Byla A-662-360-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjui Š. Š., pareiškėjo atstovei L. D., atsakovo atstovei J. O., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Š. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Š. Š. skundą atsakovui Vilniaus teritorinei muitinei dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Š. Š. skundu (b. l. 2-6) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Institucija) viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. 1P-464K (toliau – ir Įsakymas) ir juo paskirtą tarnybinę nuobaudą - papeikimą.

5Pabrėžė, kad pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau – ir Statutas) ir finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintų Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatas, nuobaudų skyrimo procedūra - būtina, ji pati ir po jos priimti administraciniai aktai turi griežtai atitikti teisės normų reikalavimus. Tarnybinį patikrinimą atliekanti komisija turi surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ir paneigiančius pareigūno tiriamą pažeidimo faktą, kaltę, patikrinti jo paaiškinime nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinti, tyrimo rezultatus įforminant motyvuotoje išvadoje. Nurodė Taisyklių 21 punktą ir darė išvadą, kad skiriant tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnui nepakanka konstatuoti atitinkamą veikimo ar neveikimo faktą, bet turi būti nustatyta, kokio teisės akto kokiai konkrečiai nuostatai pareigūno veikimas ar neveikimas prieštarauja ir ar dėl to yra pareigūno kaltė. Pareiškėjo manymu, skundžiamas Įsakymas parengtas vadovaujantis neišsamiai atliktu tarnybiniu patikrinimu, kurio metu nenustatyta jo neteisėta veika, kaltė ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir neigiamų pasekmių. Teigė, kad komisija vadovavosi tik gauta informacija iš Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (toliau – ir Tarnyba), be to, tai, jog pareiškėjo tarnybinis nusižengimas gali turėti nusikalstamos veikos požymių, atsakovui buvo žinoma jau sudarant komisiją. Atkreipė dėmesį, jog tarnybinio tyrimo byloje nėra duomenų, kad atsakovas ar komisija, turėdami informacijos apie automobiliu VW Transporter įvežtą kontrabandą ir pradėtą dėl to ikiteisminį tyrimą, būtų sustabdę tarnybinį patikrinimą, kaip to reikalauja Statuto 35 straipsnio 4 dalis ir Taisyklių 12 punktas, ir kreipęsi į kompetentingą instituciją, atliekančią ikiteisminį tyrimą, siekiant gauti informacijos apie pareiškėjo procesinę padėtį ikiteisminiame tyrime dėl kontrabandos fakto ar kad pradėtas ikiteisminis tyrimas baigtas. Tai traktavo kaip įrodymą, kad jis nepadarė tarnybinio nusižengimo. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. gruodžio 4 d. konsultaciją Nr. 23.2-K, nurodė, kad tarnybinis nusižengimas paaiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Departamentas) Tarnybinių tyrimų tarnybos viršininkui surašius 2009 m. spalio 5 d. tarnybinį pranešimą Nr. 6B-687 ir 2009 m. spalio 7 d. raštu Nr. 3B-6.3-8877 apie tai informavus Instituciją. Laikė, kad pareiškėjo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena yra 2009 m. spalio 7 d. (žyma apie minėto rašto gavimą). Kadangi tarnybinė nuobauda pareiškėjui paskirta 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu, darė išvadą, kad ji paskirta praleidus vieno mėnesio terminą. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. A3-750/2004. Pareiškėjo manymu, kaltinimai jam paremti tik komisijos prielaidomis bei nustatinėjami duomenimis ir dokumentais, kurių atsiradimas byloje nepagrįstas ir neteisėtas. Atkreipė dėmesį, jog prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo nutrauktas, kadangi jis nepadarė veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio l dalyje. Pareiškėjo teigimu, tarnybinio patikrinimo byloje nėra duomenų, kokiu pagrindu ir iš kur buvo gautas Ignalinos rajono apylinkės prokuratūros 2004 m. balandžio 19 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą.

6Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į skundą (b. l. 9-13) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė Institucijos Medininkų kelio poste parengtų darbo vietų bei kiekvienoje darbo vietoje dirbančių muitinės pareigūnų bei funkcijų aprašymo, patvirtinto Institucijos viršininko 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3B-110, 8 punktą, kuriame numatyta, kad žaliajame kanale pareigūnai atlieka pasirinktinį transporto priemonių tikrinimą, vertindami riziką. Rizikos vertinimas atliekamas kiekvienam automobiliui, važiuojančiam per postą ir įvažiuojančiam į žaliąjį kanalą, vadovaujantis Taisyklėmis, Muitinės įstatyme numatytomis muitinės funkcijomis, pareigybės aprašyme nurodytomis pareigomis. Pabrėžė, kad teisės aktai nenumato galimybės muitinės pareigūnui, kaip savarankiškos institucijos atstovui, atsisakyti vykdyti jam priskirtas pareigas dėl kitos institucijos pareigūno veiksmų, taip perkeliant atsakomybę dėl muitinei priskirtų funkcijų įgyvendinimo kitai institucijai. Nurodė Medininkų pasienio kontrolės punkto nuostatų, patvirtintų Tarnybos vado ir Muitinės departamento direktoriaus 2001 m. gegužės 15 d. ir 2001 m. gegužės 21 d. įsakymais, 27-28 punktus, nurodė, kad iš pateikto vaizdo įrašo matyti, jog Tarnybos pareigūnė tik nustatyta tvarka paėmė įvažiavusios transporto priemonės ir vairuotojo dokumentus, ką ji privalėjo atlikti, siekdama įsitikinti sienos kirtimo legalumu, kadangi tai yra Tarnybos pareigūnų vykdomų funkcijų dalis (Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126, 12 p.). Pažymėjo, kad Medininkų pasienio kontrolės punkto nuostatų 25 punktas numato, jog užkardos vyresnysis specialistas, o jam nesant - pamainos vyresnysis, t. y. Tarnybos pareigūnas, atsako už tvarką transporto priemonių eilėje, užtikrina režimą valstybės sienos perėjimo punkte. Nurodė Institucijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3B-122 patvirtintos Transporto priemonių valstybinių numerių ir konteinerių kodų atpažinimo Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų, Lavoriškių, Šalčininkų, Raigardo kelio ir Kenos geležinkelio postuose posistemio naudojimo taisyklių (toliau – ir NAS naudojimo taisyklės) 2, 3 punktus, teigė, kad faktiškai NAS padeda aptikti tik tuos automobilius, kurie dėl savo ypatingos rizikos (dėl anksčiau padarytų pažeidimų, kurie yra ieškomi kitų tarnybų ar pan.) yra įtraukti į sąrašus ir privalo būti papildomai tikrinami NAS nurodytu būdu ar sulaikyti pagal Muitinės kriminalinės tarnybos ar kitos institucijos reikalavimą, ar su kuriais turi būti atlikti kiti veiksmai, iš anksto įvesti į NAS ir rodomi NAS pranešime. Nagrinėjamu atveju, jeigu NAS sistema nenurodė, kad automobilis yra priskirtas ieškomų automobilių su įtartinais numeriais sąrašui, tai nereiškia, kad automobilis nekelia rizikos, o pareigūnas, stebėdamas automobilių srautą, bet kuriuo atveju turi vadovautis Rizikos valdymo taisyklėmis ir kitais muitinės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, kaip ir numato NAS naudojimo taisyklių 5 punktas. Darė išvadą, kad NAS yra tik pagalbinė, bet nepakankama rizikos valdymo priemonė kelio poste. Atsakovo teigimu, vairuotojo elgesį, galintį kelti riziką, apibūdina Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių 17 punktas. Pažymėjo, jog pareiškėjo darbo vietos vaizdo įrašas įrodė, kad jis prie vairuotojo nebuvo priėjęs ir bendravęs, todėl neaišku, kuo vadovaujantis pareiškėjas padarė išvadą dėl vairuotojo elgesio. Paaiškino, kad tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, jog į Medininkų kelio posto žaliąjį kanalą įvažiavusios transporto priemonės VW Transporter dauguma langų buvo tamsaus stiklo, tuo metu darbo krūvis nebuvo didelis, o VW Transporter įvažiavimo metu pareiškėjas jokių transporto priemonių netikrino, buvo aikštelėje, o ne pastato viduje. Prieš atvažiuojant VW Transporter, pareiškėjas tikrino visas transporto priemones, įskaitant ir lengvuosius automobilius netamsintais stiklais. Šios transporto priemonės pareiškėjo buvo atrinktos pagal jo nustatytus rizikos požymius. Įvertinęs vaizdo įrašą, nustatė, kad faktiškai dauguma transporto priemonių (bet kokio modelio ir konstrukcijos), pareiškėjo nuomone, atitinka rizikos požymius (buvo atidarinėjamos mikroautobusų ir kitų lengvųjų transporto priemonių bagažinės). Pažymėjo, kad nors Rizikos valdymo muitinės poste taisyklėse mikroautobusai tamsintais langais nėra įsakmiai nurodyti kaip patenkantys į rizikos požymius, tačiau tai yra savaime aišku. Teigė, kad minėtose taisyklėse nurodyti rizikos veiksniai turi būti taikomi kompleksiškai. Nurodė, kad VW Transporter atvažiavo iš trečiosios šalies, kurioje prekių kainos kur kas mažesnės, o pats maršrutas žinomas kaip būdingas tam tikriems pažeidimams, kas atitinka Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių 19.12, 19.13 punktus. Pažymėjo, kad iš pareiškėjo prieštaringų paaiškinimų neaišku, kaip jis vertino rizikos požymius, vykdydamas automobilių atranką. Pabrėžė, kad tarnybinis patikrinimas buvo atliekamas dėl muitinės pareigūno galimo tarnybinio nusižengimo vykdant rizikos valdymą muitinės poste, t. y. dėl pareigūno gebėjimo įvertinti rizikos faktorius, o ne dėl piktnaudžiavimo tarnyba, iš anksto susitarus ir tyčia praleidus kontrabandinį krovinį. Nurodė, kad ikiteisminis tyrimas pareiškėjui dėl 2009 m. rugsėjo 30 d. įvykių pradėtas nebuvo, jis nėra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, todėl jo skundo teiginį, jog tarnybinis patikrinimas turėjo būti sustabdytas, laikė nepagrįstu, kaip ir teiginį, kad, nesant nusikalstamos veikos nėra ir tarnybinio nusižengimo. Pabrėžė, kad šios sąvokos yra savarankiškos ir ne kiekvienas tarnybinis nusižengimas yra nusikaltimas (baudžiamasis nusižengimas). Nesutiko su teiginiu, kad yra praleistas nuobaudos skyrimo terminas. Nurodė Statuto 35 straipsnio 2 dalį, Taisyklių 29 punktą, pažymėjo, kad Tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo diena yra išvados dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo surašymo diena. Kadangi tarnybinio patikrinimo išvada surašyta 2009 m. lapkričio 10 d., o tarnybinė nuobauda paskirta 2009 m. lapkričio 19 d., darė išvadą, kad ji paskirta nepraleidus įstatymo numatyto termino tarnybinei nuobaudai skirti.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 5 d. sprendimu skundą tenkino iš dalies, Institucijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1P-464K dalį, kuria Š. Š. tarnybine nuobauda nubaustas už tai, kad jis 2009 m. rugsėjo 30 d., nepatikrinęs VW Transporter, nevykdė Departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-867 patvirtintų Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių (toliau – ir Rizikos taisyklės) 19.12 ir 19.13 punktų reikalavimų, panaikino. Kitą įsakymo dalį paliko nepakeistą.

10Nurodė Statuto 35 straipsnio 1, 2, 4 dalis, Taisyklių 26, 29, 31 punktus, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. rugsėjo 25 d. nutartį Nr. A8-793/2003, 2003 m. rugsėjo 4 d. nutartį Nr. A3-720/2003 nustatė, kad atsakovas komisija tarnybinio patikrinimo išvadą, kuria siūlė pareiškėjui skirti tarnybinę nuobaudą, priėmė 2009 m. lapkričio 10 d., Institucijos viršininkas komisijos siūlymus realizavo 2009 m. lapkričio 19 d. Įsakymu, ir darė išvadą, kad tarnybinė nuobauda paskirta nepraleidus terminų.

11Kadangi ikiteisminis tyrimas pareiškėjo atžvilgiu nebuvo ir nėra pradėtas, konstatavo, kad nebuvo pagrindo stabdyti Š. Š. atžvilgiu pradėtą tarnybinį patikrinimą.

12Nurodė Taisyklių 18, 20 punktus, nustatė, kad Institucijos viršininko 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 3B-173 sudaryta komisija, jai pavesta atlikti tarnybinį patikrinimą, 20 dienų terminas tarnybiniam patikrinimui atlikti baigėsi 2009 m. lapkričio 2 d. Pažymėjo, kad komisija tarnybinio patikrinimo išvadą surašė 2009 m. lapkričio 10 d., duomenų apie termino pratęsimą nėra, todėl darė išvadą, kad, vertinant formaliai, Komisija nesilaikė Taisyklių 20 punkte numatytų terminų. Teismo nuomone, vien ši aplinkybė nesudaro pagrindo skundžiamą sprendimą naikinti kaip priimtą pažeidus procedūras, nes šis pažeidimas pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų nepažeidė.

13Nurodė Taisyklių 21 punktą, pažymėjo, kad pareiškėjui pranešimu buvo pareikšti įtarimai pažeidus, be kita ko, Departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1B-867 patvirtintų Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių (toliau – ir Rizikos taisyklės) 10, 18.13, 18.24, 25 punktų reikalavimus, nustatė, kad dėl minėtų taisyklių 19.12 ir 19.13 punktų pažeidimų nebuvo nurodyta Š. Š. skirtame 2009 m. spalio 14 d. pranešime dėl tarnybinio nusižengimo, jis dėl šių reikalavimų netinkamo vykdymo (tinkamo vykdymo) paaiškinimų neteikė.

14Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartį Nr. A63-651/2009, kuri, teismo manymu, yra analogiška, nustatė, kad pareiškėjui kaltinimai nevykdžius Rizikos taisyklių 19.12 ir 19.13 punktų reikalavimų nebuvo pateikti, jis dėl šių kaltinimų nepasiaiškino, todėl laikė, kad komisija netyrė pareiškėjo kaltės dėl konstatuotų tarnybinių nusižengimų, jos nepagrindė.

15Nurodė Departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 patvirtinto Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso (toliau – ir Etikos kodeksas) 7.8.2 punktą Institucijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 313-303 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės kelio posto inspektoriaus, atliekančio pareigas (Medininkų, Lavoriškių, Raigardo ir Šalčininkų) poste, pareigybės aprašymo 9.1, 9.4, 9.12 punktus, nesutiko su pareiškėjo pozicija, kad išeities taškas, kurio pagrindu priimamas sprendimas tikrinti ar netikrinti transportą, važiuojantį žaliuoju kanalu, yra paties muitinės pareigūno pasirinkimas tikrinti ar netikrinti konkrečią transporto priemonę. Teismo nuomone, išeities taškas turėtų būti visų rizikos faktorių įvertinimas in corpore. Konstatavo, kad šiuo atveju dviejų rizikos faktorių (transporto priemonė yra mikroautobusas, kurį lengva pritaikyti krovinių vežimui ir yra daugiau nei lengvajame galimybių įrengti slėptuves; ši transporto priemonė buvo užtamsintais šoniniais ir galiniu stiklais, dėl ko, neatidarius jos durų ar bagažinės, iš viso negalima įsitikinti, ar egzistuoja kiti rizikos veiksniai) pakako priimti sprendimą patikrinti transporto priemonę VW Transporter.

16III.

17Pareiškėjas Š. Š. apeliaciniu skundu (b. l. 130-133) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti, Įsakymą ir juo paskirtą tarnybinę nuobaudą – papeikimą, panaikinti.

18Nurodo Taisyklių 21 punktą ir pažymi, kad komisija padarė išvadą, jog jis pažeidė Rizikos taisyklių 25 punktą, pareigybės aprašymo 9.1, 9.4, 9.12 punktus, Etikos kodekso 7.8.2 punktą, nors Įsakyme nurodoma, kad pareiškėjas baudžiamas už Rizikos taisyklių 18.13, 18.24, 19.12, 19.13, 25 punktų, pareigybės aprašymo 9.1, 9.4, 9.12 punktų, Etikos kodekso 7.8.2 punktų pažeidimą. Kadangi įstaigos vadovas priimdamas sprendimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo privalo atsižvelgti į tarnybinio patikrinimo išvadą, konstatavo, kad Įsakymas buvo priimant pažeidžiant Taisyklių 26 punktą, nes Institucijos viršininkas nubaudė pagal teisės aktų nuostatas, kurių komisija, atlikusi tarnybinį patikrinimą, nenustatė. Mano, kad 2009 m. spalio 5 d. Departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos viršininkui surašius Tarnybinį pranešimą Nr. 6B-687 paaiškėjo jo tarnybinis nusižengimas. Daro išvadą, kad tarnybinė nuobauda paskirta praleidus 1 mėnesio terminą. Nurodo Statuto 35 straipsnio 4 dalį, Taisyklių 12 punktą ir teigia, kad įvertinus tokius kaltinimus kaip kontrabandinio krovinio praleidimas buvo privalu surinktą medžiagą perduoti toliau tirti kompetentingom institucijom. Pabrėžė, kad komisija pažeidė Taisyklių 20 punktą.

19Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 138-141) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti.

20Teigia, kad byloje yra duomenų apie termino tarnybiniam patikrinimui atlikti pratęsimą. Nurodo, kad tarnybinio patikrinimo išvada surašyta 2009 m. lapkričio 10 d., todėl tarnybinė nuobauda paskirta nepraleidus 1 mėnesio termino - 2009 m. lapkričio 19 d. Nurodo Taisyklių 25 punktą ir pažymi, kad 2009 m. spalio 5 d. tarnybiniu pranešimu Nr. 6B-687 Departamento generalinis direktorius buvo informuotas apie pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą, pastarasis surinktą medžiagą 2009 m. spalio 6 d. raštu Nr. 3B-6.3-8877 „Dėl komisijos sudarymo“ perdavė Institucijai su prašymu atlikti tarnybinį patikrinimą ir įvertinti muitinės pareigūno veiksmus. Pabrėžia, kad tarnybinis patikrinimas atliktas dėl muitinės pareigūno galimo tarnybinio nusižengimo vykdant rizikos valdymą muitinės poste, dėl pareigūno gebėjimo įvertinti rizikos faktorius, o ne dėl piktnaudžiavimo tarnyba. Paaiškina, kad ikiteisminis tyrimas apeliantui dėl 2009 m. rugsėjo 30 d. įvykių nebuvo pradėtas, jis neįtariamas padaręs nusikalstamos veikos. Tvirtina, kad pareiškėjas, vertindamas rizikos požymius, labiau vadovavosi asmeninėmis nuostatomis, o ne teisės aktais.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 1P-464K, kuriuo pareiškėjui Š. Š. paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas (b. l. 7), teisėtumo ir pagrįstumo. Apelianto tvirtinimu, Įsakymas priimtas praleidus tarnybinės nuobaudos skyrimo terminą, be to, surinkta medžiaga nebuvo perduota tirti kompetentingoms institucijoms. Taip pat teigiama, kad tarnybinė nuobauda paskirta už teisės aktų nuostatų nesilaikymą, dėl kurių tarnybinį patikrinimą atlikusi komisija nenustatė padarytų pažeidimų.

24Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo terminų

25

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas yra viena iš svarbiausių tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros sudėtinių dalių. Statuto 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama muitinės pareigūno tiesioginio vadovo arba pareigūną į pareigas priėmusio asmens iniciatyva arba kai jie gauna informaciją apie muitinės pareigūno tarnybinį nusižengimą.

27Apelianto akcentuojamame Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad nusižengusių Departamento ar muitinės įstaigų personalo arba tarnybinių tyrimų padalinių vadovų funkcijas tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūroje atlieka įstaigos vadovo įgaliotas kito įstaigos padalinio vadovas. Departamento Tarnybinių tyrimų tarnyba Departamento direktoriaus pavedimu turi teisę atlikti tarnybinį patikrinimą bet kurioje muitinės įstaigoje, taip pat savo iniciatyva arba Departamento direktoriaus pavedimu perimti tarnybinio patikrinimo medžiagą savo žinion bet kuriuo tarnybinio patikrinimo atlikimo metu.

28Byloje nustatyta, kad 2009 m. spalio 5 d. Departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos viršininkas pasiūlė Institucijoje sudaryti komisiją tarnybiniam patikrinimui Š. Š. atžvilgiu atlikti (b. l. 61-62). Šio Departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos 2009 m. spalio 5 d. tarnybinio pranešimo dėl Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto inspektoriaus Š. Š. Nr. 613-687 vada buvo šioje institucijoje gauta informacija apie tai, kad Vilniaus rajone, kelio Minskas-Vilnius 16-jame kilometre 2009 m. rugsėjo 30 d., apie 2.00 val., Tarnybos pareigūnai sulaikė stambią cigarečių kontrabandą, kuri galimai pateko per Institucijos Medininkų kelio postą. Taigi, kaip matyti, šis tarnybinis pranešimas buvo surašytas Departamento direktoriui nepavedus Departamento Tarnybinių tyrimų tarnybai atlikti tarnybinio patikrinimo, todėl apelianto teiginys, kad ši tarnyba atliko tarnybinį patikrinimą Vilniaus teritorinėje muitinėje, nėra pagrįstas. Atkreiptinas dėmesys, kad Departamentas 2009 m. spalio 6 d. raštu pavedė Institucijos viršininkui sudaryti komisiją tarnybiniam patikrinimui Š. Š. atžvilgiu atlikti (b. l. 60). Atsižvelgusi į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad Departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos 2009 m. spalio 5 d. tarnybinis pranešimas laikytinas tarnybinio patikrinimo Š. Š. atžvilgiu atlikimu bei Š. Š. tarnybinio nusižengimo paaiškėjimu.

29Taisyklių 20 punkte nustatyta, kad tikrintojas tarnybinį patikrinimą privalo atlikti ne ilgiau kaip per 20 dienų nuo pavedimo atlikti tarnybinį patikrinimą gavimo dienos, neįskaitant laiko, per kurį tikrinamas pareigūnas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogavo. Esant svarbioms aplinkybėms, patikrinimą skyręs pareigūnas gali pratęsti patikrinimo terminą dar iki 10 dienų.

30Iš bylos medžiagos matyti, kad Institucijos viršininkas 2009 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 3B-173 sudarė komisiją tarnybiniam patikrinimui atlikti dėl Š. Š. galimai padaryto tarnybinio nusižengimo (b. l. 71). Šios komisijos pirmininkė tarnybiniu pranešimu 2009 m. spalio 22 d. prašė Institucijos viršininko pratęsti tarnybinio patikrinimo atlikimo terminą 10 dienų (iki 2009 m. lapkričio 11 d.), Institucijos viršininkas 2009 m. spalio 22 d. šį pranešimą pasirašė (b. l. 93). Tarnybinio patikrinimo išvada buvo surašyta 2009 m. lapkričio 10 d. (b. l. 98-101). Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo ir apeliaciniame skunde neteisingai teigiama, kad komisija nesilaikė Taisyklių 20 punkte numatytų terminų. Atsižvelgus į tai, kad apygardos administracinis teismas šios aplinkybės nelaikė pagrindu naikinti skundžiamą Įsakymą, minėtas teismo neteisingos išvados priėjimas nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

31Statuto 35 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos. Taisyklių 29 punkte taip pat pažymėta, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo nustatymo dienos, neįskaitant laiko, kurį muitinės pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos arba atostogavo.

32Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas kaltinamas pažeidimais, padarytais 2009 m. rugsėjo 30 d. Tarnybiniai nusižengimai išaiškėjo, t. y. buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir Institucijos viršininkas patvirtino tarnybinio patikrinimo išvadą - 2009 m. lapkričio 10 d. Skundžiamas įsakymas, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda, priimtas 2009 m. lapkričio 19 d., t. y. nepraėjus 1 mėnesiui nuo tarnybinio patikrinimo išvados patvirtinimo dienos. Atsižvelgusi į nurodytas teisės aktų nuostatas ir faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai priėjo išvadą, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo terminai nebuvo praleisti.

33Dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo

34Statuto 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, kai paaiškėja, jog tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinio nusižengimo tyrimas sustabdomas ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama institucijai, kompetentingai tirti šias veikas. Jeigu atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną arba ikiteisminis tyrimas, baudžiamoji byla ar administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukiama arba jei pareigūnas atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės ar administracinė nuobauda jam neskiriama, tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir tarnybinė nuobauda turi būti paskirta šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir terminais. Taisyklių 12 punkte įtvirtinta, kad tarnybinio patikrinimo metu nustačius, jog tarnybinis nusižengimas turi nusikalstamos veikos ar administracinio teisės pažeidimo požymių, tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra sustabdoma ir tarnybinio patikrinimo medžiaga perduodama kompetentingai institucijai.

35Iš tarnybinio patikrinimo išvados, atsakovo teiginių, kitos byloje esančios medžiagos matyti, kad tarnybinis patikrinimas Š. Š. atžvilgiu buvo atliekamas dėl jo galimo tarnybinio nusižengimo vykdant rizikos valdymą muitinės poste, t. y. dėl pareiškėjo gebėjimo įvertinti rizikos faktorius, bet ne dėl piktnaudžiavimo tarnyba iš anksto susitarus ir tyčia praleidus kontrabandinį krovinį, kaip nepagrįstai nurodyta Š. Š. apeliaciniame skunde. Tarnybinio patikrinimo išvadoje tik pažymėta, kad kontrabandinis krovinys į Lietuvos Respubliką pateko kaip Š. Š. veikos pasekmė, tačiau komisijos atliekamo tarnybinio patikrinimo metu analizuotas transporto priemonės atitikimas rizikos požymiams nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonėje būtų rastos muitinės tikrinimui nepateiktos prekės, ar ne. Kadangi ikiteisminis tyrimas pareiškėjui nebuvo pradėtas, Š. Š. nebuvo įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, atmestinas apeliacinio skundo teiginys, kad tarnybinis patikrinimas turėjo būti sustabdytas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nusikalstamos veikos nepadarymas savaime nereiškia, jog nebuvo pažeisti pareigų atlikimą reglamentuojantys teisės aktai.

36Dėl inkriminuotų teisės pažeidimų

37Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Įsakymu Š. Š. paskyrė tarnybinę nuobaudą už Rizikos taisyklių 18.13, 18.24, 19.12, 19.13, 25 punktų, Institucijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 3B-303 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės kelio posto inspektoriaus, atliekančio pareigas (Medininkų, Lavoriškių, Raigardo ir Šalčininkų) poste pareigybės aprašymo (toliau – ir Pareigybės aprašymas) 9.1, 9.4, 9.12 punktų, Etikos kodekso 7.8.2 punkto pažeidimus.

38Kadangi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo veiksmuose Rizikos taisyklių 19.12 ir 19.13 punktų pažeidimo neįžvelgė, administracinė byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama pagal pareiškėjo apeliacinį skundą, o atsakovas savarankiškų reikalavimų nepareiškė, teisėjų kolegija Š. Š. veiksmų pagal Rizikos taisyklių 19.12 ir 19.13 punktus pakartotinai nevertina ir pripažįsta pirmosios instancijos teismo nustatytą faktą, kad pareiškėjui minėtų Rizikos taisyklių punktų pažeidimai inkriminuoti nepagrįstai, o tarnybinė atsakomybė šiuo teisiniu pagrindu negalima. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingu atveju kiltų grėsmė nepagrįstai apsunkinti tarnybinėn atsakomybėn traukiamo pareiškėjo (apelianto) padėtį. Tačiau pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjas netinkamai vykdė kitų teisės aktų reikalavimus ir konstatavo, kad tarnybinė nuobauda Š. Š. paskirta pagrįstai.

39Pareigybės aprašymo 9.12 punkte įtvirtinta posto inspektoriaus pareiga laikytis Etikos kodekso reikalavimų. Etikos kodekso 7.8.2 punkte nustatyta, kad pareigūnai, įgyvendindami savo teises, vykdydami teisės aktų ir pareigybių aprašymų nustatytas pareigas bei funkcijas, privalo vadovaudamiesi pavyzdingumo principu savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai.

40Pareigybės aprašymo 9.4 punkte įtvirtinta posto inspektoriaus pareiga vykdyti kontrabandos, muitų taisyklių pažeidimų prevenciją. Rizikos taisyklių 25 punkte nustatyta, kad pagrindinė posto pareigūnų taikoma rizikos mažinimo priemonė – tinkamai organizuotas ir sąžiningai atliekamas, nustatyta tvarka dokumentuojamas prekių dokumentų, transporto priemonių, fizinių asmenų tikrinimas.

41Pareigybės aprašymo 9.1 punkte įtvirtinta posto inspektoriaus pareiga atlikti per postą gabenamų ir poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių ir bagažo muitinį tikrinimą bei įforminimą vadovaujantis teisės aktais. Rizikos taisyklių 18 punkte nurodyti transporto priemones apibūdinantys rizikos požymiai. Pagal tarnybinio patikrinimo išvadą, pareiškėjas įleido be muitinio patikrinimo akivaizdžiai netvarkingai pakrautą, užgriozdintą, labai perkrautą, persikreipusią ar kitaip neįprastai atrodančią transporto priemonę, kurios keleiviams gabenti skirtos vietos pritaikytos gabenti kroviniams ir kurią patikrinti galima tik iškrovus visą krovinį (Rizikos taisyklių 18.13, 18.24 p.). Pažymėtina, kad Institucijos pranešime dėl tarnybinio nusižengimo šios normos, dėl kurių nesilaikymo galimai padarytas tarnybinis nusižengimas, buvo nurodytos. Byloje esančios nuotraukos (b. l. 65-70), vaizdo medžiaga (b. l. 14) rodo, kad nagrinėjamu atveju į Medininkų kelio posto žaliąjį muitinio tikrinimo kanalą įvažiavo transporto priemonė, atitinkanti Rizikos taisyklių 18.13, 18.24 punktuose numatytus transporto priemones apibūdinančius rizikos požymius, kuriuos, kaip teisingai nurodyta tarnybinio patikrinimo išvadoje ir konstatuota pirmosios instancijos teismo sprendime, dar labiau sustiprino tamsinti mikroautobuso šoniniai ir galiniai langai. Pareiškėjas pirmosios instancijos teismo posėdyje sutiko, kad mikroautobuso langai „buvo visiškai užtamsinti, nieko per juos nesimatė“ (b. l. 111). Pažymėtina, kad minėtų rizikos požymių buvimą stiprina ir tai, kad transporto priemonė VW Transporter yra pakankamai didelių gabaritų, dėl ko ją lengviau pritaikyti krovinių vežimui ir slėptuvių įrengimui, be to, įvažiavo į žaliąjį muitinio tikrinimo kanalą Medininkų kelio poste apie 1.45 val., t. y. tamsiu paros metu. Atkreiptinas dėmesys, kad Š. Š., vykdydamas automobilių atranką, griežtai vertino rizikos veiksnius, nes prieš įvažiuojant transporto priemonei VW Transporter, tikrino beveik visas pravažiuojančias transporto priemones, įskaitant ir lengvuosius automobilius netamsintais stiklais. Teisėjų kolegija, įvertinusi nustatytas faktines bylos aplinkybes ir teisinį reglamentavimą konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėjo teisingą išvadą, kad transporto priemonės rizikos požymių visuma buvo pakankama pareiškėjui priimti sprendimą atlikti transporto priemonės muitinį patikrinimą.

42Tarnybinio patikrinimo išvadoje prieita išvada, kad Š. Š. pažeidė Rizikos taisyklių 25 punktą, kuris, kaip jau minėta, nustato pagrindinę posto pareigūnų taikomą rizikos mažinimo priemonę – tinkamai organizuotą ir sąžiningai atliekamą, nustatyta tvarka dokumentuojamą prekių dokumentų, transporto priemonių, fizinių asmenų tikrinimą. Kaip matyti iš tarnybinio patikrinimo išvados, minėta išvada dėl Rizikos taisyklių 25 punkto pažeidimo prieita tarnybinį patikrinimą atlikusiai komisijai detaliai išanalizavus transporto priemonės rizikos požymių buvimą nagrinėjamu atveju (tarp jų ir požymių, įtvirtintų Rizikos taisyklių 18.13, 18.24 punktuose, kurie, kaip minėta, buvo nurodyti pranešime dėl tarnybinio nusižengimo). Pažymėtina, kad Institucijos viršininkas, priimdamas Įsakymą, nurodė atsižvelgęs į visą tarnybinio patikrinimo išvadą, o ne kažkurią jos dalį. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad Institucijos viršininkas Įsakymu paskyrė tarnybinę nuobaudą už teisės aktų nuostatų pažeidimą, kurio nenustatė tarnybinį patikrinimą atlikusį ir tarnybinio patikrinimo išvadą surašiusi komisija.

43Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas bei vertino faktines bylos aplinkybes, todėl priimtas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Pareiškėjo Š. Š. apeliacinis skundas netenkinamas.

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo Š. Š. apeliacinį skundą atmesti.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Š. Š. skundu (b. l. 2-6) kreipėsi į... 5. Pabrėžė, kad pagal Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau... 6. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į skundą (b. l. 9-13)... 7. Nurodė Institucijos Medininkų kelio poste parengtų darbo vietų bei... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 5 d. sprendimu skundą... 10. Nurodė Statuto 35 straipsnio 1, 2, 4 dalis, Taisyklių 26, 29, 31 punktus,... 11. Kadangi ikiteisminis tyrimas pareiškėjo atžvilgiu nebuvo ir nėra pradėtas,... 12. Nurodė Taisyklių 18, 20 punktus, nustatė, kad Institucijos viršininko 2009... 13. Nurodė Taisyklių 21 punktą, pažymėjo, kad pareiškėjui pranešimu buvo... 14. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m.... 15. Nurodė Departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu... 16. III.... 17. Pareiškėjas Š. Š. apeliaciniu skundu (b. l. 130-133)... 18. Nurodo Taisyklių 21 punktą ir pažymi, kad komisija padarė išvadą, jog jis... 19. Atsakovas Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.... 20. Teigia, kad byloje yra duomenų apie termino tarnybiniam patikrinimui atlikti... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Vilniaus teritorinės muitinės... 24. Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo terminų... 25. ... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, kad... 27. Apelianto akcentuojamame Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad nusižengusių... 28. Byloje nustatyta, kad 2009 m. spalio 5 d. Departamento Tarnybinių tyrimų... 29. Taisyklių 20 punkte nustatyta, kad tikrintojas tarnybinį patikrinimą privalo... 30. Iš bylos medžiagos matyti, kad Institucijos viršininkas 2009 m. spalio 12 d.... 31. Statuto 35 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad tarnybinė... 32. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas kaltinamas pažeidimais,... 33. Dėl tarnybinio patikrinimo sustabdymo... 34. Statuto 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, kai paaiškėja, jog tarnybinis... 35. Iš tarnybinio patikrinimo išvados, atsakovo teiginių, kitos byloje esančios... 36. Dėl inkriminuotų teisės pažeidimų... 37. Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Įsakymu Š. Š.... 38. Kadangi pirmosios instancijos teismas pareiškėjo veiksmuose Rizikos... 39. Pareigybės aprašymo 9.12 punkte įtvirtinta posto inspektoriaus pareiga... 40. Pareigybės aprašymo 9.4 punkte įtvirtinta posto inspektoriaus pareiga... 41. Pareigybės aprašymo 9.1 punkte įtvirtinta posto inspektoriaus pareiga... 42. Tarnybinio patikrinimo išvadoje prieita išvada, kad Š. Š.... 43. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 45. Pareiškėjo Š. Š. apeliacinis skundas netenkinamas.... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą palikti... 47. Nutartis neskundžiama....