Byla A-143-123-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, sekretoriaujant Rasai Kubickienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Danieliui Žepnickui, atsakovo valstybės įmonės Registrų centro atstovei Kristinai Grinevičiūtei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Vaidutei Kalpokienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ skundą atsakovams valstybės įmonei Registrų centrui, valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Draugystės sanatorija“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Litesko“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Litesko“, apeliantas) skundu (T 1, b. l. 23 – 27), kurį patikslino (T 1, b. l. 6 – 11), kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2008 m. birželio 4 d. sprendimą Nr. 223 ir pripažinus, kad 2008 m. balandžio 23 d. atsakovas valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas (toliau – VĮ Registrų centro Alytaus filialas) Nekilnojamojo turto kadastre pastatų (V. Krėvės g. 7/ Vytauto g. 3, Druskininkai (unikalus Nr. 1596-2006-3014); Kurorto g. 6, Druskininkai (unikalus Nr. 1593-0000-7016); Kurorto g. 2, Druskininkai (unikalus Nr. 1593-0000-5010); V. Krėvės g. 10, Druskininkai (unikalus Nr. 1593-0000-2019)) kadastro duomenis apie šių pastatų šildymo būdą pakeitė nepagrįstai ir neteisėtai, įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Alytaus filialą pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre atkurti iki 2008 m. balandžio 23 d. buvusius pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą, taip pat priteisti iš atsakovų valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) ir VĮ Registrų centro Alytaus filialo žyminį mokestį.

5Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas, remdamasis trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Draugystės sanatorija“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Draugystės sanatorija“) pateiktu 2008 m. balandžio 16 d. prašymu Nr. SD-156 dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje padarytų klaidų ištaisymo, 2008 m. balandžio 23 d. pakeitė Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytus UAB „Draugystės sanatorija“ nuosavybės teise priklausančių pastatų (pastato, esančio adresu: V. Krėvės g. 7/ Vytauto g. 3, Druskininkai, unikalus Nr. 1596-2006-3014; pastato, esančio adresu: Kurorto g. 6, Druskininkai, unikalus Nr. 1593-0000-7016; pastato, esančio adresu: Kurorto g. 2, Druskininkai, unikalus Nr. 1593-0000-5010; pastato, esančio adresu:

6V. Krėvės g. 10, Druskininkai, unikalus Nr. 1593-0000-2019) kadastrinius duomenis apie šių pastatų šildymo būdą, t. y. Nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytas paminėtų pastatų šildymo būdas – centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų – pirmų dviejų pastatų buvo pakeistas į vietinį centrinį šildymą, o apie likusius pastatus nurodyta, kad šildymo nėra. Kadangi teritorinis registratorius nurodytais veiksmais pažeidė jo teises ir teisėtus interesus, 2008 m. gegužės 23 d. pateikė skundą Centriniam registratoriui, kuris 2008 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 223 atmetė skundą. Pareiškėjas nurodė, kad remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12, 13 bei 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau – Kadastro nuostatai) 89 punktu, UAB „Draugystės sanatorija“ pateiktą 2008 m. balandžio 16 d. prašymą Nr. SD-156 dėl pastatų kadastrinių duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje VĮ Registrų centro Alytaus filialas turėjo atmesti kaip neturintį teisinio pagrindo, tačiau to nepadarė. Teritorinis registratorius, neturėdamas tam jokio teisinio pagrindo, pats atliko neteisėtus veiksmus ir pakeitė Nekilnojamojo turto kadastre pastatų kadastrinius duomenis. Pareiškėjas pažymėjo, jog teisėtas pastato atjungimas nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ar šildymo būdo pakeitimas turi būti patvirtintas tik įgaliotų institucijų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, todėl tik šių institucijų išduoti dokumentai (Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas – pažyma bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas) gali būti pagrindas pakeisti Nekilnojamo turto kadastre ir registre įrašytus kadastrinius duomenis apie pastato šildymo būdą. Prie trečiojo suinteresuoto asmens prašymo, kuriuo remdamasis teritorinis registratorius pakeitė Nekilnojamojo turto kadastre ir registre

7įrašytus kadastrinius duomenis apie paminėtų pastatų šildymo būdą, nebuvo pridėta jokių kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, patvirtinančių pastatų šildymo būdo pakeitimą (pastatų rekonstrukciją) bei šių pastatų atjungimą nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, t. y. šiame prašyme nebuvo nurodyta, kuo remiantis (iš nustatytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 str. 1 d. pagrindų) yra prašoma registre pakeisti pastatų kadastrinius duomenis. Pareiškėjas pabrėžė, kad yra vienintelis centralizuotos šilumos energijos gamintojas ir tiekėjas Druskininkų mieste, todėl yra įgaliotas teisės aktų nustatyta tvarka siekti, kad prijungti prie Druskininkų miesto centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų pastatai būtų nuo šios sistemos atjungiami bei tokių pastatų šildymo būdas būtų keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka. Trečiasis suinteresuotas asmuo niekada nesikreipė į šilumos tiekėją dėl jam priklausančių pastatų atjungimo ar šildymo būdo pakeitimo techninių sąlygų išdavimo, nepateikė jokių kompetentingų valstybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad pastatai yra atjungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ir kad yra pakeistas jų šildymo būdas. Paminėti pastatai iki šiol yra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų ir iki šiol

8į šių pastatų kompleksą šiluma yra tiekiama iš centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų. Kadangi jokia įgaliota valstybės institucija teisės aktų nustatyta tvarka nėra išdavusi dokumentų, nustatančių paminėtų pastatų atjungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų bei šildymo būdo pakeitimo į vietinį šildymą faktų, todėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo atlikti veiksmai negali būti traktuojami kaip netikslių kadastrinių duomenų ištaisymas. Pažymėjo, jog teisės aktai nenustato, kad teritorinio registratoriaus atlikti neteisėti veiksmai (neveikimas) pirmiausia turi būti skundžiami tam pačiam (neteisėtus veiksmus atlikusiam) registratoriui. Tiek teismas, tiek išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija turi teisę patys įtraukti į ginčo nagrinėjimą trečiuosius asmenis, kurių teisėms ir pareigoms ginčo išsprendimas gali turėti įtakos (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 4 d.).

9Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 90 – 91) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10VĮ Registrų centras nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, Nekilnojamojo turto registro įstatymas bei Kadastro nuostatai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 patvirtinti Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau – Registro nuostatai) nustato, kad suinteresuotas asmuo (fizinis ar juridinis), norėdamas gauti sprendimą dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo, pirmiausia turi kreiptis į teritorinį registratorių (kadastro tvarkytoją) ir pateikti jam motyvuotą prašymą, pagrįstą aiškiais argumentais ir (arba) dokumentais. Tik tuo atveju, kai yra priimtas teritorinio registratoriaus atsisakymas tenkinti prašymą, su kuriuo suinteresuotas asmuo nesutinka, arba jei asmuo negauna atsakymo, pateikiamas skundas (prašymas) Centriniam registratoriui. Pareiškėjas nurodė, kad apie, jo nuomone, neteisingus kadastro duomenis jis sužinojo iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje Nr. I-2934-602/2008, bet nepateikė įrodymų, kad jis dėl šių neteisingų ar neišsamių

11duomenų ištaisymo kreipėsi į kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių darbuotojus ir kadastro tvarkytojas šiuo klausimu būtų priėmęs nepalankų sprendimą (Lietuvos

12vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje

13Nr. AS575-372/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-241/2008). Be to, pareiškėjas skundą VĮ Registrų centrui padavė nenurodęs suinteresuotų asmenų, kuriuo laikytina UAB „Draugystės sanatorija“. Išnagrinėdamas pareiškėjo skundą, kuriame į procedūros nagrinėjimą neįtrauktas pastatų savininkas, pažeistų pagrindines procedūras (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 3 dalis nustato, kad Centrinis registratorius atsisako priimti skundą, jei skundo turinys ir forma neatitinka ABTĮ nustatytų reikalavimų ir išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti teisėtai.

14Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 48 – 49) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15VĮ Registrų centro Alytaus filialas nurodė, kad VĮ Registrų centro Alytaus filialo Kadastrinių matavimų skyriaus matininkai, atsižvelgdami į nekilnojamųjų daiktų savininko UAB „Draugystės sanatorija“ 2008 m. balandžio 16 d. prašymą Nr. SD-156 ištaisyti klaidą dėl pastatų šildymo būdo, patikslino nekilnojamųjų daiktų, esančių Druskininkuose, Kurorto g. 2, Kurorto g. 6, V. Krėvės g. 7, V. Krėvės g. 10, kadastro duomenis, t. y. pastatų šildymo būdą, ir į kadastro duomenų bylas įrašė, kad pastatų šildymas yra vietinis arba jo nėra. UAB „Draugystės sanatorija“ pasinaudojo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise ir kreipėsi dėl duomenų pakeitimo, o teritorinis registratorius, išnagrinėjęs prašymą, pakeitė duomenis apie paminėtų pastatų šildymo būdą. Be to, kilus ginčui tarp UAB „Draugystės sanatorija“ ir UAB „Litesko“, UAB „Draugystės sanatorija“ 2008 m. birželio 16 d. pakartotinai kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą, prašydamas patikslinti statinių, esančių Druskininkuose, V. Krėvės g. 7/ Vytauto g. 3, Kurorto g. 6, Kurorto g. 2, V. Krėvės g. 10, kadastro duomenis. VĮ Registrų centro Alytaus filialo Kadastrinių matavimų skyriaus matininkai apžiūrėjo paminėtus statinius ir patikslino jų kadastro duomenis kadastro duomenų bylose, t. y. paliko tą patį vietinį pastatų šildymo būdą.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 84 – 87) prašė skundą atmesti.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2008 m. balandžio 14 d., norėdamas ištaisyti Nekilnojamojo turto registre ir kadastre esančius klaidingus duomenis apie nuosavybės teise priklausančių pastatų šildymo būdą, nes dalis nuosavybės teise priklausančių pastatų jau seniai yra atjungti arba niekada nebuvo prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, su prašymu kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą. Nurodė, kad atsakovas VĮ Registrų centras pareiškėjo skundą atmetė pagrįstai, kadangi jis skundą padavė nesilaikydamas išankstinės įstatymų nustatytos privalomos ginčo nagrinėjimo tvarkos ir ABTĮ nustatytų skundui keliamų reikalavimų. Pareiškėjas savo poziciją dėl Centrinio registratorius sprendimo nepagrįstumo (atsisakymo nagrinėti jo skundą) grindžia vien paduoto skundo turinio pagrįstumu, o Centrinis registratorius, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, jo turinio net nenagrinėjo.

18II.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu

20(T 1, b. l. 189 – 194) pareiškėjo skundo dalį dėl Komisijos 2008 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 223 panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą, o skundo dalį dėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo įpareigojimo pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre atkurti iki 2008 m. balandžio 23 d. buvusius UAB „Draugystės sanatorija“ pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą paliko nenagrinėtą.

21Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo

2212 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 1, 4 dalimis, 15 straipsnio 1, 2 dalimis, Kadastro nuostatų 7, 9, 95 punktais, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1, 2 dalimis, 31 straipsnio 2 dalimi. Teismas pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymas bei Registro nuostatai nustato, kad suinteresuotas asmuo (fizinis ar juridinis), manydamas, jog jo teisės (interesai) yra pažeistos, pirmiausia turi kreiptis į teritorinį registratorių ir pateikti jam motyvuotą prašymą. Teritorinis registratorius privalo kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmens, kuris kreipiasi dėl jo interesų gynimo, nurodytos teisės buvo pažeistos. Tik tuo atveju, kai yra priimtas teritorinio registratoriaus atsisakymas patenkinti prašymą, su kuriuo suinteresuotas asmuo nesutinka, arba jei asmuo negauna atsakymo, pateikiamas skundas (prašymas) Centriniam registratoriui, remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsniu. Tai reiškia, kad šiuose įstatymuose nustatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka yra privaloma kiekvienam asmeniui, kuris kreipiasi dėl jo teisėtų interesų (teisių) gynimo. Teismas pabrėžė, kad Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymuose nustatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka be išimčių taikoma visiems asmenims (fiziniams ir juridiniams). Pareiškėjas, sužinojęs apie galimą jo teisių pažeidimą dėl VĮ Registrų centro Alytaus filialo, jo manymu, neteisėtai įvykdyto duomenų apie UAB „Draugystės sanatorija“ pastatų šildymo būdą pakeitimo (iš centralizuoto šildymo į vietinį šildymą arba „šildymo nėra“), 2008 m. gegužės 23 d. kreipėsi į Centrinį registratorių. Vėliau pareiškėjas 2008 m. liepos 8 d. dėl Centrinio registratoriaus 2008 m. birželio 4 d. priimto sprendimo Nr. 223 panaikinimo kreipėsi į teismą. Remiantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, kadastro tvarkytojo sprendimas pirmiausia skundžiamas teritoriniam registratoriui ir tik tuo atveju, jei asmuo nesutinka su šiuo sprendimu, turi teisę jį apskųsti Centriniam registratoriui. Vadinasi, pareiškėjas visų pirma turėjo kreiptis į teritorinį registratorių, t. y. VĮ Registrų centro Alytaus filialą, tačiau to nepadarė. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas nesilaikė privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Teismas pažymėjo, jog Centrinis registratorius, išnagrinėjęs UAB „Litesko“ skundą dėl galimai neteisėtų teritorinio registratoriaus veiksmų (duomenų apie šildymą pakeitimo), 2008 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 223 atsisakė pareiškėjo skundą nagrinėti dėl to, kad šis nesilaikė privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Taigi tik tuo atveju, kai yra priimtas teritorinio registratoriaus atsisakymas patenkinti prašymą, su kuriuo suinteresuotas asmuo nesutinka, arba jei asmuo negauna atsakymo, pateikiamas skundas Centriniam registratoriui pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo

2330 straipsnio 1 dalį. Vadinasi, Komisijos tyrimo dalykas yra tik teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas, kuriuo išspręstas pareiškėjo kreipimasis į teritorinį registratorių dėl galimo jos teisių pažeidimo. Tai reiškia, kad Centrinis registratorius turi teisę atsisakyti nagrinėti suinteresuoto asmens skundą, jei jis nėra pasinaudojęs išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, t. y. nėra padavęs skundo teritoriniam registratoriui. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas VĮ Registrų centras pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą. VĮ Registrų centro 2008 m. birželio 4 d. sprendimas Nr. 223 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjo skundo dalis dėl VĮ Registrų centro 2008 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 223 panaikinimo atmetama (ABTĮ 57 str., 88 str. 1 d. 1 p.). Reikalavimas dėl teritorinio registratoriaus įpareigojimo pašalinti padarytus pažeidimus ir Nekilnojamojo turto kadastre atkurti iki 2008 m. balandžio 23 d. buvusius trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie šildymo būdą paliekamas nenagrinėtas, nes pareiškėjas nesilaikė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnyje ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 bei 31 straipsniuose nustatytos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos (ABTĮ 103 str. 1 p.).

24III.

25Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 1 – 6) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

261. VĮ Registrų centro Alytaus filialas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo atlikti paminėtų pastatų kadastro duomenų apie pastatų šildymo būdą pakeitimą Nekilnojamojo turto kadastre.

272. Teisės aktai nenustato, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas ar neteisėtai atliktas veiksmas (neveikimas) pirmiausia privalo būti skundžiamas tą sprendimą priėmusiam ar neteisėtus veiksmus atlikusiam teritoriniam registratoriui. Sužinojęs apie neteisėtą teritorinio registratoriaus sprendimą, kreipėsi į Centrinį registratorių, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos.

283. Neturi teisės tiesiogiai kreiptis į teritorinį registratorių dėl Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto duomenų pakeitimo. Savo pažeistas teises ir interesus gali ginti teisės aktų nustatyta tvarka apskųsdamas teritorinio registratoriaus neteisėtai priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus įstatymų nustatytoms institucijoms, ir tik šių institucijų sprendimo pagrindu, išnagrinėjus skundą, nepagrįstai pakeisti kadastriniai duomenys gali būti keičiami (sugrąžinami į buvusią padėtį).

294. 2008 m. birželio 19 d. prašymu Nr. 01T-97/1-2008 ir 2008 m. rugpjūčio 4 d. prašymu Nr. 01T-141-2008 kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą dėl paminėtų šio teritorinio registratoriaus neteisėtai pakeistų nekilnojamojo turto kadastrinių duomenų ištaisymo. VĮ Registrų centro Alytaus filialas 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 245, motyvuodamas, kad UAB ,,Litesko“ nėra pastatų savininkas ar teisėtas jų valdytojas, nusprendė atmesti prašymus.

305. Nepagrįstai anuliuojama Centrinio registratoriaus pareiga bei užkertamas kelias neteisėtiems teritorinio registratoriaus sprendimams (atliktiems veiksmams) vertinti ir ištaisyti.

31Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 13 – 16) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

321. Šis administracinis ginčas yra dėl UAB ,,Litesko“ skundo priėmimo. Turi teisę reikalauti, kad skundas atitiktų įstatymų reikalavimus. Pareiškėjas nesilaikė reikalavimo tiksliai įvardinti trečiuosius suinteresuotus asmenis, nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į teritorinį registratorių.

332. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo tiesiogiai gali kreiptis į Centrinį registratorių, kaip kontroliuojantį teritorinių registratorių veiklą, prieštarauja teisės aktų nuostatoms.

343. UAB ,,Litesko“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą, prašydamas atkurti kadastro duomenis. Teritorinis registratorius 2008 m. lapkričio 27 d. priėmė sprendimą Nr. 245, kurį pareiškėjas skundė Centriniam registratoriui, kurio 2009 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 11 skundas buvo patenkintas.

354. Teisė paduoti skundą procesiniu teisiniu aspektu nepriklauso nuo materialinio teisinio pobūdžio aplinkybių, todėl Centrinis registratorius netyrė, ar teritorinis registratorius nepažeidė pareiškėjo subjektinių teisių, ar teisėtai pakeitė kadastro duomenis ir kitų skunde nurodytų aplinkybių.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 22 – 27) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

371. Apeliantas painioja prašymo ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius kadastrinius duomenis teritoriniam registratoriui pateikimo procedūrą, kuri vykdoma pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalį ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnį, su prašymo pakeisti kadastrinius duomenis teritoriniam registratoriui pateikimo procedūra, kuri vykdoma pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 – 14 straipsnius. Apeliantas prašė ne ištaisyti, o būtent pakeisti jam priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, nors turėjo prašyti ištaisyti šiuos duomenis. Apeliantas, iš karto kreipdamasis tiesiogiai į teritorinį registratorių dėl jam priklausančių pastatų kadastrinių duomenų pakeitimo, patvirtino, kad tiek Komisijos sprendime, tiek teismo sprendime nurodyta teritorinio registratoriaus veiksmų ir sprendimų išankstinė apskundimo tvarka yra teisinga.

382. Centriniam registratoriui pateiktame skunde pareiškėjas prašė įpareigoti teritorinį registratorių pakeisti ne jam, o UAB „Draugystės sanatorija“ priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, todėl faktas, kad šio skundo išsprendimas galėjo turėti įtakos jo teisėms yra akivaizdus. Pareiškėjas privalėjo nurodyti su UAB „Draugystės sanatorija“ susijusius duomenis.

393. Komisija atsisakė priimti pareiškėjo skundą nenagrinėjusi skundo turinio ir nesiremdama jame išdėstytų aplinkybių pagrįstumu ar teisėtumu, todėl ginčas dėl turinio negalėjo kilti.

40Teisėjų kolegija

konstatuoja:

41IV.

42Apeliacinis skundas atmestinas.

43Iš pareiškėjo skundžiamo atsakovo VĮ Registrų centro (Komisijos) 2008 m. birželio 4 d. sprendimo matyti, kad jis yra priimtas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsniais, todėl nagrinėjamai bylai yra reikšminga patikrinti skundžiamą sprendimą jo atitikimo šių teisės normų reikalavimams aspektu.

44Savo teisių pažeidimą pareiškėjas sieja su, jo manymu, neteisėtais kadastro tvarkytojo teritorinio padalinio – atsakovo VĮ Registrų centro Alytaus filialo – veiksmais, kurie (pagal pareiškėją ir bylos duomenis) pasireiškė tuo, kad šis atsakovas, tenkindamas trečiojo suinteresuoto asmens jam paduotą 2008 m. balandžio 16 d. prašymą, 2008 m. balandžio 23 d. pakeitė trečiajam suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie šių pastatų šildymo būdą. Todėl nagrinėjamai bylai taip pat yra būtina išaiškinti šių VĮ Registrų centro Alytaus filialo veiksmų reikšmę Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsnių taikymo prasme.

45Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniai reglamentuoja teisinius santykius dėl teritorinių registratorių (kadastro tvarkytojų) priimtų sprendimų skundimo. Šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. 31 straipsnyje nurodyta tokių skundų padavimo Centriniam registratoriui tvarka, o 32 straipsnyje – Centriniam registratoriui nustatyta tokių skundų priėmimo nagrinėti ir nagrinėjimo tvarka. Iš nurodytų teisės normų matyti, kad jas taikydamas Centrinis registratorius (atsakovas) atlieka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos funkciją. Todėl esminis tokio nagrinėjimo procedūros pradėjimo bei vykdymo elementas yra teritorinio registratoriaus atitinkamo sprendimo buvimas. Tai reiškia, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 ir 32 straipsnių nuostatos gali būti taikomos, o Centrinis registratorius (atsakovas) gali pradėti atitinkamo skundo nagrinėjimo procedūrą tik tuo atveju, kai: 1) yra priimti atitinkami teritorinio registratoriaus sprendimai; 2) yra paduotas suinteresuoto asmens skundas dėl šių teritorinio registratoriaus sprendimų. Pirmoji iš nurodytų sąlygų (atitinkamo teritorinio registratoriaus ar kadastro tvarkytojo sprendimo buvimas) Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo taikymo požiūriu turi būti suprantama ir aiškinama ne šio įstatymo 13 straipsnio, o 15 straipsnio 2 dalies taikymo prasme. Tai reiškia, kad suinteresuotu asmeniu, kuris gali kreiptis į Centrinį registratorių išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, laikytinas tik tas asmuo, kuris buvo pasinaudojęs Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta savo (tariamai) pažeistos teisės gynimo tvarka. Kolegija pažymi, kad tokios procedūros nesilaikymas ne tik formaliai pažeistų Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsnių nuostatas, kurios yra privalomos atsakovui kaip viešojo administravimo subjektui, o ir iškreiptų pačią ikiteisminio skundo nagrinėjimo esmę.

46Pasisakydama dėl aukščiau nurodytų atsakovo VĮ Registrų centro Alytaus filialo 2008 m. balandžio 23 d. atliktų veiksmų (paminėtų pastatų kadastro duomenų pakeitimo) teisinės reikšmės, kolegija pažymi, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo taikymo požiūriu šie veiksmai laikytini sprendimu, numatytu 13 straipsnio 4 dalies taikymo prasme. Šio straipsnio taikymo požiūriu suinteresuotu asmeniu yra laikytinas trečiasis suinteresuotas asmuo, kuris atitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje tokiam asmeniui nustatytus reikalavimus. Tačiau, kaip pažymėta aukščiau, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio nuostatos šioje administracinėje byloje netaikytinos, nes ginčo santykiai reglamentuojami šio įstatymo 15 straipsnio.

47Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 straipsnių aiškinimu. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas kolegijos pripažintinas pagrįstu. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

48Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

49Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Litesko“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas,... 6. V. Krėvės g. 10, Druskininkai, unikalus Nr. 1593-0000-2019) kadastrinius... 7. įrašytus kadastrinius duomenis apie paminėtų pastatų šildymo būdą,... 8. į šių pastatų kompleksą šiluma yra tiekiama iš centralizuotai tiekiamos... 9. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 90 – 91)... 10. VĮ Registrų centras nurodė, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas,... 11. duomenų ištaisymo kreipėsi į kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių... 12. vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 27 d. nutartis... 13. Nr. AS575-372/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008... 14. Atsakovas VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepimu į skundą (T 1, b.... 15. VĮ Registrų centro Alytaus filialas nurodė, kad VĮ Registrų centro Alytaus... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 84 – 87)... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2008 m. balandžio 14 d.,... 18. II.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimu... 20. (T 1, b. l. 189 – 194) pareiškėjo skundo dalį dėl Komisijos 2008 m.... 21. Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo... 22. 12 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 1, 4 dalimis, 15 straipsnio 1, 2 dalimis,... 23. 30 straipsnio 1 dalį. Vadinasi, Komisijos tyrimo dalykas yra tik teritorinio... 24. III.... 25. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 1 – 6) prašo panaikinti... 26. 1. VĮ Registrų centro Alytaus filialas neturėjo nei teisinio, nei faktinio... 27. 2. Teisės aktai nenustato, kad teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas... 28. 3. Neturi teisės tiesiogiai kreiptis į teritorinį registratorių dėl... 29. 4. 2008 m. birželio 19 d. prašymu Nr. 01T-97/1-2008 ir 2008 m. rugpjūčio 4... 30. 5. Nepagrįstai anuliuojama Centrinio registratoriaus pareiga bei užkertamas... 31. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l.... 32. 1. Šis administracinis ginčas yra dėl UAB ,,Litesko“ skundo priėmimo.... 33. 2. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo tiesiogiai gali... 34. 3. UAB ,,Litesko“ kreipėsi į VĮ Registrų centro Alytaus filialą,... 35. 4. Teisė paduoti skundą procesiniu teisiniu aspektu nepriklauso nuo... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l.... 37. 1. Apeliantas painioja prašymo ištaisyti netikslius, neteisingus ar... 38. 2. Centriniam registratoriui pateiktame skunde pareiškėjas prašė... 39. 3. Komisija atsisakė priimti pareiškėjo skundą nenagrinėjusi skundo... 40. Teisėjų kolegija... 41. IV.... 42. Apeliacinis skundas atmestinas.... 43. Iš pareiškėjo skundžiamo atsakovo VĮ Registrų centro (Komisijos) 2008 m.... 44. Savo teisių pažeidimą pareiškėjas sieja su, jo manymu, neteisėtais... 45. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30, 31 ir 32 straipsniai reglamentuoja... 46. Pasisakydama dėl aukščiau nurodytų atsakovo VĮ Registrų centro Alytaus... 47. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, kolegija sutinka su pirmosios... 48. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 49. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 8 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....