Byla I-2347-95/2013
Dėl sprendimo panaikinimo, neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo ir žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Kaminsko ir Mildos Vainienės, dalyvaujant pareiškėjui Č. J., jo atstovui advokatui Algimantui Medeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Č. J. skundą atsakovėms Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Sveikatos priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Č. J. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1-10), (toliau – ir skundas), kreipėsi į teismą prašydamas: 1) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją (toliau - ir VRM) ateityje mokėti pareiškėjui nustatyto dydžio pareigūnų ir karių pensiją – 2029,68 Lt, 2) priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VRM neišmokėtą pareigūnų ir karių pensijos dalį nuo 2010-01-01 iki teismo sprendimo įsigaliojimo datos, 3) priteisti pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VRM neturtinę žalą 1000 Lt. Taip pat pareiškėjas prašė teismo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas 2011-12-20 Nr. XI-1821 15 straipsnis, Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas. Šis įstatymas, (...), galioja: 2 punktas šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, (...) punkte ir nurodytoms išmokoms, (...) – iki 2012-12-31“ nuostatų pratęsimas galimai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 30, 48, 52 str., bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams ir bylą sustabdyti.

4Skunde nurodė, kad jam 2002-06-01 buvo paskirta 2029,68 Lt dydžio valstybinė pareigūnų pensija už tarnybą, tačiau nuo 2010-01-01 buvo mokama sumažinta pensija 1623,74 Lt. Nurodė, kad 2012-12-18 kreipėsi į atsakovą VRM su prašymu dėl pareigūnų ir karių pensijos dalies grąžinimo ir 2013-01-17 gavo atsakymą, kuriame nurodyta, kad sumažinta pensija mokama, nes galioja Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau ir – Laikinasis įstatymas) 4 str. 1 d., Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nuostatos. Mano, kad toks atsakovo atsakymas yra tik biurokratinis atsirašinėjimas. Teigia, kad įstatymais nustačius pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus, sąlygas, pensijų dydžius, valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykiuose laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų. Atsižvelgiant į tai, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. ir 5 str. 1 bei 2 d. nustatytu teisiniu reguliavimu yra pažeidžiami iš Konstitucijos 23 ir 52 str. kylantys imperatyvai, yra galimas ir civilinės atsakomybės Lietuvos valstybei taikymas. Nurodo, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog konstitucinis teisinės valstybės principas inter alia reiškia, kad turi būti užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, kad visos valstybės valdžią įgyvendinančios ir kitos valstybės institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei, kad Konstitucija turi aukščiausią teisinę galią ir, kad įstatymai bei kiti teisės aktai turi atitikti Konstituciją.

5Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundą ir jame išdėstytus argumentus, prašė jį tenkinti.

6Atsakovės Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjo Č. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (b. l. 30-31) nurodė, kad pareiškėjui valstybinė pensija skiriama ir mokama pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatas ir 2010-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, buvo nustatytas atitinkamų valstybinių pensijų (tarp jų pareigūnų ir karių) perskaičiavimas ir mokėjimas. Pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų nepažeidė, pensija buvo perskaičiuojama ir išmokama pagal galiojančių ir teisėtų norminių teisės aktų nustatytą tvarką. Pažymėjo, kad Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime konstatavo, kad laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai. Pareiškėjui pensija buvo sumažinta tik pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį, todėl jo teisės nebuvo pažeistos.

8Į teismo posėdį atsakovių atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, atsiliepime į skundą nurodė, kad teismo posėdyje nedalyvaus, todėl byla išnagrinėta atsakovių atstovams nedalyvaujant.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimo į skundą nepateikė, o pateikė Č. J. pensijos bylos kopiją (b. l. 19-29).

10Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta trečiojo suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

11Skundas netenkintinas.

12Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2002-06-24 VRM išvada Nr. 17683 „Skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą“ pareiškėjui buvo paskirta 1669,68 Lt dydžio pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą (b. l. 25) ir papildomai mokamas 360 Lt valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas. Iš Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2013-01-07 pažymos apie 2012 m. pensijos dydį Nr. 11PP(P)-192 matyti, kad pareiškėjui nuo 2010-01-01 mokama sumažinta pensija pagal Laikinojo įstatymo 4 str. bendroje sumoje su BP priedu 1623,74 Lt (b. l. 13, 29). 2012-12-18 pareiškėjas raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir prašė mokėti jam paskirto dydžio pensiją ir išmokėti neišmokėtą valstybinės pensijos dalį (b. l. 26). VRM 2013-01-10 raštu Nr. 1D-477(11) „Dėl valstybinės pensijos mokėjimo“ informavo pareiškėją, kad pensija perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., 1 priedą, koeficientas – 0,8, perskaičiuota pensija – 1623,74 Lt. (b. l. 11-12, 27-28). Nurodė, kad Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

13Kaip minėta, pareiškėjas teigia, kad jis negavo dalies teisėtai įgytos pareigūnų valstybinės pensijos. VRM teigia, kad pareiškėjui valstybinę pensiją mokėjo pagal teisės aktus. Pareigūnų ir karių pensija pareiškėjui buvo perskaičiuota ir išmokėta vadovaujantis Laikinojo įstatymo nuostatomis ir nustatyta tvarka, todėl atsakovės veiksmai yra teisėti ir pagrįsti įstatymu.

14Taigi nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžio ribojimo teisėtumo.

15Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“, vertindamas Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, atitiktį Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, pažymėjo, kad Laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą; jame buvo nustatyta socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, suponuojanti inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Pažymėjo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai. Šis Konstitucinio Teismo nutarimas buvo paskelbtas 2012-09-12 leidinyje „Valstybės žinios“ .

16Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje reiškia reikalavimus dėl valstybinės pensijos nepriemokos taikant Laikinojo įstatymo nuostatas ir įpareigojimo toliau mokėti visą paskirto dydžio pensiją bei priteisti neturtinę žalą.

17Kaip minėta anksčiau, Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu pripažinus, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pareiškėjui valstybinė pensija buvo mokama pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. esant pagrįstoms sąlygoms. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 155-7985) pensijų perskaičiavimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d., nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovę mokėti pareiškėjui visą paskirto dydžio pensiją.

18Europos Žmogaus Teisių Teismas dažnai taiko proporcingumo kriterijų, spręsdamas apie Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos protokoluose numatytų teisių ribojimą. Proporcingumo principas galėtų būti interpretuojamas kaip galimybė taikyti apribojimus tada, kai tai būtina demokratinėje visuomenėje ir yra svarbiau už asmens teisę. Toks apribojimas turi būti proporcingas ir apribojimo turinio atžvilgiu: net ir esant pagrįstoms sąlygoms, tokio ribojimo turinys turi būti adekvatus. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 29 str. nustatyta, kad kiekvienas žmogus turi pareigas visuomenei, kurioje tik ir gali laisvai ir visiškai vystytis jo asmenybė. „Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, kiekvienas žmogus negali patirti kitokių apribojimų, kaip įstatymo numatyti, vien tik tam, kad garantuotų kitų žmonių teisių ir laisvių deramą pripažinimą ir gerbimą siekiant patenkinti teisingus moralės, viešosios tvarkos ir visuotinės gerovės reikalavimus demokratinėje visuomenėje“.

19Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo nuostatų prieštaravimo Konstitucijai klausimas išspręstas Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu, kuriame be kita ko, konstatuota, kad pagal Konstituciją, jos 23, 29, 52 str., konstitucinį teisinės valstybės principą, susidarius ypatingai situacijai (dėl ekonominės krizės) įstatymų leidėjas turi teisę mažinti paskirtas ir mokamas pensijas, sumažintos pensijos gali būti mokamos laikinai, o įstatymų leidėjas turi užtikrinti, kad praradimai, atsiradę dėl senatvės ar invalidumo pensijų mažinimo, taip pat dėl valstybinių pensijų mažinimo dideliu mastu, nebelikus minėtos ypatingos situacijos būtų per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti. Atsižvelgus į Konstitucinio Teismo nutarimo turinį, kad sumažintos pensijos gali būti mokamos laikinai (kol valstybėje neliks ypatingos situacijos dėl ekonomikos krizės), teismui nagrinėjamoje byloje nekyla abejonių dėl Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymo atitikties Konstitucijai. Dėl to tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą nėra pagrindo.

20Pareiškėjo reikalavimus panaikinti atsakovės Sprendimą, įpareigoti atsakovę mokėti jam nustatyto dydžio 2029,68 Lt pensiją bei priteisti neišmokėtą pareigūnų ir karių pensijos dalį nuo 2010-01-01 iki teismo sprendimo įsigaliojimo aukščiau išdėstytais motyvais nėra pagrindo tenkinti. Reikalavimas atlyginti neturtinę žalą – yra išvestinis iš kitų reikalavimų. Nenustačius, kad atsakovas neveikė taip, kaip privalėjo veikti – nekyla ir atsakomybė dėl žalos atlyginimo.

21Vadovaudamasis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir remdamasis byloje esančia medžiaga, teismas daro išvadą, kad atsakovė teisėtai sumažino pareiškėjui paskirtos valstybinės pensijos dydį pagal Laikinojo įstatymo 4 str. nuostatas, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo (ABTĮ 88 str. 1 p.).

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

23Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

24pareiškėjo Č. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas Č. J. (toliau – ir pareiškėjas) su... 4. Skunde nurodė, kad jam 2002-06-01 buvo paskirta 2029,68 Lt dydžio valstybinė... 5. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skundą ir jame... 6. Atsakovės Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos... 7. Atsiliepime į skundą (b. l. 30-31) nurodė, kad pareiškėjui valstybinė... 8. Į teismo posėdį atsakovių atstovas neatvyko, apie teismo posėdžio vietą... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos... 10. Į teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas neatvyko, apie... 11. Skundas netenkintinas.... 12. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2002-06-24... 13. Kaip minėta, pareiškėjas teigia, kad jis negavo dalies teisėtai įgytos... 14. Taigi nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui paskirtos... 15. Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir... 16. Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje reiškia reikalavimus dėl valstybinės... 17. Kaip minėta anksčiau, Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu pripažinus,... 18. Europos Žmogaus Teisių Teismas dažnai taiko proporcingumo kriterijų,... 19. Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo nuostatų prieštaravimo Konstitucijai... 20. Pareiškėjo reikalavimus panaikinti atsakovės Sprendimą, įpareigoti... 21. Vadovaudamasis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir remdamasis byloje... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 23. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,... 24. pareiškėjo Č. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...