Byla I-899-243/2013
Dėl VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-335 panaikinimo ir įpareigojimo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą atlikti veiksmus išregistruoti ir įregistruoti juridinius faktus nekilnojamojo turto registre

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Aušrelės Mažrimienės ir Remigijaus Armino, dalyvaujant posėdžių sekretorei Neringai Keršienei, pareiškėjos UAB Danske lizingas atstovei advokato padėjėjai Marinai Stecenko, atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovui Augeniui Pranui Demeniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB Danske lizingas skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A.K. įmonei „Grūdoteka“ ir UAB „Resota“ dėl VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-335 panaikinimo ir įpareigojimo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą atlikti veiksmus išregistruoti ir įregistruoti juridinius faktus nekilnojamojo turto registre,

Nustatė

2pareiškėja UAB Danske lizingas skundu ir jo patikslinimais prašo: 1) panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-335 „Dėl juridinio fakto išregistravimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“; 2) įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą panaikinti nekilnojamojo turto registro įrašus apie UAB Danske lizingas ir UAB „Resota“ 2007-01-25 sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. 200701F-7603 ir visas UAB „Resota“ teises, susijusias su gyvenamuoju namu, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiu adresu ( - ), bei su tuo susijusius areštus; 3) įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą įregistruoti nekilnojamojo turto registre 2013-02-14 sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. 201302F-11904, sudarytą tarp UAB Danske lizingas ir A.Kaveckio įmonės „Grūdoteka“ dėl gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) (b.l. 3-6, 30-34, 90-94). Pareiškėjos teigimu, atsakovas nepagrįstai atsisakė išregistruoti pasibaigusį juridinį faktą, motyvuodamas tuo, kad iš 2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7603 kylančios UAB „Resota“ turtinės teisės yra areštuotos. Nurodo, kad atsakovui su 2013-03-22 prašymu pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog UAB „Resota“ turtinės teisės į turtą pagal lizingo sutartį yra pasibaigusios, todėl jis privalėjo ne vėliau kaip per tris darbo dienas panaikinti įrašus nekilnojamo turto registre apie neegzistuojantį objektą bei jo areštą ir informuoti apie tai Turto arešto aktų registrą. Skundo reikalavimą grindžia tuo, jog atsakovas, neįregistruodamas prašomo įregistruoti juridinio fakto, pažeidė jos teisę disponuoti turtu ir A.K. įmonės „Grūdoteka“ teisę naudotis turtu naujai sudarytos finansinio lizingo sutarties pagrindu.

3Pareiškėjos UAB Danske lizingas atstovė advokato padėjėja Marina Stecenko prašo skundą patenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu. Pakeitė skundo reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, prašydama įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos 2013-03-22 prašymą Nr. 4936156 dėl išregistravimo ir įregistravimo juridinių faktų nekilnojamojo turto registre.

4Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepimu su skundu nesutinka (b.l. 104-106). Nurodo, kad pagrindinis sprendimo motyvas atsisakyti išregistruoti / įregistruoti juridinius faktus yra tai, kad nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas areštas UAB „Resota“ turtinės teisės (nuomos teisės) į ginčo gyvenamąjį namą. Pažymi, kad juridinis faktas apie areštą įregistruojamas / išregistruojamas gavus Turto arešto aktų registro pranešimus ir kad pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnio nuostatas tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo šiame registre. Atsakovo teigimu, nei teritorinis registratorius, nei Centrinis registratorius nesprendžia, ar esant paviešintam turtinės teisės areštui pareiškėja turėjo teisę nutraukti finansinio lizingo sutartį su UAB „Resota“ ir sudaryti naują finansinio lizingo sutartį su A.K. įmone „Grūdoteka“. Teigia, kad nustatęs Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 punkte nurodytą aplinkybę pagrįstai atsisakė išregistruoti UAB „Resota“ turtinę teisę ir įregistruoti kito subjekto turtinę teisę.

5Atsakovo atstovas Augenius Pranas Demenius prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų argumentų pagrindu.

6Tretysis suinteresuotas asmuo A.K. įmonė „Grūdoteka“ atsiliepimu siūlo skundą patenkinti, išdėsto tuos pačius argumentus kaip ir pareiškėja (b.l. 96).

7Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Resota“ atsiliepimu siūlo skundą patenkinti (b.l. 69-70). Nurodo, kad dėl UAB Danske lizingas ir UAB „Resota“ 2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7603 nutraukimo pretenzijų pareiškėjai neturi. Patvirtina, kad bendrovė teisių į lizingo objektą neturi.

8Teisėjų kolegija konstatuoja:

9byloje nagrinėjamas administracinis ginčas dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-335 „Dėl juridinio fakto išregistravimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“, kuriuo nuspręsta netenkinti UAB Danske lizingas 2013-03-22 prašymą išregistruoti nekilnojamo turto registre juridinį faktą – sudarytą nuomos sutartį pastatui – gyvenamam namui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ) (registro Nr. 44/413294), nuomininkas – UAB „Resota“ ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre juridinį faktą – sudarytą nuomos sutartį tam pačiam pastatui su nuomininku – A.K. įmone „Grūdoteka“, teisėtumo ir pagrįstumo taip pat spęstina, ar pagrįstai ir teisėtai pareiškėja prašo iš naujo išnagrinėti jos prašymą dėl juridinių faktų įregistravimo ir išregistravimo.

10Spręsdamas nekilnojamojo turto registro klausimus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas vadovaujasi Nekilnojamojo turto registro įstatymu (toliau – NTRĮ). Atsakovas skundžiamame sprendime nurodė teisinį pagrindą NTRĮ 29 straipsnio 7 punktą, nustatantį, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre. Skundžiamame sprendime nurodyta, jog nekilnojamojo turto registre, 2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7603 pagrindu, įregistruotas juridinis faktas – nuo 2007-01-25 iki 2017-01-25 sudaryta nuomos sutartis tarp UAB Danske bankas ir UAB „Resota“ ir nekilnojamojo turto registre įregistruotas UAB „Resota“ turtinės teisės į ginčo nekilnojamąjį turtą areštas. Atsakovas remdamasis šiomis faktinėmis aplinkybėmis, Turtų arešto aktų registro įstatymo nuostatomis, apibrėžiančiomis turto areštą, valdymo ir naudojimosi teisės apribojimą, konstatavo, jog išregistravus ginčo juridinį faktą būtų pakeista turtinės teisės į daiktą padėtis. Prašymo įregistruoti juridinį faktą netenkino argumentuodamas tuo, kad esant įregistruotam juridiniam faktui dėl to paties gyvenamojo namo nuomos sutarties, galimai būtų pažeisti trečiųjų asmenų, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikomas turto areštas, interesai. Pareiškėja skundu kreipėsi Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisiją, kuri 2013-05-09 sprendimu Nr. 131, skundžiamą sprendimą paliko galioti nepakeistu, argumentuodama iš esmės tais pačiais motyvais kaip ir teritorinis registratorius (b.l. 60-62).

11Nekilnojamo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. NTRĮ 22 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre, yra rašytiniai sandoriai. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai (16 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 48 punkte nustatyta, kad registre registruojami juridiniai faktai, nurodyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje. Juridiniai faktai registruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše darant žymą apie juridinį faktą. Nuostatų 62 punkte nustatyta, kad prašymas išregistruoti juridinį faktą registruojamas ir nagrinėjamas ta pačia tvarka ir terminais, kaip ir prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį. Nuostatų 61 punkte nustatyta, kad juridiniai faktai išregistruojami ir žymos registre panaikinamos gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą arba pasikeitimą. Juridinių faktų įregistravimas ir išregistravimas nekilnojamojo turto registre vykdomas pagal aktuose numatytas sąlygas ir procedūras.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Danske lizingas“ (buvęs - UAB „Sampo banko lizingas“) ir UAB „Resota“ 2007-01-25 sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 200701F-7603, pagal kurią UAB „Danske lizingas“ įsipareigojo perduoti UAB ,,Resota“ valdyti ir naudoti bendrovei nuosavybės teise priklausantį pastatą - gyvenamąjį namą su nuomojamu žemės sklypu, esančiu ( - ), o UAB ,,Resota“ įsipareigojo mokėti UAB „Danske lizingas“ įmokas už perduotą turtą (b.l. 37-40). Lizingo sutarties pagrindu Nekilnojamojo turto registre 2007-02-15 įregistruota UAB ,,Resota“ nuomos teisė į ginčo pastatą (b. l. 59, 60). Vilniaus apygardos teismo 2012-07-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5254-464/2012 nutarta areštuoti UAB „Resota“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šį turtą parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, ir tik nesant šio turto ar esant jo nepakankamai – areštuoti pinigines lėšas, priklausančias UAB „Resota“, esančias pas ją ar trečiuosius asmenis ( - ) sumai (LITEKO duomenys). Turto arešto 2012-07-17 aktu Nr. 2012002441, vykdant šią teismo nutartį, be kito turto, neterminuotai areštuota ir turtinė teisė į ginčo pastatą pagal Lizingo sutartį (b.l. 54). Turto arešto aktų registro pranešimo Nr. 4262401; -338 apie 2012-07-17 turto arešto akto Nr. 2012-002441 įregistravimą pagrindu nekilnojamojo turto registre 2007-02-20 įregistruotas areštas, kuriuo apribota UAB „Resota“ valdymo, disponavimo ir naudojimo teisė, areštuota turtinė teisė į ginčo pastatą (b.l. 60). Pareiškėja UAB „Danske lizingas“ 2013-02-14 raštu pranešė UAB ,,Resota“, kad remiantis Lizingo sutarties 18.1.3 punktu nutraukia šią sutartį nuo 2013-02-21 ir pareikalavo iki 2013-02-21 įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus pagal sutartį arba, vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 19.1 punktu, ne vėliau kaip iki 2013-02-28 perduoti turtą UAB Danske lizingas (b.l. 41). Lizingo sutarties šalys 2013-02-25 pasirašė turto grąžinimo aktą, kuriuo „Resota“ patvirtino, jog Lizingo sutartis pareiškėjos nutraukta vienašališkai pagrįstai ir teisėtai ir bendrovė grąžina UAB Danske lizingas ginčo pastatą (b.l. 42). UAB Danske lizingas ir A.K. įmonė „Grūdoteka“ 2013-02-14 sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 201302F-11904, kuria UAB Danske lizingas įsipareigojo perduoti A.K. įmonei „Grūdoteka“ valdyti ir naudoti nuosavybės teise priklausantį ginčo pastatą su nuomojamu žemės sklypu, o A.K. įmonė „Grūdoteka“ įsipareigojo mokėti UAB Danske lizingas įmokas už perduotą turtą (b.l. 43-49). Sutarties šalys 2013-02-27 pasirašė turto perdavimo aktą, kuriuo A.K. įmonei „Grūdoteka“ perduotas laikinai naudotis ir valdyti ginčo pastatas (b.l. 50). UAB Danske lizingas 2013-03-22 kreipėsi su prašymu į VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą dėl ginčo juridinių faktų išregistravimo ir įregistravimo, kartu su prašymu pateikė 2013-03-18 įgaliojimą, 2013-02-25 turto grąžinimo aktą, 2013-02-14 finansinio lizingo sutartį Nr. 201302F-11904 ir 2013-02-27 turto perdavimo aktą. Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre turto arešto aktas. Turto areštas yra įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą (Turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – TAAR įstatymas) 2 straipsnio 3 dalis). TAAR įstatymas 4 straipsnyje inter alia nustatyta, kad tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre. Šio 10 straipsnyje reglamentuota, kad Turto arešto aktas (jo pakeitimas) išregistruojamas iš Turto arešto aktų registro Turto arešto aktų registro nuostatų nustatyta tvarka: 1) remiantis turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis; 2) remiantis turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka; 3) remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalyje numatytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą; 4) pasibaigus turto arešto terminui; 5) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais. Nekilnojamojo turto registre žymos apie juridinį faktą - areštą daromos vadovaujantis NTRĮ 15, 23 straipsniuose ir Nuostatų 55 punkte nustatyta tvarka, t. y. žymos apie hipoteką ir areštą daromos gavus duomenis iš Turto arešto aktų registro. Areštą, kaip ir bet kurį kitą juridinį faktą iš Nekilnojamojo turto registro galima išregistruoti tik gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą arba pasikeitimą (NTRĮ 16 straipsnio 2 dalis, Nuostatų 61 punktas). Nagrinėjamu atveju aktuali TAAR įstatymo 10 straipsnio 1 punkto nuostata, nes laikinąsias apsaugos priemones UAB „Resota“ taikė Vilniaus apygardos teismas 2012-07-16 nutartimi ir būtent šios nutarties pagrindu Turto arešto akto registre įregistruotas turtinės teisės areštas, kuriuo apribota UAB „Resota“ valdymo, disponavimo ir naudojimo teisė į ginčo pastatą. Įvertinus išdėstytus faktinius ir teisinius ginčo aspektus konstatuotina, kad tik Vilniaus apygardos teismas, sutinkamai su TAAR 10 straipsnio 1 punktu, turi teisę panaikinti (pakeisti) UAB „Resota“ ginčo turtinės teisės apribojimą. Nėra duomenų, jog pareiškėja su 2013-03-22 prašymu reg. Nr. 4936153 pateikė atitinkamą šio teismo sprendimą. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentais dėl skundo reikalavimų nepagrįstumo. Atsakovo skundžiamas sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, nes atitinka galiojančio teisinio reguliavimo teisės normas, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo įpareigoti atsakovą nagrinėti pareiškėjos prašymą iš naujo. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

14atmesti pareiškėjos UAB Danske lizingas skundą dėl VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimo Nr. (4.6.10.)RS-335 panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo išnagrinėti jos 2013-03-22 prašymą Nr. 4936156.

15Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai