius teismas atmetė, nes pagal Aprašo 11.12 punktą konkurso sąlygose turi būti nurodoma ir kita informacija ir (arba) papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu. Ta aplinkybė, jog Konkurso sąlygų 11.9 punktas numatė Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydį, terminus, neduoda pagrindo konstatuoti, jog patalpų nuomotojas neturi teisės nustatyti ir kitus, papildomus reikalavimus. Be to, Konkurso sąlygų 40 punkte nustatyta, kad užstatas yra laikomas kaip Visagino savivaldybės turto nuomos sutarties vykdymo garantas nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ir įskaitomas į nuomojamo turto nuompinigius paskutinį nuomos termino pusmetį. Esant minėtoms nuostatoms, teismo vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovei reikalaujant sumokėti užstatą yra pažeidžiamos patalpų nuomininko ar Konkurso laimėtojo teisės.

4521.

46Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovės patvirtintos Konkurso sąlygos iš esmės atitiko Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nustatytos turto nuomos tvarkos bei viešosios teisės principų.

47III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4822.

49Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį tenkinti, sumažinti trečiojo asmens UAB „Eurovaistinė“ naudai priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5022.1.

51Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarka. Išimtys, kurioms esant, pastatas ir jo patalpos gali būti naudojamos ne pagal paskirtį (nekeičiant pastato / patalpų paskirties) bei su šiomis išimtimis susijusius reikalavimus, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintas Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas, kurio 6 punkte iš esmės nustatyta, kad gydymo ir sporto paskirties pastatuose ar patalpose yra galimos ne vien tiesiogiai su gydymu susijusios veiklos (kita stacionari globos veikla, sporto klubų veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, fizinės gerovės užtikrinimo veikla ir kt.). Todėl pirmosios instancijos teismas teisiškai nepagrįstai sprendime nurodė, kad patalpose gali būti vykdoma tik ta veikla, kuri atitinka pastato, kuriame yra patalpos, paskirtį. Taigi, atsakovė neturėjo pagrindo Konkurso sąlygose nustatyti siauresnės veiklos srities nei buvo nustatyta Tarybos sprendime.

5222.2.

53Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 1-2 dalyse nustatyta, kad savivaldybių turto sandara ir įsigijimo būdai, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka nustatyta Konstitucijoje, įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir savivaldybių tarybų sprendimuose. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba. To paties įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkte nustatyta, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, t. y. Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompetencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms savivaldybės institucijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 9 dalis). Taigi, savivaldybės turto nuomos tvarkos taisyklių nustatymas priklauso išimtinai tik savivaldybės tarybos diskrecijai. Tai reiškia, kad jokia kita savivaldybės institucija negali nustatyti, papildyti ar pakeisti savivaldybės turto nuomos tvarkos taisyklių. Todėl atsakovė, Aprašui ir Tarybos sprendimui šito nenumatant, nustatydama Konkurso sąlygose papildomą reikalavimą, susijusį su 6 mėnesių dydžio užstato sumokėjimu, viršijo savo kompetencijos ribas, t. y. tokiu būdu perėmė Visagino savivaldybės tarybos kompetenciją.

5422.3.

55Aprašo 12 punkte nustatyta, kad Konkurso sąlygos turi būti paskelbtos turto valdytojo internetinėje svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje. Šioje Aprašo nuostatoje nėra nustatyta išimčių, t. y. nenustatyta, kad internetinėje svetainėje ir (ar) visuomenės informavimo priemonėje gali būti skelbiamos ne visos Aprašo 11.1. – 11.12. punktuose nurodytos Konkurso sąlygos. Sutiktina, kad visų Konkurso sąlygų paskelbimas visuomenės informavimo priemonėje galimai būtų pareikalavęs tam tikrų išlaidų, tačiau, priešingai nei nurodyta sprendime, Konkurso sąlygų paskelbimas Visagino savivaldybės internetiniame portale nebūtų pareikalavęs jokių papildomų išlaidų. Bet kokiu atveju, jokios aplinkybės neatleidžia atsakovės nuo Aprašo nuostatų laikymosi. Aprašas, kuris yra norminis teisės aktas, turi privalomą (imperatyvų) pobūdį, todėl nurodytame teisės akte nustatytos taisyklės yra privalomos absoliučiai visiems subjektams, įskaitant patį turto valdytoją ir savininką. Tai reiškia, kad Aprašo nuostatoms numatant, kad visos viešo nuomos konkurso sąlygos turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje, atsakovė, paskelbdama Patalpų viešą nuomos konkursą, neturėjo teisės pasirinkti kito elgesio varianto.

5622.4.

57Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pradinio nuompinigių dydžio su pridėtinės vertės mokesčiu nenurodymas neįgalina konstatuoti Konkurso sąlygų neteisėtumo, akivaizdžiai prieštarauja Aprašo 11 punkto ir 11.4. papunkčio nuostatoms. Remiantis šiomis Aprašo nuostatomis, pradinis turto nuompinigių dydis su PVM turi būti nurodytas būtent Konkurso sąlygose. Aprašo nuostatos nenumato, kad ši informacija yra teikiama pagal atskirą konkurso dalyvio paklausimą.

5822.5.

59Neteisėto Konkurso pagrindu gauti rezultatai taip pat negali būti laikomi teisėtais ir turi būti panaikinti. Panaikinus neteisėto Konkurso rezultatus, būtų sudaromos sąlygos viešą konkursą dėl patalpų nuomos skelbti iš naujo, tik šįkart – laikantis teisės aktų reikalavimų, bei atitinkamai sudarant sąlygas šiame konkurse dalyvauti visiems patalpų išsinuomojimu suinteresuotiems asmenims.

6022.6.

61Nors pirmosios instancijos teismas sprendime ir nurodė trečiajam asmeniui UAB „Eurovaistinė“ priteisiamas bylinėjimosi išlaidas mažinantis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), tačiau vis tiek priteisė sumą, viršijančią Rekomendacijose nurodytus dydžius. Remiantis Rekomendacijų nuostatomis, trečiajam asmeniui hipotetiškai galėjo būti maksimaliai priteistinos tokios sumos už advokato teisinę pagalbą: už susipažinimą su turima medžiaga ir prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu parengimą – 370,68 Eur (Rekomendacijų 8.16. punktas), už atsiliepimo į ieškinį parengimą – 2 316,75 Eur (Rekomendacijų 8.2. punktas), už atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimą – 370,68 Eur (Rekomendacijų 8.15. punktas), už susipažinimą su patikslintu ieškiniu ir atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą – 370,68 Eur (Rekomendacijų 8.16. punktas), už atstovavimą klientui bylos nagrinėjime – 185,34 Eur (Rekomendacijų 8.19., 9 punktai), kitos išlaidos – 42,08 Eur (0,87 + 0,87 + 6,95 + 33,39 Eur). Taigi, remiantis Rekomendacijomis, UAB „Eurovaistinė“ naudai iš ieškovės teismo sprendimu etiškai maksimaliai negalėjo būti priteisiama didesnė nei 3 656,24 Eur suma.

6222.7.

63Šiuo atveju yra pagrindas, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nustatytus priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymo kriterijus, mažinti maksimalų UAB „Eurovaistinė“ naudai galimą priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį. Byla UAB „Eurovaistinė“ atžvilgiu nebuvo sudėtinga, iš esmės nereikalavo specialių žinių, joje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, UAB „Eurovaistinė“ atstovo parengti ir į bylą pateikti procesiniai dokumentai nebuvo didelės apimties.

642.

65Trečiasis asmuo UAB „Eurovaistinė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tais pačiais atsiliepimuose į ieškinį ir patikslintą ieškinį išdėstytais argumentais bei pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis. Trečiasis asmuo papildomai nurodė:

6623.1.

67Priešingai nei bandoma interpretuoti apeliaciniame skunde, sprendime nėra nurodoma, kad atsakovė neva tai turėjo kažkokį pagrindą Konkurso sąlygose „siaurinti“ patalpose vykdytiną veiklos sferą. Byloje pirmosios instancijos teismas tik išaiškino, kad atsakovė iš esmės net negalėjo niekaip kitaip pasielgti ir Konkurso sąlygose privalėjo nurodyti, kokiai paskirčiai patalpos galės būti naudojamos, kadangi tai tiesiogiai išplaukia iš Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto imperatyvios nuostatos, įtvirtinančios, kad statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį.

6823.2.

69Vien tai, kad Konkurso sąlygose expressis verbis nenurodytos apeliaciniame skunde įvardijamos veiklos rūšių vykdymo patalpose galimybės, de jure ir de facto tokios galimybės neeliminuoja, kadangi tai išplaukia iš Konkurso sąlygų 8 punkto, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo nuostatų. Remiantis ieškovės logika, atsakovei nepakanka Konkurso sąlygose numatyti, kad patalpos turi būti naudojamos veiklai, atitinkančiai pastato paskirtį, kas savo ruožtu nustatoma vadovaujantis taikytinų teisės aktų nuostatomis, tačiau tenka ir pareiga Konkurso sąlygose smulkmeniškai aprašyti visas ir bet kokias patalpų naudojimo sritis, išimtis, galimybes ir alternatyvas, t. y. perkelti (atkartoti) visų taikytinų teisės aktų nuostatas, kas būtų aiškiai nesuderinama su protingumo principu. Ieškovės nurodoma aplinkybė, kad gydymo paskirties pastatuose (patalpose) nepakeitus jų paskirties yra galimos ir kitos veiklos rūšys, jokiu būdu nepaneigia atsakovės veiksmų ir / ar Konkurso sąlygų teisėtumo ar patvirtina kažkokį tariamą patalpų panaudojimo galimybių susiaurinimą.

7023.3.

71Byloje nėra ginčo, kad ieškovei, kuri net nedalyvavo Konkurse, buvo žinomos ir laisvai prieinamos visos Konkurso sąlygos, kas šios bylos atveju akivaizdžiai parodo, jog neegzistavo jokie Konkurso sąlygų sužinojimo apribojimai ir/ar suvaržymai, galėję bet kokiems potencialiems dalyviams (įskaitant ir ieškovę) sutrukdyti ar kažkaip apriboti dalyvavimą Konkurse. Konkurso sąlygų paskelbimo tikslas yra išviešinti faktą apie Konkursą, informuoti galimus Konkurso dalyvius apie esmines Konkurso sąlygas bei pritraukti kuo daugiau Konkurso dalyvių, turint tikslą patalpas išnuomoti kuo didesne kaina. Tačiau Konkurso sąlygų paskelbimas negali būti laikomas tikslu skelbime nurodyti visas, kokios tik bebūtų, Konkurso sąlygas. Priešingas aiškinimas reikštų, kad visa Konkurso sąlygų apimtis turėtų būti skelbiama visuomenės informavimo priemonėje, kas būtų neekonomiška, neefektyvu ir neprotinga.

7223.4.

73UAB „Eurovaistinė” prašyta priteisti byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų suma sprendimu jau ir taip yra sumažinta, todėl paskesnis patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumažinimas neatitiktų protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principų. Ieškovė nutyli faktą, jog byloje ji pati prašė pirmosios instancijos teismo priteisti jai 5 445 Eur bylinėjosi išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti, t. y. netgi dar daugiau, nei bylinėjimosi išlaidų buvo priteista trečiojo asmens naudai.

7423.5.

75Atsižvelgus į tai, kad į bylą yra pateikti keturi UAB „Eurovaistinė” procesiniai dokumentai, o teisinių konsultacijų teikimas, įrodymų rinkimas, pasirengimas posėdžiui bei atstovavimas jame sudarė didžiąją dalį teisinių paslaugų teikimo apimties, laikytina, jog priešingai nei teigia ieškovė, teismo sprendimu trečiojo asmens naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų dydis neviršijo leistinų dydžių, nustatytų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl mažinti jų nėra jokio objektyvaus pagrindo.

761.

77Atsakovė Visagino savivaldybės administracija atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

78Teisėjų kolegija

konstatuoja:

79IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

802.

81Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

82Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

833.

84Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“, vadovaudamasi savivaldybių turto naudojimo, valdymo bei disponavimo juo tvarką reglamentuojančiais įstatymais, taip pat Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 „Dėl Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Aprašu, Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-69 <...> pakeitimo“, nusprendė išnuomoti Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir Visagino savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 41,17 m2 negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). Minėtu Tarybos sprendimu nustatyta, kad patalpos nuomojamos komercinei veiklai vykdyti 5 metų terminui ir pradinis negyvenamųjų patalpų nuompinigių dydis – 6 Eur per mėn. už 1 m2 bendro ploto. Viešą patalpų nuomos konkursą buvo nustatyta skelbti vietinėje spaudoje ir Visagino savivaldybės interneto svetainėje. Bylos duomenys patvirtina, kad apie Konkursą 2018 m. sausio 17 d. buvo paskelbta Visagino savivaldybės svetainėje ir 2018 m. sausio 19 d. vietiniame laikraštyje „V každyj dom“. Iš Visagino savivaldybės administracijos Nuolatinės turto nuomos komisijos 2018 m. sausio 30 d. posėdžio protokolo Nr. (8.3)-TN-5 nustatyta, kad viešame nuomos konkurse buvo pateikti keturi pasiūlymai: UAB „Gintarinė vaistinė“ pasiūlytas nuompinigių dydis – 76,03 Eur už 1 m2, UAB „Eurovaistinė“ – 131,51 Eur už 1 m2, UAB „Benu vaistinė Lietuva“ – 30 Eur už 1 m2 ir UAB „Apotheca vaistinė“ – 16,51 Eur už 1 m2. Konkurso laimėtoja pripažinta UAB „Eurovaistinė“, tačiau UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ pateikus ieškinį dėl Konkurso pripažinimo neteisėtu ir jo rezultatų panaikinimo, Konkurso procedūros buvo sustabdytos.

854.

86UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliaciniame skunde teigiama, kad Aprašo nuostatoms numatant, kad visos Konkurso sąlygos turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėje, taip pat Apraše esant įtvirtintam reikalavimui Konkurso sąlygose nurodyti pradinį turto nuompinigių dydį su PVM, atsakovė neturėjo teisės pasirinkti kito elgesio varianto. Konkurso sąlygose nurodydama, kad patalpos išnuomojamos komercinei (atitinkančiai pastato paskirtį) veiklai, atsakovė, neturėdama tam teisėto pagrindo, „susiaurino“ patalpose vykdytiną veiklos sferą. Tuo tarpu nustatydama papildomą reikalavimą dėl šešių mėnesių užstato sumokėjimo, atsakovė viršijo savo kompetencijos ribas. Tokiu būdu, apeliantės vertinimu, Konkursas buvo vykdomas neteisėtai, todėl ir jo rezultatai turi būti panaikinti.

875.

88Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad apeliacijos ribas sudaro klausimai dėl Visagino savivaldybės administracijos vykdomo viešo nuomos konkurso sąlygų atitikimo Aprašo reikalavimams bei jų pagrindu vykdyto Konkurso teisėtumo.

89Dėl apeliacinio skundo argumentų

906.

91Valstybės (savivaldybės) turto perleidimo santykių reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės (savivaldybės) turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2011). Šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės (savivaldybės) turto nuomos, gali veikti laisvai tiek, kiek tai leidžiama specialiuosiuose šiuos santykius nustatančiuose įstatymuose. Jos yra varžomos įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privaloma laikytis. Toks civilinių teisių suvaržymas įstatymo pagrindu neprieštarauja CK normoms (CK 1.2 straipsnio 2 dalis). Tiek sutarčių dėl valstybės (savivaldybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas, sutarties laisvės principas turi būti derinamas su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2014, 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2015).

927.

93Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos. Šio įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Atsakovės naudojamo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sąlygos, turto perdavimo nuomos pagrindais būdai ir jų taikymas, turto valdytojo teisės ir pareigos organizuojant nuomą, asmenų, siekiančių išsinuomoti savivaldybės turtą, teisės ir pareigos, taip pat pagrindiniai savivaldybės turto nuomos sutarties reikalavimai nustatyti Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 ir pakeistame 2017 m. gruodžio 7 d. Visagino tarybos sprendimu Nr. TS-237. Konkurso sąlygų 2 punktas patvirtina, kad atsakovė ginčo Konkursą vykdė vadovaudamasi šio Aprašo nuostatomis.

948.

95Aprašo 12 punkte nustatyta, kad Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų patvirtinimo komisijos posėdyje turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje. Šios nutarties 26 punkte nustatyta, kad atsakovė apie viešą nuomos konkursą paskelbė savo interneto svetainėje ir vietiniame laikraštyje. Paskelbdama apie viešąjį nuomos konkursą tiek savo interneto svetainėje, tiek vietiniame laikraštyje, atsakovė pateikė informaciją apie ketinamų išnuomoti negyvenamųjų patalpų buvimo vietą, pradinį nuompinigių dydį, nuomos terminą ir patalpų paskirtį, taip pat apie galimybę apžiūrėti patalpas bei išdėstė paraiškų pateikimo tvarką, tačiau paskelbė ne visas Konkurso sąlygas. Nors teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad Aprašo 12 punkte iš tiesų nustatyta pareiga atsakovei per penkias dienas nuo Konkurso sąlygų patvirtinimo paskelbti pastarąsias interneto svetainėje ir bent vienoje visuomenės informavimo priemonėje, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju apie viešą nuomos konkursą atsakovė paskelbė netinkamai. Nagrinėjamu atveju skelbimuose apie viešą nekilnojamojo turto nuomos konkursą buvo nurodyta, kad Konkurso sąlygos ir paaiškinimai pateikiami kiekvienam potencialiam Konkurso dalyviui pateikus užklausą Visagino savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresniajai specialistei. Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, kiekvienas, ketinantis dalyvauti Konkurse, turėjo galimybę susipažinti su jo sąlygomis ir jas gauti. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad esminis viešo konkurso tikslas – išnuomoti valstybės (šiuo atveju - savivaldybės) turtą palankiausiomis sąlygomis, o nuomos kaina yra esminis kriterijus. Siekį valstybės turtą išnuomoti palankiausiomis sąlygomis ir atitinkamai didžiausia kaina užtikrina teisingas ir tinkamas visuotinai prieinamos informacijos apie nuomojamą turtą paskleidimas, kas lemia realaus varžymosi tikimybę dėl nuomos objekto ir atitinkamai padidina galimybę turtą išnuomoti palankiausiomis sąlygomis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-684/2016, 19 punktą). Taigi aplinkybė, kad atsakovė nepaskelbė visų Konkurso sąlygų viešai, jokiu būdu nesuvaržė nei vieno potencialaus nuomotojo, taip pat ir ieškovės, galimybių dalyvauti Konkurse. Skelbime buvo pateikta pagrindinė informacija apie pradinę nuomos kainą, terminus, patalpų buvimo vietą ir paskirtį, paraiškų pateikimo tvarką ir terminus, akivaizdu, buvo pakankama sprendimui dėl dalyvavimo Konkurse priimti, o, kaip minėta, asmuo, ketinantis dalyvauti Konkurse, taip pat turėjo galimybę gauti visas Konkurso sąlygas ir su jomis susipažinti. Kadangi apeliantės akcentuojamas pažeidimas yra formalus ir iš esmės nesukelia jokių teisinių padarinių, jis negali būti vertinimas kaip pagrindas pripažinti Konkursą neteisėtu.

969.

97Analogiškai vertinimas ir ieškovės argumentas dėl reikalavimo Konkurso sąlygose pradinį nuompinigių dydį nurodyti su pridėtinės vertės mokesčiu nesilaikymo. Aprašo 11 punkte įtvirtinta, kad vadovaudamasi savivaldybės tarybos sprendimu, konkurso komisija tvirtina turto viešojo nuomos konkurso sąlygas, kuriose be kitos informacijos turi būti nurodytas pradinis turto nuompinigių dydis su pridėtinės vertės mokesčiu ir be jo, kuris vykdant pirmąjį turto nuomos konkursą nustatomas vadovaujantis Apraše nurodytomis taisyklėmis (Aprašo 11.4 punktas). Iš Konkurso sąlygų 13 punkto matyti, kad atsakovė, nurodydama, kad pradinis nuompinigių dydis yra 6 Eur per mėnesį už 1 m2, o visų patalpų pradinis mokesčio dydis – 247,02 Eur, pradinio turto nuompinigių dydžio su pridėtinės vertės mokesčiu nenurodė. Vienok, pradinio nuompinigių dydžio nenurodymas su pridėtinės vertės mokesčiu, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, taip pat nėra pakankamas pagrindas konstatuoti Konkurso sąlygų neteisėtumo. Minėta, pažeidimo konstatavimas negali būti savitikslis, t. y. jis turi sukelti teisinius padarinius. Tuo tarpu apeliantės akcentuojama aplinkybė, akivaizdu, nei vienam iš potencialių Konkurso dalyvių nebuvo ir negalėjo būti tiek reikšminga, kad dėl to būtų kėlusi kliūtis dalyvauti Konkurse. Kita vertus, nors Apraše ir buvo nurodytas reikalavimas dėl pradinio nuompinigių dydžio su pridėtinės vertės mokesčiu nurodymo, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 punktu bei 38 straipsniu savivaldybė nėra laikoma pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja. Todėl atsakovė Konkurso sąlygose net ir negalėjo nurodyti pradinės nuomos kainos su PVM. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį ieškovės argumentą atmetė.

9810.

99Iš byloje esančio Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimo „Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos“, 2.3 punkto matyti, jog Visagino savivaldybės taryba nustatė, kad ginčo patalpos nuomojamos komercinei veiklai vykdyti. Visagino savivaldybės administracijos Nuolatinės turto nuomos komisijos patvirtintų Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir šiuo metu Visagino savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų 41,17 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), viešojo nuomos konkurso sąlygų 8 punkte įtvirtinta, kad ginčo patalpos nuomojamos komercinei (atitinkančiai pastato paskirtį) veiklai vykdyti. Ši sąlyga pakartota ir aukščiau aptartuose atsakovės patalpintuose viešuose skelbimuose apie Konkursą. Apeliantės vertinimu, Konkurso sąlygose nurodydama, kad patalpos išnuomojamos komercinei (atitinkančiai pastato paskirtį) veiklai, atsakovė, neturėdama tam teisėto pagrindo, susiaurino patalpose vykdytiną veiklos sferą nei ji buvo nustatyta Tarybos sprendime.

10011.

101Aprašo 11.3 punkte įtvirtinta, kad komisija, vadovaudamasi savivaldybės tarybos sprendimu, tvirtina turto viešojo nuomos konkurso sąlygas, kuriose taip pat turi būti nurodyta turto naudojimo paskirtis ir ypatumai (specialios turto charakteristikos, įskaitant teisės aktuose nustatytą leidimų sistemą, veiklos, kuriai vykdyti galės būti naudojamas išnuomojamas turtas, pobūdis). Kaip teisingai teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodė atsakovė, UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ pirmosios instancijos teismui pateiktame ieškinyje rėmėsi nebegaliojančiu Aprašo 11.3 punktu, kuriame nebuvo reikalavimo viešojo nuomos konkurso sąlygose nurodyti veiklos, kuriai vykdyti galės būti naudojamas išnuomojamas turtas, pobūdžio. Šis Aprašo punktas 2017 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimu Nr. TS-237 buvo pakeistas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas klaidingai sprendė, jog ginčo patalpose gali būti vykdoma tik ta veikla, kuri atitinka pastato, kuriame yra patalpos, paskirtį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtinto Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta, kad gydymo ir sporto paskirties pastatuose ar patalpose (ginčo patalpos yra pastate – poliklinikoje, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis yra gydymas) yra galimos ne vien tiesiogiai su gydymu susijusios veiklos (kita stacionari globos veikla, sporto klubų veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, fizinės gerovės užtikrinimo veikla ir kt.). Tačiau Apraše nėra numatyta draudimų turto nuomos sąlygose nustatyti reikalavimą patalpas nuomoti atsižvelgiant į pastato paskirtį. Juo labiau, kaip minėta, Aprašo 11.3 punkte nustatyta, kad konkurso sąlygose turi būti nurodyta turto naudojimo paskirtis ir ypatumai, įskaitant veiklos, kuriai vykdyti galės būti naudojamas išnuomojamas turtas, pobūdis. Todėl ieškovės argumentai, kad gydymo paskirties pastatuose (patalpose) yra galimos ir kitos veiklos rūšys, nepaneigia Konkurso sąlygų teisėtumo.

10212.

103Nors teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad Apraše tiesiogiai nėra numatyta nuostatų, susijusių su reikalavimu sumokėti šešių mėnesių dydžio užstatą, tačiau ieškovės argumentus, kad šią nuostatą įtvirtindama Konkurso sąlygose atsakovė viršijo savo kompetencijos ribas atmeta kaip nepagrįstą. Minėta, kad sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialaus turto nuomos priima savivaldybės taryba (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalis). Ši įstatyminė nuostata yra pakartota ir Aprašo 8 punkte. Aprašo 9 punkte nustatyta, kad viešajam nuomos konkursui organizuoti turto valdytojas sudaro nuolatinę arba laikinąją turto nuomos konkurso komisiją, kuri viešąjį turto nuomos konkursą gali inicijuoti savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl turto nuomos (Aprašo 10 punktas). Vadovaudamasi savivaldybės tarybos sprendimu, komisija tvirtina viešojo nuomos konkurso sąlygas (Aprašo 11 punktas). Bylos duomenys patvirtina, kad šiuo atveju ginčo Konkursą organizavo ir jo sąlygas patvirtino Visagino savivaldybės administracijos Nuolatinė turto nuomos komisija, sudaryta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-1222. Pagal Aprašo 11.12 punktą Konkurso sąlygose gali būti nurodoma ir kita informacija ir (arba) papildomi reikalavimai, kuriuos turto nuomininkas ir konkurso laimėtojas turės atitikti ir (arba) įgyvendinti, iki bus sudaryta nuomos sutartis ir (arba) nuomos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu. Nurodytos Aprašo nuostatos iš esmės paneigia apeliantės argumentus dėl atsakovės kompetencijos viršijimo Konkurso sąlygų 35 – 36 punktuose įtvirtinant Konkurso laimėtojo ir/ar esamo nuomininko pareigą per tris darbo dienas nuo pranešimo apie Konkurso rezultatus sumokėti šešių mėnesių Konkurso laimėtojo pasiūlytos nuomos kainos dydžio užstatą į nuomotoją sąskaitą. Užstatas pripažįstamas savivaldybės turto nuomos sutarties vykdymo garantija nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu ir įskaitomas į nuomojamo turto nuompinigius paskutinį nuomos termino pusmetį (Konkurso sąlygų 40 punktas). Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog atsakovei reikalaujant sumokėti užstatą sutarties vykdymui užtikrinti yra pažeidžiamos patalpų nuomininko ar Konkurso laimėtojo teisės, nesilaikoma įstatyme ir Apraše reglamentuojamos savivaldybės turto nuomos tvarkos.

10413.

105Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes bei išdėstytus argumentus, patvirtinančias pirmosios instancijos teismo išvadą, kad atsakovės patvirtintos Konkurso sąlygos iš esmės atitiko Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus, nėra pagrindo pripažinti Konkursą neteisėtu ir panaikinti jo rezultatus dėl UAB „Eurovaistinė“ pripažinimo Konkurso laimėtoja. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, tinkamai atliko tarp šalių susiklosčiusių santykių teisinį vertinimą bei priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

106Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, priteisimo

10714.

108Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismo trečiajam asmeniui iš ieškovės priteista bylinėjimosi išlaidų suma viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, taip pat yra pagrindas mažinti maksimalų UAB „Eurovaistinė“ naudai galimą priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį.

10915.

110Pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad trečiojo asmens prašoma priteisti 6 592,08 Eur bylinėjimosi išlaidų suma viršija Rekomendacijose nustatytus dydžius, įvertinęs, kad byla nėra sudėtinga, skundžiamu sprendimu priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniui 5 000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11116.

112Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismui teikė prašymą dėl šių bylinėjimosi išlaidų priteisimo: 1 000 Eur už susipažinimą su turima medžiaga ir prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu parengimą, 2 700 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 1 000 Eur už atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimą, 500 Eur už susipažinimą su patikslintu ieškiniu ir atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą, 1 300 Eur už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir atstovavimą klientui bylos nagrinėjime, 8,69 Eur už išrašus iš „Creditinfo“, Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų registro, 33,39 Eur kelionės išlaidų. Kartu su prašymu buvo pateikti išlaidas patvirtinantys dokumentai (pažyma dėl suteiktų teisinių paslaugų, PVM sąskaita faktūra už teisines paslaugas, kredito įstaigos mokėjimo nurodymas, pažyma dėl teisinių paslaugų apmokėjimo).

11317.

114Remiantis Rekomendacijų nuostatomis už susipažinimą su turima medžiaga ir prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu parengimą maksimali priteistina suma yra 340,32 Eur ((850,80 Eur (užpraėjusio, t. y. 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, Rekomendacijų 8.16. punktas)), už atsiliepimo į ieškinį parengimą – 2 127 Eur ((850,80 Eur (užpraėjusio, t. y. 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 2,5 (Rekomendacijų 8.2. punktas)), už susipažinimą su patikslintu ieškiniu ir atsiliepimo į patikslintą ieškinį parengimą – 358,08 Eur ((895,20 Eur (užpraėjusio, t. y. 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, Rekomendacijų 8.16. punktas)). Nors pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme trečiasis asmuo nurodė, kad patyrė 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimą, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo 2018 m. kovo 2 d. teikė ne atskirąjį skundą, bet atsiliepimą į atsakovės atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 5 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsižvelgdama į šią aplinkybę, teisėjų kolegija vertina, kad trečiasis asmuo iš tiesų teikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, už kurį maksimali priteistina suma – 340,32 Eur ((850,80 Eur (užpraėjusio, t. y. 2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, Rekomendacijų 8.16. punktas)). Bylos duomenimis trečiasis asmuo buvo atstovaujamas advokato 2018 m. spalio 11 d. teismo posėdyje, vykusiame nuo 9.31 val. iki 11.31 val., todėl už trečiojo asmens atstovavimą teisme maksimali priteistina suma – 179,04 Eur ((895,20 Eur (užpraėjusio, t. y. 2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,1 (už vieną atstovavimo valandą, Rekomendacijų 8.19. punktas) x 2 (2 valandos atstovavimo teisme pagal Rekomendacijų 9 punktą). Trečiasis asmuo teismui pateiktame prašyme nurodė, kad taip pat patyrė 8,69 Eur išlaidų už išrašus iš „Creditinfo“, Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų registro ir 33,39 Eur kelionės išlaidų, tačiau šias išlaidas patvirtinančių įrodymų į bylą nėra pateikta, todėl jos nepagrįtos.

11518.

116Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad maksimali trečiajam asmeniui priteistina bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, suma remiantis į bylą pateiktais šias išlaidas patvirtinančiais įrodymais bei Rekomendacijomis yra 3 344,76 Eur (340,32 Eur + 2 127 Eur + 358,08 Eur + 340,32 Eur + 179,04 Eur). Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi trečiojo asmens pateiktus procesinius dokumentus, kurie nėra didelės apimties, juose dėstomi argumentai kartojasi, byla nėra sudėtinga, trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, dydį mažina iki 2 500 Eur.

11719.

118CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

11920.

120Trečiasis asmuo UAB „Eurovaistinė“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo. Iš pateiktų dokumentų (prašymo, pažymos dėl suteiktų teisinių paslaugų, PVM sąskaitos faktūros, kredito įstaigos lėšų pervedimo nurodymo) nustatyta, kad atsakovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 2 250,60 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovės prašoma priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį 1 204,71 Eur (926,70 Eur (užpraėjusio, t. y. 2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 1,3 (už atsiliepimą į apeliacinį skundą, Rekomendacijų 8.11 punktas)), ji yra mažintina iki 1 205 Eur ir priteistina trečiajam asmeniui iš ieškovės.

121Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93, 98 straipsniais

Nutarė

122Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

123Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ją išdėstyti taip:

124„Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ (į. k. 304287497) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Eurovaistinė“ (į. k. 124446859) 2 500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.“

125Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ (į. k. 304287497) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Eurovaistinė“ (į. k. 124446859) 1 205 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-263... 6. 2.... 7. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ kreipėsi į teismą su... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio... 10. 4.... 11. Visagino savivaldybės tarybos priimtu sprendimu yra nustatyta, kad patalpos... 12. 5.... 13. Aprašo 12 punkte imperatyviai nustatyta, kad Konkurso sąlygos ne vėliau kaip... 14. 6.... 15. Konkurso sąlygų 35 punkte nustatyta, kad Konkurso laimėtojas ne vėliau kaip... 16. 7.... 17. Aptartos aplinkybės bei argumentai atskleidžia ir patvirtina tai, kad... 18. 8.... 19. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti bei... 20. 9.... 21. Nei Visagino savivaldybė, nei jos administracija nėra pridėtinės vertės... 22. 10.... 23. Aprašo 11.3 punktas, kurį cituoja ieškovė, yra pakeistas ir pagal naujos... 24. 11.... 25. Konkurso sąlygas sudaro 5 puslapiai, todėl pilnas jų paskelbimas reikalautų... 26. 12.... 27. Ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų punktų, susijusių su užstato... 28. 13.... 29. Nesant pagrindo pripažinti ginčo Konkursą neteisėtu, nėra pagrindo ir... 30. 14.... 31. Trečiasis asmuo UAB „Eurovaistinė” ieškinį prašė atmesti, pritarė... 32. 15.... 33. Trečiasis asmuo UAB „Apotheca vaistinė“ atsiliepime į patikslintą... 34. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 35. 16.... 36. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 37. 17.... 38. Teismas nustatė, kad 2018 m. sausio 17 d. pranešimas apie Konkursą buvo... 39. 18.... 40. Iš teismui pateikto Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d.... 41. 19.... 42. Teismas sutiko, kad ginčijamose Konkurso sąlygose patalpų nuomos kaina nėra... 43. 20.... 44. Nors ieškovė nurodė, kad Konkurso sąlygose nustatant papildomus... 45. 21.... 46. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovės patvirtintos... 47. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 22.... 49. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliaciniame skunde prašo... 50. 22.1.... 51. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 52. 22.2.... 53. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 1-2 dalyse... 54. 22.3.... 55. Aprašo 12 punkte nustatyta, kad Konkurso sąlygos turi būti paskelbtos turto... 56. 22.4.... 57. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad pradinio nuompinigių dydžio su... 58. 22.5.... 59. Neteisėto Konkurso pagrindu gauti rezultatai taip pat negali būti laikomi... 60. 22.6.... 61. Nors pirmosios instancijos teismas sprendime ir nurodė trečiajam asmeniui UAB... 62. 22.7.... 63. Šiuo atveju yra pagrindas, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte... 64. 2.... 65. Trečiasis asmuo UAB „Eurovaistinė“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 66. 23.1.... 67. Priešingai nei bandoma interpretuoti apeliaciniame skunde, sprendime nėra... 68. 23.2.... 69. Vien tai, kad Konkurso sąlygose expressis verbis nenurodytos apeliaciniame... 70. 23.3.... 71. Byloje nėra ginčo, kad ieškovei, kuri net nedalyvavo Konkurse, buvo žinomos... 72. 23.4.... 73. UAB „Eurovaistinė” prašyta priteisti byloje patirtų bylinėjimosi... 74. 23.5.... 75. Atsižvelgus į tai, kad į bylą yra pateikti keturi UAB „Eurovaistinė”... 76. 1.... 77. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija atsiliepimo į apeliacinį... 78. Teisėjų kolegija... 79. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 80. 2.... 81. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 82. Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų... 83. 3.... 84. Visagino savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu „Dėl... 85. 4.... 86. UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliaciniame skunde teigiama, kad... 87. 5.... 88. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes,... 89. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 90. 6.... 91. Valstybės (savivaldybės) turto perleidimo santykių reglamentavimas... 92. 7.... 93. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir... 94. 8.... 95. Aprašo 12 punkte nustatyta, kad Konkurso sąlygos ne vėliau kaip per penkias... 96. 9.... 97. Analogiškai vertinimas ir ieškovės argumentas dėl reikalavimo Konkurso... 98. 10.... 99. Iš byloje esančio Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d.... 100. 11.... 101. Aprašo 11.3 punkte įtvirtinta, kad komisija, vadovaudamasi savivaldybės... 102. 12.... 103. Nors teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad Apraše tiesiogiai nėra... 104. 13.... 105. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes bei išdėstytus... 106. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijų... 107. 14.... 108. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismo... 109. 15.... 110. Pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad trečiojo asmens prašoma... 111. 16.... 112. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismui... 113. 17.... 114. Remiantis Rekomendacijų nuostatomis už susipažinimą su turima medžiaga ir... 115. 18.... 116. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nustatytas aplinkybes,... 117. 19.... 118. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 119. 20.... 120. Trečiasis asmuo UAB „Eurovaistinė“ pateikė prašymą dėl bylinėjimosi... 121. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 122. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą iš esmės palikti... 123. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo dalį dėl... 124. „Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos... 125. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos...