Byla 2-230-477/2013
Dėl administracinio akto panaikinimo, pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, ir įpareigojimo sudaryti sandorį, bei A. ir. L. N. priešieškinį B. Z. dėl jo iškeldinimo su daiktais iš negyvenamosios patalpos

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas R.Žukauskas,

2sekretoriaujant J.Veličkienei,

3dalyvaujant ieškovui B. Z.,

4jo atstovui adv. I. T.,

5atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovui A. T.,

6atsakovams A. N. ir L. N.,

7jų atstovui adv.I. Maskoliūnaitei,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal B. Z. ieškinį Zarasų rajono savivaldy-bės administracijai, A. N., L. N. dėl administracinio akto panaikinimo, pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, ir įpareigojimo sudaryti sandorį, bei A. ir. L. N. priešieškinį B. Z. dėl jo iškeldinimo su daiktais iš negyvenamosios patalpos,

Nustatė

9Ieškovas prašo panaikinti 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 305 „Dėl san-dėlio, esančio ( - ), privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis“; pripažinti negaliojančiu sandorį - 2013-02-14 tarp Zarasų rajono savivaldybės ir L. ir A. N. sudarytą sandė-lio esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį. Panaikinus sprendimą ir pirkimo – pardavi-mo sutartį, ieškovas prašo įpareigoti Zarasų rajono savivaldybės tarybą, sandėlį esantį ( - ), parduoti jam. Ieškinyje B. Z. nurodė, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba, nurodytą sandėlį turė-jo parduoti jam, nes šis sandėlis ribojasi su ieškovui priklausančio buto siena. Be to, ieškovas siekdamas ap-saugoti savo buto sieną nuo galimos griūties, savo lėšomis suremontavo ir pagerino nurodytą sandėlį. B. Z. prieš pradėdamas sandėlio remontą, kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybę, tikslu išsiaiškinti, kam pri-klauso ginčo sandėlis ir kas jį turi remontuoti. Zarasų rajono savivaldybė ieškovui nurodė, kad jai nežino-ma, kam priklauso šis sandėlis. Po tokio atsakymo, ieškovas nusprendė savo iniciatyva ir savo lėšomis sure-montuoti sandėlį. Ieškovas laiko, kad esant jo nurodytoms aplinkybėms, Zarasų rajono savivaldybės taryba, ginčo sandėlį turėjo parduoti jam, bet ne atsakovams A. ir L. N.. Be to, sudarydama sandėlio pirkimo – pardavimo sutartį su A. ir L. N., bet ne su ieškovu, Zarasų rajono savivaldybė pažeidė imperatyvią, VPBĮIDNAM įstatymo 12 str. 2 d. 4 p., nustatytą normą, todėl tokia sutartis yra niekinė ir ne-galioja.

10Atsakovai A. ir L. N. pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Atsa-kovai įstatymų nustatyta tvarka, 2013-02-13 įsigijo ginčo sandėlį, kuriuo negali naudotis iki šiol. Ieškovas savavališkai užrakino atsakovams priklausantį sandėlį ir juo naudojasi. Tokiais veiksmais, B. Z. nepa-grįstai pažeidžia A. ir L. N. teisė naudotis jiems priklausančiu turtu. Priešieškiniu A. ir L. N. prašo iškeldinti ieškovą su jo daiktais iš jiems priklausančio sandėlio. Be to, ieškovas praleido vieno mėnesio terminą, dėl Zarasų rajono savivaldybės sprendimo apskundimo. Ieškinys šių atsakovų manymu yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

11Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Name, kuriame gyvena ieškovas ir atsakovai A. ir L. N., yra du būtai, o prie namo yra du san-dėliai. Šie sandėliai nuo 1991 m. yra Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuosavybė, ir ieškovas ne-pagrįstai nurodo, kad šio sandėlio savininkas yra nežinomas. Zarasų rajono savivaldybės tarybą, būdama abiejų sandėlių savininkė, priėmė sprendimus, nurodytus sandėlius lengvatinėmis sąlygomis parduoti ieško-vui ir atsakovams A. ir L. N.. Zarasų rajono savivaldybės taryba, 2012-12-21 priimdama sprendimą, ginčo sandėlį parduoti A. ir L. N., jokių imperatyvių įstatymo nuostatų nepažeidė. Ieškinys nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

12Teisminio bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė, prašė tenkinti pilnai, priešieš-kinį atmesti.

13Atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovas, teisme palaikė atsiliepimą, prašė ieškinį atmesti. Atstovo nuomone, B. Z. savavališkai užėmė A. ir L. N. priklausantį sandėlį, todėl turi būti iš jo iškeldintas, priešieškinis turi būti tenkinamas.

14Atsakovai A. ir L. N., jų atstovas, teisme palaikė priešieškinį, ieškinį prašė atmesti.

15 Reikalavimo panaikinti 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 305 „Dėl sandėlio esančio ( - ), privatizavimo (pardavimo lengvatinėmis sąlygomis), išsprendimas.

16Šį savo reikalavimą ieškovas grindžia tuo, kad :

  • abu sandėliai ribojasi tik su jam priklausančio buto siena;
  • suklaidintas Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dėl ginčo sandėlio priklausomy-bės (savininko), būtinus šio sandėlio remonto darbus atliko savo iniciatyva ir savo lėšomis;
  • atsakovai A. ir L. N. jiems priklausančiame bute faktiškai negyvena, todėl ieškovas yra labiau suinteresuotas tinkama sandėlio būkle ir galimybe juo naudotis.

17Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti ) įs-tatymo 12 str. 2 d. 4 p. nustato, kad savivaldybei priklausantys pagalbinio ūkio pastatai ar jų dalys, esantys gyvenamųjų namų valdose, parduodami šių namų savininkams, suteikiant jiems pirmenybės teisę, pagal šio straipsnio 5 d. Šio įstatymo 12 str. 5 d. nustatyta, kad ketinant privatizuoti pagalbinio ūkio paskirties pasta-tus, jų dalis, kurių privatizavimas numatytas pagal šio straipsnio 2 dalies 4 punkte, šių pastatų valdytojas privalo raštu pranešti gyvenamojo namo savininkams ir pasiūlyti jiems juos įsigyti pagal šį Įstatymą. Gyve-namojo namo savininkams po pasiūlymo įsigyti pagalbinio ūkio paskirties pastatus pateikimo per 6 mėne-sius raštu nepareiškus pageidavimo įsigyti pagalbinio ūkio paskirties pastatus pagal šį Įstatymą, jie gali būti privatizuojami pagal kitus įstatymus arba teisės aktų nustatyta tvarka nugriaunami.

18Iš šių normų turinio matyti, kad kiekvienas gyvenamojo namo bendrasavininkas – name esančio buto savininkas, turi teisę privatizuoti pagalbinio ūkio paskirties pastatus. Šią teisę, kiekvieno buto savininkas re-alizuoja per šešis mėnesius po pasiūlymo privatizuoti pagalbinio ūkio paskirties pastato gavimo, pateikda-mas raštų to pastato savininkui pageidavimą, įsigyti pagalbinio ūkio pastatą. Kitų sąlygų ar ribojimų įsigyti kiekvieno buto savininkui pagalbinio ūkio paskirties pastatą, įstatymas nenustato. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti ) įstatymas, nenumato galimybės, vienam iš name esančio buto savininkui leisti įsigyti kelis ūkio paskirties pastatus, jei visi namo gyvenamųjų patalpų(būtų) savininkai, pateikia pageidavimus įsigyti ūkio paskirties pastatus.

192012-01-23 atsakovas A. N. pateikė Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, įsigyti nuosavybės teise sandėlį, esantį ( - ). /b.l. 62/. 2012-12-21 Zarasų ra-jono savivaldybės taryba sprendimu, nutarė patenkinti A. N. prašymą /b.l. 59/. Kaip matyti iš Ne-kilnojamojo turto registro duomenų banko išrašo, gyvenamajame name, kuriame turi butus ieškovas ir atsa-kovai A. ir L. N., yra du butai ir dvejos negyvenamosios paskirties patalpos /b.l.41/. 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės taryba sprendimu, nutarė patenkinti B. Z. prašymą ir sandėlį esantį ( - ), Zarasų m., nutarė parduoti ieškovui. /b.l. 85/.

20Iš šių aplinkybių seka, kad tiek ieškovas tie atsakovai A. ir L. N., pasinaudojo savo pirme-nybės teise, įsigyti po vieną sandėlį. Zarasų rajono savivaldybės taryba, pagrįstai, proporcingai, sąžiningai ir teisingai leido B. Z. bei A ir L. N. įsigyti po vieną sandėlį esantį greta jiems priklausančių gyvenamųjų patalpų.

21Ieškovo nurodyti argumentai dėl jo didesnio suinteresuotumo įsigyti nuosavybės teise abu sandėlius, esančius greta jam priklausančio buto, dėl to, kad ieškovo manymu A. ir L. N. faktiškai negyvena jiems priklausančiame bute šiuo atveju yra nereikšmingi, nes įstatymas tokių aplinkybių nenumato kaip išimčių, kurioms esant, būtu galima apriboti vieno iš name esančio buto savininko teisę įsigyti proporcingai vieną sandėlį. Jei atsakovai A. ir L. N. nebūtų pasinaudoję savo pirmenybės teise įsigyti nuosa-vybės teise ginčo sandėlį, tokiu atveju ieškovas būtų galėjęs įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti įsigyti ir kitą sandėlį.

22Tiek ieškinyje, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu, ieškovas ir jo atstovas nurodė, kad B. Z. sa-vo iniciatyva ir savo sąskaita remontavo ginčo sandėlį. Kaip įrodymą, patvirtinantį atliktus ginčo sandėlio remonto darbus, B. Z. pateikė lokalinę sąmatą /b.l.18-19/. Ši sąmata negali būti laikoma tinkamu įrody-mu, patvirtinančiu ieškovo nurodytas aplinkybes dėl sandėlio remonto atlikimo. Kaip matyti, ši sąmata nėra pasirašyta sudarytojo, nustatyta tvarka nesuderinta ir nepatvirtinta. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad Zarasų rajono savivaldybės administracija 2008-12-22 pateikė VĮ Re-gistrų centrui prašymą, įregistruoti nuosavybes teisę į ginčo sandėlį /b.l.17/. Šios teisės pagrįstumui, pareiš-kėja pateikė 1991-12-17 Zarasų rajono valdybos sprendimą Nr. 239 v /b.l. 47/. 2009-02-12 VĮ Registrų centras, nurodyto sprendimo pagrindu, įregistravo ginčo sandėlį, Zarasų rajono savivaldybės nuosavybe /b.l. 17/. Šios aplinkybės rodo, kad Zarasų rajono savivaldybė nuo 1991-12-17 yra ginčo sandėlio savininkė. Nuo 2009-02-21 Zarasų rajono savivaldybės teisė į ginčo sandėlį yra išviešinta viešame registre. Šie duomenys buvo viešai pasiekiami ir prieinami ieškovui. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, ieškovas nurodė, kad ginčo sandėlio remonto darbus jis atliko 2011 metais, t.y. kai jau buvo viešai nurodytas šio sandėlio savininkas – Zarasų rajono savivaldybė. Šios aplinkybės reiškia, kad ieškovas galėjo ir turėjo žinoti, jog ginčo sandėlis, nuo 1991-12-17 yra Zarasų rajono savivaldybės nuosavybė. Teismas atkreipė ieškovo ir jo atstovo dėmesį į šias aplinkybės ir pasiūlė patikslinti ieškinį. Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas nesiekia jo atliktų ginčo sandėlio pagerinimų kompensavimo, bet nori sandėlį nusipirkti, ir atsisakė ieškinį tikslinti. Iš visumos aukš-čiau nustatytų aplinkybių matyti, kad B. Z. galimai savo rizika ir savo sąskaitą, galimai atliko Zarasų ra-jono savivaldybei priklausančio sandėlio remontą, tačiau nepateikus byloje reikalavimo dėl galimai atliktų sandėlio pagerinimų kompensavimo, teismas šių aplinkybių nevertina.

23Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti ) įstatymas, aukščiau nurodytų ieškovo aplinkybių, taip pat nepriskiria prie išimtinių aplinkybių, dėl kurių vienas iš namo buto savininkų, šiuo atveju A. ir L. N., prarastų pirmenybės teisę, įsigyti nuosa-vybės teise pagalbinio ūkio pastatą – sandėlį, o ieškovui būtų nustatyta privilegija, įsigyti kelis sandėlius.

24Ieškinys šioje dalyje nepagrįstas, todėl atmestinas.

25Reikalavimo pripažinti negaliojančia 2013-02-14 sandėlio esančio ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį, išsprendimas.

26Pagrisdamas šį ieškinio reikalavimą, B. Z. ieškinyje nurodė, kad 2013-02-14 sandėlio esančio ( - ) pirkimo – pardavimo sutartis prieštarauja Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsi-nuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 str. 2 d. 4 p. Ieškovo nuomone, ši norma yra imperatyvi, todėl nurodyta sutartis yra negaliojanti. Kaip jau buvo nustatyta, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti ) įstatymo 12 str. 2 d. 4 p. yra nustatyta namų(būtų) savininkų pirmenybės teisė ir šios teisės įgyvendinimo tvarka, įsigyjant pagal-binio ūkio pastatus. Jokie draudimai ar apribojimai sudaryti pagalbinio ūkio pastatų (sandėlių) pirkimo – pardavimo sutartis, šioje normoje nenustatyti. Teismo posėdžio metu, nei ieškovas, nei atsakovas negalėjo nurodyti, kuo būtent yra išreikštas jų nurodytas imperatyvas.

27Ieškinys šioje dalyje nepagrįstas todėl atmestinas.

28Dėl įpareigojimo parduoti sandėlį.

29Ieškiniu B. Z. prašo įpareigoti Zarasų rajono savivaldybės tarybą parduoti jam ginčo sandėlį. Atsi-žvelgiant į tai, kad teismas netenkino ieškinio reikalavimų dėl administracinio akto panaikinimo ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl šio reikalavimo sprendimas yra nereikšmingas. Teismas nevertina šio reikalavimo pagrįstumo ir dėl jo nepasisako.

30Priešieškinio reikalavimų išsprendimas.

31Dėl B. Z. iškeldinimo iš atsakovams A. ir L. N. priklausančio sandėlio.

32Priešieškinyje atsakovai A. ir L. N. nurodė, kad jie nuo 2013-02-13 yra sandėlio esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) savininkai. Šį sandėlį ieškovas užėmė savavališ-kai, juo naudojasi, o atsakovai A. ir L. N. negali naudotis jiems priklausančiu sandėliu. Pateik-tame atsiliepime į priešieškinį, B. Z. patvirtino, kad jis naudojasi A. ir L. N. priklausančiu sandėliu. Tokį savo elgesį B. Z. grindė savo ieškinyje nurodytais motyvais ir argumentais dėl 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 305 „Dėl sandėlio esančio ( - ), privatizavimo (pardavimo lengvatinėmis sąlygomis) pripažinimo neteisėtu bei pripažinimo negaliojančia 2013-02-14 sandėlio esančio ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį. Šiuos ieškovo reikala-vimus teismas atmetė. Kitų atsikirtimų į priešieškinį B. Z. nepateikė. Visuma nustatytų aplinkybių, lei-džia teismui pripažinti, kad B. Z., be teisėto pagrindo, savavališkai užėmė sandėlį esantį ( - ), todėl iš jo iškeldintinas su jam priklausančiais daiktais.

33Priešieškinis šioje dalyje pagrįstas, todėl tenkintinas.

34Reikalavimo taikyti ieškinio senatį išsprendimas.

35Priešieškiniu ir teismo posėdžio metu, atsakovai A. ir L. N. bei jų atstovas prašė taikyti ieš-kinio senatį šioje byloje. Ieškovas prašo panaikinti 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos spren-dimą Nr. 305 „Dėl sandėlio esančio ( - ), privatizavimo (pardavimo lengvatinėmis sąly-gomis). A. ir L. N. bei jų atstovas mano, kad B. Z. yra praleidęs vieno mėnesio terminą, skundui dėl 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 305, paduoti.

36Bylos nagrinėjimo metu, ieškovo atstovas nurodė, kad nagrinėjant šią bylą, negali būti vadovaujamasi Administracinių bylų teisenos statymu ir jame nustatytais kreipimosi į teismą terminais.

37Tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio po-būdžio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir ad-ministracinių bylų teisenos įstatymai/LVAT 2010-01-15 nutartis administracinėje byloje Nr. AS 146 31/ 2010/.

38Šis ieškinio reikalavimas, iš esmės yra skundas dėl administracinio akto panaikinimo, todėl turi būti tai-komas LR ABTĮ 33 str. nustatytas vieno mėnesio terminas skundui paduoti.

39Kaip matyti iš ieškovo paaiškinimų, apie 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 305 „Dėl sandėlio esančio ( - ), privatizavimo, kuriuo buvo nuspręsta ginčo sandėlį parduoti atsakovams A. ir L. N., ieškovui B. Z. buvo žinoma tuoj pat po jo priėmimo. Se-kančiu tos pačios dienos sprendimu, buvo nuspręstą kitą sandėlį, esantį ( - ), parduoti B. Z. (b.l.85/. 2012-12-27 B. Z. pateikė Zarasų rajono savivaldybei prašymą, dėl 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 305 „Dėl sandėlio esančio ( - ), privatizavi-mo, vykdymo sustabdymo (b.l.99). Tai reiškia, kad 2012-12-27 B. Z. suprato ir laikė, jog 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 305 „Dėl sandėlio esančio ( - ), pri-vatizavimo, galimai yra neteisėtas. Nuo šios dienos, yra skaičiuojamas vieno mėnesio terminas numatytas ABTĮ 33 str. 1 d., skundui paduoti. Kaip matyti iš Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013-02-19 nutarties turinio, 2013-01-25 šio teismo nutartimi, B. Z. buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti(b.l.8). Tai reiškia, kad B. Z. į administracinį teismą kreipėsi iki 2013-01-25 ir šiuo atveju ne-praleido vieno mėnesio termino kreiptis į administracinį teismą. 2013-02-19 šio teismo nutartimi, buvo atsi-sakyta priimti B. Z. skundą. 2013-03-05, B. Z. pateikė ieškinį Zarasų rajono apylinkės teismui. Vienas iš ieškinio reikalavimų, yra pripažinti negaliojančia 2013-02-14 sandėlio, esančio ( - ) pirkimo – pardavimo sutartį. Tokio pobūdžio reikalavimams pareikšti teisme, nustatytas dešimties metų ieškinio senaties terminas(CK 1.125 str. 2 d.).

40Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nustatęs, kad administracinėje teisenoje galiojantys kreipimosi į tei-smą terminai yra procesinio, o ne materialinio pobūdžio, įstatymas su šių terminų pasibaigimu nesieja as-mens subjektinių teisių pabaigos. Procesinių kreipimosi į teismą taikymo taisyklės yra nustatytos Adminis-tracinių bylų teisenos įstatyme. Kadangi tai nėra ieškinio senaties terminai, juos taikant negali būti taikomos ieškinio senaties instituto taisyklės /LAT 2008-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008/.

41Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes teismas laiko, kad šioje byloje ieškinys pareikštas nepra-leidus ieškinio senaties termino.

42Šioje dalyje priešieškinis nepagrįstas, todėl atmestinas.

43Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

44Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Jei-gu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos, taip pat ir garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo iš-laidos, išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas (CPK 96 str. 2 d.). Šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir tei-kiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.).

452013-02-22 Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu, B. Z. buvo teikiama antrinė teisinė pagalba. Jis buvo 50 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl atmetus ieškinį, iš jo priteistina 50 procentų suteiktos valstybės garantuojamos tei-sinės pagalbos, žyminio mokesčio ir pašto išlaidų valstybei.

46Teismas laiko, kad B. Z. reikalavimas, jam parduoti abu sandėlius, atsakovams A. ir L. N. nepagrįstai atimant jų pagrįstą teisę ir galimybę įsigyti pagalbinio ūkio pastatą - sandėlį, savo turiniu yra nesąžiningas, nepagrįstai savanaudiškas ir neproporcingas. Be to, byloje nustatyta, kad B. Z., sava-vališkai ir neteisėtai užėmė ginčo sandėlį, priklausantį A. ir L. N., ir juo naudojasi iki šiol. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių ieškovas savo veiksmais sudarė konfliktinę situaciją. Dėl tokių B. Z. veiksmų, A. ir L. N. buvo priversti naudotis advokato pagalba. Byloje buvo pateiktas priešieškinis, advokatas dalyvavo teismo posėdžiuose, teikė konsultacijas. Atsakovų priešieškinis iš esmės patenkintas pilnai, atmestas tik dalyje dėl procesinio pobūdžio reikalavimo. A. ir L. N. turėtos iš-laidos advokato pagalbai apmokėti yra pagrįstos, todėl priteistinos iš B. Z..

47Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str. – 260 str., 263 str. – 265 str., 270 str.

Nutarė

48Ieškinį atmesti.

49Priešieškinį tenkinti iš dalies.

50Iškeldinti B. Z., a.k. ( - ) su jam priklausančiais daiktais iš negyvenamos patalpos - san-dėlio, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

51Priteisti iš B. Z. 45 Lt garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų, 72 Lt žyminio mokesčio ir 18,22 Lt pašto išlaidų valstybei.

52Priteisti iš B. Z. 1 500 Lt atstovavimo išlaidų A. L. N..

53Sprendimas per trisdešimt dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui skundą paduodant per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėjas R.Žukauskas,... 2. sekretoriaujant J.Veličkienei,... 3. dalyvaujant ieškovui B. Z.,... 4. jo atstovui adv. I. T.,... 5. atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovui A. T.,... 6. atsakovams A. N. ir L. N.,... 7. jų atstovui adv.I. Maskoliūnaitei,... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal B. Z. ieškinį... 9. Ieškovas prašo panaikinti 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos... 10. Atsakovai A. ir L. N. pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad su... 11. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 12. Teisminio bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė,... 13. Atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovas, teisme palaikė... 14. Atsakovai A. ir L. N., jų atstovas, teisme palaikė priešieškinį, ieškinį... 15. Reikalavimo panaikinti 2012-12-21 Zarasų rajono savivaldybės tarybos... 16. Šį savo reikalavimą ieškovas grindžia tuo, kad :