Byla Ik-1615-402/2013
Dėl valstybės ir savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar veiksmų teisėtumo, dėl atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo, turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo ir kt

1

2Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundu,

Nustatė

3

4Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundas atsakovams Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, kuriame prašoma panaikinti 2012-07-02 užregistruotą savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-120702-00054 ir 2012-07-04 surašytą reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 iki 2013-01-07 nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių, nagrinėtini administraciniame teisme, o ginčai, kylantys iš civilinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 15 straipsnis nustato, jog administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybės ir savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų ar veiksmų teisėtumo, dėl atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo, turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo ir kt.

8Pareiškėja šioje byloje skundžia administracinius aktus dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, t.y. savavališkos statybos aktą ir reikalavimus pašalinti savavališkos statybos padarinius, priimtus įgyvendinant Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas. Nors minėti aktai priimti viešojo administravimo subjekto, tačiau pagal savo esmę šie aktai yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais, nes jie sukelia civilines teisines pasekmes.

9Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Asmenys, kurių teisės ir interesai yra pažeidžiami, ir kiti įstatymų įgalioti asmenys dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų turi teisę kreiptis į teismą (Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 2 dalis). Taigi savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra susiję su statinio savininko nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais santykiais, savavališkos statybos civilinės teisinės pasekmės reglamentuotos Civiliniame kodekse, taip pat specialiajame Statybos įstatyme. Pareiškėjos reikalavimas panaikinti reikalavimą, kuriuo pareiškėja yra įpareigota nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus, yra civilinio teisinio pobūdžio įpareigojimas, tiesiogiai įtakojantis galimai savavališkai pastatyto statinio savininko nuosavybės teises (Civilinio kodekso 4.103 straipsnis, Statybos įstatymo 27, 28 straipsniai).

10Kadangi tarp šalių kilęs ginčas yra susijęs su Statybos įstatymo pažeidimais, kurių pasekmes numato Civilinio kodekso 4.103 straipsnis, šis ginčas, kaip susijęs su civiliniais teisiniais santykiais, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

11Kadangi byla nepriskirtina administraciniam teismui, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.). Pareiškėjos skundą atsisakius priimti, gražinamas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

12Pareiškėja dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į Kauno apylinkės teismą.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalie 3 punktas teisėja

Nutarė

14Atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundą.

15Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir jo priedus grąžinti pareiškėjai.

16Grąžinti UAB „VKK Investicija“ 2013-08-20 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai