Byla I-1405-629/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Liudos Arlauskienės, Arūno Kaminsko, dalyvaujant pareiškėjo N. T. (N. T.) atstovui advokato padėjėjui Karoliui Merkevičiui, atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Rūtai Gerikienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo N. T. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėjas ( - ) pilietis N. T. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–3) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Migracijos departamentas) 2012 m. spalio 4 d. (turėtų būti 2012 m. spalio 29 d.) sprendimą Nr. (15/6-3)-15PR-447 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui N. T. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (toliau – ir Sprendimas Nr. (15/6-3)-15PR-447) ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje iš naujo.

3Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu Nr. (15/6-3)-15PR-447, nurodė, kad bijo grįžti į kilmės valstybę, nes ten jis yra slegiamas didelio skurdo. Paaiškino, kad kilmės šalyje jis labai sunkiai vertėsi, dėl ( - ) karo su ( - ) buvo priverstas persikelti į ( - ), kur ilgą laiką gyveno ligoninėje. Po kurio laiko savo bute jam leido apsigyventi giminaitis, tačiau vėliau pareiškėjui vėl teko keisti gyvenamąją vietą ir jis apsigyveno tetos nuomojamame bute kartu su jos šeima. Kadangi vietos buvo labai mažai jis ne kartą yra nakvojęs gatvėje. Gaunamos ( - ) per mėnesį paramos pragyvenimui nepakanka, todėl mokslus turėjo mesti 4 kurse, kadangi neturėjo kaip už juos susimokėti. Pažymėjo, kad ( - ), kur anksčiau gyveno, jis buvo sulaikytas ( - ) kariškių, kurie teigdami, kad pareiškėjas turi tarnauti armijoje, uždarė jį policijos nuovadoje ir paprašė ( - ) išpirkos, tačiau gavę ( - ) pareiškėją paleido.

4Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu sprendimu atsakovas taip pat uždraudė pareiškėjui atvykti į Lietuvos Respubliką vienerius metus nuo jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos. Pasak pareiškėjo, toks atsakovo sprendimas yra visiškai nemotyvuotas, todėl pareiškėjui nežinant, kuo remdamasis Migracijos departamentas priėmė minėtą sprendimą, jo teisė į gynybą yra ribojama.

5Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 16–17) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Migracijos departamentas nurodė, kad savo prieštaravimą Sprendime Nr. (15/6-3)-15PR-447 išdėstytiems teiginiams pareiškėjas grindžia argumentais, kurie tik dar kartą paliudija, kad pareiškėjas išvyko tik dėl materialinio gerbūvio sumetimų, o tai, nesant kitų aplinkybių, negali būti laikoma persekiojimo baimės priežastimi. Pabrėžė, kad paties pareiškėjo žodžiais remiantis, ( - ) jo niekas nepersekiojo, o iš šalies jis išvyko, nes „jo ten niekas nelaiko“. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas pripažino, jog gyveno itin sunkiomis ekonominėmis sąlygomis ir, išvykdamas į Europos gerbūvio valstybes bei pasinaudodamas prieglobsčio procedūra, ėmėsi priemonių, tikėdamasis tokias sąlygas pagerinti.

7Atsakovo teigimu, jeigu asmuo yra vedinas vien ekonominių sumetimų, jis yra ekonominis migrantas, o ne pabėgėlis, todėl atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo argumentus, pagrįstai padarė išvadą, kad nei subjektyviais išgyvenimais, nei objektyviomis aplinkybėmis savo baimės būti persekiojamu N. T. prieglobsčio prašyme ir jį argumentuojančioje informacijoje nepagrindė, todėl Sprendime Nr. (15/6-3)-15PR-447 dėl prieglobsčio nesuteikimo išsakyti argumentai leido pagrįstai daryti išvadą, kad vieno iš pagrindinių elementų – persekiojimo baimės pareiškėjas nejaučia, ir ne persekiojimo baimė buvo priežastis, privertusi jį palikti ( - ). Anot atsakovo, N. T. akivaizdžiai ketino pasinaudoti prieglobsčio procedūra ne tais tikslais, kuriems ji yra sukurta, o siekdamas asmeninių tikslų, nesusijusių su baime būti persekiojamu, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose prieglobsčio suteikimo sąlygas bei tvarką.

8Migracijos departamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir UTPĮ) 133 str. 2 p. yra įtvirtinta nuostata, jog viena iš kategorijų užsieniečių, kuriems uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, yra tie asmenys, kurie buvo išsiųsti iš šalies. Tokiems užsieniečiams draudimo atvykti terminas gali būti iki penkerių metų. Įsigaliojus Sprendimui Nr. (15/6-3)15PR-447 dėl prieglobsčio nesuteikimo, pareiškėjas taptų šiai kategorijai priklausančiu asmeniu, todėl draudimas atvykti į šalį vienerius metus yra motyvuotas ir pagrįstas, be to, skundžiamu sprendimu paskirtas vienerių metų uždraudimo atvykti terminas yra minimalus, nes toks draudimas gali siekti iki penkerių metų.

9Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis skunde pateiktais argumentais.

10Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas nebuvo, nes ( - ) pareiškėjas N. T. išvyko iš Užsieniečių registracijos centro ir negrįžo (b. l. 23), tačiau atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas kito savo adreso teismui nepateikė, o jo interesus teisme atstovauja advokato padėjėjas Karolis Merkevičius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 77 str. 1 d., laikytina kad pareiškėjui apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė skundą atmesti, remdamasi atsiliepime į pareiškėjo skundą pateiktais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad pareiškėjas išvyko iš Užsieniečių registracijos centro ir į jį nebegrįžo.

12Skundas atmestinas.

13Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Sprendimo Nr. (15/6-3)15PR-447, kuriuo atsisakyta pareiškėjui ( - ) piliečiui N. T. suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje bei nuspręsta uždrausti pareiškėjui atvykti į Lietuvos Respubliką 1 metus nuo jos išsiuntimo ir Lietuvos Respublikos dienos, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Byloje nustatyta, kad pareiškėjas neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos sieną ir todėl buvo sulaikytas Užsieniečių registracijos centre (byla ( - ), b. l. 1, 3–4)

152012 m. spalio 18 d. prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole pareiškėjas paaiškino, kad yra kilęs iš ( - ), tačiau jo namai ( - ) buvo sudeginti ( - ), todėl jis persikėlė gyventi į ( - ), tačiau ten neturėjo nei darbo nei savo namų. Dėl lėšų trūkumo jam teko nutraukti studijas, o atėjus į valdžią ( - ), pareiškėjui nebemokamos ir išmokos dėl ( - ). Taip pat pažymėjo, kad prieš porą metų buvo nuvykęs į ( - ), tačiau ten jį sulaikę ( - ) kariai ir prašė išpirkos. Pareiškėjas nurodė, kad jo išvykimo iš kilmės valstybės priežastis ir tikslas buvo tai, jog jis ( - ) neturėjo namų, ( - ) jam irgi nesuteikė gyvenamojo ploto, todėl norėjo vyksti Į Europą kreiptis dėl prieglobsčio (byla ( - ), b. l. 9–13).

16Migracijos departamente buvo atlikta papildoma pareiškėjo apklausa, kurios metu pareiškėjas nurodė iš esmės tokias pačias aplinkybes kaip ir pirminės apklausos metu. Paklaustas, kodėl išvyko iš ( - ), pažymėjo, kad jo ten niekas nelaiko. Po ( - ) karo jam valstybė nepadėjo (byla ( - ), nesunumeruoti bylos lapai).

17Migracijos departamentas, vadovaudamasis Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus 2012 m. spalio 29 d. išvada Nr. (15/6-13)19PR-447(RN), kurioje siūloma pareiškėjui nesuteikti laikino teritorinio prieglobsčio, nes jo prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas (byla ( - ), nesunumeruoti bylos lapai), 2012 m. spalio 29 d. priėmė sprendimą Nr. (15/6-3)15PR-447 nesuteikti pareiškėjui laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje (b. l. 4–5), nes nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, kurios pagrįstų pareiškėjo baimę būti persekiojamu kilmės šalyje dėl rasės, religijos, tautybės, politinių įsitikinimų ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei, o pareiškėjo nurodyta informacija, kad ( - ) jo niekas nepersekioja, iš šalies jis išvyko, nes jo niekas ten nelaiko bei kita informacija leidžia pagrįstai manyti, kad pareiškėjas gyveno sunkiomis ekonominėmis sąlygomis ir išvykdamas į Europos gerbūvio valstybes bei pasinaudodamas prieglobsčio procedūra tikėjosi pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Skundžiamame sprendime konstatuota, kad nei subjektyviais išgyvenimais nei objektyviomis aplinkybėmis baimė būti persekiojamu pareiškėjo prieglobsčio prašyme nefigūruoja.

18Sprendimu Nr. (15/6-3)-19PR-447 taip pat nuspręsta, kad pastarajam įsigaliojus bei įsigaliojus galutiniam sprendimui jo baudžiamojoje byloje ir atlikus bausmę, jei tokia bus paskirta, nesant priežastims, dėl kurių, remiantis UTPĮ 128 str. 2 d., sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo vykdymas sustabdomas, išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į ( - ) ir uždrausti atvykti į Lietuvos Respubliką vienerius metus nuo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos bei paskelbti Šengeno informacinėje sistemoje perspėjimą siekiant uždrausti pareiškėjui atvykti pagal Šengeno konvencijos 96 str. vienerius metus nuo pareiškėjo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos.

19Pagrindiniu dokumentu, reglamentuojančiu pabėgėlių teisės klausimus, yra Konvencija dėl pabėgėlių statuso, ratifikuota 1997 m. sausio 21 d. įstatymu Nr. VIII-85. UTPĮ detalizuoja minėtos konvencijos nuostatų įgyvendinimą ir nustato užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio suteikimo, integracijos ir natūralizacijos, sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką bei reglamentuoja kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus. Europos Sąjungoje pabėgėlių statuso suteikimo klausimams spręsti priimta Tarybos direktyva 2004/83/EB „Dėl trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ir asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų“ (toliau – ir Direktyva).

20Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 1 str. (A) d. 2 p. nurodoma, kad pabėgėliu laikomas asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų, yra už šalies, kurios pilietis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba. UTPĮ 86 str., reglamentuojančio pabėgėlio statuso suteikimą, 1 d. įvesta dar viena persekiojimo priežastis – tautybė, kitos sąlygos paliktos tos pačios. Analogiškai pabėgėlio statusą nustato ir Direktyvos 2 str. (c) p. Taigi nustatant pabėgėlio statusą turi būti įrodyta, kad persekiojimo veiksmų priežastis yra asmens rasė, religija, pilietybė, priklausymas tam tikrai socialinei grupei ar politiniai įsitikinimai.

21Pareiškėjo prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje skundžiamu sprendimu buvo atmestas, pripažinus jį akivaizdžiai nepagrįstu pagal UTPĮ 77 str. 2 d., įvertinus, kad pareiškėjas prieglobsčio prašo iš esmės dėl asmeninių, priežasčių, nesusijusiu su baime būti persekiojamu.

22UTPĮ 77 str. 2 d. nurodyta, kad Migracijos departamento sprendimu prieglobsčio prašytojui nesuteikiamas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga bei atsisakoma suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, jeigu, iš esmės išnagrinėjus jo prašymą suteikti prieglobstį, paaiškėja, kad prašytojas pateikė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą suteikti prieglobstį. Akivaizdžiai nepagrįstu prašymu pagal UTPĮ 2 str. 1 d. laikomas toks prašymas, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės valstybėje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl minėtų priežasčių akivaizdžiai neatitinka UTPĮ nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

23Kaip minėta, pareiškėjas priežastimis, dėl kurių išvyko iš savo kilmės valstybės ( - ), nurodė iš esmės asmenines finansines, ekonominio pobūdžio problemas, t. y. tai, kad neturi namų, darbo, ( - ) jo niekas nelaiko. Jokių kitų motyvų, kuriuose pareiškėjas teigtų, kad ( - ) jis buvo ar galėtų būti persekiojamas dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų pareiškėjas nenurodė. Kaip matyti iš pareiškėjo apklausų duomenų, pareiškėjas jokiai politinei organizacijai nepriklauso, o papildomos apklausos migracijos departamente metu pareiškėjas kaip tik nurodė, kad ( - ) jo niekas nepersekioja.

24Nors pareiškėjas nurodė, kad prieš kelerius metus nuvykus į ( - ) jis buvo pagrobtas ( - ) kareivių ir paleistas tik sumokėjus išpirką, tai, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo pareiškėjui suteikti pabėgėlio statusą, laikinąją apsaugą, nes, kaip matyti, iš paties pareiškėjo nurodomų aplinkybių, jis ( - ) nebegyvena jau nuo ( - ), o ten savo noru, žinodamas apie neramumus minėtame regione, nuvyko apžiūrėti savo sudegusių namų.

25Kaip matyti iš Departamento 2012 m. liepos 7 d. pažymos apie politinę, saugumo ir žmogaus teisių padėtį ( - ) Nr. ( - ) (byla ( - ), nesunumeruoti bylos lapai), pastaroji taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjas gali būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų. Byloje nėra jokių duomenų, sudarančių pagrindą daryti išvadai, jog pareiškėjui gali kilti asmeninė grėsmė jo kilmės valstybėje.

26Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad pareiškėjas į Europos Sąjungos teritoriją atvyko ieškodamas geresnių gyvenimo sąlygų, siekdamas uždirbti daugiau nei savo kilmės valstybėje ir tik dėl šios priežasties nori pasilikti Lietuvos Respublikoje. Nurodytos priežastys yra ekonominio pobūdžio ir akivaizdžiai nėra susijusios su tarptautinės apsaugos teikimu. Išanalizavus pareiškėjo byloje esančius rašytinius įrodymus, nėra pagrindo manyti, kad grįžimo į kilmės šalį atveju jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas orumas ar bus kokiu būdu baudžiamas.

27Teismo vertinimu, atsakovas tinkamai ištyrė prieglobsčio prašymo tyrimo metu surinktą medžiagą ir padarė teisingas išvadas, kad pareiškėjas iš kilmės valstybės išvyko dėl asmeninių, finansinių priežasčių, o ne siekdamas gauti tarptautinę apsaugą nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto arba žmogaus teisių pažeidimų.

28Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas nebuvo persekiojamas dėl asmens rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų, o jo prašymas pagrįstai pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu.

29Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 str. nustatyta, kad nė viena susitariančioji valstybė jokiu būdu neišsiunčia ir negrąžina pabėgėlio į šalį, kur jo gyvybei ar laisvei grėstų pavojus dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių pažiūrų. UTPĮ 87 str. taip pat reglamentuojamas papildomos apsaugos suteikimas. Šio straipsnio 1 d. nustatyta, kad papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas (1 p.); yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos (2 p.); yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams (3 p.). Direktyvos 2 str. (e) p. nurodyta, kad papildomą apsaugą gali gauti asmuo, kuris negali būti laikomas pabėgėliu, bet apie jį pagrįstai galima manyti, kad jei jis būtų grąžintas į savo kilmės šalį, jam iškiltų realus pavojus patirti 15 str. apibrėžtus smurto veiksmus, kuriam netaikomos 17 str. 1 bei 2 d. ir kuris negali ar dėl tokio pavojaus nepageidauja pasinaudoti tos šalies apsauga. Direktyvos 15 str. nustato, kad smurto veiksmus sudaro mirties bausmė ar egzekucija; prašytojo kankinimas, nežmoniškas ar žeminantis elgesys arba baudimas kilmės šalyje; rimta ir asmeninė grėsmė civilio gyvybei ar asmeniui dėl neapgalvoto smurto tarptautinio ar vidaus ginkluoto konflikto metu.

30Duomenų, kad pareiškėjas galėtų būti veikiamas vienu iš nurodytų būdų, nenustatyta, todėl papildomos apsaugos suteikimas nėra reikalingas.

31Skundžiamu sprendimu pareiškėjui taip pat uždraudžiama vienerius metus atvykti į Lietuvos Respubliką. Pažymėtina, kad pagal UTPĮ 133 str. 2 d. užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Kaip matyti iš Departamento 2012 m. spalio 29 d. išvados Nr. (15/6-3)-19PR-447(RN), sprendimas uždrausti pareiškėjui vienerius metus atvykti į Lietuvos Respubliką priimtas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas linkęs piktnaudžiauti prieglobsčio procedūra (byla ( - ), nesunumeruoti bylos lapai). Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėjas siekė pasinaudoti prieglobsčio procedūra ne tais tikslais, kuriems ji yra sukurta, sudaro pagrindą teigti, kad pareiškėjas piktnaudžiavo prieglobsčio procedūra, todėl konstatuotina, kad Departamentas pagrįstai uždraudė pareiškėjui atvykti į Lietuvos Respubliką, o vienerių metų draudimo atvykti terminas, teismo vertinimu, laikytinas visiškai pagrįstu ir proporcingu.

32Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

34Atmesti pareiškėjo N. T. (N. T.) skundą kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas ( - ) pilietis N. T. (toliau – ir... 3. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu Nr. (15/6-3)-15PR-447, nurodė, kad... 4. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiamu sprendimu atsakovas taip pat uždraudė... 5. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 16–17) prašė skundą... 6. Migracijos departamentas nurodė, kad savo prieštaravimą Sprendime Nr.... 7. Atsakovo teigimu, jeigu asmuo yra vedinas vien ekonominių sumetimų, jis yra... 8. Migracijos departamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad Įstatymo „Dėl... 9. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas prašė skundą tenkinti, remdamasis... 10. Pareiškėjas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas nebuvo, nes... 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė skundą atmesti, remdamasi... 12. Skundas atmestinas.... 13. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Sprendimo Nr.... 14. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas neteisėtai kirto Lietuvos Respublikos... 15. 2012 m. spalio 18 d. prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole... 16. Migracijos departamente buvo atlikta papildoma pareiškėjo apklausa, kurios... 17. Migracijos departamentas, vadovaudamasis Migracijos departamento Prieglobsčio... 18. Sprendimu Nr. (15/6-3)-19PR-447 taip pat nuspręsta, kad pastarajam... 19. Pagrindiniu dokumentu, reglamentuojančiu pabėgėlių teisės klausimus, yra... 20. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 1 str. (A) d. 2 p. nurodoma, kad... 21. Pareiškėjo prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje skundžiamu... 22. UTPĮ 77 str. 2 d. nurodyta, kad Migracijos departamento sprendimu... 23. Kaip minėta, pareiškėjas priežastimis, dėl kurių išvyko iš savo kilmės... 24. Nors pareiškėjas nurodė, kad prieš kelerius metus nuvykus į ( - ) jis buvo... 25. Kaip matyti iš Departamento 2012 m. liepos 7 d. pažymos apie politinę,... 26. Įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą, darytina išvada, kad... 27. Teismo vertinimu, atsakovas tinkamai ištyrė prieglobsčio prašymo tyrimo... 28. Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas... 29. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 str. nustatyta, kad nė viena... 30. Duomenų, kad pareiškėjas galėtų būti veikiamas vienu iš nurodytų... 31. Skundžiamu sprendimu pareiškėjui taip pat uždraudžiama vienerius metus... 32. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad skundžiamas... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 34. Atmesti pareiškėjo N. T. (N. T.)... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...