Byla ATP-470-317/2013
Dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutarties D. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Jaliniauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutarties D. J. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės ir administravimo skyriaus vedėjas 2013-02-27 surašė D. J. administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 5112 str. 3 d., 5 d., 9 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d., 5124 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d., padarymo.

3Protokole nurodyta, kad 2012-12-04 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų atlikto patikrinimo metu, patikrinimo aktas Nr. 46, nustatyta, jog E. J. įmonės direktorė D. J., 2011 m. netinkamai tvarkė pakuočių apskaitą: nevykdė importuotos ir į LR vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos plastikinės - 0,294 t, popierinės ir kartoninės 3,339 t bei kitos 0,375 t pakuotės apskaitos - tuo pažeidė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 str. 5 d., Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23, 24 punktus; Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaravo neteisingus duomenis: deklaruotas į LR vidaus rinką išleistos gaminiais pripildytos 12,345 t plastikinės ir 2,897 t popierinės bei kartoninės gaminiais pripildytos pakuotės kiekis, o faktiškai įmonė į LR vidaus rinką išleido 12,746 t plastikinės, 4,190 t popierinės ir kartoninės, 0,377 t kitos gaminiais pripildytos pakuotės - tuo pažeisdama Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 str. 5 d., Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo 6 str., Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 23 punktą; gaminiais pripildytas pakuotes (plastikinės -12,746 t; popierinės ir kartoninės - 4,190 t; kita pakuotė - 0,377 t) 2011 metais išleido į LR vidaus rinką neįsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade - tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 1 punktą, Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių 5 punktą; 2011 m. vykdydama apmokestinamųjų gaminių (galvaninių elementų) importą iš Lenkijos ir 2011 į LR vidaus rinką išleisdama 0,136 t galvaninių elementų, nevykdė apmokestinamųjų gaminių teikimo rinkai apskaitos; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos, nedeklaravo ir nemokėjo mokesčio už 2011 m. į LR vidaus rinką išleistą apmokestinamųjų gaminių kiekį ir tuo pažeidė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 str. 2 dalį, 8 str. 1 ir 4 dalį, Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 3 punktą, LR aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-290 „Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2 punktą; 2011 m. apmokestinamuosius gaminius į LR vidaus rinką išleido neužsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade - tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 1 punktą; 2011 m elektros ir elektroninė įrangą (stambių namų apyvokos prietaisus 0,061 t; smulkių namų apyvokos prietaisus - 0,046 t; vartojimo įrangą - 0,003 t; dujošvietes lempas - 0,009 t; elektros ir elektroninius įrankius - 0,101 t.; žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą- 0,372 t) į LR vidaus rinką išleido neužsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade - tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 1 punktą; 2011 m. nevykdė elektros ir elektroninės įrangos apskaitos, LR AM Alytaus RAAD nepateikė elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos - tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34(1) str. 2 d. 3 punktą, „Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 3.3 punktą; elektros ir elektroninę įrangą į LR vidaus rinką išleido neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas - tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8(1) skirsnio 34 (2) str. 2 dalį.

4Lazdijų rajono apylinkės teismas 2013-03-14 nutartimi grąžino D. J. administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nutartyje nurodytų trūkumų pašalinimui.

5Tokį savo sprendimą teismas motyvavo tuo, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas turi esminių trūkumų. Teismas atkreipė dėmesį, jog be kitų D. J. inkriminuojamų pažeidimų, ji kaltinama ir LR ATPK 5110 str.. 3 d. numatyto pažeidimo padarymu, tačiau iš protokolo nėra aišku, kokiais D. J. veiksmais (žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu, įžūliu ar provokuojančiu elgesiu) pasireiškė aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas. Teismas pažymėjo, jog LR ATPK 284 str. 2 d. nesuteikia teismui teisės savo iniciatyva papildyti kaltinimą asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, naujomis esminėmis faktinėmis veikos aplinkybėmis, o taip pat pripažinti kaltu padarius administracinį pažeidimą, nurodant naujus esminius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius. Teismas atkreipė dėmesį, jog LR ATPK 5112 str. 5 d., 9 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 5124 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d. numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja aplinkos apsaugos organai (LR ATPK 242 str. 1 d.).

6Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas skunde prašo Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti ir gražinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teismui.

7Apeliantas nurodo, jog teismas tinkamai nesusipažinęs su D. J. administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga. Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad administracinio teisės pažeidimo medžiagoje (administracinio teisės pažeidimo protokole, paaiškinime, patikrinimo akte) nėra nė vienu žodžiu užsiminta apie D. J. inkriminuojamą pažeidimą pagal LR ATPK 51 10 str. 3 d., tuo labiau nurodyti kokie nors veiksmai, užtraukiantys atsakomybę pagal šį pažeidimą. Apeliantas pažymi, jog kaltinimas D. J. pagal LR ATPK 5110 str. 3 d. nebuvo ir nebus pareikštas, todėl administracinio teisės pažeidimo protokolas nebus perrašytas ar papildytas šiuo kaltinimu.

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundas tenkintinas.

9LR ATPK 280 str. nustato, kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) turi išsiaiškinti, ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga. Tokiu atveju, kai nustatomi trūkumai, trukdantys administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui, t. y. kai protokolas surašytas netinkamai – nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių nagrinėti bylą, ji turėtų būti grąžinama protokolą surašiusiai institucijai protokolui patikslinti ar papildomai tirti, priklausomai nuo bylos aplinkybių (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose N575-20/2012; Nr. N3-444/2006 ir kt.). Bylos grąžinimas institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, turėtų būti išimtinis procesinis veiksmas, galimas tuomet, kai proceso ne teisme metu buvo padaryti esminiai pažeidimai, yra esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kurių teismas, nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą, pats ištaisyti negali (administracinės bylos Nr. N3-802/2007, N444-3214/2008). Ši išvada darytina vadovaujantis proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principais bei galiojančiomis teisės normomis.

10Iš bylos medžiagos matyti, jog D. J. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas atitinka LR ATPK 260 str. reikalavimus. Administracinio teisės pažeidimo protokolas D. J. buvo surašytas už tai, kad ji, būdama E. J. įmonės direktore, padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5112 str. 3 d., 5 d., 9 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d., 5124 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d. Administracinio teisės pažeidimo protokole nėra nurodyta, jog D. J. būtų padariusi LR ATPK 5110 str. 3 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, jog D. J. gali būti inkriminuotas LR ATPK 51 10 str. 3 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymas. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, jog be kitų D. J. inkriminuojamų pažeidimų, ji kaltinama ir LR ATPK 5110 str.. 3 d. numatyto pažeidimo padarymu, ir tuo pagrindu nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiai institucijai.

11Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo argumentu, jog LR ATPK 5112 str. 5 d., 9 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 5124 str. 1 d., 2 d., 3 d., 5 d. numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja aplinkos apsaugos organai (LR ATPK 242 str. 1 d.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog D. J. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyti ir kiti jos padaryti pažeidimai, numatyti LR ATPK 5118 str. 7 d. ir 9 d., dėl kurių padarymo administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkės teismai (apylinkių teismų teisėjai) (LR ATPK 224 str. 1 d.).

12LR ATPK 224 str. 2 d. numato, jog vieno asmens padaryti keli administraciniai teisės pažeidimai nagrinėjami teisme, jeigu tie pažeidimai buvo nustatyti vienu metu, administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl jų turi teisę surašyti viena institucija (organas ar pareigūnas) ir bent vieno iš tų pažeidimų nagrinėjimas yra priskirtas apylinkės teismo kompetencijai.

13Bylos medžiaga patvirtina, jog vieno asmens - D. J. padaryti keli administraciniai teisės pažeidimai buvo nustatyti vienu metu – atlikus E. J. įmonės patikrinimą. Dėl nustatytų pažeidimų administracinių teisės pažeidimų protokolus turi teisę surašyti tie patys pareigūnai (LR ATPK 2591 str. 2 d. 2 p. 1 pp.) ir dviejų iš nustatytų pažeidimų (LR ATPK 5118 str. 7 d. ir 9 d.) nagrinėjimas yra priskirtas apylinkės teismo kompetencijai. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantas pagrįstai perdavė administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėti teisme.

14Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė neteisingą ir nepagrįstą nutartį, be pagrindo grąžino administracinio teisės pažeidimo bylą institucijai, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Administracinė nuobauda skiriama LR ATPK 35 str. 1 d. numatytais terminais. Jeigu administracinės atsakomybės klausimo neįmanoma išspręsti nurodytais terminais, terminas pratęsiamas LR ATPK 35 str. 3 d. nustatyta tvarka. Kadangi administraciniai teisės pažeidimai buvo nustatyti 2012-12-04 patikrinimo aktu, LR ATPK 35 str. 1 d. nurodytas terminas sueis 2013-06-03. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis LR ATPK 35 str. 3 d., administracinės nuobaudos skyrimo terminas šioje byloje pratęsiamas vieneriems metams.

16Teismas, vadovaudamasis LR ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

17Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento skundą tenkinti.

18Panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartį D. J. administracinio teisės pažeidimo byloje ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

19Vadovaujantis LR ATPK 35 str. 3 d., pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą šioje byloje vieneriems metams.

20Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Jaliniauskas, rašytinio proceso... 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 3. Protokole nurodyta, kad 2012-12-04 Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 4. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2013-03-14 nutartimi grąžino D. J.... 5. Tokį savo sprendimą teismas motyvavo tuo, jog administracinio teisės... 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 7. Apeliantas nurodo, jog teismas tinkamai nesusipažinęs su D. J.... 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 9. LR ATPK 280 str. nustato, kad ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės... 10. Iš bylos medžiagos matyti, jog D. J. surašytas administracinio teisės... 11. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo argumentu, jog LR... 12. LR ATPK 224 str. 2 d. numato, jog vieno asmens padaryti keli administraciniai... 13. Bylos medžiaga patvirtina, jog vieno asmens - D. J. padaryti keli... 14. Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė neteisingą ir nepagrįstą... 15. Administracinė nuobauda skiriama LR ATPK 35 str. 1 d. numatytais terminais.... 16. Teismas, vadovaudamasis LR ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 18. Panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartį D. J.... 19. Vadovaujantis LR ATPK 35 str. 3 d., pratęsti administracinės nuobaudos... 20. Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....