Byla 2-744-370/2008

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Danguolė Martinavičienė, sekretoriaujant

2S. Zaksaitei-Dumčiuvienei, dalyvaujant ieškovės AB Turto banko atstovui advokatui S. Čepui, atsakovių BUAB „Rosagana“ atstovei advokatei A. Meliukštienei, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovams S. Junaitei ir Ž. Jasiulevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB Turto banko ieškinį bankrutuojančiai UAB „Rosagana“ dėl 3 627 584 Lt finansinio reikalavimo pripažinimo bei atsakovės bankrutuojančios UAB „Rosagana“ ieškinį atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ir ieškovei AB Turto bankui dėl įsakymo pripažinimo negaliojančiu, paramos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir finansinio reikalavimo netvirtinimo ir

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2007-08-29 nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Rosagana“.

4Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. Valaitis, 2007 11 12 pateikdamas apygardos teismui bankroto byloje tvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, nurodė, kad ruošiant prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo į administratorių kreipėsi vienintelis UAB „Rosagana“ akcininkas Romualdas Vasiliauskas, jis išreiškė ketinimus siūlyti kreditoriams sudaryti taikos sutartį UAB „Rosagana“ bankroto byloje ir pasinaudoti galimybe toliau vykdyti veiklą pasinaudojant 2003-05-30 tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir UAB „Rosagana“ (buvusi Romualdo Vasiliausko įmonė) sudarytos Paramos sutarties SA 8-P27020015 5.2 punkte numatyta išimtimi. Tai leistų užtikrinti tolimesnį veiklos, kuriai suteikta parama, vykdymą, todėl prašė atidėti Nacionalinės mokėjimo agentūros 2007-10-22 pateikto finansinio reikalavimo tvirtinimą keturiems mėnesiams.

5Klaipėdos apygardos teismas 2007-11-15 nutartimi šio kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo klausimą administratoriui nurodė išnagrinėti per 15 d. nuo nutarties nuorašo gavimo dienos. Bankroto administratorius atsižvelgdamas į kreditorių susirinkimo nutarimą ėmėsi procesinių veiksmų ir 2007-12-05 kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą ir kitus teismus, iškeldamas atskiras bylas ir siekdamas nuginčyti Nacionalinės mokėjimo agentūros 2007-10-17 sprendimą, kuriuo buvo nutraukta Paramos sutartis, tuo pagrindu, kad UAB „Rosagana“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriaus iškeltas ginčas teismo nutartimi išskirtas į atskirą bylą.

6Tuo pačiu metu į bankroto bylą su atskiru pareiškimu įstojo Nacionalinės mokėjimo agentūros teises 2007-10-31 perėmusi šios bylos ieškovė AB Turto bankas su atskiru reikalavimu patvirtinti finansinį reikalavimą, motyvuodama tuo, kad reikalavimas yra tinkamai pagrįstas, tačiau netvirtinamas.

7Ieškovė AB Turto bankas ir jos atstovas iš esmės palaikė savo reikalavimus ir prašė patvirtinti jų pareikštą finansinį reikalavimą, o priešieškinį atmesti, nes nenustatytas joks teisinis pagrindas nuginčyti 2007-10-17 priimtą sprendimą nutraukti Paramos sutartį. Sprendimą institucija priėmė atsižvelgusi į bankroto administratoriaus bankroto teisės normų nustatyta tvarka pateiktą pranešimą apie tai, kad įmonė nevykdys Paramos sutarties dėl bankroto. Be to, iki šiol jokių duomenų apie tai, kad vienintelis akcininkas pateikė oficialų pranešimą dėl galimybės sudaryti taikos sutartį, negauta, terminas bankroto procedūrai atlikti nepratęstas, ieškovė yra gavusi Nacionalinės mokėjimo agentūros nuomonę, kartu ir pateikusi ją bankroto administratoriui, dėl galimų veiksmų esant pasiūlymui sudaryti taikos sutartį ir įmonei tęsti veiklą. Sutarties sąlygų galiojimas nesibaigė įvykdžius Projektą, nes jis apėmė didesnį laikotarpį ir buvo siejamas su sutarties įgyvendinimo sąlygomis. Nepateikti jokie įrodymai, kad buvo ar yra prielaidos paramos gavėjui atnaujinti veiklą.

