Byla 2-1031-901/2013
Dėl įstatymų nustatyto termino pratęsimo, suinteresuoti asmenys Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, B. L. ir A. L., išvadą teikianti institucija byloje - Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant pareiškėjo globėjai G. L. ir advokatui A. Š.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. L., atstovaujamo globėjos G. L., ir advokato A. Š., pareiškimą dėl įstatymų nustatyto termino pratęsimo, suinteresuoti asmenys Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, B. L. ir A. L., išvadą teikianti institucija byloje - Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas J. L., gim. ( - ), atstovaujamas globėjos ir advokato, prašo teismo pratęsti terminą palikimui, atsiradusiam po jo tėvo R. L., mirusio 2009-04-17, priimti. Pareiškėjo atstovai paaiškino, kad testamento pareiškėjo tėvas nepaliko, nekilnojamojo ar registruoto kilnojamojo turto neturėjo. Pareiškėjas iš močiutės G. L. sužinojo, jog jo tėvas R. L. 1996-09-30 sutarties pagrindu A. D. paskolino 12 000 Lt. A. D. skolos negrąžinus per nustatytą terminą, R. L. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Gavęs vykdomąjį raštą, jis kreipėsi į antstolę E. M. dėl 4645,88 Lt skolos ir 513,29 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo. Skola nėra išieškota iki šiol. Pareiškėjo motina A. L. per įstatymo nustatytą terminą nei savo, nei pareiškėjo vardu nesikreipė pas notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą išdavimo. Kaip paaiškino pareiškėjo globėja jo motina buvo pradėjus tvarkyti paveldėjimo dokumentus, tačiau per 3 metus taip ir nesikreipė dėl paveldėjimo, turėjo problemų su alkoholiu, dėl ko pareiškėjui yra nustatyta laikinoji globa. Kadangi pareiškėjas yra nepilnametis ir neturi įstatyme numatyto veiksnumo, negali savarankiškai įgyvendinti savo teisės kreiptis į notarą ir priimti palikimą, jo vardu motinai nesikreipus dėl palikimo, pareiškėjui paskyrus laikinąją globėją G. L., jam atsirado galimybė įgyvendinti teises, susijusias su palikimo, atsiradusio po tėvo R. L. mirties, priėmimu. Dėl šios priežasties kreiptąsi į teismą su prašymu pratęsti terminą palikimui priimti kaip praleistą dėl objektyvių ir svarbių priežasčių.

7Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas suinteresuoto asmens atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad inspekcija neprieštarauja, kad pareiškėjui būtų atnaujintas terminas palikimui priimti, bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuotas asmuo A. L., atvykusi į pirmąjį teismo posėdį neprieštaravo pareiškėjo pareiškimui, į 2013-05-23 vykusį teismo posėdį, apie kurį ji informuota tinkamai neatvyko, negauta jokių prašymų, pareiškėjo atstovams sutinkant byla nagrinėta jai nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo B. L. atsiliepime į pareiškimą, kurį pareiškėjo atstovas pateikė teismui 2013-05-23 vykusio teismo posėdžio metu, su pareiškėjo pareiškimu sutiko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Procesiniai dokumentai šiam suinteresuotam asmeniui buvo išsiųsti dar 2013-01-17 (papildomai ir 2013-04-05) ir įteikti per Lietuvos Respublikos Ambasadą Norvegijos Karalystėje.

10Išvadą teikianti institucija byloje - Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – savo teismui pateiktoje išvadoje neprieštaravo nepilnamečio pareiškėjo pareiškimui, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 5.50 straipsnio 2 dalyje (aktuali redakcija) nustatyta, kad atsiradęs palikimas gali būti priimtas dviem būdais: 1) pradėjus faktiškai jį valdyti; 2) įpėdiniui padavus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Šis terminas nėra naikinamasis, pagal CK 5.57 straipsnio 1 dalį teismas gali praleistą terminą pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatyme nenurodyta, kokios priežastys pripažįstamos svarbiomis, taigi kiekvienoje byloje teismas, įvertinęs konkrečias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, ar yra pagrindas atnaujinti pareiškėjo praleistą terminą palikimui priimti. Svarbiomis priežastimis, dėl kurių gali būti atnaujintas praleistas terminas, yra tokios aplinkybės, kurios egzistavo tuo metu, kai palikimas turėjo būti priimtas, ir kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą atlikti atitinkamus veiksmus (kreiptis į notarų biurą), ir šios aplinkybės nepriklausė nuo asmens valios. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Nagrinėdamas priežastys, teismas turi atsižvelgti į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisines pasekmes, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio atnaujinti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą) teisinį statusą, pareiškėjo elgesį, kitas aplinkybes.

13Byloje nustatyta, kad pareiškėjo J. L., gim. ( - ), tėvas R. L. mirė 2009-04-17, įrašo Nr. ( - ) (5, 6, 9 b. l.). Iš Šiaulių miesto 5-ojo notaro biuro pažymos matyti, kad nėra užvesta byla dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į mirusiojo palikimą (25 b.l.). Pareiškėjo mirusio tėvo žmona (pareiškėjo motina) A. L. bei brolis B. L. taip pat suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities VMI atstovai neprieštarauja pareiškėjo pareiškimui (6-8, 26 b.l.). Kitų galimų paveldėtojų nėra. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius – savo teismui pateiktoje išvadoje neprieštaravo nepilnamečio pareiškėjo pareiškimui (38-39 b.l.).

14Pareiškėjo atstovai teismui nurodė, kad pareiškėjas, kuriam tik neseniai suėjo 14 m., dar neturi visiško veiksnumo, jis nežinojo apie tėvo esamus kreditorinius reikalavimus A. D. ir antstolės E. M. vykdomą Mažeikių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą dėl 4645,88 Lt skolos ir 513,29 Lt vykdymo išlaidų išieškojimą R. L. naudai, testamento pareiškėjo tėvas nepaliko, nekilnojamojo ar registruoto kilnojamojo turto neturėjo, todėl pareiškėjas, kurio laikina globėja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-14 įsakymu Nr. A-982 paskirta močiutė G. L. (10-14 b.l.), dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių praleido įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti.

15Teismas, spręsdamas, ar šios bylos aplinkybėmis yra pagrindas pratęsti terminą palikimui priimti, atsižvelgia į pareiškėjo atstovų paaiškinimus, kad pareišėkjas į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, nes nežinojo apie esamus tėvo kreditorinius reikalavimus, be to, tą turėjo padaryti jo atstovai pagal įstatymą (tėvui mirus – motina, dabar – jo globėja).

16Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės, dėl kurių jis praleido terminą kreiptis dėl palikimo priėmimo, yra pakankamas pagrindas jas pripažinti svarbiomis ir terminą palikimui priimti pratęsti (CK 5.57 str. 1 d.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, 5.57 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Pratęsti pareiškėjui J. L., a. k. ( - ) terminą R. L., a.k. ( - ) mirusio 2009-04-17, palikimui priimti.

20Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai