Byla AS-525-146-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės-gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ŽVC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims mokslinei-gamybinei akcinei bendrovei „Precizika“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „ŽVC“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) 2010 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. VR-1.7-1887 (toliau – ir Sprendimas) bei sprendimą, kad MG AB „Precizika“ nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, siekiant įrengti žemės sklype, kurio unikalus Nr. 0101-0018-0035, industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal projektą „Industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai (MODLINE)“ (toliau – ir Projektas);

72) įpareigoti Vilniaus RAAD teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų taikymo MG AB „Precizika“ planuojamai ūkinei veiklai, siekiant įrengti žemės sklype, kurio unikalus Nr. 0101-0018-0035, industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal Projektą.

8Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą, kuriuo prašė:

91) laikinai sustabdyti sprendimo, kad MG AB „Precizika“ nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, siekiant įrengti žemės sklype, kurio unikalus Nr. 0101-0018-0035, industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal Projektą, galiojimą;

102) uždrausti Vilniaus RAAD teikti kitoms Lietuvos Respublikos viešosios valdžios institucijoms išvadas ar atsakymus dėl MG AB „Precizika“ žemės sklype, kurio unikalus Nr. 0101-0018-0035, planuojamos ūkinės veiklos.

11Nurodė, jog, priėmus Sprendimą, MG AB „Precizika“ įgijo teisę vykdyti ūkinę veiklą – įgyvendinti 16 milijonų litų vertės Projektą, neatlikdamas poveikio aplinkai vertinimo procedūrų. Todėl, priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, turėtų būti atstatyta padėtis, kai MG AB „Precizika“ neturi teisės vykdyti planuojamos ūkinės veiklos, o tokiam ūkio subjektui yra reikalingas atsakovo sprendimas dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų nebūtinumo. Todėl, laikinai nesustabdžius Sprendimo galiojimo, galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų ženkliai apsunkintas ar padarytas neįmanomu. Nesustabdžius Sprendimo galiojimo, susiklostytų faktinė situacija, kai MG AB „Precizika“ galėtų pradėti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, todėl netektų prasmės pats skundo padavimo faktas ir skunde keliamas reikalavimas. Be to, reikalavimo užtikrinimo priemonių nepritaikymas tiesiogiai prieštarautų viešajam interesui. Taip pat nurodė, kad, nesustabdžius Sprendimo galiojimo, galėtų kilti papildomi teisiniai ginčai (pavyzdžiui, dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo, galimų nuostolių kompensavimo). Pabrėžė, jog tiek pareiškėjas, tiek kiti subjektai ne kartą kreipėsi į valdžios institucijas dėl MG AB „Precizika“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, o tokios institucijos pateikdavo atsakymus, išimtinai pagrįstus Sprendimu, kad MG AB „Precizika“ vykdomai veiklai netaikytinos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Todėl atsakovui uždraustina Sprendimo pagrindu teikti išvadas kitoms viešosios valdžios institucijoms. Tuo atveju, jeigu būtų sustabdytas Sprendimo galiojimas, uždraudimas atsakovui atlikti prašomus veiksmus užtikrintų efektyvų pirmosios reikalavimo užtikrinimo priemonės įgyvendinimą. Be to, tokios priemonės pritaikymas neapsunkintų atsakovo padėties, netrukdytų jam vykdyti jo funkcijų, tik užtikrintų efektyvią esamos faktinės situacijos apsaugą bei neleistų apsunkinti galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įgyvendinimo. Atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS1-433/2004, AS15-622/2006, AS2-636/2006) ir teigė, jog, nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, galėtų kilti dideli ekonominiai nuostoliai visuomenei dėl įstatymų nustatyta tvarka nepatikrintos ūkinės veiklos padaryto neigiamo poveikio aplinkai. Tokie dideli ekonominiai nuostoliai galėtų kilti ir MG AB „Precizika“, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymas atitinka ir tokio ūkio subjekto interesus. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, o teismui priėmus pareiškėjui nepalankų sprendimą, MG AB „Precizika“ galėtų toliau vykdyti planuojamą ūkinę veiklą pagal Projektą.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi, be kita ko, iš dalies patenkino pareiškėjo prašymą ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė Sprendimo galiojimą, o kitą prašymo dalį atmetė.

13Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį, 92 straipsnį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. AS6-496/2006, AS15-622/2006, AS556-548/2008), Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 5 straipsnio 1 dalies 5 punktą, 3 straipsnio 3 dalį, įvertinęs bylos dokumentus ir pareiškėjo argumentus, padarė išvadą, jog tuo atveju, jeigu išnagrinėjęs bylą dėl Sprendimo panaikinimo teismas priimtų pareiškėjui palankų sprendimą ir nebūtų sustabdytas Sprendimo galiojimas, iki teismo sprendimo buvusios padėties atkūrimas žymiai pasunkėtų. Pažymėjo, jog, nesustabdžius Sprendimo galiojimo, neišvengiamai atsirastų tam tikrų pakitimų – MG AB „Precizika“ pradėtų įgyvendinti didelio masto Projektą, t. y. vykdyti ūkinę veiklą, neatlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūrų. Tokiu būdu pareiškėjo reikalavimas atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų taikymo netektų prasmės ir būtų faktiškai neįgyvendinamas, o tokio teismo sprendimo įgyvendinimas būtų labai sudėtingas. Be to, Projektas būtų įgyvendinamas Vilniaus miesto teritorijoje, kuri pagal Vilniaus miesto bendrąjį planą priskirta vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosioms teritorijoms, o pateikti įrodymai patvirtina, kad Žirmūnų mikrorajono gyventojai taip pat yra susirūpinę ketinimu įrengti saulės baterijų gamybos liniją jų gyvenamame mikrorajone. Konstatavo, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir priėmus galimai pareiškėjui palankų teismo sprendimą, nebus realiai apgintos galimai pažeistos kitų asmenų teisės ar teisėti interesai. Teismui atmetus pareiškėjo skundą, Projekto įgyvendinimas galės būti toliau tęsiamas. Padarė išvadą, kad ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra adekvatus siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų. Pabrėžė, jog, sustabdžius Sprendimo galiojimą, jokie kiti veiksmai ar sprendimai tokio administracinio akto pagrindu nebegalės būti priimami, todėl prašymas uždrausti atsakovui atlikti atitinkamus veiksmus yra perteklinis ir neatitinka teisingumo bei protingumo kriterijų.

14II.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo MG AB „Precizika“ (toliau – ir Įmonė) pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutarties dalį, kuria pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdytas Sprendimo galiojimas, ir pareiškėjo prašymą dėl tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

161. Nesutinka su teiginiu, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, jis pradėtų vykdyti didelio masto projektą. Pažymi, jog pareiškėjas neteisingai nurodė Europos Sąjungos paramos dydį, be to, neaišku, kodėl tokios paramos dydis lemia neabejotinai didelę planuojamos ūkinės veiklos apimtį. Priešingai, Įmonė paskutiniu metu kaip tik mažina gamybos apimtis. Teigia, jog ir įgyvendinus Projektą, fotoelektrinių modulių surinkimo linijos eksploatavimo metu nebus išskiriamos jokios aplinkai pavojingos cheminės medžiagos, nesusidarys kitos pavojingos atliekos, kurioms būtų keliami specialūs saugojimo ar utilizavimo reikalavimai.

172. Pabrėžia, jog žemės sklypas, kuriame bus vykdoma veikla, patenka į teritoriją, skirtą intensyvaus užstatymo gyvenamosioms teritorijoms, kuriose dominuoja gyvenamoji veikla, kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Tokioje teritorijoje galimos ir kitos paskirtys bei naudojimo būdai. Be to, minėtame žemės sklype nustatyti du naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos ir pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Taip pat jame nepertraukiamai vykdoma gamybinė veikla jau daugiau nei 40 metų.

183. Nesutinka su teismo išvada, kad Žirmūnų mikrorajono gyventojai taip pat yra susirūpinę Įmonės ketinimu įrengti saulės baterijų gamybos liniją jų gyvenamajame rajone. Pabrėžia, jog tokia išvada padaryta, remiantis abejotiną įrodomąją galią turinčiais dokumentais. Nurodo, kad 2010 m. gruodžio 20 d. Žirmūnų seniūnijoje buvo surengta diskusija, po kurios padaryta išvada, jog gyventojai ne tik neturi pretenzijų dėl Įmonės vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos, bet tokią veiklą remia.

194. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, siekia apginti ne viešąjį interesą, o patenkinti savo asmeninius interesus – neleisti Įmonei įgyvendinti Projekto.

205. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, Įmonė neturėtų galimybės 2010 m. gegužės 6 d. sudaryta finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-02-109 (toliau – ir Sutartis) prisiimtus įsipareigojimus įvykdyti nustatytu terminu, t. y. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Todėl Įmonė patirtų tiek didelių tiesioginių, tiek ir netiesioginių nuostolių. Be to, būtų padaryta žala ne tik Įmonei, bet ir Lietuvos valstybei ir gyventojams, akivaizdžiai pažeidžiant proporcingumo principą ir viešąjį interesą.

21Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.

22Nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu. Papildomai pažymi, jog Sprendimas yra tik informacinio pobūdžio raštas, todėl jis nesukelia ir nesukėlė pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Kitaip tariant, toks Sprendimas nėra individualus administracinis aktas, todėl nėra teisinio pagrindo sustabdyti jo galiojimą, juo labiau jį panaikinti.

23Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

241. Nurodo, kad Įmonės raštai Vilniaus RAAD, kurie, Įmonės teigimu, patvirtina, kad ji nesiekia išvengti poveikio aplinkai vertinimo procedūrų taikymo, įgyvendinant Projektą, parašyti ir Vilniaus RAAD pateikti jau po Sutarties pasirašymo.

252. Nesutinka su teiginiu, jog Įmonės numatoma veikla neprieštarauja Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams. Vilniaus miesto bendrasis planas ginčo teritorijoje nenumato pramoninės-gamybinės veiklos teritorijų. Be to, Įmonė nepagrįstai teigia, kad jos planuojama vykdyti veikla patenka į komercinės paskirties objektų paskirtį. Taip pat Įmonės pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės Žirmūnų seniūnijos 2010 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. A6-8834(3.3.2.11-S20) nepatvirtina, kad suinteresuota visuomenė palaiko Įmonės planuojamą vykdyti veiklą.

263. Pabrėžia, jog investicijų į Įmonės planuojamą vykdyti Projektą dydis tiesiogiai sietinas su didele ūkinės veiklos apimtimi.

274. Nesutinka su atskirojo skundo teiginiu, kad jis siekia patenkinti savo asmeninius interesus, įgyti komercinį pranašumą prieš Įmonę patalpų nuomos rinkoje. Pabrėžia, jog UAB „ŽVC“ ir Įmonė veikia skirtingose rinkose, tiesiogiai nekonkuruoja, todėl jis neturi jokio komercinio intereso ir, kreipdamasis į teismą, neįgyja jokio komercinio pranašumo.

285. Nurodo, kad šalių susitarimu Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, todėl argumentas, kad, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, Įmonė gali nespėti įgyvendinti Projekto ir dėl to kils dideli finansiniai nuostoliai, nepagrįstas. Be to, Įmonės finansinį interesą nusveria aplinkinių gyventojų interesas į sveiką aplinką, kuriai Projektu, neatliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, daroma neabejotinai didesnė žala nei vienos kompanijos numanoma žala iš pasipelnymo įstatymų nevykdymo sąskaita.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad, pritaikant reikalavimo užtikrinimo priemonę, ribojamas Įmonės teisių faktinis realizavimas ir jo įsipareigojimų vykdymas pagal Sutartį. Tuo tarpu Įmonei nesilaikant Sutarties, atsirastų neigiamos pasekmės ir galėtų būti teisės aktų nustatyta tvarka pritaikytos sankcijos.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31III.

32Atskirasis skundas tenkintinas.

33Byloje ginčas kilo dėl Vilniaus RAAD 2010 m. lapkričio 16 d. rašto Nr. VR-1.7-1887 (Sprendimo), kuriuo pareiškėjui suteikta informacija dėl Žirmūnų g. 139 Įmonės ir UAB „Precizika MET SC“ planuojamos vykdyti veiklos bei dėl to, kad veiklos pagal Projekto įgyvendinimui neturi būti atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Taip pat nurodyta, jog iš minėtų įmonių Vilniaus RAAD pareikalavo parengti techninio projekto aplinkos apsaugos dalį pagal teisės aktų reikalavimus ir pateikti Vilniaus RAAD. Pažymėta, jog apie tokio nurodymo įvykdymą ir atitinkamai Įmonės patikrinimą UAB „ŽVC“ bus papildomai informuotas.

34Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, kad, priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

35Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nurodė, jog, jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų negalimas, kadangi Įmonė pradėtų veiklą pagal Projektą, būtų padaryta žala aplinkai ir viešajam interesui, atsirastų didelių nuostolių kilimo galimybė, būtų būtina pradėti naujus teisminius procesus.

36Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (administracinės bylos Nr. AS16-528/2007, Nr. AS10-349/2007).

37Kaip matyti iš skundžiamo rašto (Sprendimo) turinio, juo pareiškėjui pateikta informacija, inter alia, dėl poveikio aplinkai vertinimo nebūtinumo, Įmonei įgyvendinant Projektą, bei Vilniaus RAAD Įmonei nustatyto reikalavimo atitinkamai parengti techninio projekto aplinkos apsaugos dalį, papildomai pažymint, jog Įmonėje bus atliekamas patikrinimas. Pareiškėjas, prašydamas sustabdyti tokio Sprendimo galiojimą, teigė, jog, nepritaikius tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės, galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu, nes Įmonė pradės įgyvendinti Projektą, tuo padarydama žalą aplinkai ir viešajam interesui. Teisėjų kolegijos vertinimu tokie pareiškėjo teiginiai yra grįsti vien prielaidomis bei nepatvirtinti bylos medžiaga. Vien atsakovo išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūros šiuo atveju nėra privalomos, nesudaro pagrindo pradėti planuojamą ūkinę veiklą, nes tokiai veiklai pradėti vykdyti turi būti atliekama eilė kitų veiksmų (pvz. būtina gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą), ką iš dalies patvirtina ir skundžiamame rašte (Sprendime) nurodytos aplinkybės, jog Įmonė įpareigota parengti techninio projekto aplinkos apsaugos dalį.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. AS502-177/2008, AS442-314/2008), kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų. Kitaip tariant, pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su poreikiu kreiptis pakartotinai į teismą, jeigu reikalavimo užtikrinimo priemonės nebus pritaikytos, o teismas priims jam palankų sprendimą, negali būti pagrindo patenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

39Pareiškėjo teiginiai dėl galimų nuostolių, galimo viešojo intereso pažeidimo ne tik nėra vienareikšmiškai patvirtinti bylos medžiaga, ypač atsižvelgiant į Įmonės kartu su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus, bet ir, įvertinus skundžiamo rašto (Sprendimo) turinį, negali būti pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti tokio Sprendimo galiojimą. Pareiškėjas prašyme pirmosios instancijos teismui teigė, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų naudingas ir Įmonei, nes apsaugotų ją nuo galimų nuostolių, jeigu būtų priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas ir panaikintas skundžiamas Sprendimas. Pastebėtina, jog pareiškėjas nėra įgaliotas ginti trečiojo suinteresuoto asmens interesų, be to, tokie pareiškėjo teiginiai yra grįsti prielaidomis, o ne objektyviais įrodymais. Prašyme nurodyti teiginiai dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, nesustabdžius Sprendimo galiojimo, šios bylos faktinių aplinkybių kontekste yra deklaratyvaus pobūdžio, nesudarantys pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, be to pareiškėjas neturi įgalinimų ginti viešąjį interesą.

40Pabrėžtina, jog, kaip yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (bylos Nr. AS442-267/2009, AS146-338/2009), skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių situacijų

41Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos aplinkybes, ginčijamo rašto (Sprendimo) turinį, pateiktus įrodymus, aktualią administracinių teismų praktiką, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, sprendžia, jog šios bylos faktinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Byloje neįrodyta, jog pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti galimai pareiškėjui palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

42Pažymėtina, kad atsakovas Vilniaus RAAD, palaikydamas atskirąjį skundą, nurodė, jog Sprendimas yra tik informacinio pobūdžio raštas, todėl jis nesukelia ir nesukėlė pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Pastebėtina, kad šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas vertina tik skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir nevertina kitų su skundo priėmimu ar kilusių ginču susijusių klausimų. Todėl minėtas atsakovo argumentas šiuo atveju nenagrinėjamas, tokias aplinkybes vertins pirmosios instancijos teismas, spręsdamas kilusį ginčą iš esmės. Atitinkamai nepasisakytina ir dėl kitų šalių pateiktų argumentų, susijusių su kilusio ginčo sprendimu iš esmės.

43Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir taikė teisės aktus, todėl priėmė iš dalies nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, naikintina ir šioje dalyje pareiškėjo prašymas atmestinas.

44Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą.

45Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės-gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ atskirąjį skundą patenkinti.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį pakeisti. Panaikinti nutarties dalį, kuria iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdytas 2010 m. lapkričio 16 d. rašto (sprendimo) Nr. VR-1.7-1887 galiojimas ir pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

48Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „ŽVC“ skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 7. 2) įpareigoti Vilniaus RAAD teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką... 8. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą, kuriuo prašė:... 9. 1) laikinai sustabdyti sprendimo, kad MG AB „Precizika“ nereikia atlikti... 10. 2) uždrausti Vilniaus RAAD teikti kitoms Lietuvos Respublikos viešosios... 11. Nurodė, jog, priėmus Sprendimą, MG AB „Precizika“ įgijo teisę vykdyti... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi,... 13. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 14. II.... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo MG AB „Precizika“ (toliau – ir Įmonė)... 16. 1. Nesutinka su teiginiu, kad, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo... 17. 2. Pabrėžia, jog žemės sklypas, kuriame bus vykdoma veikla, patenka į... 18. 3. Nesutinka su teismo išvada, kad Žirmūnų mikrorajono gyventojai taip pat... 19. 4. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones,... 20. 5. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, Įmonė neturėtų galimybės... 21. Atsakovas Vilniaus RAAD atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti... 22. Nurodo, kad sutinka su atskiruoju skundu. Papildomai pažymi, jog Sprendimas... 23. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 24. 1. Nurodo, kad Įmonės raštai Vilniaus RAAD, kurie, Įmonės teigimu,... 25. 2. Nesutinka su teiginiu, jog Įmonės numatoma veikla neprieštarauja Vilniaus... 26. 3. Pabrėžia, jog investicijų į Įmonės planuojamą vykdyti Projektą dydis... 27. 4. Nesutinka su atskirojo skundo teiginiu, kad jis siekia patenkinti savo... 28. 5. Nurodo, kad šalių susitarimu Projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija... 30. Teisėjų kolegija... 31. III.... 32. Atskirasis skundas tenkintinas.... 33. Byloje ginčas kilo dėl Vilniaus RAAD 2010 m. lapkričio 16 d. rašto Nr.... 34. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių... 35. Pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nurodė,... 36. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 37. Kaip matyti iš skundžiamo rašto (Sprendimo) turinio, juo pareiškėjui... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs... 39. Pareiškėjo teiginiai dėl galimų nuostolių, galimo viešojo intereso... 40. Pabrėžtina, jog, kaip yra išaiškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis... 41. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi šios bylos aplinkybes, ginčijamo... 42. Pažymėtina, kad atsakovas Vilniaus RAAD, palaikydamas atskirąjį skundą,... 43. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo... 44. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 45. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 46. trečiojo suinteresuoto asmens mokslinės-gamybinės akcinės bendrovės... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį... 48. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.... 49. Nutartis neskundžiama....