Byla eB2-1491-324/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo J. K. kompiuterinių paslaugų įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo J. K. kompiuterinių paslaugų įmonei,

Nustatė

2bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2001 m. liepos mėnesio ir 2016 m. sausio 1 d. sudarė 3270,32 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones – nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas ieškovo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Atsakovės įmonė nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad ji yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina iš ieškovės pateiktų ir teismo surinktų įrodymų.

4Pareiškimas patenkintinas.

5VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė ir įmonės savininkas neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės įmonės ir įmonės savininko vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Valstybės ir savivaldybės biudžetams atsakovės įmonė nėra skolinga. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 3270,32 Eur. Iš to darytina išvada, kad ji nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams. Šių duomenų pagrindu spręstina, jog atsakovė šiuo metu neturi realaus turto, o jos skolos kreditoriams sudaro ne mažiau kaip 3270,32 Eur.

6Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas J. K. kompiuterinių paslaugų įmonės skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės ieškinį ir iškelti J. K. kompiuterinių paslaugų įmonei bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3, 5 punktai, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius J. Š., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

7Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (Individualių įmonių įstatymo 2 straipsnis). Individualios įmonės, kaip neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (CK 2.50 straipsnio 4 dalis) bankroto procesas nuo kitų įmonių bankroto proceso skiriasi tuo, kad, individualiai įmonei iškėlus bankroto bylą, greta pačios individualios įmonės atsakomybės subjektu tampa individualios įmonės savininkas, kuris taip pat yra ir civilinės atsakomybės pagal savo kaip fizinio asmens prievoles subjektas. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, jog tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas per teismo nustatytus terminus privalo pateikti administratoriui viso jo turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Šių normų pagrindu darytina išvada, kad teismas turi imtis priemonių šio turto išsaugojimui iki bylos išnagrinėjimo, kad prireikus būtų galima į jį nukreipti išieškojimą, išskyrus tą jo dalį, į kurią išieškojimas negali būti nukreiptas. Tuo vadovaujantis, atsakovės įmonės savininkas J. K. įtrauktinas dalyvauti byloje bendraatsakovu, areštuotinas jo turtas.

8Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

9iškelti bankroto bylą J. K. kompiuterinių paslaugų įmonei, įmonės kodas 151360421, esančiai Gižų k., Gižų sen., Vilkaviškio r. sav..

10Įmonės bankroto administratoriumi paskirti J. Š., įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA086.

11Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

12Kitą darbo dieną nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovei, atsakovei, administratoriui, juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

13Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie iškeltą bylą pranešti kreditoriams, Lietuvos bankui, jei bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai, jei bankroto byla iškelta draudimo įmonei ir perdraudimo įmonei, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, jei bankroto byla iškelta finansų maklerių įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

14Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie iškeltą bylą pranešti juridinių asmenų registrui, o per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos – kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jei įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

15Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratoriui išsiųsti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijomis. Nurodyti, kad administratorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nurodytų dokumentų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

16Nustatyti, kad įmonės savininkas J. K. privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu J. K., asmens kodas ( - )

20Areštuoti J. K., asmens kodas ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias J. K. ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis.

21Perdavimo antstoliui tikslu nutartį skubiai nusiųsti administratoriui.

22Išvardintą turtą surasti ir aprašyti pavesti antstoliui.

23Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti jo savininkui.

24Už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą J. K. atsako nuo nutarties areštuoti turtą paskelbimo jam momento, o šią nutartį priėmus jam nedalyvaujant – nuo jos įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

25Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo priėmimo ir yra skubiai vykdytina.

26Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

27Likusi nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas patenkintinas.... 5. VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė ir įmonės savininkas... 6. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 7. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis... 8. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 9. iškelti bankroto bylą J. K. kompiuterinių paslaugų įmonei, įmonės kodas... 10. Įmonės bankroto administratoriumi paskirti J. Š., įmonių bankroto... 11. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 12. Kitą darbo dieną nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti... 13. Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie iškeltą... 14. Įpareigoti administratorių ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo... 15. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratoriui išsiųsti įmonės... 16. Nustatyti, kad įmonės savininkas J. K. privalo perduoti administratoriui... 17. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 18. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorius turi pateikti... 19. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakovu J. K., asmens kodas ( - )... 20. Areštuoti J. K., asmens kodas ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą,... 21. Perdavimo antstoliui tikslu nutartį skubiai nusiųsti administratoriui.... 22. Išvardintą turtą surasti ir aprašyti pavesti antstoliui.... 23. Nutartyje nurodytą turtą palikti saugoti jo savininkui.... 24. Už nutartyje nurodytų apribojimų pažeidimą J. K. atsako nuo nutarties... 25. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo... 26. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 7 dienas nuo... 27. Likusi nutarties dalis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei...