Byla AS-492-505-14
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriui dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas padavė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Kauno miesto skyriaus 2013 m. spalio 15 d. raštą Nr. 8SD-(14.8.7.)-4866 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. gruodžio 10 d. raštą Nr. 1SS-(8.5)-2643; 2) įpareigoti NŽT suderinti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Omnitel“ parengtą žemės sklypo, esančio Kauno miškų urėdijos 181 kvartalo 14 sklype, Kaune, planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, parengtą remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A-2080 „Dėl žemė sklypo Kauno miškų urėdijos 181 kvartalo, 14 sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“.

5Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė, jog laiku paduoti skundą jam sukliudė skundžiamo administracinio akto formos ir turinio trūkumai, t. y. nenurodyta jo apskundimo tvarka ir terminas, nurodytas ne tas dokumento pobūdis, jo turinys neatitinka tokio pobūdžio dokumentams keliamų reikalavimų, aktas buvo adresuotas ir įteiktas ne tam subjektui. Prašė atsižvelgti į tai, kad terminas praleistas nežymiai, tuo laikotarpiu buvo daug šventinių dienų ir daugelis darbuotojų atostogavo.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi (b. l. 71-74) neatnaujintino skundo padavimo termino ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

8Teismas nustatė, kad skundžiamą NŽT 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. 1SS-(8.5)-2643 2013 m. gruodžio 12 d. gavo UAB „Empower-Fidelitas“, o 2013 m. gruodžio 16 d. elektroniniu paštu jis buvo išsiųstas UAB „Omnitel“ darbuotojui K. P.. UAB „Omnitel“ 2013 m. lapkričio 6 d. skundas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui yra pasirašytas UAB „Empower-Fidelitas“ projekto vadovo A. E. N.. Pareiškėjas 2013 m. rugpjūčio 1 d. įgaliojimu Nr. ĮG-158 įgaliojo UAB „Empower-Fidelitas“ projektų vadovą A. E. N. atstovauti UAB „Omnitel“ interesus Nekilnojamojo turto registre (VĮ Registrų centre), taip pat kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, gaunant pažymas, sutikimus, leidimus, gaunant, pasirašant bei pateikiant reikiamus dokumentus, pareiškimus, prašymus susijusius su UAB „Omnitel“ bazinės stoties Nr. BTS, esančios valstybinėje žemėje, besiribojančioje su Kauno miškų urėdijos Sitkūnų girininkijos 180 kvartalo 28 sklypu, Šilainių pl., Šilainių sen., Kauno m. sav. Be to, UAB „Empower –fidelitas“ projekto vadovas A. E. N. 2013 m. rugsėjo 23 d. kaip UAB „Omnitel“ atstovas teikė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriaus vedėjui prašymą suderinti teritorijų planavimo dokumentą. Pažymėjo, kad žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas buvo inicijuotas dėl to, kad kitaip nėra galimybės atlikti bazinės stoties Nr. BTS 536 statybos užbaigimo įforminimo procedūros. Taigi, plano suderinimas yra tiesiogiai susijęs su galimybe įvykdyti 2013 m. rugpjūčio 1 d. įgaliojime numatytą pavedimą. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas vertino, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas išsiųstas tinkamai ir pareiškėjo atstovas, gavęs atitinkamus dokumentus, privalėjo nedelsdamas pranešti apie tai atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais dokumentais. Nurodė, kad skundo padavimo teismui terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2013 m. gruodžio 12 d. (kai sprendimas buvo įteiktas UAB „Empower-Fidelitas“). Pažymėjo, kad iš sprendimo turinio matyti, jog jis yra priimtas išnagrinėjus pareiškėjo skundą ikiteismine tvarka. Kitų pareiškėjo nurodytų skundo padavimo termino praleidimo priežasčių teismas taip pat nelaikė svarbiomis. Pažymėjo, jog nors atsakovas ir nenurodė ginčijamo sprendimo apskundimo termino, tačiau nurodė, kad jis skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka. Akcentavo, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, veikiantis per savo atstovus, pareiškėją atstovauja asmenys, turintys teisinį išsilavinimą (skundą pasirašė UAB „Omnitel“ juristė), todėl nagrinėjamu atveju abstrakti nuoroda į ABTĮ laikytina pakankamu ir tinkamu apskundimo tvarkos nurodymu. Pažymėjo, kad švenčių dienos ar darbuotojų atostogos taip pat negali būti pripažintos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą termino atnaujinimui. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikia duomenų, patvirtinančių, kad jog bendrovės teisės, net ir tam tikriems darbuotojams atostogaujant ar turint papildomas poilsio dienas, negalėjo būti tinkamai įgyvendintos per kitus darbuotojus ar asmenis, teikiančius teisines paslaugas. Teismas taip pat nelaikė pagrindu atnaujinti praleistą terminą trumpos termino praleidimo trukmės.

9III.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 76-79), prašydamas panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti skundo padavimo terminą ir priimti skundą.

11Pažymi, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Empower-Fidelitas“ projektų vadovas A. E. N. buvo įgaliotas atstovauti UAB „Omnitel“ interesus teritorijų planavimo procese. Nurodo, kad jis buvo įgaliotas atstovauti pareiškėją tik projektavimo ir statybos procese. Dėl šios priežasties skundo padavimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2013 m. gruodžio 16 d., o ne 12 d., kaip nustatė teismas. Nurodo, kad pareiškėjas negalėjo suvokti, kad skundas buvo teikiamas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, kadangi skundą atsakovui padavė ne pareiškėjas. Pažymi, jog teismas nevertino aplinkybės, kad sprendimas neatitinka jo formai keliamų reikalavimų. Mano, kad teismo išvada, jog formalus apskundimo tarkos nurodymas yra tinkamas prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai. Pažymi, kad pareiškėjas dėjo visas pastangas, siekdamas operatyviai įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą. Prašo atsižvelgti į ankstesniame prašyme nurodytas aplinkybes dėl švenčių dienų. Mano, kad teismas turėjo vertinti ne pavienes aplinkybes, o jų visumą.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13IV.

14Pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė. Konstitucinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą konstatavęs, kad asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001 m. liepos 12 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai).

15Asmens teisė kreiptis į teismą siejama su jos įgyvendinimu įstatymo nustatyta tvarka. Asmens procesinės subjektinės teisės kreiptis į teismą prielaidos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnyje. Viena iš jų yra skundo (prašymo) padavimas per įstatymo nustatytą terminą. Teismas atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

16Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią.

17Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjas skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjo 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 1SS-(8.15)-2643 panaikinimo privalėjo paduoti teismui per 20 dienų, t. y. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje, kuri numato, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos, nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas šį terminą praleido ir netenkino prašymo dėl jo atnaujinimo.

18Kaip matyti skundžiamame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 2013 m. spalio 15 d. sprendime Nr. 8SD-(14.8.7.)-4866 nurodyta, kad šis sprendimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, skundžiamas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka NŽT vadovui.

19Vadovaudamasis minėtame sprendime nurodyta jo apskundimo tvarka, pareiškėjas pateikė skundą NŽT vadovui, kuris 2013 m. gruodžio 10 d. priėmė sprendimą Nr. 1SS-(8.15)-2643.

20Įvertinusi byloje esančius duomenis teisėjų kolegija nesutinka, kad nagrinėjamu atveju NŽT Kauno miesto skyriaus 2013 m. spalio 15 d. sprendimą Nr. 8SD-(14.8.7.)-4866 pareiškėjas turėjo skųsti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka.

21Tokia išvada darytina atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes. Pareiškėjas 2013 m. rugsėjo 23 d. prašymu kreipėsi į NŽT Kauno miesto skyrių, prašydamas suderinti žemės sklypo planą prilyginamą detaliojo planavimo dokumentui. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką nustatė Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintas Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas), patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi. Pareiškėjo skundas teismui taip pat grindžiamas Teritorijų planavimo, Aprašo taip pat Žemės įstatymo nuostatomis. Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes, pareiškėjo skundo teisinį pagrindą, teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčas šioje byloje kilo teritorijų planavimo srityje, todėl Nacionalinės žemės tarnybos sprendimų apskundimui turėjo būti taikomos Teritorijų planavimo įstatymo, o ne Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nuostatos.

22Pažymėtina, kad skundo padavimo teismui metu galiojusi Teritorijų planavimo įstatymo redakcija privalomos išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos derinimo ir svarstymo procedūrų metu nenustatė.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė ne NŽT 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr. 1SS-(8.15)-2643, o NŽT Kauno miesto skyriaus 2013 m. spalio 15 d. sprendimas Nr. 8SD-(14.8.7.)-4866. Šis sprendimas pareiškėjui įteiktas 2013 m. spalio 17 d. (b. l. 35), todėl konstatuotina, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio sprendimo apskundimo terminas yra praleistas.

24ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, todėl praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes.

26Vertinant, dėl kokių priežasčių pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti, būtina įvertinti ir tai, ar pareiškėjas, siekdamas įgyvendinti teisę į teisminę gynybą buvo rūpestingas, sąžiningas ir atidus. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas. Pareiškėjai, būdami atidūs ir rūpestingi, gavę jiems nepalankią teismo nutartį, turi neatidėliodami pasirūpinti dėl jos apskundimo per įstatymu nustatytą terminą (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012).

27Kaip minėta, NŽT Kauno miesto skyrius 2013 m spalio 15 d. sprendime nurodė, kad jis skundžiamas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad minėtame sprendime buvo klaidingai nurodyta jo apskundimo tvarka, atsižvelgiant į pareiškėjo elgesį po šio sprendimo gavimo, t. y. aktyvius veiksmus siekiant savo pažeistų teisių gynimo, skundo padavimą NŽT vadovui, neilgą laiko tarpą, per kurį pareiškėjas kreipėsi į teismą, leidžiantį daryti išvadą, kad pareiškėjas dėjo visas pastangas, siekdamas per protingą laiko tarpą realizuoti savo teises, laikytina pakankamai svarbia priežastimi, sudarančia pagrindą atnaujinti pareiškėjui terminą NŽT Kauno miesto skyriaus 2013 m. spalio 15 d. sprendimui apskųsti.

28Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, į pakankamai trumpą termino praleidimo trukmę, protingumo, teisingumo principus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjui neturi būti atimta teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, todėl pareiškėjo atskirąjį skundą tenkina iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartį naikina ir atnaujina pareiškėjui terminą skundui dėl NŽT Kauno miesto skyriaus 2013 m spalio 15 d. sprendimo paduoti bei perduoda pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti skundo priėmimo klausimą.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

31Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

32Atnaujinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“ terminą skundui dėl NŽT Kauno miesto skyriaus 2013 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 8SD-(14.8.7.)-4866 paduoti.

33Perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ skundo atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriui dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas padavė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui,... 5. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti. Nurodė,... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi (b. l.... 8. Teismas nustatė, kad skundžiamą NŽT 2013 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr.... 9. III.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą (b. l. 76-79), prašydamas... 11. Pažymi, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Empower-Fidelitas“... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 13. IV.... 14. Pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė... 15. Asmens teisė kreiptis į teismą siejama su jos įgyvendinimu įstatymo... 16. Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs... 17. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pareiškėjas skundą dėl... 18. Kaip matyti skundžiamame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 19. Vadovaudamasis minėtame sprendime nurodyta jo apskundimo tvarka, pareiškėjas... 20. Įvertinusi byloje esančius duomenis teisėjų kolegija nesutinka, kad... 21. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes.... 22. Pažymėtina, kad skundo padavimo teismui metu galiojusi Teritorijų planavimo... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad teisines... 24. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareiškėjo prašymu... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodoma, kad įstatymų... 26. Vertinant, dėl kokių priežasčių pareiškėjas praleido įstatymo... 27. Kaip minėta, NŽT Kauno miesto skyrius 2013 m spalio 15 d. sprendime nurodė,... 28. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, į pakankamai trumpą termino... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ atskirąjį skundą... 31. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartį... 32. Atnaujinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Omnitel“ terminą... 33. Perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti pareiškėjo... 34. Nutartis neskundžiama....