8Atsakovės UAB „Rosagana“ atstovė ieškinį prašė atmesti, o priešieškinį patenkinti. Nurodo, kad sutarties nutraukimas sprendime nurodytu pagrindu nepagrįstas ir neteisėtas, nes Projektas pagal sutartį buvo įvykdytas, buvo likęs tik tolimesnis sutarties įgyvendinimas, tačiau atsižvelgiant į kitas sutarties sąlygas įmonei turėjo būti sudarytos galimybės išsiaiškinti faktines įmonės veiklos tęstinumo, apribojimo ar nutraukimo aplinkybes. Šiuo atveju pagal Paramos sutarties 5.2 str. paramos gavėjas privalo išnaudoti visas galimybes savo teisių perėmėjui sudaryti sąlygas tokią veiklą vykdyti ir tai galėjo konstatuoti tik kreditorių susirinkimas.

9Atsakovė Nacionalinio mokėjimo agentūra ir jos atstovai ieškinį prašė patenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodė, kad ginčijamą įsakymą dėl paramos suteikimo priėmė gavę bankroto administratoriaus pranešimą apie tai, kad įmonė veiklos nevykdė iki bankroto bylos iškėlimo ir nebevykdys dėl bankroto bei priima finansinius reikalavimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. Todėl priėmė sprendimą sutartį nutraukti ir nurodė atitinkamą pagrindą - sutarties 14 str. 2 d. 14 punktą. 2007-10-31 reikalavimo teises perleido AB Turto bankui. Gavusi bankroto administratoriaus pranešimą dėl galimybės atidėti perleisto finansinio reikalavmo tvirtinimą ar svarstyti taikos sutarties sudarymo aplinkybes, atsakė, jog finansinio reikalavimo tvirtinimo atidėjimo nenumato bankroto teisės normos, o dėl taikos sutarties sudarymo svarstymo neprieštaravo, apie tai informavo ir bankroto administratorių, ir AB Turto banką. Mano, kad ginčijamą įsakymą priėmė ne kaip sutarties šalis, o kaip institucija, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka priskirta funkcija administruoti SAPARD ir valstybės paramos programoms vykdyti lėšas, todėl minėtam įsakymui apskųsti „Rosagana“ praleido LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą terminą. Be to, Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo žinoma ir iki bankroto bylos iškėlimo faktinė įmonės veiklos padėtis ir tai, kad iš esmės veikla nebevykdoma. Ir šioje byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad ginčijamo įsakymo priėmimo metu buvo ar dabartiniu metu yra prielaidos įmonės veiklai atnaujinti.

10Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

11Ginčo dėl ieškovo pareikšto 3 627 584 Lt finansinio reikalavimo dydžio nėra.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teismo 2007-08-29 nutartimi UAB „Rosagana“ buvo iškelta bankroto byla. 2007-11-12 bankroto administratorius, teikdamas teismui tvirtinti bankrutuojančios įmonės kreditorių ir finansinių reikalavimų sąrašą, atskirai išskyrė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pareikštą 3 627 584 Lt finansinį reikalavimą, iš pradžių prašydamas jo tvirtinimą atidėti keturiems mėnesiams, iki bus išspręstas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo ir įmonės veiklos tęstinumo, kaip yra numatyta 2003-05-30 sudarytos Paramos sutarties Nr. SA 8-P27020015 (su papildymais ir pakeitimais) tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir UAB „Rosagana“ (buvusi Romulado Vasiliausko įmonė) 5.2 punkte, o vėliau iškeldamas bylą dėl minėtos Paramos sutarties nutraukimo neteisėtumo, t. y. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2007-10-17 įsakymo Nr. BRD -638 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2003 05 28 Įsakymo Nr. BR2—(1.5)-170 „Dėl SAPARD paramos suteikimo Romualdo Vasiliausko įmonei“ pripažinimo netekus galios“ ( t. 1, b. l. 44) pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento (t. 2, b. l. 144–151). Ieškinio reikalavimus grindė tuo, kad įsakymą priėmusi institucija nesilaikė pagrindinės procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą, dėl ko neteisėtai buvo nutraukta ir Paramos sutartis, taip pat ji nesilaikė teisės aktų reikalavimų dėl individualaus administracinio akto priėmimo.. Įsakyme nurodytas Paramos sutarties nutraukimo pagrindas–14 str. 2 d. 2.14 p. ( t. 1, b. l. 19–20)– neatitiko faktinės padėties, nes jame kalbama apie tai, kad Agentūra turi teisę nutraukti paramos teikimą ir/arba reikalauti grąžinti visą suteiktą paramą, jeigu paramos gavėjas likviduojamas arba jam paskelbiamas bankrotas Projekto vykdymo metu. Šiuo atveju Projektas– „Mėsos perdirbimo cecho rekonstrukcija ir įrengimas“– buvo baigtas 2005-03-02 ir bankroto byla buvo iškelta ne Projekto vykdymo metu, o praėjus daugiau kaip 2,5 metų. Tokių aplinkybių Agentūra nesiaiškino ir taip pažeidė paramos gavėjo teisę pagal Paramos sutarties 3 str. 5.2 dalies nuostatas išnaudoti visas galimybes savo teisių perėmėjui sudaryti sąlygas veiklai, kuriai buvo suteikta parama, vykdyti.

13Teismo nuomone, iš faktinių bylos aplinkybių matyti, kad iš tikrųjų Nacionalinė mokėjimo agentūra pažeidė minėtos sutarties sąlygas ir nepagrįstai nurodė tik vieną sutartyje nurodytą pagrindą, jog sutartis nutraukiama dėl Paramos gavėjui iškeltos bankroto bylos, nes Projektas realiai buvo įvykdytas ir vyko tik sutarties sąlygų įgyvendinimo administravimas, tačiau, teismo nuomone, tai yra tik formalus pažeidimas, neturintis jokios teisinės reikšmės, nes UAB „Rosagana“ nepateikė jokių patikimų įrodymų, jog toks pažeidimas turi tiesioginį priežastinį ryšį su bankrutuojančios įmonės veiklos, t. y. mokumo atkūrimu, nes bet kuriuo atveju (tiek sutarties nutraukimo, tiek tolimesnio sutarties įgyvendinimo administravimo) Nacionalinės mokėjimo agentūros ar jos teisių perėmėjo teisinis suinteresuotumas administruoti suteiktą 3 627 584 Lt finansinę paramą išliktų. Priešingai, pranešimą apie priimtą sprendimą, kad nebus vykdomos sutarties sąlygos, inicijavo pagal įstatymo nustatytą kompetenciją (LR ĮBĮ 17 str.) pats bankroto administratorius ir, teismo nuomone, Agentūrai nebuvo pagrindo abejoti pranešimu, nes, kaip ir paaiškino Agentūros atstovai, buvo žinoma, kad įmonė ir iki bankroto bylos nevykdė savo veiklos, ir sutartis galėjo būti nutraukta sutarties 14 str. 2.16 d. pagrindu arba bendrais pagrindais arba Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. pagrindu, t.y. pagal specialiosios teisės normos nuostatas, reglamentuojančias, kad jei per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Be to, nėra pateikta jokių duomenų, jog per bankroto procedūros laikotarpį buvo ar yra realios galimybės atkurti įmonės mokumą ir vykdyti veiklą, nes UAB „Rosagana“ nepateikė jokių įrodymų apie tai, ar per įstatymo nustatytus terminus ir nustatyta tvarka kreditoriai inicijavo bankroto procedūros termino iki likvidavimo pratęsimą ar oficialius akcininko pasiūlymus dėl taikos sutarties sudarymo ar dalies finansių reikalavimų atsisakymo ar atidėjimo (LR įmonių bankroto įstatymo 27-28 str.). Teismo nuomone, vien formalus sutarties nutraukimo pagrindo ginčijimas nepateikiant įrodymų, kaip faktiškai buvo pažeistos teisės ir kokios realiai atsirado teisinės pasekmės, nesudaro pagrindo pripažinti, kad įvyko esminis sutarties šalies teisių pažeidimas (LR CPK 178 str., 185 str.). UAB „Rosagana“ atstovė nepaneigė aplinkybės, kad bankroto byloje yra vykdoma bankrutuojančios įmonės turto, kuriam sukurti buvo panaudotos Paramos lėšos, kartu ir įmonės akcininko R.Vasiliausko turto, realizavimo procedūra, todėl yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros teisių perėmėjas pagrįstai reikalauja patvirtinti jo finansinį reikalavimą, kad galėtų ginti savo teisėtą turtinį interesą (LR ĮBĮ 26 str. 1 d., 4 d.). .

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį patenkinti, priešieškinį atmesti.

16Pripažinti ir patvirtinti AB Turto banko 3 627 584 Lt finansinį reikalavimą UAB „Rosagana“ bankroto byloje.

17Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai