Byla ATP-1-593/2015
Dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Daiva Jankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi V. M. apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. nutarties V. M. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Lietuvos saugios laivybos administracijos 2014 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. ( - ) V. M. pripažintas kaltu padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 119 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą ir jam skirta 300 litų bauda. Nuobauda skirta už tai, kad V. M. Nemuno upėje, ties viešbučiu „R.“, laikė po ženklu, draudžiančiu laikyti ir švartuoti laivus, be suderinto leidimo, laivą ( - ), ( - ) bei plūduriuojančią priemonę ( - ), tuo pažeisdamas Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių 7.02 straipsnio C17.5 punktą.

3Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi netenkino V. M. skundo ir Lietuvos saugios laivybos administracijos 2014 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. ( - ) paliko nepakeistą.

4V. M. skundžia Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartį, prašo ją panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Skunde nurodo, kad nėra aišku, kas surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ) ir kas pastarojo pagrindu priėmė skundžiamą nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ). Akivaizdu, kad asmuo surašęs nutarimą administracinės teisės pažeidimo byloje, kaip ir asmuo surašęs administracinės teisės pažeidimo protokolą Nr. ( - ), neatskleidė savo tapatybės, dėl to nėra aišku, ar administracinės teisės pažeidimo protokolą ir nutarimą surašė bei nuobaudą paskyrė asmuo, turintis tam priskirtus įgaliojimus, įtvirtintus ATPK 229 straipsnio 2 dalyje. Apeliantas pabrėžia, kad jo turimuose administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje originaluose nėra įvardintos asmens, surašiusio šiuos dokumentus, pareigos bei tapatybė. Kadangi teismui Lietuvos saugios laivybos administracija pateikė protokolo ir nutarimo originalus, kuriuose yra matyti protokolą surašiusio ir nutarimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigybė, apeliantas daro išvadą, kad šie teismui pateikti dokumentai Lietuvos saugios laivybos administracijos buvo suklastoti, t. y. pasirašyti tik prieš teismui pateikiant šiuos dokumentus.

5Apeliantas taip pat nurodo, kad priimant nutarimą buvo grubiai pažeistas ATPK 261 straipsnis, kadangi iš byloje turimos medžiagos yra aišku, kad administracinės teisės pažeidimo protokolą surašė ir nutarimą administracinės teisės pažeidimo byloje priėmė, vienas ir tas pats asmuo, įvardintas kaip „Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius A. D.“. Taigi tokiu būdu taip pat buvo pažeistas nešališkumo principas, kuris yra įtvirtintas ATPK, teismų praktikoje bei Lietuvos Respublikos teismų įstatyme.

6Apeliantas taip pat teigia, kad administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas nepagrįstai, nes: Druskininkų mieste viešbučio pavadinimu „R.“ nėra; iš byloje esančios medžiagos ir pateiktų nuotraukų nėra aišku, kada yra darytos teismui pateiktos nuotraukos, taip pat teismui pateiktose nuotraukose nematyti draudžiamų ženklų A.5 „Stovėjimas draudžiamas“; be to, teismui nėra pateikta „Signalinių ženklų, reguliuojančių laivybą Nemuno upėje ties Druskininkų miestu, įrengimo“ schema, todėl nėra aišku, ar laivai ( - ), ( - ) bei plūduriuojanti priemonė ( - ) stovėjo/buvo laikomi draudžiamų ženklų A.5 „Stovėjimas draudžiamas“ galiojimo zonoje. Apelianto teigimu, 2014-06-12 12 val. 20 min. laivai ( - ), ( - ) bei plūduriuojanti priemonė ( - ) stovėjo/buvo laikomi Nemuno upėje ties ( - ) gatve, šalia ( - ) nuotykių parko Druskininkuose, t. y. už draudžiamų ženklų A.5 „Stovėjimas draudžiamas“ galiojimo zonos.

7Apelianto teigimu, akivaizdu, kad bylą nagrinėjęs teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė, jų nevertino, neatkreipė dėmesio į tai, kad byloje esantys įrodymai prieštarauja vieni kitiems (apelianto ir vėliau Lietuvos saugios laivybos administracijos pateikti administracinės teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) ir administracinės teisės pažeidimo nutarimas Nr. ( - ) skiriasi), kas lėmė, jog buvo priimta neteisėta ir nepagrįsta nutartis, kuri šiuo atveju teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti panaikinta.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą Lietuvos saugios laivybos administracija nurodė, kad su V. M. skundu nesutinka ir prašo palikti Druskininkų miesto apylinkės teismo nutarimą nepakeistą.

9V. M. apeliacinis skundas atmetamas.

10Apeliantas skunde teigia, kad jam surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje nenurodyta šiuos dokumentus surašiusio pareigūno tapatybė, todėl esą negalima nustatyti, ar asmuo, surašęs šiuos dokumentus, turėjo tokią teisę.

11Iš byloje esančių administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo originalų, kuriuos pateikė Lietuvos saugios laivybos administracija, matyti, jog šiuose dokumentų yra spaudas, patvirtinantis, jog juos surašė Pramoginės laivybos skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius A. D., nors kopijose, kurias pateikė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tokio spaudo nėra. Todėl apeliantas teisus, teigdamas, kad iš administracinio teisės pažeidimo protokolo bei nutarimo kopijų, kurios buvo jam įteiktos, turinio nematyti, koks konkretus pareigūnas šiuos dokumentus surašė. Tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad vyresnysis valstybinis inspektorius A. D. turėjo teisę surašyti tiek administracinio teisės pažeidimo protokolą, tiek ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Iš pateiktų dokumentų kopijų ir originalų, matyti, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas yra surašytas ant griežtos atskaitomybės blanko (kiekvienas jų turi savo numerį), originalo ir kopijos numeriai sutampa. Taip pat sutampa ir V. M. įteiktos nutarimo skirti nuobaudą kopijos ir byloje esančio šio nutarimo originalo numeriai ir juose įrašytas tekstas. Tiek protokole, tiek nutarime dokumentus surašęs asmuo savo pareigas ir vardą bei pavardę užrašė ne ranka, o uždėjo antspaudą, kuris buvo uždėtas tik originale ir neatsispaudė kopijoje per kopijavimo popierių. Esant šioms aplinkybėms, protokolo ir nutarimo autoriaus tapatybės nenurodymas atsakomybėn traukiamam asmeniui išsiųstose dokumentų kopijose laikytinas formaliu pažeidimu.

12Skunde taip pat keliamas klausimas, ar tam pačiam pareigūnui surašius tiek protokolą, tiek nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, nebuvo pažeistas nešališkumo principas.

13ATPK 259 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas organas (pareigūnas) arba visuomeninės organizacijos ar visuomeninio savaveiksmio organo atstovas surašo protokolą, išskyrus ATPK numatytus atvejus, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas yra nesurašomas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra vienas svarbiausių procesinių dokumentų administracinių teisės pažeidimų byloje. Susiklosčiusioje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi dvejopą reikšmę: yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat yra dokumentas, kuriame fiksuojami nustatyti įrodymai, faktinės aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. ATPK 261 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog protokolas ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo momento pasiunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) priima nutarimą byloje, kuriame priimamas sprendimas dėl asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, kaltės bei jam skiriamos nuobaudos (ATPK 286 straipsnio 1, 2 dalys). Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nereglamentuoja klausimų, ar nutarimą byloje gali priimti tas pats asmuo, kuris surašė protokolą. Teismų praktikoje susiformavusių nuostatų bei ATPK įtvirtintų teisės normų analizė leidžia spręsti, kad administracinio teisės pažeidimo faktą nustačiusiam ir protokole konstatavusiam pareigūnui surašius ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, t. y., konstatavus atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, tokia situacija kelia pagrįstų abejonių, ar nutarimą, patvirtinantį protokole nurodytas aplinkybes, priimdamas pareigūnas buvo pakankamai objektyvus, ar nebuvo suinteresuotas įrodyti protokole konstatuotas aplinkybes, ir gali būti vertintina kaip asmens teisės į nešališką bylos nagrinėjimą pažeidimas. Tačiau nutartyje Nr. N62-754/2010 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį, į tai, jog teisės aktuose numatyta dvipakopė ikiteisminių institucijų pareigūnų priimtų procesinių sprendimų revizija. Visi nutarimai gali būti skundžiami atitinkamam apylinkės teismui (ATPK 292 str. 1 d.) , po to apeliacine tvarka – apygardos teismui (ATPK 3022 str.). Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (nutartis administracinėje byloje Nr. 29-03, Administracinių teismų praktika Nr. 4, psl. 57-59) yra konstatavęs, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos tvarka leidžia pašalinti visas klaidas, kurios gali būti padarytos užtikrinant administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teises ikiteisminėje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje. Jei nagrinėjant bylą teisme šio asmens teisės užtikrinamos ir teismas tinkamai išnagrinėja bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimas vien tik dėl pažeidimų, galimai padarytų ankstesniame proceso etape, negali būti naikinamas.

14Nagrinėjamu atveju, V. M. skundas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos nutarimo Nr. ( - ) buvo išnagrinėtas pirmosios instancijos teismo ir priimta nutartis šio skundo netenkinti. Teismas konstatavo, jog neginčijant administracinio teisės pažeidimo esmės, V. M. skunde nurodyti argumentai nėra teisiškai reikšminti nei kvalifikuojant pažeidimą, nei vertinant V. M. atsakomybę. Tokios pačios nuomonės laikosi ir apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs V. M. skundo argumentus dėl pareigūno pavardės nenurodymo jam įteiktuose procesiniuose dokumentuose. Nors V. M. skunde apylinkės teismui neginčijo savo kaltės, tačiau skunde apeliacinės instancijos teismui jis savo kaltę ginčija, teigdamas, kad byloje surinkti duomenys neįrodo, jog nurodyti laivai ir plūduriuojanti priemonė stovėjo stovėjimą draudžiančių ženklų galiojimo zonoje.

15V. M. skunde teigia, jog neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas neneigia, jog prie viešbučio ,,R.“ laikė laivus. Su tokiu V. M. teiginiu nesutiktina. Kaip matyti iš V. M. paaiškinimo dėl 2014-06-12 surašyto protokolo, jame jis nurodė, kad paaiškinimai pateikti atskirame lape. Byloje yra 2014-06-12 V. M. rašytas paaiškinimas Lietuvos Saugios laivybos administracijai, nurodant, jog šis paaiškinimas yra prie protokolo Nr. ( - ). Jame V. M. aiškina susidariusią laivybos situaciją Druskininkų mieste, teigdamas, jog įrengti ženklai neturi įtakos laivybos saugumui ir pačiai laivybai Druskininkų mieste, o jie pastatyti tikslu apsaugoti šalia Nemuno esančio parko želdinius, kurie, V. M. teigimu, Nemuno upėje neauga. Iš šio paaiškinimo turinio akivaizdu, jog V. M. neginčija protokole nurodytų nustatytų aplinkybių, o savo elgesį pateisina įrengtų ženklų, jo manymu, tikrąja paskirtimi. Bylą nagrinėjant teisme, V. M. nepasinaudojo įstatymo jam suteikta teise dalyvauti teismo procese ir duoti paaiškinimus, todėl teismas pagrįstai vadovavosi jo paaiškinimu prie administracinio teisės pažeidimo protokolo ir teisingai jį įvertino, juolab, kad skunde, rašytame pirmosios instancijos teismui, V. M. taip pat neginčijo protokole nurodytų nustatytų aplinkybių, interpretuodamas administracinių teisės pažeidimo kodekso normas sau palankia linkme. Skunde V. M. taip pat teigia, jog teismui nepateikta ,,signalinių ženklų, reguliuojančių laivybą Nemuno upėje ties Druskininkų miestu, įrengimo“ schema, dėl ko negalima nustatyti, jog laivai ir plūduriuojanti priemonė buvo laikoma draudžiamų ženklų A.5 ,,Stovėjimas draudžiamas“ galiojimo zonoje. Tačiau tokia schema pateikta Kauno apygardos teismui pateikiant atsiliepimą į V. M. apeliacinį skundą ir iš šios schemos matyti Prieplaukos akvatorija ir įrengtas nuotraukoje nurodytas ženklas A.5 ,,Draudžiama stovėti“.

16Apelianto teiginys, jog neaišku kada padarytos nuotraukos, esančios administracinio teisės pažeidimo byloje, taip pat nepagrįstas, kadangi nurodyta nuotraukų padarymo data 2014-06-12. Kodėl teismas turėtų netikėti šia nurodyta data, V. M. nenurodė, o vertinant nuotraukose nurodytą jų darymo laiką kontekste su V. M. paaiškinimu, kuriame jis neneigia protokole Nr. ( - ) nurodytų aplinkybių – teismas neturi pagrindo netikėti nurodytomis datomis. Tuo pačiu pagrindu atmetamas ir apelianto teiginys apeliaciniame skunde, jog 2014-06-12 12 val. 20 min. laivai ( - ), ( - ) bei plūduriuojanti priemonė ( - ) stovėjo/buvo laikomi Nemuno upėje ties ( - ) gatve, šalia ( - ) nuotykių parko Druskininkuose, t. y. už draudžiamų ženklų A.5 ,,Stovėjimas draudžiamas“ galiojimo zonos.

17Kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje, ATPK 119 str. 2 d. atsakomybę numato už vidaus vandenų transporto priemonių vairavimą, pažeidžiant nustatytus laivybos saugumą užtikrinančius reikalavimus, vidaus vandenų kelių ženklų reikalavimų nesilaikymą, vidaus vandenų transporto priemonių bendros judėjimo tvarkos, prasilenkimo ir aplenkimo, manevravimo taisyklių pažeidimą, vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą, plaukiojimą ir stovėjimą uždraustose akvatorijose ir rajonuose, plaukimą vidaus vandenų transporto priemonėmis nenavigaciniu laiku arba itin nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis, keleivių saugumą lipant į vidaus vandenų transporto priemones, kelionės metu ir išlipant iš jų užtikrinančių taisyklių pažeidimą. Iš straipsnio konstrukcijos matyti, kad atsakomybė kyla už kiekvieną iš alternatyvių dispozicijoje nurodytų veikų, tarp kurių yra ,,vidaus vandenų kelių ženklų reikalavimų nesilaikymas“. Skundžiamoje nutartyje teigiama, jog Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. 3-451 nustatyta, kad Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse galioja Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklės, priimtos Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1985-11-15 rezoliucija Nr. 24. Šių taisyklių 7 skyriaus „Stovėjimo taisyklės“ 7.02 str. „Stovėjimas“ 1 dalies c punktas draudžia laivams ir plūdriųjų medžiagų junginiams, taip pat plūduriuojančioms priemonėms stovėti ruožuose, pažymėtuose ženklu A.5 (7 priedas), toje kelio pusėje, kurioje šis ženklas įrengtas, o Taisyklių 7 priedas A.5. draudžiamąjį ženklą laiko signaliniu ženklu, draudžiančiu laivams stovėti (nuleidus inkarą ar su švartfalais prie kranto). Kokiu tikslu šie ženklai pastatyti, nagrinėjamojoje situacijoje reikšmės neturi. Taip pat neturi reikšmės teisminiai ginčai dėl vidaus vandenų prieplaukos akvatorijos ir prieplaukos teritorijos ribų nustatymo, kadangi esančio ženklo galiojimo jie nei nesustabdo, nei panaikina.

18Sutiktina su apelianto teiginiu, jog administracinio teisės pažeidimo protokole bei nutarime netiksliai nurodyta pažeidimo vieta – ,,Nemuno upėje ties viešbučiu ,,R.“. Kaip nurodė atsiliepime Institucija, viešbučio pavadinimas yra ne ,,R.“, o ,,E. R.“, tačiau tai įtakos V. M. veikos kvalifikavimui ir priimto nutarimo bei apylinkės teismo nutarties teisėtumui neturi, kadangi akivaizdu, jog procesiniuose dokumentuose turima omenyje vienas ir tas pats viešbutis, kuris vadinasi ,,E. R.“.

19Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, jog apylinkės teismas, nagrinėdamas V. M. apeliacinį skundą procesinių pažeidimų nepadarė, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, juos vertino neatsiejamai vienų nuo kitų, prieštaravimų tarp pateiktų duomenų nenustatė ir priėmė teisėtą ir pagrėstą nutartį. Skunde nenurodyta, kokius skirtumus turi omenyje skundo autorius, teigdamas, jog protokolas ir nutarimas skiriasi. Akivaizdu, jog šie dokumentai turi skirtingą procesinę reikšmę, todėl skirtumai juose yra neišvengiami – protokole fiksuojamas pažeidimas, o nutarimu už šį pažeidimą skiriama nuobauda.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad apylinkės teismas, išnagrinėjęs V. M. skundą, jo netenkino pagrįstai. Teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai, pagal vidinį įsitikimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą. Išnagrinėjus skundą ir įvertinus pateiktus įrodymus bei nenustačius, jog įrodymai administracinėje byloje gauti neleistinais ar procesines normas pažeidžiančiais būdais, taip pat nenustačius aplinkybių, jog protokolą ir nutarimą administracinėje byloje surašęs vyresnysis valstybinis inspektorius A. D. būtų turėjęs kokį nors asmeninį suinteresuotumą, laikytina, kad V. M. nurodyti galimai ikiteisminėje bylos tyrimo stadijoje padaryti procesiniai pažeidimai buvo pašalinti.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

22Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą ir V. M. apeliacinio skundo netenkinti.

23Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Daiva Jankauskienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Lietuvos saugios laivybos administracijos 2014 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.... 3. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 23 d. nutartimi netenkino... 4. V. M. skundžia Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 23 d.... 5. Apeliantas taip pat nurodo, kad priimant nutarimą buvo grubiai pažeistas ATPK... 6. Apeliantas taip pat teigia, kad administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas... 7. Apelianto teigimu, akivaizdu, kad bylą nagrinėjęs teismas į šias... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą Lietuvos saugios laivybos administracija... 9. V. M. apeliacinis skundas atmetamas.... 10. Apeliantas skunde teigia, kad jam surašytame administracinio teisės... 11. Iš byloje esančių administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo... 12. Skunde taip pat keliamas klausimas, ar tam pačiam pareigūnui surašius tiek... 13. ATPK 259 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl padaryto administracinio... 14. Nagrinėjamu atveju, V. M. skundas dėl Lietuvos saugios laivybos... 15. V. M. skunde teigia, jog neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą, kad... 16. Apelianto teiginys, jog neaišku kada padarytos nuotraukos, esančios... 17. Kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje, ATPK 119 str. 2 d. atsakomybę numato... 18. Sutiktina su apelianto teiginiu, jog administracinio teisės pažeidimo... 19. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, jog apylinkės teismas,... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad apylinkės teismas,... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 1 p.,... 22. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. nutartį palikti... 23. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama....