Byla AS-162-552/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos A. B. skundą atsakovams Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai ir Registrų centro Alytaus filialui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja A. B., atstovaujama advokato J. L., 2017 m. gruodžio 27 d. padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti administracinius sprendimus.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 5 d. nutartyje nustatė pareiškėjai A. B. terminą iki 2018 m. sausio 19 d. pašalinti skundo trūkumus.

7Pareiškėja per teismo nustatytą terminą 2018 m. sausio 5 d. nutartyje nurodytų trūkumų nešalino.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartimi A. B. skundą laikė nepaduotu, nutarė nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui ir grąžinti pareiškėjai sumokėtą 30 Eur žyminį mokestį.

10II.

11Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje panaikinti, jos skundą priimti ir bylą nagrinėti iš esmės.

12Pareiškėjos atstovas advokatas J. L. nurodo, kad teismas 2018 m. sausio 5 d. EPP duomenų bazėje įdėjo pranešimą dėl teismo nutarties išsiuntimo. Pranešime buvo nurodyta: teisėjo pavedimu siunčiame Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartį susipažinimui – priedas 1 lapas, pasirašė pranešimą sekretorė A. L.. Advokatas teigia, kad pranešimo tekstas buvo pasiekiamas per EPP, tačiau nutarties tekstas neatsidarydavo, ekrane pasirodydavo užrašas, kad dokumentas neskaitmenizuotas. Kodėl nutartis nebuvo įkelta į duomenų bazę, pareiškėjos atstovui nežinoma. Byla buvo ne elektroninė ir, nurodžius pranešime, kad paštu siunčiama nutartis susipažinimui, jos laukė, tačiau paštu siųstos nutarties negavo. Advokatas nurodo, kad 2018 m. sausio 25 d. teismo nutartis buvo tinkamai įkelta ir pasiekiama, todėl tvirtina, kad pareiškėja būtų laiku pašalinusi teismo nurodytus trūkumus dėl įrodymų pateikimo, nes tokie įrodymai yra.

13Pareiškėja nurodo, kad atsakovo VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą, priimtą 2017 m. lapkričio 8 d., gavo registruotu laišku 2017 m. lapkričio 27 d. – tą patvirtina vokas, kuriame gautas sprendimas, su spaudais. (Pareiškėjos atstovo pašte gautas 2017 m. lapkričio 24 d., Lapkričio 25, 26 nedarbo dienos, korespondencija įteikta 2017 m. lapkričio 27 d.). Todėl pareiškėja mano, kad teikiami įrodymai patvirtina, jog kreiptasi į teismą nepraleidus įstatyme nustatyto termino. Prašo teismą atsižvelgti į susiklosčiusią situaciją dėl trūkumų šalinimo paduodant skundą taip pat vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio nuostatomis 2018 m. sausio 25 d. nutartį panaikinti, vertinti teikiamus įrodymus dėl termino skundui paduoti ir bylą priimti nagrinėjimui iš esmės.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas pareiškėjos skundą laikė nepaduotu, jai nepašalinus teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartyje nurodytų trūkumų.

17Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus, inter alia (lot. – įskaitant, be kita ko) advokatus (ABTĮ 47 str. 1 d. ir 4 d. 1 p.). Tais atvejais, kai proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui; atstovas, gavęs šiuos dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais dokumentais (ABTĮ 48 str. 3 d.). Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog ABTĮ 109 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad proceso šalims, neatvykusioms į teismo posėdį, ne vėliau nei per tris darbo dienas nuo nutarties priėmimo išsiunčiami nutarčių, kurios gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais, patvirtintos kopijos (nuorašai); šio įstatymo 74 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais teismo nutartys siunčiamos elektroninių ryšių priemonėmis. ABTĮ 74 straipsnio 7 dalis inter alia (be kita ko) numato, kad teismas šaukimus ir pranešimus advokatams įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Vadinasi, nutartį paskelbus, jos kopija elektroninių ryšių priemonėmis yra siunčiama pareiškėjo atstovui (advokatui) nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas skundą teismui pateikė elektroninių ryšių priemonėmis ir (arba) ar išreiškė pageidavimą teismo nutartį gauti elektroninių ryšių priemonėmis.

18Šioje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjos advokatas teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartį gavo 2018 m. sausio 6 d. (ABTĮ 74 str. 7 ir 8 d.), o peržiūrėjo 2018 m. sausio 11 d. (b. l. 27). Pareiškėja 2018 m. sausio 5 d. nutartyje nurodytų trūkumų nešalino, todėl teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartimi pagrįstai jos skundą laikė nepaduotu.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvai siejami su reikalavimu aktyviai siekti savo pažeistų teisių gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA624-70/2014, 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-101-624/2015). Šis reikalavimas reiškia, kad pareiškėja arba jos atstovas, siekdamas efektyviai ginti pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, turėjo nedelsiant imtis veiksmų susipažinti su skundžiama teismo nutartimi. Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjos nurodytų aplinkybių matyti, kad jos atstovas advokatas numatė, kad skundžiama teismo nutartis jam bus pateikta per EPP paskyrą ir todėl šią paskyrą patikrino (tikrinimo data 2018 m. sausio 11 d. (b. l. 27)). Advokatui per EPP paskyrą pranešta, kad 2018 m. sausio 5 d. buvo priimta skundžiama nutartis, bet, jo teigimu, bandant atsidaryti elektroninį dokumentą, paskyroje buvo nurodoma, jog „šis dokumentas nėra skaitmenizuotas“. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys patvirtina, kad skundžiama nutartis su lydraščiu buvo išsiųsta elektroninių ryšių priemonėmis 2018 m. sausio 5 d. Sistemoje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog įkeltas dokumentas (skaitmenizuota nutartis) vėliau buvo redaguota ar su ja buvo atlikti kiti veiksmai. Pareiškėja atskirajame skunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui nurodė, kad jos atstovui nepavyko susipažinti su jos turiniu (bandymo data nenurodyta). Tačiau pareiškėja teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šias jos nurodytas aplinkybes.

20Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėja ir jos atstovas po nesėkmingų bandymų susipažinti su 2018 m. sausio 5 d. nutarties turiniu ne kreipėsi į EPP administratorių ar Vilniaus apygardos administracinį teismą, siekdami šiuos nesklandumus pašalinti, o nusprendė laukti galbūt paštu išsiųstos popierinės nutarties kopijos. Pareiškėjos atstovo nurodyti argumentai, kad jis laukė nutarties išsiųstos paprastuoju paštu, nepagrįsti, kadangi ABTĮ 74 straipsnio 7 dalyje yra aiškiai numatyta, kokiu būdu teismo dokumentai yra įteikiami advokatams, todėl, pareiškėjos atstovas, kaip profesionalus teisininkas, turėjo būti susipažinęs su įstatyme imperatyviai nurodytu teismo dokumentų advokatui įteikimo būdu. Atitinkamai, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos praleisto termino aplinkybės vertintinos kaip subjektyvios.

21Be to, nei pareiškėja nei jos atstovas neteigė susisiekęs su Vilniaus apygardos administraciniu teismu ir teiravęsis, kokiu būdu jam bus pateikta 2018 m. sausio 5 d. nutarties kopija.

22Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje nėra nustatytos jokios objektyvios nuo pareiškėjos valios ir jos pasirinkto jos interesų gynimo būdo nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jai ar jos atstovui laiku ištaisyti teismo 2018 m. sausio 5 d. nutartyje nurodytus trūkumus, todėl pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo.

23Pareiškėjai taip pat išaiškintina, kad ši nutartis, jai neužkerta kelio kreiptis į teismą iš naujo paduodant skundą, kuris atitiktų ABTĮ 9, 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimus. Praleidus terminą pateikti skundą per įstatyme numatytą terminą, ji turi galimybę prašyti teismą jį atnaujinti nurodydama svarbias, nuo jos valios nepriklausiusias, termino praleidimo priežastis.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Pareiškėjos A. B. atskirojo skundo netenkinti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja A. B., atstovaujama advokato J. L., 2017 m. gruodžio 27 d.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 5 d. nutartyje... 7. Pareiškėja per teismo nustatytą terminą 2018 m. sausio 5 d. nutartyje... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 25 d. nutartimi A. B.... 10. II.... 11. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjos atstovas advokatas J. L. nurodo, kad teismas 2018 m. sausio 5 d.... 13. Pareiškėja nurodo, kad atsakovo VĮ Registrų centro Centrinio... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 17. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog proceso šalys savo interesus... 18. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjos... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo... 20. Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėja ir jos atstovas po nesėkmingų... 21. Be to, nei pareiškėja nei jos atstovas neteigė susisiekęs su Vilniaus... 22. Atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro... 23. Pareiškėjai taip pat išaiškintina, kad ši nutartis, jai neužkerta kelio... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Pareiškėjos A. B. atskirojo skundo netenkinti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....