Byla 2-592-425/2015
Dėl žalos, padarytos nelaimingo atsitikimo metu, atlyginimo priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2teismo posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė,

3dalyvaujant:

4ieškovo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovams viršininkui A. R., vyriausiajai specialistei J. B.,

5atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos atstovui viršininkui A. B.,

6trečiajam asmeniui atsakovo pusėje E. B.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje E. B. dėl žalos, padarytos nelaimingo atsitikimo metu, atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

8Ieškovas Panevėžio PGT 2015-06-01 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos 108 079,81 Eur žalos atlyginimą regreso tvarka, nes Panevėžio PGV išmokėjo 108 079,81 Eur kompensaciją 2014-01-31 gaisro gesinimo metu nelaimingo atsitikimo metu žuvusio S. N. artimiesiems. Ieškovas atsakovo kaltę įrodinėja 2014-03-03 Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada Nr. SD-3, 2014-03-03 Tarnybinio patikrinimo išvada dėl nustatymo, ar pareigūno mirtis susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, 2014-06-09 Susitarimu dėl kompensacijos išmokėjimo, kuriais nustatyta, kad 2014-01-31, apie 9 val. gaisro, kilusio ( - ), gesinimo metu dėl atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos darbuotojo ugniagesio trečiojo asmens E. B. kaltės buvo mirtinai sužalotas Panevėžio PGT ugniagesys gelbėtojas S. N.. Trečiasis asmuo E. B. dirbo Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinėje tarnyboje pagal darbo sutartį, o nelaimingas atsitikimas įvyko pastarajam einant tarnybines pareigas, todėl nagrinėtini trečiojo asmens E. B. neteisėti veiksmai, dėl kurių atsakovui kilo civilinė atsakomybė. LR Civilinio kodekso 6.264 straipsnis numato, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Pagal šį straipsnį darbuotojais laikomi asmenys, atliekantys darbą darbo sutarties arba civilinės sutarties pagrindu, jeigu jie veikia atitinkamo juridinio ar fizinio asmens nurodymu ir jo kontroliuojami. Jeigu įstatymų numatytais atvejais samdantis darbuotojus asmuo ir darbuotojas už žalą atsako kartu, tai darbuotojas atsako jį nusamdžiusiam asmeniui tik tuo atveju, kai yra darbuotojo tyčia ar didelis neatsargumas. Trečiasis asmuo E. B. gaisrą, kilusį 2014-01-31 ( - ), gesino vykdamas savo kaip Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos Naujamiesčio ugniagesių komandos ugniagesio darbines funkcijas, tai yra atlikdamas savo darbines (tarnybines) pareigas.

9Pradėjus civilinę bylą nagrinėti iš esmės ir paskyrus teismo posėdį, šalys 2015-11-13 teismo posėdyje pateikė sudarytą Taikos sutartį su prašymu ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti. Teismo posėdyje ieškovo, atsakovo atstovai, trečiasis asmuo E. B. patvirtino, kad supranta Taikos sutarties turinį, prasmę.

10Prašymas patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį tenkintinas.

11Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.2d. įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str.3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą.

12Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad šalių 2015-11-12 sudaryta Taikos sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui, bylos šalys, trečiasis asmuo nurodė, kad žino taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes, numatytas CPK 293, 294 straipsniuose, o bylą nagrinėjantis teismas nenustatė pagrindų atsisakyti patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d., 293str.1d.5p.,

Nutarė

14

  1. Civilinėje byloje Nr. 2-592-425/2015 pagal ieškovo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje E. B. dėl žalos, padarytos nelaimingo atsitikimo metu, atlyginimo priteisimo patvirtinti 2015 m. lapkričio 12 d. sudarytą Taikos sutartį, tokiomis sąlygomis:
Mes, žemiau pasirašiusios ginčo šalys ir tretysis asmuo, sudarydamos ir pasirašydamos šią sutartį, susitariame Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-592-425/2015 nagrinėjamą mūsų ginčą pagal ieškovo Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovei Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai dėl žalos atlyginimo regreso tvarka (ieškinio suma 108 079,81 Eur) išspręsti taikiai tokiomis sąlygomis:
  1. Atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinė tarnyba ir tretysis asmuo E. B. pripažįsta ieškinyje pareikštą reikalavimą priteisti ieškovei Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai iš atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostolius, patirtus dėl žalos atlyginimo žuvusio Panevėžio APGV 1 komandos ugniagesio gelbėtojo S. N. našlei G. N., t. y. 108 079,81 Eur.
  2. Ieškovė ir atsakovė susitaria išdėstyti 108 079,81 Eur sumos mokėjimą 10 metų laikotarpiui, atsakovei sumokant kasmet iki lapkričio 30 d. po 10 807,98 Eur į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) banke „Swedbank" AB, banko kodas 73000. Pirmas mokėjimas į ieškovės nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą pervedamas iki 2016 m. lapkričio 30 d.
  3. Tretysis asmuo atsakovo pusėje E. B. neprieštarauja ieškovės ir atsakovės susitarimui dėl 108 079,81 Eur žalos atlyginimo tvarkos, mokėjimo išdėstymo bei terminų ir patvirtina, jog žino, kad atsakovė Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 254 straipsniu ir CK 6.280 straipsnio 1 dalimi turi regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę reikalauti iš trečiojo asmens atsakovo pusėje atsakovės sumokėtos žalos, neviršijančios trijų jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio.
  4. Šalių ir trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, lieka šalims ir trečiajam asmeniui.

15Šalys ir tretysis asmuo prašo Gerb. Teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

16Šalims ir trečiajam asmeniui yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai. Atsakovui nevykdant Sutarties sąlygų, Ieškovas turi teisę, pranešęs apie tai Atsakovui raštu (reg. laišku) prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kreiptis į Panevėžio miesto Antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso (LR CPK 584 str.). Šalys ir tretysis asmuo atsakovo pusėje pareiškia, kad šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį, teisines pasekmes ir, kaip atitinkančią jų lūkesčius bei valią, priima ir pasirašo. Jos neturi ir joms nėra žinomi duomenys, kurie galėtų būti vertinami, kaip šios Sutarties negaliojimo ar pripažinimo negaliojančia pagrindai. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo Panevėžio apygardos_teisme patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

17Įvykdžius visus Sutarties įsipareigojimus, šalys ir tretysis asmuo jokių pretenzijų vieni kitiems nebeturės.

18Šalys ir tretysis asmuo patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje Sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

19Ši Sutartis sudaryta keturiais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną ieškovui, atsakovui ir trečiajam asmeniui, o vienas paliekamas Panevėžio apygardos teismui.

  1. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-592-425/2015 pagal ieškovo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ieškinį atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje E. B. dėl žalos, padarytos nelaimingo atsitikimo metu, atlyginimo priteisimo.
  2. Šios nutarties nuorašą nusiųsti ieškovui Panevėžio PGV, atsakovui Panevėžio rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje E. B..

20Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai