Byla e2-22903-1066/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš vartojimo kredito sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gediminas Užubalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo SIA B2Kapital ieškinį atsakovei O. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš vartojimo kredito sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas SIA B2Kapital kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei O. B. dėl 471,45 Eur negrąžinto kredito ir 38,93 Eur delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2018-08-01, pagal CPK 130 straipsnio 1 dalį, kai adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir kai CPK nustatyta tvarka nėra galimybės paskirti kuratorių, teismas gali įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu. Atitinkamai to paties straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki teismo posėdžio dienos. Procesinis dokumentas laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Dėl skolos priteisimo

7Iš rašytinių bylos įrodymų nustatyta, kad 2016-11-28 UAB „IPF Digital Lietuva“ ir ieškovas SIA „B2Kapital“ sudarė „Gautinų sumų pirkimo-pardavimo sutartį“, kurios pagrindu Ieškovui perėjo visos reikalavimo teisės į atsakovę pagal sutartį Nr. 1475389, 2017-02-15 atsakovei išsiųstas pranešimas Nr. B2K/CR/1475389 dėl reikalavimo teisės perleidimo.

82014-05-06 atsakovė, naudodamasi Credit24 platforma, sudarė su pirminiu kreditoriumi vartojimo kredito sutartį Nr. 1475389. Pagal sutarties sąlygas paskolos davėjas UAB „MCB Finance“ įsipareigojo suteikti atsakovei sutartyje nurodytomis sąlygomis 1477,09 Eur dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatytomis dalimis ir terminais grąžinti pirminiam kreditoriui visą kreditą, sumokėti sutarties specialiosiose dalyse numatytas palūkanas. Paskutinę įmoką atsakovė atliko 2015-07-14. Pirminis kreditorius 2016-11-25 informavo atsakovę, kad jeigu atsakovė per dvi savaites nepadengs likusios 488,45 Eur skolos sutartis Nr. 1475389 bus nutraukta. Atsakovė nereagavo į pranešimą, skolos likučio nepadengė, todėl pirminis kreditorius vadovaudamasis sutarties Nr. 1475389 skyriumi vienašališkai nutraukė sutartį.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita.

10Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą (kredito sumą) jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi savo pareigą grąžinti negražintą kredito dalį pagal sutarties sąlygas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 471,45 Eur dydžio negrąžinto kredito dalies yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.4, 6.38, 6.200, 6.205, 6.881 straipsnio 2 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. punktu paskolos gavėjas laiku negražinęs paskolos privalo paskolos davėjui mokėti 0,05 procento dydžio palūkanas už piniginių prievolių praleidimo terminą nuo laiku negražintos paskolos ar jos dalies ir laiku nesumokėtų palūkanų už kiekvieną uždelstą dieną. Šios palūkanos laikomos minimaliais paskolos davėjo nuostoliais, t. y. atlieka kompensuojamąją funkciją dėl sutarties pažeidimo ir yra netesybos. Po sutarties pažeidimo atsakovei buvo paskaičiuota 38,93 Eur delspinigių (netesybų). Pagal Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalį netesybos negali viršyti 0,05 procento. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Tokiu būdu įstatymų leidėjas apribojo vartotojo atsakomybę už piniginės prievolės pagal vartojimo kredito sutartį nevykdymą. Šiuo atveju nurodytos netesybos neviršija 0,05 procento, todėl kreditoriui priteistina 38,93 Eur delspinigių.

12Dėl procesinių palūkanų

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nesumokėjo skolos, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-01) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų

15Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 15 Eur dydžio žyminį mokestį, kurį prašė priteisti iš atsakovo. Taip pat ieškovas patyrė 25,29 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Teismas tenkino ieškinį, todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 40,29 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

17Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės O. B., asmens kodas: ( - ), ( - ), 471,45 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt vieną Eur 45 ct) negrąžintos paskolos, 38,93 Eur (trisdešimt aštuonis Eur 93 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu už akių priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-01) iki visiško teismo sprendimo už akių įvykdymo bei 40,29 Eur (keturiasdešimt Eur 29 ct) dydžio bylinėjimosi išlaidų ieškovo SIA B2Kapital, juridinio asmens kodas 40103645131, Dzirnavu iela 41-10 LV-1010, Riga, Latvia, A/S LT764010051003855748,AB „Luminor bank“, naudai.

20Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

21Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

22Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gediminas Užubalis, rašytinio... 2. ieškovas SIA B2Kapital kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei O. B. dėl... 3. Atsakovei ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Dėl skolos priteisimo... 7. Iš rašytinių bylos įrodymų nustatyta, kad 2016-11-28 UAB „IPF Digital... 8. 2014-05-06 atsakovė, naudodamasi Credit24 platforma, sudarė su pirminiu... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 11. Vadovaujantis kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. punktu paskolos... 12. Dėl procesinių palūkanų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 15. Ieškovas nurodė, jog už teikiamą ieškinį sumokėjo 15 Eur dydžio... 16. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 17. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės O. B., asmens kodas: ( - ), ( - ), 471,45 Eur (keturi... 20. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 21. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 22. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...