Byla I-1656-643/2013
Dėl neišmokėtos valstybinės pareigūnų pensijos dalies priteisimo, sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Rūtos Miliuvienės ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. J. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos valstybinės pareigūnų pensijos dalies priteisimo, sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4A. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b.l. 1-3) prašydamas panaikinti 2012 m. gruodžio 14 d. atsakovo - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VRM arba atsakovas) sprendimą Nr. 1D-8562(11) „Dėl valstybinės pensijos nepriemokos išmokėjimo" (toliau – ir Sprendimas); įpareigoti atsakovą išmokėti jam neišmokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalį, susidariusią pritaikius Laikinojo įstatymo 4 straipsnį - po 166,63 Lt už kiekvieną mėnesį laikotarpiu nuo 2010 m. sauso mėn. iki teismo spendimo įvykdymo dienos; įpareigoti atsakovą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti visą paskirto dydžio, t.y. 1031,15 Lt, pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. Pareiškėjas nurodo, kad jam VRM sprendimu buvo paskirta 671,15 Lt dydžio valstybinė pareigūnų ir karių pensija ir taip pat buvo mokamas 360 Lt valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas. Nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojus 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui Nr. XI-537 (toliau – ir Laikinasis įstatymas), pareiškėjui buvo mokama sumažinta 864,52 Lt dydžio pensija, t.y. kiekvieną mėnesį jam buvo neišmokama 166,63 Lt dydžio paskirtos valstybinės pensijos dalis. Pažymėjo, kad toks teisinis reguliavimas pažeidžia pagrindinius teisingumo, teisėtų lūkesčių ir apsaugos principus, asmens teisę gauti užtarnautos pensijos išmokas, nepagrįstai ribojama asmens konstitucinė teisė į nuosavybę. Savo poziciją grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003-07-04, 2004-12-13, 2007-10-22 ir kt. nutarimais. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Laikinąjį įstatymą, o VRM taikius šio įstatymo nuostatas, pareiškėjas negavo dalies teisėtai įgytos pareigūnų valstybinės pensijos, t.y. pajamų, kurias būtų gavęs, jei neteisėtas valstybės teisinis reguliavimas nebūtų buvęs nustatytas. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad dėl sumažintos savo pensijos raštu kreipėsi į VRM, kurios 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimą ir skundžia teismui, nesutikdamas su pateiktu atsakymu.

5Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Vidaus reikalų ministerijos, ir Vidaus reikalų ministerija atsiliepimu (b. l. 11-12) į skundą nurodo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, VRM, atsižvelgdama į nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Laikinąjį įstatymą, vadovaudamasi šio įstatymo 4 straipsnio nuostata, perskaičiavo pareiškėjui valstybinę pensiją. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijai, todėl nurodo, jog nėra pagrindo tenkinti ir pareiškėjo skundo reikalavimų.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

7Skundas atmestinas

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

91997 m. sausio 22 d. VRM sprendimu Nr. 13736 pareiškėjui A. J. nuo 1996 m. gruodžio 16 d. buvo paskirta 525,00 Lt pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą, taip pat valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas (b.l.17-23).

102012 m. gruodžio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į VRM, prašydamas paaiškinti, kokiu teisiniu pagrindu jam mokama sumažinta pensija (b.l.24).

112012 m. gruodžio 14 d. VRM sprendimu Nr. 1D-8562(11) konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo pareiškėjui mokėti 1031,15 Lt dydžio pensiją ir išmokėti nepriemoką, be to Laikinasis įstatymas nenumato sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo (b.l.4-5).

12Iš pareiškėjo pensijos pažymos matyti, kad jam 2010 m. sausio mėn. paskirta pensija su bazinės pensijos dydžio priedu yra 1031,15 Lt (671,15 Lt + 360 Lt), tačiau pritaikius Laikinojo įstatymo 4 straipsnį, pareiškėjui paskirta pensija buvo sumažinta, išmokant 864,52 Lt (b.l.6).

13Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui paskirtos valstybinės pensijos perskaičiavimo vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pagrįstumo ir teisėtumo. Ginčui taikytinos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.

14Lietuvos Respublikos p Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar Kalėjimų departamentas pagal tai, kurioje iš šių institucijų pensijos gavėjas tarnavo paskiausiai.

15Valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Nuo 2012-09-01 įsigaliojo šio straipsnio dalies pakeitimas, numatantis, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio.

162009 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr. XI-537 (toliau – ir Laikinasis įstatymas), kuris, išskyrus jo 16 str., įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą, jame buvo nustatyta socialinių išmokų (tarp jų ir pareigūnų ir karių valstybinių pensijų) perskaičiavimo tvarka, suponuojant inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Pagal minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal <...> Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, <...>.

17askirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

18Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje (2009-12-09, 2010-07-02 redakcijos) buvo nustatyta, kad Laikinojo įstatymo 15 straipsnyje buvo nustatytas terminuotas šio įstatymo nuostatų galiojimas, t. y. tai, kad šiuo įstatymu nustatyta socialinių išmokų, inter alia valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų, perskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, suponuojanti šių išmokų sumažinimą, taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d. iki

192011 m. gruodžio 20 d. Seimas priėmė Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2011 m. gruodžio 28 d., kurio 1 dalyje nustatė skirtingą Laikinojo įstatymo galiojimo terminą pagal socialinių išmokų rūšis: 1) 1 str. 2 d. 4 p. nurodytoms šalpos kompensacijoms ir 5-9 punktuose nurodytoms išmokoms galiojimo terminą iki 2011 m. gruodžio 31 d.; 2) 1 str. 2 d. 1, 2 ir 3 p. nurodytoms išmokoms, 4 p. nurodytoms slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms ir 10 p. nurodytai išmokai – iki 2012 m. gruodžio 31 d. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2012 m. gruodžio 31 d., kuriuo pakeitė 15 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir nustatė šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytoms išmokoms, 4 punkte nurodytoms slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms ir 10 punkte nurodytai išmokai galiojimo terminą iki 2013 m. gruodžio 31 d. Taigi, asmenims, kuriems v

20Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“, vertindamas Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažymėjo, kad Laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą; jame buvo nustatyta socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, suponuojanti inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Pažymėjo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 23, 29, 52 straipsnius, konstitucinį teisinės valstybės principą, susidarius ypatingai situacijai (inter alia dėl ekonomikos krizės) mažinant valstybines pensijas įstatymų leidėjui pareiga numatyti susidariusių praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą atsiranda tuomet, kai valstybinė pensija mažinama dideliu mastu. Atsižvelgdamas į tai, kad asmeniui paskirta valstybinė pensija, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendra suma pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį sumažinta ne daugiau nei 20 procentų, Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu; tai konstatavus, nėra pagrindo teigti, kad Laikinajame įstatyme nenustačius mechanizmo, pagal kurį būtų kompensuojami praradimai tiems asmenims, kuriems dėl ginčijamoje šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybinės pensijos, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendros sumos perskaičiavimo (sumažinimo) sumažėjo iki tokio perskaičiavimo (sumažinimo) paskirtos valstybinės pensijos, nukrypta nuo iš Konstitucijos 23, 29, 52 straipsnių, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad tai, jog nutarime pripažinta, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) tiek, kiek ji apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytas valstybines pensijas, prieštaravo (-auja) Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, savaime nereiškia, kad Konstitucijai prieštarauja ir Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad perskaičiuojamos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos. Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 48, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

21Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d.

22Kadangi Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostata, kurios pagrindu buvo perskaičiuota ir sumažinta pareiškėjo A. J. pensija, Konstitucinio Teismo nebuvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, todėl konstatuotina, kad tai buvo teisėtas pagrindas perskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui sumažintą pensiją. Pažymėtina, kad Laikinasis įstatymas sumažintų pensijų kompensavimo mechanizmo nenumato.

23Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjui paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo perskaičiuota atsižvelgiant į Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurių konstitucingumas patvirtintas Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu, o asmenims, kuriems vPažymėtina, kad Laikinasis įstatymas sumažintų pensijų kompensavimo mechanizmo nenumato.

24po 166,63 Lt už kiekvieną mėnesį nuo 2010 m. sauso mėn. iki teismo spendimo įvykdymo dienos ir įpareigoti atsakovą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti visą paskirto dydžio, t.y. 1031,15 Lt, pareigūnų ir karių valstybinę pensiją yra atmestini kaip nepagrįsti.

25Pažymėtina, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Nesant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu. Kadangi Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostata, kurios pagrindu buvo perskaičiuota ir sumažinta pareiškėjo A. J. pensija, Konstitucinio Teismo nebuvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, todėl konstatuotina, kad tai buvo teisėtas pagrindas perskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui sumažintą pensiją. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad VRM nagrinėdama pareiškėjo prašymą dėl neišmokėtos pensijos dalies išmokėjimo ir priimdama 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. 1D-8562(11), vadovavosi galiojančiais teisės aktais ir neturėjo teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą bei išmokėti susidariusią valstybinės pensijos nepriemoką, todėl jį atmetė pagrįstai. Teismo vertinimu, VRM, taikydama pareiškėjo atžvilgiu Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, veikė teisėtai savo kompetencijos ribose. Taigi, šiuo atveju šios institucijos neteisėtų veiksmų nėra.

26Apibendrinus tai, kas išdėstyta, įvertinus visus byloje esančius įrodymus ir esant dabartiniam teisiniam reglamentavimui, konstatuotina, kad teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo nėra, todėl jis atmestina kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniais,

Nutarė

28Pareiškėjo A. J. skundą atmesti.

29Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. A. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 5. Atsakovai Lietuvos valstybė, atstovaujama Vidaus reikalų ministerijos, ir... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus... 7. Skundas atmestinas... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 9. 1997 m. sausio 22 d. VRM sprendimu Nr. 13736 pareiškėjui 10. 2012 m. gruodžio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į VRM, prašydamas paaiškinti,... 11. 2012 m. gruodžio 14 d. VRM sprendimu Nr. 1D-8562(11) konstatavo, kad nėra... 12. Iš pareiškėjo pensijos pažymos matyti, kad jam 2010 m. sausio mėn.... 13. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui paskirtos valstybinės... 14. Lietuvos Respublikos p Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo... 15. Valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 straipsnio 3 dalyje... 16. 2009 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir... 17. askirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 18. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje (2009-12-09, 2010-07-02 redakcijos)... 19. 2011 m. gruodžio 20 d. Seimas priėmė Laikinojo įstatymo 15 straipsnio... 20. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl pensijų... 21. Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės... 22. Kadangi Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostata, kurios pagrindu... 23. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjui paskirta pareigūnų ir karių... 24. po 166,63 Lt už kiekvieną mėnesį nuo 2010 m. sauso mėn. iki teismo... 25. Pažymėtina, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir... 26. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, įvertinus visus byloje esančius įrodymus... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 28. Pareiškėjo A. J. skundą atmesti.... 29. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...