Byla I-257-519/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininko ir pranešėjo teisėjo Gražvydo Poškaus, kolegijos teisėjų Marytės Švažienės ir Donato Daunio, sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Berneda“ atstovui advokatui Arūnui Koskui, atsakovų – valstybės įmonės Registrų centras ir valstybės įmonės Registrų centras Šiaulių filialo – atstovei Vandai Bukauskienei, viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Berneda“ skundą dėl 2007-11-09 valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo ir 2008-01-16 valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo Nr. 13 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo ir įpareigojimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą priimti naują sprendimą: tenkinti UAB „Berneda“ prašymą pakeisti registro duomenis, panaikinti žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ).

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjo atstovas teismui pateiktame skunde bei savo paaiškinimuose teismo posėdžio metu nurodė, jog mano, kad atsakovų priimti sprendimai, kuriais atsisakyta patenkinti pareiškėjo prašymą ir panaikinti pareiškėjo įsigytam žemės sklypui Šiaulių rajone Bubių kaime žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl jis prašo juos panaikinti bei įpareigoti panaikinti pareiškėjo teises ribojančią žymą, nes pareiškėjas 0,5 ha žemės sklypą įsigijo pagal 2007-07-27 sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį iš R. L. , kuri savo ruožtu šį žemės sklypą buvo įsigijusi pagal 2007-06-19 Valstybinės žemės pirkimo sutartį ir būtent R. L. buvo taikomas apribojimas – vadovaujantis 2006-07-13 Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 str., 5 str. 6 d. pakeitimu ir papildymu, teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Šį žemės sklypą įsigijus pareiškėjui, jam R. L. prisiimti įsipareigojimai neperėjo, nes tai nenumatyta pirkimo–pardavimo sutartyje, be to, įstatyme numatyti apribojimai yra taikomi tik asmenims pagal šį įstatymą pasinaudojusiems pirmumo teise įsigyti valstybinės žemės sklypą. Pareiškėjas tokia pirmumo teise nesinaudojo, įsigijo ne valstybinės žemės sklypą, todėl jam įstatyme nurodytas draudimas negali būti taikomas. Taip pat atsakovo VĮ Registrų centro 2008-01-16 sprendimas Nr. 13 yra nepasirašytas nei vieno iš komisijos narių ir todėl neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų. Atsakovų atstovė nurodė, kad pareiškėjo atstovo pateiktas skundas ir jame išdėstyti prašymai atmestini, nes R. L. nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ) nekilnojamojo turto registre įregistruotos 2007-07-03, įregistravimo pagrindas 2007-06-19 Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 5694 bei 2007-06-19 Priėmimo–perdavimo aktas Nr.1262. Valstybinės žemės sklypo prikimo–pardavimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad vadovaujantis 2006-07-13 Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir žemės ūkio paskirties įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo 6 str., 5 str. 6 d. pakeitimu ir papildymu, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Šis apribojimas 2007-07-03 buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registro įraše Nr. ( - ), pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 str. 2007-07-27 minėtas žemės sklypas buvo parduotas pareiškėjui. Nekilnojamojo turto registre UAB „Berneda“ nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistruotos 2007-08-08, įregistravimo pagrindas – 2007-07-27 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 3939. Pirkimo–pardavimo sutarties 10 p. yra numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja perimti buvusias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ūkinės veiklos apribojimus ir kitus įsipareigojimus. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 str. nustato, kad asmenys, pagal šį įstatymą pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Atsižvelgiant į tai, draudimas 5 metus keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį yra nukreiptas ne į subjektą, t.y. ne į žemės ūkio paskirties žemės pirkėją, kaip nurodo pareiškėjo atstovas, o į objektą, t.y. į žemės ūkio paskirties žemę, tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad ši lengvatinėmis sąlygomis įsigyta iš valstybės žemė būtų naudojama žemės ūkio, o ne kitai veiklai. Tokią nuomonę savo 2007-07-08 rašte Nr.4B-(3.1)-905 yra išdėsčiosi ir Nacionalinė žemės tarnyba. Pareiškėjo UAB „Berneda“ skundas dėl 2007-11-09 valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisų suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo ir 2008-01-16 valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčių nagrinėjimo komisijos sprendimo Nr. 13 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo ir įpareigojimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą priimti naują sprendimą: tenkinti UAB „Berneda“ prašymą pakeisti registro duomenis, panaikinti žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), atmestinas kaip nepagrįstas.

4Byloje surinktais įrodymais neginčijamai įrodytas faktas, jog pareiškėjas 0,5 ha žemės sklypą įsigijo pagal 2007-07-27 sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį (b.l.7-9) iš R. L. , kuri savo ruožtu šį žemės sklypą buvo įsigijusi pagal 2007-06-19 Valstybinės žemės pirkimo sutartį Nr.P91/07-1262 (b.l.55-56), ir būtent šios sutarties 1p. yra nurodytas apribojimas – vadovaujantis 2006-07-13 Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (toliau–Įstatymas) 5 str. 6 d. pakeitimu ir papildymu, teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Taip pat pagal šios sutarties 10 p. pirkėja įsipareigoja įsigytą nuosavybėn žemės sklypą naudoti pagal šios sutarties 2.3. p. nurodytą tikslinę žemės naudojimo paskirtį (žemės ūkio), laikytis 3 p. nurodytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, nustatytų žemės servitutų, kitų apribojimų ir sąlygų. Byloje nekyla ginčų dėl to, kad R. L. , kaip asmuo pasinaudojęs pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos, tačiau pareiškėjas mano, jog jis, įsigydamas žemę ne pirmumo teise iš valstybės, o nusipirkdamas iš fizinio asmens, t.y. R. L. , neturi pareigos laikytis R. L. prisiimtų ir Įstatymo 6 str. numatytų apribojimų, jog teisę keisti pagrindinę tikslinę žemės, įsigytos pagal Įstatymą, naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Kolegija su tokiu pateiktu pareiškėjo atstovo aiškinimu nesutinka, nes sudarytos tarp pareiškėjo ir R. L. 2007-07-27 pirkimo–pardavimo sutarties (b.l.7-9) 10 p. yra numatyta, kad Pirkėjas įsipareigoja perimti buvusias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ūkinės veiklos apribojimus ir kitus įsipareigojimus, todėl, kolegijos nuomone, akivaizdu, jog pareiškėjas įsigydamas žemės sklypą įsipareigojo perimti ne tik pirkimo–pardavimo sutartyje detaliai išdėstytas specialiąsias žemės sklypo naudojimo sąlygas, bet ir kitus žemės sklypo ankstesnio savininko turėtus įsipareigojimus, taip pat ir įsipareigojimą, jog teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5metams nuo šios žemės įsigijimo dienos.

5Įstatymo 5 str. 6 d. numato, kad „Asmenys, pagal šį įstatymą pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo sutartyje įrašoma sąlyga, kad nustačius, jog pagal šį įstatymą pirmumo teise įgyta valstybinė žemės ūkio paskirties žemė naudojama ne pagal paskirtį, valstybė įgyja teisę atpirkti šią žemę už tą pačią kainą, už kurią ji buvo įsigyta iš valstybės“. Ši įstatymo nuostata, kolegijos nuomone, taikytina ne tik asmenims tiesiogiai pasinaudojusiems pirmumo teise įsigyjant valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, tačiau ir asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams) perpirkusiems minėtą žemę iš pirminių įgijėjų nepraėjus Įstatymo numatytam 5 metų terminui. Tokį vertinimą teismas pateikia atsižvelgdamas į išsakytas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005-05-13, 2006-03-14, 2006-03-30 nutarimuose nuostatas, jog iš Konstitucijos kyla galimybė ir būtinybė su žemės, kaip ypatingo nuosavybės teisės objekto (ir vienos iš verslo sąlygų – ūkinės veiklos vykdymo prielaidų), įsigijimu bei valdymu, taip pat su perleidimu susijusius santykius teisiškai reguliuoti taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų pakenkti žemei kaip ypatingai Konstitucijos ginamai ir saugomai vertybei, pažeisti kitų konstitucinių vertybių. Taip pat siekiant užtikrinti tokį santykių reguliavimą, būtina įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad žemės sklypai, jeigu jie priskirti žemės ūkio paskirties žemei, savininkų ir (arba) naudotojų būtų naudojami būtent žemės ūkio veiklai, kad žemės ūkio paskirties žemės pobūdis, kol jos paskirtis pagal įstatymo nustatytus kriterijus nebus pakeista, būtų išsaugotas.

6Pareiškėjo atstovas savo teismui pateiktame skunde taip pat nurodė, jog VĮ Registrų centro 2008-01-16 sprendimas Nr. 13 yra nepasirašytas nei vieno iš komisijos narių ir todėl neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų. Vertindama pareiškėjo atstovo išsakytą nuomonę, kolegija konstatuoja, jog pareiškėjui buvo pateiktas atsakovo sprendimo nuorašas (b.l.10-12), kurio abu lapai patvirtinti institucijos antspaudu, todėl pagrindo netikėti šio nuorašo tikrumu nėra. Be to, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjui iš esmės pasekmes sukėlė valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo sprendimas, o valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija savo sprendimu tik patvirtino ankstesnį filialo sprendimą.

7Kolegija, atsižvelgdama į išdėstytą nustatytų faktų vertinimą, konstatuoja, jog nėra pagrindo pripažinti atsakovų sprendimus neteisėtais, nes juos priimdami atsakovai rėmėsi Įstatymo nuostatomis, taip pat nėra pagrindo įpareigoti atsakovą – VĮ Registrų centras Šiaulių filialą – priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymas būtų patenkintas ir būtų pakeisti registro duomenys, panaikinant žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, žemės sklypo, kurio kadastrinis ( - ).

8Kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. l d. 1 p.,

Nutarė

10Pareiškėjo UAB „Berneda“ skundą dėl 2007-11-09 valstybės įmonės Registrų Centro Šiaulių filialo sprendimo „Dėl daiktinių teisių, tų teisų suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ panaikinimo ir 2008-01-16 valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčių nagrinėjimo komisijos sprendimo Nr. 13 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ panaikinimo ir įpareigojimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialą priimti naują sprendimą: tenkinti UAB „Berneda“ prašymą pakeisti registro duomenis, panaikinti žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), atmesti kaip nepagrįstą.

11Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai