Byla 2A-90-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Danutės Kutrienės,

4sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovei Jūratei Kisielienei,

6atsakovui E. M. ,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo E. M. apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ ieškinį atsakovui E. M. , išvadą teikianti institucija Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl santykių pagal sutartį patvirtinimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovas UAB “Litesko” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos patvirtinti, jog ieškovo ir atsakovo šilumos pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai nustatomi atsakovui pateiktos 2006-08-04 šilumos pirkimo-pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties Nr. 7088671/26 sąlygomis.

11Nurodė, kad UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ 2004-03-04 Šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-27 pagrindu centralizuotai gaminamą šilumos energiją tiekia ir į atsakovui E. M. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ).

12Gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrasavininkai 2006-02-28 gyvenamojo namo, ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime pasirinko šilumos kiekio išdalijimo (paskirstymo) butų ir kitų patalpų savininkams būdą, t.y. priėmė sprendimą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr.03-19 patvirtinto suvartotos šilumos karštam vandeniui paskirstymo metodo Nr.3 ir 2005-07-22d. nutarimu Nr.03-41 patvirtino šilumos pastato patalpų šildymui paskirstymo metodo Nr.5. pasirinkimo. Ieškovas 2006-03-16 visiems daugiabučio namo, ( - ), butų ir kitų patalpų savininkams pateikė pasirašyti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo su buitiniais šilumos vartotojais sutartis, kurios atsakovas nepasirašė. Šalys nesusitaria dėl 2006-08-04 Sutarties 8.2 p., 9.3p., 9.11p. ir 13p. sąlygų. Todėl ieškovas prašė pagal jo pateiktą sutartį patvirtinti šalių sutartinius santykius.

13Atsakovas Eimantas Mitkus su ieškiniu sutiko iš dalies. Jis iš esmės neprieštaravo, kad ieškovo ir jo pirkimo - pardavimo sutartiniai santykiai nustatomi 2006-08-04 šilumos pirkimo-pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties Nr. 7088671/26 sąlygomis, tačiau nesutiko su šios sutarties 8.2 p., 9.3 p., 9.11 p., 13 p. sąlygomis, nes nesilaikoma LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507, 1.3 p., kuriame nurodyta, kad tiekėjai įrengia jiems šiluminės energijos apskaitos prietaisus. Apskaitos prietaisus tiekėjas perka ir juos įrengia bei keičia savo lėšomis. Abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė.

14Atsakovas nesutiko su siūlomu sutarties 8.2 p., nes ieškovas atsisako butų savininkų pateiktų duomenų už šildymą kontrolės, t.y. tikrinti ar teisingai nurašomi apskaitos prietaisų duomenys, pagal kuriuos apskaičiuojamas mokestis už šildymą. Atsakovas prašė neįtraukti į sutartį 9.3 p. nes jis prieštarauja Konstitucijai, nes niekas negali įeiti į būstą. Su sutarties 9.11 p. atsakovas taip pat nesutiko, nes skaitiklis turi būti tikrinamas ieškovo lėšomis, o sutarties 13 p. turi būti nurodyta, kad vartotojas įsipareigoja už kiekvieną mėnesį Vartotojo objekte suvartotą šilumą pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas sumokėti ne vėliau kaip iki paskutinės to mėnesio dienos, kurį buvo gauta sąskaita.

15Druskininkų miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos patvirtino, jog ieškovo UAB “Litesko” ir atsakovo E. M. šilumos pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai nustatomi 2006-08-04 šilumos pirkimo-pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties Nr. 7088671/26 sąlygomis, išskyrus šios sutarties 9.3p. ir 13p., kuriuos pakeisti ir išdėstyti tokia tvarka: “Vartotojas įsipareigoja:

169.3. sudaryti sąlygas tiekėjo atstovams, turintiems atitinkamus pažymėjimus, gyvenamosiose patalpose, tiekėjui iš anksto raštu įspėjus arba suderinus atvykimo laiką (išskyrus avarijų atvejus), patikrinti objekto šilumos įrenginių techninę būklę bei įvadinio šilumos apskaitos prietaiso (ų) rodmenis ir vykdyti jų priežiūros/remonto darbus.

1713. Vartotojas atsiskaito pagal tiekėjo pateiktą mokėjimo pranešimą ar sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos.”.

18Teismas netenkino ieškovo reikalavimo patvirtinti 2006-08-04 Sutarties 8.2 punktą, kuriuo nustatyta, jog Tiekėjas neatsako už mokėjimų apskaičiavimo teisingumą, jeigu jie buvo neteisingai skaičiuojami dėl to, kad dalis pastato šilumos vartotojų nedeklaravo arba deklaravo neteisingai butuose (patalpose) įrengtų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis (b.l. 19). Ši sutarties sąlyga nepažeidžia atsakovo kaip vartotojo teisių, nes šios sutarties 7.3 punktas numato, jog Tiekėjas atsako mokėjimų už suvartotą šilumą teisingą apskaičiavimą ir mokėjimo pranešimų savalaikį pateikimą Vartotojui. 2006-02-28 Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), butų savininkų susirinkimo nutarimu buvo pasirinktas daugiabučio namo suvartotos šilumos paskirstymo metodai Nr. 3 ir Nr.5, atsakovas sutinka, kad šie metodai pasirinkti teisingai, šis susirinkimo nutarimas nėra panaikintas. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovas yra ne tik vartotojas, kuris moka pagal individualaus vartojimo prietaisų rodmenis, bet ir daugiabučio namo, kuriam centralizuota tvarka tiekiama šilumos energija, bendrasavininkis, mokantis likusią dalį, fiksuotą tiekėjo apskaitos prietaisų, paskirstytą tarp jų kaip bendratučių (CK 4.72 str.).

19Teismas laikė nustatytu, kad Sutarties 9.11 p. nepažeidžia atsakovo kaip vartotojo teisių. Teismas nurodė, kad atsakovas nesutiko su ieškovo pasiūlymu jo bute įrengti neatsiskaitomąjį šilumos skaitiklį atsakovo sąskaita.

20Sutarties 9.3. punktas yra parengtas remiantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 130.13 punktu, nes šiame punkte aiškiai numatyta, jog tais atvejais, kai yra siekiama patikrinti šilumos įrenginius gyvenamosiose patalpose, reikalingas išankstinis Tiekėjo (ieškovo) įspėjimas ar suderinimas su Vartotoju.

21Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas patvirtinti sutarties sąlygas yra pagrįstas atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra sudarę šilumos energijos pirkimo – pardavimo sutarties.

22Teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlytos 2006-08-04 šilumos pirkimo-pardavimo sutarties 9.3, 13 punktų sąlygos pažeidžia atsakovo kaip vartotojo teises, nes šios sutarties sąlygos nėra aiškios ir suprantamai išreikštos. Teismas nurodė, kad sutartyje galima nustatyti, jog buitinis vartotojas atsiskaito pagal tiekėjo pateiktą mokėjimo pranešimą ar sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos, atsakovo kaip vartotojo teisių ji nepažeis.

23Teismas kritiškai vertino atsakovo paaiškinimus dėl Sutarties 8.2. p., nes atsakovas, reikalaudamas, kad ieškovas kiekvieną mėnesį tikrintų visų butų savininkų apskaitos prietaisų rodmenis ir atsakytų už prietaisų rodmenis, atsisako sudaryti sąlygas tiekėjo atstovams patikrinti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis remiantis Sutarties 9.3 p.

24Ieškovas Eimantas Mitkus apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2007-10-31 teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą dėl Sutarties 9.11 ir 8.2 papunkčių. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas negina ieškovo kaip vartotojo teisių. Teismas nepagrįstai atsižvelgė tik į stipresnę pusę – šilumos tiekėją – ieškovą, jo pasiūlytas sąlygas ieškovui. Teismas neįvertino, kad ieškovo pateikta sutartis tipinė, joje iš anksto buvo įrašytos nesąžiningos sąlygos, sutartis nebuvo individualiai aptarta, kas prieštarauja sutarties sudarymo laisvės principui. Teismas nesivadovavo Lietuvos Respublikos teisės aktų viršenybės principu, netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus.

25Teismas netenkindamas reikalavimo dėl Sutarties 9.11 p., nepagrįstai neleido vartotojui – ieškovui pasinaudoti Šilumos ūkio įstatymo 11 str. 2 p. nuostata, nurodančia, kad pirmenybė pasirinkti tiekimo – vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui, 15 str. 1 p., 24 str. 3 d. nuostatomis. Teismas nesiaiškino, ar ieškovo bute įrengtas prietaisas yra atsiskaitomasis. Teismas neįvertino atsakovo paaiškinimų, jog už suvartotą butui šildyti šilumos energiją jis moka tik pagal bute įrengtą atsiskaitomąjį prietaisą. Tokiu būdu tik už bendrų namo patalpų šildymą visi ( - ), namo butų savininkai moka atėmus visų butų atsiskaitomųjų šilumos prietaisų parodymus iš namo bendrai sunaudoto šilumos kiekio, kurį fiksuoja įvadinis skaitliukas.

26Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiekėjas turėdamas kiekvieno mėnesio namo butų suvartotus šilumos kiekius butui šildyti ir karštam vandeniui gaminti galėtų lengvai nustatyti tų butų savininkus, kurie nedeklaravo ar neteisingai deklaravo butuose (patalpose) įrengtų šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis, tokiu būdu būtų užtikrinta vartotojo pareiga mokėti ne už savo ir trečiųjų asmenų suvartotą energijos kiekį, bet tik už faktiškai sunaudotą energijos kiekį (CK 6.388 str. 1 d.).

27Atsakovas UAB “Litesko” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismo sprendimas yra teisingas, todėl nėra pagrindo jo naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

28Nurodo, kad teismas pagrįstai paliko nepakeistą ginčo sutarties 9.11 p., kadangi šilumos kiekiui matuoti gali būti naudojami tik metrologiškai patikrinti apskaitos prietaisai, pats atsakovas antrą kartą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme pripažino, kad atsakovo bute įrengtas šilumos apskaitos prietaisas turi būti tikrinamas metrologiškai, tačiau tarp šalių kilo ginčas, kas turėtų atlikti metrologinę patikrą ir kieno lėšomis. Ieškovas nurodo, kad atsakovo bute įsirengtas skaitiklis yra paskirstomasis, kuris taip ir yra įvardintas Sutarties 9.11 p., todėl remiantis Šilumos energijos iš šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių, patvirtintų 1999-12-21 Ūkio ministro įsakymu Nr. 424, 20 p., jį prižiūri šilumos vartotojas, gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų savininkai nepriėmė sprendimo, jog už papildomą mokestį jų butuose paskirstomuosius šilumos skaitiklius įrengtų, eksploatuotų ir prižiūrėtų šilumos tiekėjas, jie įsipareigojo patys prižiūrėti šilumos apskaitos prietaisus bei faktiškai tai atlieka, atsakovo bute esantis šilumos apskaitos prietaisas Valstybinės metrologijos tarnybos taip pat yra tikrinamas eilę metų atsakovo lėšomis. 9.11 p. Vartotojų tarnyba nepripažino nesąžininga sąlyga.

29Pareiga vartotojui teisingai ir laiku pateikti paskirstomųjų šilumos skaitiklių rodmenis tiekėjui yra numatyta Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. Sutarties 8.2 p. ieškovas tik nustatė, kad jis nėra atsakingas už trečiųjų asmenų kaltus veiksmus, be to, Sutarties 7.3 p. yra numatyta šilumos tiekėjo, t.y. ieškovo, atsakomybė už mokėjimų už suvartotą šilumą.

30Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

31Nustatyta, kad ieškovo UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekia šilumos energiją namui, esančiam ( - ), kuriame atsakovui E. M. priklauso butas Nr. 14. Atsakovas naudoja ieškovo tiekiamą šilumą tiek buto, tiek vandens šildymui, tačiau šalys nėra sudarę šilumos energijos pirkimo pardavimo sutarties, kadangi nesutaria dėl atskirų sutarties sąlygų. Pirmos instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovo reikalavimus nustatyti šalių santykius pagal ieškovo siūlomą sutarties projektą, pakeisdamas du sutarties punktus, nors atsakovas ginčijo daugiau šios sutarties punktų. Atsakovas teismo sprendimą skundžia dalyje, nesutikdamas su sutarties dvejais punktais, todėl kolegija pasisako dėl sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tik skundžiamo sprendimo dalyje, nes kitų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, kad pagal Civilinio kodekso 6.383 ir 6.384 straipsnių nuostatas tarp šalių – energijos tiekimo įmonės ir energijos vartotojo – turi būti sudaryta šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu būtų nustatytos tiek tiekėjo, tiek vartotojo teisės ir pareigos. Kadangi šalys nesutarė dėl sutarties sąlygų, teismas pagrįstai sprendė, jog šalių santykiai nustatomi pagal ieškovo pateiktą šilumos energijos pirkimo pardavimo sutartį, su tam tikromis išimtimis, kurios nurodytos sprendime, tačiau kolegija nesutinka, jog minėtos sutarties 8.2 p. ir 9.11 p. nepažeidžia šalių teisių ir interesų ir atitinka norminių aktų reikalavimus, todėl sprendimą šioje dalyje keičia dėl netinkamo materialinių teisės normų taikymo (Civilinio proceso kodekso 330 straipsnis).

33Dėl sutarties 8.2 punkto.

34Ieškovo siūlomos sutarties 8.2 punkte numatyta, kad tiekėjas, t.y. ieškovas, neatsako „už mokėjimų apskaičiavimo teisingumą, jeigu jie buvo neteisingai skaičiuojami dėl to, kad dalis pastato šilumos vartotojų nedeklaravo arba deklaravo neteisingai butuose (patalpose) įrengtų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis“. Kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad šis sutarties punktas prieštarauja 6.388 straipsnio 1 daliai, kurioje numatyta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energiją. Ieškovo siūlomas sutarties 8.2 p. reiškia ne ką kitą, o tai, jog esant kitiems namo vartotojams neatsakingiems ar jiems suklydus deklaruojant jų Paskirstomojo šilumos skaitiklio duomenis, atsakovui atsiranda pareiga mokėti už šių asmenų suvartotą energiją, nes tiekėjas, kuris paskaičiuoja ir pateikia atsakovui mokėjimo pranešimus už suvartotą šilumos energiją (sutarties 7.3 p.), neatsako už neteisingą mokėjimų paskaičiavimą, dėl to, jog kiti namo energijos vartotojai, kuriems jį tiekiamą pagal bendrą apskaitą, pateikė neteisingus duomenis. Ši nuostata pažeidžia atsakovo kaip vartotojo teises ir pareigas atsiskaityti tik už gautą paslaugą, o ne už kitų asmenų gautą paslaugą, ji yra nesąžininga vartotojo atžvilgiu (Civilinio kodekso 6.118 straipsnio 2 d. 5 p.). Kita vertus, ieškovas kaip tiekėjas tokią nuostatą įsirašęs į sutartį paneigia savo pareigą perskaičiuoti mokesčius už suvartotą energiją, nustačius pažeidimus kitų vartotojų, pateikusių neteisingus duomenis, nes pagal sutarties 8.2 p. nuostatas jis atsakomybės už neteisingus paskaičiavimus neturi. Atsižvelgiant į tai, kad ne namo bendraturčiai, ne vartotojas, o tiekėjas turi teisę tikrinti vartotojo patalpose įrengtų šilumos įrenginių, tame tarpe ir paskirstomųjų skaitiklių duomenis (sutarties 9.3 p.), tokiu būdu jis negali neatsakyti už teisingą suvartotos šilumos apskaičiavimą dėl netinkamos kitų namo bendraturčių šilumos energijos prietaisų duomenų deklaracijos. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad namo Ateities g. 38 bendraturčiai sutarė dėl tokios namui tiekiamos šilumos apskaitos, todėl jie turi atsakyti už kitų bendraturčių nesąžiningumą ar klaidas, yra nepagrįsta. Namo bendraturčiai butų savininkų 2006-02-28 susirinkime nutarė pasirinkti metodus šilumai, suvartotai karštam vandeniui ir pastato patalpų šildymui paskirstyti, atitinkamai taikant metodą Nr. 3 ir metodą Nr. 5, rekomenduotus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, tačiau šių metodų pasirinkimas nereiškia, jog ieškovas gali neatsakyti už neteisingą šilumos kiekio vartotojui paskaičiavimą dėl kitų asmenų neteisingos skaitiklių rodmenų deklaravimo. Pirmos instancijos teismo padaryta išvada, kad sutarties 8.2 punktas nepažeidžia atsakovo kaip vartotojų teisių, nes kitas sutarties punktas - 7.3 numato tiekėjo atsakomybę už teisingą suvartotos šilumos paskaičiavimą, o taip pat dėl to, jog atsakovas yra ne tik vartotojas, bet ir daugiabučio namo bendrasavininkis. Atsakovas neginčija savo padėties kaip vartotojo ir kaip gyvenamojo namo bendrasavininkio ir atitinkamai savo atsakomybės atsiskaityti už butui tiektą paslaugą ir bendrojo naudojimo patalpoms tiektą paslaugą, tačiau atsakovui neturi tekti atsakomybė kitų namo bendraturčių, kurie atsakovo atžvilgiu yra tik bendraturčiai, o ieškovo atžvilgiu jie turi sutartines pareigas ir atitinkamai iš sutarties ieškovui tenkančias teises atsakovo bendraturčių atžvilgiu, apie ką kolegija pasisakė ankščiau. Dėl išdėstyto 8.2 punktas iš sutarties yra išbrauktinas.

35Dėl sutarties 9.11 punkto.

36Ieškovas siūlo į šilumos pirkimo-pardavimo sutartį įtraukti punktą 9.11, kuriame vartotojas įsipareigoja ne tik tinkamai prižiūrėti, bet „ir laiku atlikti Vartotojo įrengto ir jam priklausančio Paskirstomojo šilumos skaitiklio savalaikę metrologinę patikrą bei apie atliktą metrologinę patikrą informuoti tiekėją per 10 dienų nuo tokios patikros atlikimo, pateikiant tai patvirtinančius dokumentus“. Kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, kad tokia šio punkto redakcija nepažeidžia atsakovo kaip vartotojo teisių, nes atsakovas atsisakė ieškovo siūlymo įrengti jo bute neatsiskaitomąjį šilumos skaitiklį ir jį prižiūrėti už 16,81 Lt (be PVM) mokestį per mėnesį. Tokios redakcijos galimybė priklauso nuo to ar atsakovo bute įrengtas skaitiklis yra atsiskaitomasis ar ne. Ieškovas (tiekėjas) šį skaitiklį sutartyje įvardija kaip Paskirstomąjį, savo paaiškinimuose ir procesiniuose dokumentuose nurodo, jog jis nėra atsiskaitomasis skaitiklis, o paskirstomasis.

37Pagal LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros energijos ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ 1.3 punktą apskaitos prietaisus tiekėjas perka ir juos įrengia bei keičia savo lėšomis o pagal šio nutarimo 2.2 punktą šiuos prietaisus eksploatuoja, tame tarpe organizuoja metrologinę patikrą, tiekėjas. Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, paskirstomas vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258, (toliau Taisyklės) 200 punkte nustatyta, kad atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdžių vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojų bendrojo naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių savo ruožtu yra prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Atsakovas savo lėšomis yra įsirengęs šilumos skaitiklius, kurie pagal Taisyklių 200 punkto, o taip pat ir šių Taisyklių 199 punkto reikalavimus nelaikomi atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais. Tokių prietaisų įrengimas yra numatytas ir leistinas pagal Taisyklių 201 punktą. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalį visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nustatytas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, paskirstomas vartotojams. Matavimo priemonėmis, kurios naudojamos nustatant energijos paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose bei atsiskaitant už paslaugas, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina pagal LR Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 p., yra taikomas teisinis metrologinis reglamentavimas. Kadangi atsakovas įsirengęs šilumos paskirstomąjį skaitiklį, kuris numatytas Taisyklių 201 punkte, todėl toks prietaisas neįrašytas į teisinei metrologijai priskirtų matavimo prietaisų sąrašą ir jam nėra būtina atlikti metrologinius patikrinimus per tam tikrą laiko tarpą. Nesant pareigos atlikti metrologinės patikros neatsiskaitomajam skaitikliui, ieškovas be jokio pagrindo sutartyje skaitiklį įvardindamas Paskirstomuoju ir teigdamas, kad jis nėra atsiskaitomasis, reikalauja į sutarties 9.11 punktą įtraukti atsakovo įsipareigojimą atlikti paskirstomajam skaitikliui metrologinę patikrą. Tokia atsakovo pareiga iš sutarties 9.11 punkto turi būti pašalinta.

38Nors sutartyje ir kitose punktuose kalbama apie Paskirstomojo skaitiklio metrologinės patikros atlikimą, tačiau kiti sutarties punktai nėra apeliacinio teismo nagrinėjimo objektas, todėl ieškovas pats turi pakoreguoti kitus punktus pagal tokią kolegijos išvadą.

39Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas teisingai taikė Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalies nuostatas ir pagrįstai iš atsakovo priteisė pusę ieškovo turėtų išlaidų, nes teismas patenkino iš dalies ieškovo ieškinį. Atsižvelgiant į tai, jog faktiškai ginčas vyko dėl keturių sutarties punktų, teismui patenkinus reikalavimą dėl dviejų punktų, teismas išlaikė proporcingumo principą teismo išlaidų paskirstyme. Ta aplinkybė, jog pat atsakovas buvo iniciatoriumi šilumos energijos tiekimo sutarties sudarymo tarp šalių, nepakeičia Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio nuostatų, nes į teismą su ieškiniu kreipėsi ieškovas, sumokėjo žyminį mokestį ir patenkinus jo reikalavimą iš dalies, jam teismas teisingai priteisė pusę žyminio mokesčio iš atsakovo.

40Dėl išdėstyto teismo sprendimas keistinas, iš dalies tenkinant apeliacinį skundą (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 p.).

41Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis už apeliacinį skundą, atsakovui – 100 Lt (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnis). Kadangi kolegija faktiškai patenkino apeliacinį skundą, išskyrus bylinėjimosi išlaidų dalyje, kurių dalyje apeliacinis skundas nėra apmokamas, todėl iš ieškovo priteistinas visas žyminis mokestis.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. kolegija

Nutarė

43Druskininkų miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. sprendimą pakeisti: iš teismo patvirtintos 2006-08-04 sutarties Nr.7088671/26, pagal kurią nustatyti ieškovo UAB „Litesko“ ir atsakovo E. M. šilumos pirkimo-pardavimo sutartiniai santykiai, išbraukti 8.2 punktą; 9.11 punktą pakeisti ir išdėstyti taip:

44„tinkamai prižiūrėti jam priklausantį Paskirstomąjį šilumos skaitiklį. Vartotojas, pastebėjęs Paskirstomojo šilumos skaitiklio gedimą, pažeistas plombas ar plombavimo vietas privalo nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją.“

45Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

46Iš UAB „Litesko“ priteisti 100 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme E. M. naudai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Danutės Kutrienės,... 4. sekretoriaujant Ritai Sindikaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei Jūratei Kisielienei,... 6. atsakovui E. M. ,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo E. M.... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovas UAB “Litesko” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nuo... 11. Nurodė, kad UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ 2004-03-04... 12. Gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrasavininkai 2006-02-28 gyvenamojo namo, (... 13. Atsakovas Eimantas Mitkus su ieškiniu sutiko iš dalies. Jis iš esmės... 14. Atsakovas nesutiko su siūlomu sutarties 8.2 p., nes ieškovas atsisako butų... 15. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį... 16. 9.3. sudaryti sąlygas tiekėjo atstovams, turintiems atitinkamus... 17. 13. Vartotojas atsiskaito pagal tiekėjo pateiktą mokėjimo pranešimą ar... 18. Teismas netenkino ieškovo reikalavimo patvirtinti 2006-08-04 Sutarties 8.2... 19. Teismas laikė nustatytu, kad Sutarties 9.11 p. nepažeidžia atsakovo kaip... 20. Sutarties 9.3. punktas yra parengtas remiantis Šilumos tiekimo ir vartojimo... 21. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas patvirtinti sutarties sąlygas yra... 22. Teismas nustatė, kad ieškovo pasiūlytos 2006-08-04 šilumos... 23. Teismas kritiškai vertino atsakovo paaiškinimus dėl Sutarties 8.2. p., nes... 24. Ieškovas Eimantas Mitkus apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2007-10-31... 25. Teismas netenkindamas reikalavimo dėl Sutarties 9.11 p., nepagrįstai neleido... 26. Teismas neatsižvelgė į tai, kad tiekėjas turėdamas kiekvieno mėnesio namo... 27. Atsakovas UAB “Litesko” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo... 28. Nurodo, kad teismas pagrįstai paliko nepakeistą ginčo sutarties 9.11 p.,... 29. Pareiga vartotojui teisingai ir laiku pateikti paskirstomųjų šilumos... 30. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 31. Nustatyta, kad ieškovo UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“... 32. Kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo motyvais, kad pagal... 33. Dėl sutarties 8.2 punkto.... 34. Ieškovo siūlomos sutarties 8.2 punkte numatyta, kad tiekėjas, t.y.... 35. Dėl sutarties 9.11 punkto.... 36. Ieškovas siūlo į šilumos pirkimo-pardavimo sutartį įtraukti punktą 9.11,... 37. Pagal LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros... 38. Nors sutartyje ir kitose punktuose kalbama apie Paskirstomojo skaitiklio... 39. Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai paskirstė... 40. Dėl išdėstyto teismo sprendimas keistinas, iš dalies tenkinant apeliacinį... 41. Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 43. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 31 d. sprendimą pakeisti:... 44. „tinkamai prižiūrėti jam priklausantį Paskirstomąjį šilumos... 45. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 46. Iš UAB „Litesko“ priteisti 100 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės...