Byla I-3349-624/2008
Dėl ipareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Aruno Dirvono (pranešejas), Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas) ir Nijoles Šidagienes, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškejos UAB „Traku paslaugos“ atstovui advokato padejejui Pranui Švedui, atsakovo Traku istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovams Gintarui Abaraviciui ir Indrei Pranckeviciutei, treciojo suinteresuoto asmens Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Veslavai Romanovskajai, treciojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos kulturos ministerijos atstovei Inai Sokolskai, nedalyvaujant treciojo suinteresuoto asmens Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovei, viešame teismo posedyje išnagrinejusi administracine byla pagal pareiškejos UAB „Traku paslaugos“ skunda atsakovui Traku istorinio nacionalinio parko direkcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos kulturos ministerijai, Valstybinei saugomu teritoriju tarnybai prie Aplinkos ministerijos del ipareigojimo atlikti veiksmus,

2

3n u s t a t e :

4pareiškeja UAB „Traku paslaugos“ (toliau – ir Bendrove) skundu prašo ipareigoti Traku istorinio nacionalinio parko direkcija, atsižvelgiant i pareiškejos pateikta pasiulyma, pakoreguoti Traku istorinio nacionalinio parko planu sprendinius taip, kad jos žemes sklypas nebutu itrauktas i Traku istorinio nacionalinio parko teritorija ir i buferine apsaugos zona be žemes savininko UAB „Traku paslaugos“ sutikimo, pakartoti specialiojo planavimo proceduras, kurias atliko neturinti reikiamu galiu institucija – Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos bei planuoti tik ta teritorija, kuriai išduotos planavimo salygos (planuoti tik esama Traku istorinio nacionalinio parko teritorija) (I t. b. l. 4-12). Nurodo, kad pareiškejai nuosavybes teise priklauso žemes sklypas, esantis Traku rajone, Naujasodžiu kaime. Pasinaudodamas teise teikti pasiulymus del teritoriju planavimo dokumento projekto planavimo organizatoriui raštu per visa teritoriju planavimo dokumento rengimo laikotarpi iki viešo susirinkimo ir jo metu, pareiškeja Traku istorinio nacionalinio parko (toliau – ir Parko) planu organizatoriui 2007-10-30 pateike planavimo pasiulyma del rengiamu Parko planu sprendiniu. Planavimo organizatorius 2007-12-05 raštu Nr. S-744 atsisake atsižvelgti i pateikta planavimo pasiulyma, motyvuodamas, kad šiuo metu žemes sklypas patenka i Parko teritorijos ribas, todel nelaikytina, kad žemes sklypa naujai siuloma itraukti i Parko teritorija. Parko planai yra valstybinio lygmens specialiojo planavimo dokumentai, todel ju valstybine priežiura vykdo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija). Pareiškeja 2008-01-07 skundu kreipesi i Inspekcija, kuri 2008-03-18 raštu Nr. 6.3-16-7 atsisake ipareigoti Traku istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir Parko direkcija), pakartoti specialiojo planavimo proceduras bei pakoreguoti Parko planu sprendinius. Parko planu koncepcijoje nurodyti sprendiniai, susije su žemes sklypu, pažeidžia pareiškejos teises, o planavimo organizatorius ir valstybine teritoriju planavimo priežiura vykdanti institucija atsisake atsižvelgti i pareiškejos planavimo pasiulyma ir skunda. Mano, kad Parko planu sprendiniai yra nepagristi ir neteiseti. Priešingai nei atsakyme i planavimo pasiulyma teigia Parko direkcija, šiuo metu žemes sklypas nepatenka i Parko teritorija ir ši fakta patvirtina tai, kad jokie nuosavybes teises apribojimai, susije su galimu patekimu i Parko teritorija, nera nurodyti žemes sklypo nuosavybes dokumentuose, žemes sklypui nera nustatyta jokiu specialiuju naudojimo salygu. Tai taip pat patvirtina ir išrašas iš Nekilnojamojo turto registro. Rengiant žemes sklypo Žemetvarkos projekta buvo numatyta, kad Žemes sklypas i Parko teritorija nepatenka - tokiu budu buvo patikslintos ir konkretizuotos Parko ribos šioje teritorijoje. Atkreipia demesi, kad žemetvarkos projektas buvo suderintas ir su Parko direkcija, kuri pritare, kad žemes sklypas i Parko ribas nepatenka. Parengus žemetvarkos projekta, Vilniaus apskrities viršininkas 2006-12-29 isakymu Nr. 2.3-129.36-79 „Del žemes sklypo padalijimo Traku rajone pil. B. K., G. K. ir A. B.“ žemes sklypa padalino i tris sklypus, iš kuriu vienas - dabar pareiškejai priklausantis žemes sklypas. Apskrities viršininkas isakyme nenustate specialiuju naudojimo salygu, kadangi žemes sklypas i Parko ribas nepateko. Pažymi, kad vienam iš triju sklypu, i kuriuos buvo padalintas pirminis žemes sklypas, buvo nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo salygos, o kitiems dviems sklypams, iskaitant ir pareiškejos sklypa, specialiosios salygos nebuvo nustatytos samoningai, kadangi jie i Parko teritorija nepateko. Pareiškeja yra Traku rajono savivaldybes kontroliuojama imone, kuri teikia socialines paslaugas Traku rajono savivaldybes gyventojams. Žemes sklypas buvo isigytas turint tiksla parengti detaluji plana ir statyti daugiaaukšti gyvenamaji nama su socialiniais bustais, kurie butu skirti socialiai remtiniems asmenims. Galimybe rengti Žemes sklypo detaluji plana itvirtins šiuo metu Traku rajono savivaldybeje organizuojamas Gyvenamuju teritoriju išdestymo specialusis planas. Pagal šio plano projekta žemes sklypas patenka i planuojamo alternatyvaus centro teritorija, kurioje galima daugiabuciu pastatu statyba. Pareiškeja žemes sklypa pirko tik del tos priežasties, kad jis nepatenka i Parko teritorija ir jame buvo galimybe statyti savivaldybes gyventojams reikalinga objekta. Jeigu butu pripažinta, kad žemes sklypas ir šiuo metu jau yra Parko teritorijoje, pareiškeja butu priverstas nutraukti žemes sklypo pirkimo pardavimo sutarti, o atsiradusius nuostolius išsireikalauti iš valstybes. Kadangi žemes sklypas šiuo metu nepatenka i Parko teritorija, o pagal parengta Parko planu projekta žemes sklypa numatoma priskirti Parko teritorijai, siulomi Parko planu sprendiniai prieštarauja LR civilinio kodekso 4.37 str. ir 4.39 str., kuriuose numatyta, jog savininku teises gali buti apribotos tik esant istatyminiam pagrindui. Parko planu projektu sprendiniai teritorijoje, i kuria patenka žemes sklypas, pažeidžia sklypo savininko teises ir teisetus interesus nesant tam istatyminio pagrindo, nes jais yra užkertamas kelias visa apimtimi naudoti nuosavybes teise priklausanti žemes sklypa, t. y. nuosavybes teises savo nuožiura valdyti, naudoti ir disponuoti nuosavybe apribojimus be pareiškejos, kaip žemes sklypo savininkes, sutikimo. Toks ribojimas be pareiškejos sutikimo laikytinas esminiu konstitucines nuosavybes teises pažeidimu. Be to, žemes sklypo priskyrimas Parko teritorijai akivaizdžiai susiaurintu pareiškejos teisiu apimti ir nuosavybes teises igyvendinimo Žemes sklypa priskyrus Parko teritorijai nebutu jokiu galimybiu rengti žemes sklypo detaliojo plano, kuriuo butu pakeista sklypo pagrindine tiksline naudojimo paskirtis i „kita“, o naudojimo budas i „gyvenamasias teritorijas“, ir statyti planuojama daugiabuti su socialiniais bustais, kadangi sklypas butu priskirtas žemes ukio teritorijoms. Susipažinus su parengtais Parko planu projektais matyti, kad pleciant draustinio teritorija nebuvo atliktas ekonominis tokios pletros poveikio ivertinimas, nebuvo ivertinti visuomenes poreikiai, nebuvo numatytos lešos kompensacijoms žemes savininkams del veiklos apribojimu ivedimo, nesvarstytas žemes išpirkinio klausimas. Neatlikes minetu veiksmu, planavimo organizatorius pažeide ir pareiškejos, kaip žemes sklypo savininkes, teises ir teisetus interesus. Taip pat nurode, kad teritorijai, i kuria patenka žemes sklypas, nebuvo išduotos planavimo salygos, todel sklypo teritorijos suplanavimas ir itraukimas i Parko teritorija yra neteisetas. Kaip matyti iš parengto Parko planu projekto, prijungiamai teritorijai, iskaitant ir pareiškejos žemes sklypa, planavimo salygos išduotos nebuvo. Bendras teritoriju planavimo principas yra tas, kad teritoriju planavimo dokumentas rengiamas tik pagal kompetentingu instituciju išduotas planavimo salygas ir gali buti rengiamas tik tai teritorijai, kuriai yra išduotos reikiamos planavimo salygos. Kadangi šiuo atveju parengti Parko planu projektai apima ir tas teritorijas, kurioms planavimo salygos nebuvo išduotos, šiu teritoriju planuoti planavimo organizatorius neturejo jokio teisinio pagrindo. Pareiškeja, prieš isigydamas žemes sklypa, žinojo, kad yra išduotos planavimo salygos rengti Parko teritorijos planus, žinojo, kad žemes sklypas pagal planavimo salygas nepatenka i planuojama teritorija, todel pagristai tikejosi, kad planavimo organizatorius laikysis teritoriju planavima reglamentuojanciu teises aktu reikalavimu ir žemes sklypo nepagristai neitrauks i Parko teritorijos ribas. Itraukus sklypa i Parko ribas buvo pažeistas žemes savininko teisetu lukesciu principas. Be to pažymejo, kad dauguma Parko planu organizavimo veiksmu buvo atlikti netinkamo subjekto, yra neteiseti ir turetu buti pakartoti, kadangi iki pat 2007-10-30 Parko planu planavimo organizatoriumi buvo Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri jokiu igaliojimu rengti šiuos planus neturejo. LR saugomu teritoriju istatymo 27 str. 6 d. numatyta, kad „kulturiniu rezervatu ir istoriniu nacionaliniu parku direkcijas steigia, šiu rezervatu ir parku bei kulturiniu draustiniu ir kulturos paveldo objektu apsauga bei tvarkyma organizuoja Kulturos ministerija." Taigi Parko planu organizatoriumi turejo buti ne Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos, o Kulturos ministerija (jos igaliota institucija). Vadovaujantis principu, kad „iš neteises teise negimsta", absoliuciai visi Parko planu organizavimo ir rengimo veiksmai, atlikti iki 2007-10-30, laikytini neteisetais ir negaliojanciais, kadangi juos atliko netinkamas subjektas. Inspekcija 2008-03-18 atsakyme Nr. 6.3-16-7 nurode, kad teises aktais nera reglamentuoti planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo atvejai teritoriju planavimo proceso eigoje. Taigi ir Inspekcija pripažista, kad planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimas teises aktu nera numatytas. Valstybes instituciju – Inspekcijos ir Kulturos ministerijos - santykius reglamentuoja viešoji teise, kurioje galioja principas, jog draudžiama viskas, kas neleidžiama. Šiuo atveju planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimas nera leidžiamas, todel planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimas negalejo buti atliktas, o kadangi buvo atliktas yra neteisetas.

5Teismo posedyje pareiškejos atstovai skunda palaike ir praše ji tenkinti iš esmes skunde nurodytais motyvais.

6Pateiktu atsiliepimu atsakovas Traku istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškejos skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista (I t. b. l. 73-79). Praše pakeisti netinkama atsakova – Traku istorinio nacionalinio parko direkcija – tinkamu – Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, o Traku istorinio nacionalinio parko direkcija byloje laikyti treciuoju suinteresuotu asmeniu. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2007-11-09 isakymu Nr. I V-662 „Del pavedimo vykdyti Traku istorinio nacionalinio parko specialiojo-teritoriju planavimo dokumentu rengimo organizatoriaus funkcijas“ Parko direkcijai pavesta vykdyti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plano ir Traku istorinio nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo organizatoriaus funkcijas. Pagal Teritoriju planavimo istatymo 32 str. 1 d., pasiulymai del teritoriju planavimo dokumentu planavimo organizatoriui teikiami raštu per visa teritoriju planavimo dokumentu rengimo laikotarpi iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Pareiškeja 2007-10-30 raštu Nr.177 pateike pasiulyma del Parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonu ribu bei tvarkymo planu projekto sprendiniu pakeitimo. Pagal mineto istatymo 32 str. 2 d., pasiulymus pateikusiems asmeninis planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu, o atsakymas gali buti apskustas valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekanciai institucijai per menesi nuo jo gavimo dienos. Valstybine teritoriju planavimo priežiuru atliekanti institucija per 20 darbo dienu nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuota atsakyma, kuris istatymu nustatyta tvarka gali buti apskustas teismui. Planavimo organizatorius - Parko direkcija - i mineta pareiškejos pasiulyma atsake 2007-12-05 raštu Nr. S-74-1 „Del Traku istorinio nacionalinio parko specialiuju planu“. Kadangi atsakymas pareiškejos netenkino, jis 2008-01-07 pateike skunda valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekanciai institucijai – Inspekcijai, kuri išnagrinejo skunda ir 2008-03-18 raštu Nr. 6.3-16-7 atsake pareiškejai. Pažymetina, kad pagal Inspekcijos nuostatus, Inspekcija yra igaliota vykdyti Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymo ir Statybos istatymo numatyta teritoriju planavimo ir statybos valstybine priežiura bei kontrole, todel jos 2008-03-18 raštas Nr.6.3-16-7 Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymo 32 str. 2 d. prasme laikytinas kompetentingos institucijos motyvuotu atsakymu ir gali buti skundžiamas teismui istatymu nustatyta tvarka. Mano, kad pareiškeja pateike skunda netinkamam atsakovui. Pagal Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymo 32 str. 2 d., teismui istatymu nustatyta tvarka skundžiamas valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekancios institucijos, išnagrinejusios asmens skunda, o ne planavimo organizatoriaus motyvuotas atsakymas. Teritoriju planavimo istatymas konkreciai neivardija nei valstybes instituciju, nei konkreciu juridiniu ar fiziniu asmenu, kurie galetu buti specialiojo teritoriju planavimo organizatoriais. Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymo 27 str. 5 d. 4 p. nurodyta, kad Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) organizuoja salygu teritoriju planavimo dokumentams rengti išdavima bei saugomu teritoriju planavimo dokumentu rengima ir ju sprendiniu igyvendinima, o pagal 12 p. - atlieka kitas savo nuostatuose numatytas funkcijas. Tarnybos nuostatu 5.4. p., Tarnyba organizuoja ir koordinuoja saugomu teritoriju tvarkymo projektu ir kilu teritoriju planavimo dokumentu rengima ir ju igyvendinima. Atkreipe demesi, kad teises aktuose, išdestant nuostatas, reglamentuojancias teritoriju planavima, yra vartojama apibendrinta savoka "saugomos teritorijos", neišskiriant konkreciu saugomu teritoriju rušiu, kaip antai "gamtinis rezervatas", "valstybinis rezervatas", "gamtiniai draustiniai" ir pan. Toks teisinis reglamentavimas suponuoja, kad visu saugomu teritoriju planavimo dokumentu rengimo organizatoriumi gali buti Tarnyba. Kulturos ministerijos nuostatuose Kulturos ministerijai tiesiogiai nera pavesta organizuoti saugomu teritoriju planavimo dokumentu rengima, taciau pagal nuostatu 6.11. p., ji ipareigota atlikti ir kitas istatymuose bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimuose numatytas funkcijas. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos istatymo 24 str. 4 d. 3 p., Kulturos ministerija organizuoja valstybiniu kulturiniu rezervatu, istoriniu valstybiniu parku, valstybiniu kulturiniu draustiniu tvarkymo planu ir paveldotvarkos projektu rengima. Saugomu teritoriju teritorinio planavimo dokumentai rengiami pagal Vyriausybes igaliotos institucijos patvirtintas šiu dokumentu rengimo taisykles ir (ar) metodika. Pagal Aplinkos ministro patvirtintas taisykles, tvarkymo planu rengimo (planavimo) organizatorius yra Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar Kulturos ministerija pagal Vyriausybes suteiktus igaliojimus. Nurode, kad Parko specialiojo teritoriju planavimo dokumentui buvo pradeti rengti Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Veliau planavimo organizatoriaus funkcijos perduotos Kulturos ministerijai, kuri jas vykdyti pavede Parko direkcijai. Kadangi Inspekcija 2008-03-18 rašte nurode, kad teises aktais nera reglamentuoti planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo atvejai teritoriju planavimo proceso eigoje ir, kad Kulturos ministerija pereme iš Valstybines saugomu teritoriju tarnybos Parko specialiuju planu rengimo organizatoriaus teises, kad planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perleidimas iš esmes neprieštarauja teises aktams ir kartoti atliktas planavimo proceduras del planavimo organizatoriaus pasikeitimo nereikia, darytina išvada, jog Parko specialiojo teritoriju planavimo organizatorius gali buti tiek Valstybine saugomu teritoriju tarnyba, tiek Kulturos ministerija, todel pareiškejos teiginiai del specialiojo teritoriju planavimo proceduru pažeidimu yra nepagristi. Taip pat nurode, kad nepagristas pareiškejos teiginys del planavimo salygu teritorijai i kuri patenka žemes sklypas neišdavimo, nes Parko specialusis planavimas atliekamas laikantis teritoriju planavima reglamentuojanciu teises aktu reikalavimu. Valstybines saugomu teritoriju tarnybos direktores 2005-03-09 isakymu Nr.49V buvo nuspresta rengti Parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planus. Prieš pradedamus rengti specialiojo teritoriju planavimo dokumentus, planavimo organizatorius Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka raštu kreipiasi i šios tvarkos apraše nurodytas institucijas, kad šios pateiktu planavimo salygas. Planavimo salygos Parko specialiojo planavimo dokumentui rengti buvo išduotos visu instituciju, i kurias kreipesi planavimo organizatorius. Tai, kad visose išduotose planavimo salygose nurodyta planuojama teritorija yra Traku istorinis nacionalinis parkas, nesudaro jokio pagrindo teigti, jog rengiant Parko ir jo zonu ribu plana negali kisti planuojamos teritorijos ribos. Be to, pareiškeja netinkamai aiškina ir taiko Saugomu teritoriju istatymo 23 str. 10 d. Ginco atveju nera steigiamas naujas rezervatas, valstybinis parkas, valstybinis draustinis ar biosferos stebesenos (monitoringo) teritorija. Parkas isteigtas Lietuvos Respublikos Aukšciausios tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr. I-1244 "Del Dzukijos, Kuršiu nerijos, Žemaitijos nacionaliniu parku, Traku istorinio nacionalinio parko ir Viešviles valstybinio rezervato isteigimo", siekiant išsaugoti Lietuvos žmonems ir busimoms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokulturini pavelda. Dabar yra rengiamas šio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planai, numatant i Parko teritorija itraukti vietoves, turincias pripažinta moksline, ekologine, kulturine ar kitokia verte, siekiant jas išsaugoti. Iš vietoves, kuria ketinama itraukti i Parko teritorija ir kurioje yra pareiškejai priklausantis žemes sklypas, atsiveria vaizdas i Traku senamiesti ir salos pili. Joje numatoma irengti apžvalgos aikštele, kad butu galima pasigereti atsiverianciu vaizdu. Pareiškejos, kaip žemes sklypo savininkes, teises nebuvo pažeistos. Veikla valstybiniuose parkuose reglamentuoja Saugomu teritoriju istatymas, Vyriausybes patvirtinti nacionaliniu ir regioniniu parku nuostatai, kiti istatyme nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Kokia veikla valstybiniuose parkuose yra draudžiama, nurodyta mineto istatymo 13 str. 2 d. 1-6 p. Pagal Saugomu teritoriju istatymo 32 str. nuostatas, žemes ir kito nekilnojamojo turto savininkai, valdytojai bei naudotojai privalo laikytis istatymu ir kitu teises aktu teritoriju planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytu, taip pat nekilnojamojo turto registre iregistruotu veiklos apribojimu ir reikalavimu; savo teisemis jie gali naudotis tiek, kiek jos neprieštarauja Saugomu teritoriju istatymui. Konstitucinis Teismas 2006-03-14 nutarime yra pasisakes del Saugomu teritoriju istatymo nuostatu atitikimo Konstitucijai. Ivertinus Saugomu teritoriju istatymo nuostatas bei Konstitucinio Teismo išvada, siekiant išsaugoti ypac vertingas teritorijas yra ne tik galimas, bet ir tam tikrais atvejais butinas ir istatymiškai pagristas ukines ir kitos žmogaus veiklos, turincios poveiki aplinkai, ribojimas.

7Teismo posedyje atsakovo atstovai su skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista iš esmes atsiliepime nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad pareiškejos sklypas ir šiuo metu yra parko funkcinio prioriteto zonoje, jokie papildomi apribojimai specialiuju planu sprendiniais žemes sklypui, kurio tiksline paskirtis - žemes ukio, nera nustatomi.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kulturos ministerija su pareiškejos skundu nesutiko ir praše skunda atmesti kaip nepagrista (I tomas, b. l. 68-69). Nurodo, kad Traku istorinio nacionalinio parko direkcija, kuri yra Parko specialiojo teritoriju planavimo organizatorius, negali buti atsakovu šioje byloje, ji turi buti patraukta treciuoju suinteresuotu asmeniu. Direkcijai buvo pavesta vykdyti Parko specialiojo teritoriju planavimo organizatoriaus funkcijas. Pagal Teritoriju planavimo istatymo 18 str. 1 d. specialiuju planu rengimo tvarka nustato teritoriju planavimo bei atitinkama veikla reglamentuojantys istatymai bei atskiru rušiu specialiuju planu rengimo taisykles. Teises aklais nera reglamentuoti planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo atvejai. Mano, kad Kulturos ministerijos peremimas iš Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos Parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planu rengimo organizatoriaus teisiu ir funkciju bei perdavimas ju Direkcijai, neprieštarauja teises aktams bei Valstybes saugomu teritoriju tarnybos atliktoms Parko ir jo apsaugos zonu ribu plano sprendiniams bei rengimo proceduroms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymo 23 str. 1 d. parengta Parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plana Vyriausybes teikimu tvirtins Lietuvos Respublikos Seimas. Šio Seimo nutarimo projekta, parengs ir Vyriausybei pateiks Kulturos ministerija. Parengta Parko tvarkymo plana tvirtinti Vyriausybei taip pat pateiks Kulturos ministerija. Tokiu budu bus igyvendintos Lietuvos Respublikos saugomu teritoriju istatymo 27 str. 6 d. nuostatos, igaliojimus Parko apsaugos ir tvarkymo srityje suteikiancios Kulturos ministerijai.

9Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens LR kulturos ministerijos atstove su skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista.

10Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimo i pareiškejos skunda nepateike (I t. b. l. 72).

11Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstove su skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista.

12Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos su pareiškejos skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip nepagrista (II tomas, b. l. 14-18). Nurodo, kad Pareiškejas skunde nurode, kad pasinaudodamas Teritoriju planavimo istatymo 32 str. 1 d. ir Visuomenes dalyvavimo teritoriju planavimo procese nuostatu 7 p. suteikta teise teikti pasiulymus del teritoriju planavimo dokumento projekto planavimo organizatoriui raštu per visa teritoriju planavimo dokumento rengimo laikotarpi iki viešo susirinkimo ir jo metu, 2007-10-30 pateike planavimo pasiulyma Traku istorinio nacionalinio parko direkcijai del rengiamu Parko planu sprendiniu. Planavimo organizatorius 2007-12-05 raštu Nr. S-744 atsisake atsižvelgti i pateikta planavimo pasiulyma, nes šiuo metu pareiškejos sklypas, esantis Naujasedžiu km., Traku raj., kurio kadastrinis Nr. ( - ), yra Parko teritorijoje. Pareiškeja remiantis Teritoriju planavimo istatymo 32 str. 2 d., 2008-01-07 su skundu kreipesi i Inspekcija, pastaroji 2008-03-18 raštu Nr. 6.3-16-7 atsisake atsižvelgti i skunde nurodytus motyvus. Pareiškeja savo pareiškime Vilniaus apygardos administraciniam teismui atsakovu nurode Parko direkcija, taciau atsakovu turetu buti patraukta Inspekcija, nes turi buti skundžiamas butent Inspekcijos priimtas sprendimas del atsisakymo patenkinti skunda. Pažymejo, kad Parkas buvo isteigtas Lietuvos Aukšciausiosios Tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr. 1-1244 „Del Dzukijos, Kuršiu nerijos, Žemaitijos nacionaliniu parku, Traku istorinio nacionalinio parko ir Viešviles valstybinio rezervato isteigimo“, kurio I-a dalimi nustatyta, kad Lietuvos Aukšciausioji Taryba siekdama išsaugoti Lietuvos žmonems ir busimosioms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokulturini pavelda, nutaria isteigti Lietuvos Respublikos kompleksineje gamtos apsaugos schemoje numatytus nacionalinius parkus ir valstybini rezervata. Tos pacios dalies 4 punktas nustato Traku istorinio nacionalinio parko isteigima. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993-12-06 nutarimu Nr. 912 „Del Traku istorinio nacionalinio parko patvirtinimo“ patvirtintoje Parko planavimo schemoje matyti, kad Pareiškejos sklypas patenka i Parko teritorijos ekologines apsaugos prioriteto zona. Ta patvirtina Valstybinio saugomu teritoriju kadastro duomenys. Atkreipe demesi i tai, kad Saugomu teritoriju istatymo 2 str. 9 d. itvirtinta, kad ekologines apsaugos prioriteto (apsaugancios) teritorijos -teritorijos, kuriose palaikoma ekologine kraštovaizdžio pusiausvyra, siekiama išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir kulturos paveldo teritoriniams kompleksams bei objektams (vertybems) arba neigiamo antropogeniniu objektu veiklos poveikio aplinkai. Pagal Saugomu teritoriju istatymo 4 str. 1 d. 3 p. ekologines apsaugos prioriteto teritorijoms priskiriamos ekologines apsaugos zonos. To paties istatymo 18 str. 1 d. nustatyti ekologines apsaugos zonu nustatymo tikslai: užtikrinti bendraja ekologine kraštovaizdžio pusiausvyra, išsaugoti saugomu bei geoekologiškai svarbiu gamtinio ir kulturinio kraštovaizdžio kompleksu ar objektu (vertybiu) aplinka, izoliuoti juos nuo neigiamo veiklos poveikio, sumažinti neigiama ukiniu objektu poveiki žmogui ir aplinkai, taip pat užtikrinti ukio objektu veikla. Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2003-11-21 isakymu Nr. IV-436 „Del Traku istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo" patvirtintame Traku istorinio nacionalinio parko individualiame apsaugos reglamente yra nustatyti bendrieji ir papildomi reikalavimai taikomi veiklai Parko ekologines apsaugos prioriteto zonose. Taigi pareiškejos skundas yra atmestinas todel, kad jo žemes sklypas jau yra Parko teritorijoje ir tai, kad rengiamu Parko ir jo zonu ribu bei tvarkymo planais yra išpleciamos Parko ribos, pareiškejos teisems ir teisetiems interesams jokio poveikio nedaro. Jo teiseti lukesciai taip pat nera pažeisti, nes pirkdamas žemes sklypa pareiškeja turejo žinoti, kad jis yra Parko teritorijoje. Taip pat pažymejo, kad Tarnyba saugomu teritoriju planavimo dokumentu rengima organizuoja vadovaujantis Saugomu teritoriju istatymo 27 str. 5 d. 4 p., 6 p., Teritoriju planavimo 14 str., 18 str., Aplinkos ministro 2002-07-23 isakymu Nr. 377 patvirtintu Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatu 4, 5.4 p., aplinkos ministro 2002-12-21 isakymu Nr. 656 (2004-07-01 isakymo Nr. Dl-363 redakcija) bei kitais teises aktais, reglamentuojanciais Tarnybos bei teritoriju planavimo proceduras. Teritoriju planavimo istatymo 14 str. nustato, kad specialiojo teritoriju planavimo organizatoriai yra: valstybes institucijos; apskriciu viršininkai; savivaldybiu administraciju direktoriai; juridiniai asmenys, taip pat kitu istatymu nustatytais atvejais - fiziniai asmenys. Vadovaujantis Teritoriju planavimo istatymo 18 str. 1 dalimi, specialiuju planu rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarka nustato šis istatymas, atitinkama veikla reglamentuojantys istatymai ir specialiuju planu rengimo taisykles. Specialieji planai, kuriems nera patvirtintu rengimo taisykliu, rengiami pagal šio Istatymo ir kitu teises aktu, reglamentuojanciu teritoriju planavima, reikalavimus. Pagal kompetencija ministerijos rengia atskiru rušiu specialiuju planu rengimo taisykles ir tvirtina jas kartu su Aplinkos ministerija. Saugomu teritoriju istatymo 27 str. 5 d. 4 p. imperatyviai itvirtina, kad Tarnyba organizuoja salygu teritoriju planavimo dokumentams rengti išdavima bei saugomu teritoriju planavimo dokumentu rengima ir ju sprendiniu igyvendinima, o Saugomu teritoriju istatymo 27 str. 5 d. 6 p. itvirtinta, kad Tarnyba metodiškai vadovauja kitu Vyriausybes igaliotu instituciju arba savivaldybiu tarybu isteigtoms saugomu teritoriju direkcijoms. Aplinkos ministro 2002-07-23 isakymu Nr. 377 patvirtintu Tarnybos nuostatu 4 p. itvirtinta, kad Tarnyba igyvendina saugomu teritoriju strategija ir politika šalies mastu, o 5.4 p. nustatyta, kad Tarnyba organizuoja ir koordinuoja saugomu teritoriju tvarkymo projektu ir kitu teritoriju planavimo dokumentu rengima ir igyvendinima. Pareiškejos skunde nurodyta Saugomu teritoriju istatymo 27 str. 6 d. nuostata nereglamentuoja istoriniu nacionaliniu parku teritoriju planavimo, o nustato, kad kulturiniu rezervatu ir istoriniu nacionaliniu parku direkcijas steigia, šiu rezervatu ir parku bei kulturiniu draustiniu ir kulturos paveldo objektu apsauga bei tvarkyma organizuoja Kulturos ministerija. Pažymejo, kad Tarnyba teritoriju planavimo proceduras atlieka naudodama ES strukturiniu fondu ir Lietuvos valstybes biudžeto lešas. Šios lešos naudojamos pagal: instituciju, atsakingu už ES strukturiniu fondu lešu, skirtu Lietuvos 2004-2006 metu bendrojo programavimo dokumentui (toliau - BPD) igyvendinti, administravimo, atsakomybes ir funkciju paskirstymo taisykles, patvirtintas LR Vyriausybes 2001-05-31 nutarimu Nr. 649; BPD priemoniu ir projektu, finansuojamu igyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas finansu ministro 2004-01-28 isakymu Nr. 1K-033 bei aplinkos ministro 2004-03-19 isakymu Nr. Dl-123 „Del dokumentu skirtu teikti paraiškas Europos Sajungos strukturiniu fondu paramai gauti pagal BPD 1 prioriteto „Socialines ir ekonomines infrastrukturos pletra" 1.3 priemones „Aplinkos kokybes gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“ nuostatas. Pagal BPD prieda viena iš 1.3 priemones „Aplinkos kokybes gerinimas ir žalos aplinkai prevencija" veiklu yra „Saugomu teritoriju isteigimas ir tvarkymas". Galutinis paramos šiai veiklai gavejas -pareiškejas, atitinkantis visus priemones reikalavimus paramai gauti ir kuriam išmokama parama, yra Tarnyba. Siekiant tinkamai pasirengti BPD priemonems igyvendinti, 2003-12-08 aplinkos ministro isakymu Nr. 626 buvo patvirtintas Aplinkos ministerijos ir jos pavaldume esanciu instituciju projektu, numatytu teikti 2004 m. finansavimui iš strukturiniu fondu, dokumentacijos parengimo grafikas. Viena iš veiklu grupiu ivardyta: „Esamu ir naujai steigiamu nacionalines ir europines svarbos saugomu teritoriju („Natura 2000“) planavimo ir steigimo dokumentu parengimas ir atnaujinimas“. Paraiškos parengimo terminas - 2004 m. pradžia. Rengiant paraiška projektui „Saugomu teritoriju steigimo ir planavimo dokumentu parengimas“ ES lešomis finansuoti ir vykdyti, buvo apsispresta del butiniausiu saugomu teritoriju planavimo dokumentu -tvarkymo planu valstybiniams parkams parengti. Prioritetas nustatytas išanalizavus 2002-2003 m. valstybiniu parku direkciju ataskaitas. Buvo atrinkti 10-ties valstybiniu parku, kuriems butina parengti ar pakoreguoti tvarkymo planus, nes butent šiuose valstybiniuose parkuose susidariusios nedelsiant sprestinos problemos. Pasirinkti Ventos, Žagares, Sartu, Kurtuvenu regioniniai parkai, kurie visai neturejo minetu dokumentu. Taip pat buvo nuspresta parengti Asvejos, Anykšciu, Veisieju, Verkiu, Pavilniu regioniniu parku bei Parko tvarkymo planus, nes šie valstybiniai parkai yra miestu itakos zonose, juose kyla daugiausia ivairaus pobudžio konfliktu, butina nedelsiant spresti iškilusias problemas, numatyti vietas galimoms statyboms, igyvendinant Saugomu teritoriju istatymo 13 str. nuostatas, atitinkamai sureguliuoti lankytoju srautus ir t. t. Parkas yra Vilniaus miesto gyventoju interesu zonoje. Be to, šiam nacionaliniam parkui buvo butina atnaujinti planavimo dokumentus, atsižvelgiant i pasikeitusius teises aktu reikalavimus. Nesant galimybes saugomu teritoriju planavimui numatytu strukturiniu fondu lešu skirti kitoms institucijoms, o taip pat nesant pakankamo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybes biudžeto, Tarnyba, suderinusi pozicijas su Kulturos ministerija, Lietuvos Respublikos valstybine kulturos paveldo komisija bei Parko direkcija, emesi planavimo organizatoriaus funkciju Parko specialiesiems planams parengti (Tarnyba buvo ivardyta tiesioginiu paramos gaveju). Pareiškejos argumentas, kad Tarnyba negalejo buti Parko ribu bei zonu ribu ir tvarkymo planavimo organizatoriumi yra nepagristas ir atmestinas. Taip pat nurode, kad pareiškejos sklypas šiuo metu yra Parko teritorijoje, taciau papildomai atkreipiame demesi i tai, kad nuosavybes teise nera absoliuti ir gali buti apribota istatymu nustatyta tvarka. Pažymejo, kad nuosavybes teise yra itvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje, kuriame teigiama, kad nuosavybe nelieciama. Taciau nuosavybes teise, kaip ir dauguma teisiu nera absoliuti, tai patvirtina ir Civilinio kodekso 4.37 str. 1 d., kurioje yra apibrežta nuosavybes teises savoka - nuosavybes teise - tai teise savo nuožiura, nepažeidžiant {statymu ir kitu asmenu teisiu ir interesu, valdyti, naudoti nuosavybes teises objekta ir juo disponuoti. Taigi naudojantis savo nuosavybes teise turi buti paisoma kitu asmenu teisiu ir interesu bei turi buti laikomasi istatymo nuostatu. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra itvirtintas ne tik nuosavybes teises nelieciamumas, bet ir valstybes pareiga rupintis naturalios gamtines aplinkos išsaugojimu. Konstitucijos 54 str. nustato, kad Lietuvos valstybe rupinasi naturalios gamtines aplinkos, gyvunijos ir augalijos, atskiru gamtos objektu ir ypac vertingu vietoviu apsauga, prižiuri, kad su saiku butu naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Taip pat nustatyta, kad istatymu draudžiama niokoti žeme, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir ora daryti radiacini poveiki aplinkai bei skurdinti augalija ir gyvunija. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas (Konstitucijos 6 str. 1 d.). Konstitucinis teismas yra ne karta konstataves, kad Konstitucijos nuostatos yra tarpusavyje susijusios ir sudaro darnia sistema kad tarp Konstitucijoje itvirtintu vertybiu yra pusiausvyra, kad ne vienos Konstitucijos nuostatos negalima aiškinti taip, kad butu iškreiptas arba paneigtas kurios nors kitos konstitucines nuostatos turinys, nes taip butu iškreipta viso konstitucinio teisinio reguliavimo esme, pažeista Konstitucijoje itvirtintu vertybiu pusiausvyra (2006-03-14 Konstitucinio teismo nutarimas). Tame paciame nutarime Konstitucinis Teismas konstatavo, kad konstitucine nuosavybes teise nera absoliuti, ši teise aiškinama kitu Konstitucijos straipsniu kontekste, visi žemes sklypu, mišku, parku, vandens telkiniu savininkai, valdytojai, naudotojai privalo paisyti konstitucinio naturalios gamtines aplinkos apsaugos reikalavimo saugoti gamtine aplinka nepabloginti jos bukles, nedaryti žalos gamtinei aplinkai. Konstitucinis teismas akcentavo, jog valstybe, turedama konstitucine priederme veikti taip, kad butu garantuota naturalios gamtines aplinkos, gyvunijos ir augalijos, atskiru gamtos objektu ir ypac vertingu vietoviu apsauga, gamtos ištekliu racionalus naudojimas, atkurimas bei gausinimas, gali istatymais nustatyti toki teisini reguliavima, kad butu ribojamas atskiru gamtos aplinkos objektu (gamtos ištekliu) naudojimas. Atkreipe demesi i tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154, Trakai išskirti kaip ypac reikšmingas nacionalines reikšmes teritorinis arealas. Druskininku - Traku arealas priskirtas prie pasižyminciu didžiausiu gamtinio karkaso tankumu, kuriam reikalinga dabartinio tradicinio naudojimo krypciu ir prioritetu konversija bei ypatingas aplinkosauginis reglamentavimas. Manome, kad šioje palankioje situacijoje, kai lygiagreciai be TINP specialiuju planu rengiami keli bendrieji ir specialieji planai (Vilniaus apskrities bendrasis, Traku rajono bendrasis, Traku miesto bendrasis, Traku rajono savivaldybes gyvenamuju teritoriju išdestymo specialusis planas), nuo instituciju, organizaciju, visuomenes, verslo vystytoju, vietos gyventoju, planuotoju ir planavimo organizatoriu tarpusavio supratimo, visu suinteresuotu pusiu tikslu suderinimo priklausys Traku rajono vystymasis ir subalansuota pletra.

13Skundas atmetamas.

14Traku istorinis nacionalinis parkas isteigtas Aukšciausios Tarybos 1991-04-23 nutarimu Nr.I-1244 „Del Dzukijos, Kuršiu nerijos, Žemaitijos nacionaliniu parku, Traku istorinio nacionalinio parko ir Viešviles valstybinio rezervato isteigimo“, siekiant išsaugoti Lietuvos žmonems ir busimosioms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokulturini pavelda. Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktores 2005-03-09 isakymu Nr. 49V buvo nuspresta pradeti jame minimu regioniniu parku ir Traku istorinio nacionalinio parko ribu bei zonu ribu ir tvarkymo planu projektu rengimo (specialiojo planavimo) procesa, kurio tikslas - parengti, suderinti ir patvirtinti šiu valstybiniu parku specialiuosius planus bei nustatyti ju apsaugos ir tvarkymo reglamentus, patvirtinta isakyme išvardintu saugomu teritoriju specialiuju planu rengimo užduotis, Planavimo ir kadastro skyriui pavesta LR teritoriju planavimo istatymo bei kitu teises aktu nustatyta tvarka gauti planavimo salygas šiame isakyme išvardintiems valstybiniu parku specialiesiems planams parengti (I t. b. l. 131-134). Planavimo salygas Traku istorinio nacionalinio parko specialiojo planavimo dokumentui rengti išdave Traku ir Elektrenu savivaldybes administracijos, Vilniaus apskrities viršininko administracija, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas bei Kulturos paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (I t. b. l. 29-30, 35-40). 2007-10-29 Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos direktores isakymu Nr.296V „Del planavimo organizatoriaus funkciju perdavimo rengti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planus“ specialiuju planu - Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planu - rengimo organizatoriaus funkcijos perduotos Kulturos ministerijai (I t. b. l. 135). 2007-10-30 LR kulturos ministro isakymu Nr. IV-649 „Del Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planu rengimo organizatoriaus funkciju peremimo“ Kulturos ministerija pereme iš Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos Traku istorinio nacionalinio parko planavimo dokumentu organizatoriaus teises ir funkcijas (I t. b. l. 128) ir 2007-10-30 isakymu Nr. IV-662 „Del pavedimo vykdyti Traku istorinio nacionalinio parko specialiojo teritoriju planavimo dokumentu rengimo organizatoriaus funkcijas“ pavede Traku istorinio nacionalinio parko direkcijai vykdyti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plano ir Traku istorinio nacionalinio parko tvarkymo plano, pradetu rengti remiantis Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktores 2005-03-09 isakymu Nr.49V, rengimo organizatoriaus funkcijas. Pareiškeja UAB „Traku paslaugos“ 2007-10-30 raštu Nr. 177 Valstybinei saugomu teritoriju tarnybai prie Aplinkos ministerijos, kaip specialiojo plano organizatoriui, pateike planavimo pasiulyma del Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plano bei tvarkymo planu projekto sprendiniu pakeitimo, kuriame nurode, kad prieštarauja jai nuosavybes teise priklausancio 0,1575 ha ploto žemes sklypo, esancio Naujasodžiu kaime, Traku seniunijoje, Traku savivaldybeje (kadastrinis numeris ( - )), priskyrimui Traku istorinio nacionalinio parko teritorijai, kadangi tai pažeistu jos, kaip žemes sklypo savininkes, teises savo nuožiura valdyti, naudoti ir disponuoti nuosavybe. Toks parko ribu prapletimas savo sukeliamomis teisinemis pasekmemis ir apribojimais prilygs valstybinio parko steigimui LR saugomu teritoriju istatymo 23 str. 10 d. prasme, todel planavimo organizatorius privalejo net tik ivertinti visuomenes poreikius ir atlikti ekonomini poveikio ivertinima, bet ir ivertinti bei numatyti draudžiamos veiklos kompensavimo ir žemes išpirkimo išlaidas ir finansavimo šaltinius. Atsižvelgiant i tai, pareiškeja siule pataisyti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plano bei tvarkymo planu sprendinius taip, kad Traku istorinio nacionalinio parko teritorijos riba nebutu nustatyta be žemes savininko sutikimo arba nenumacius teisingo kompensavimo už ivedamus naujus apribojimus (I b. l. 80-81). 2007-12-05 raštu Nr. S-744 „Del Traku istorinio nacionalinio parko specialiuju planu“ Traku istorinio nacionalinio parko direkcija atsisake atsižvelgti i pareiškejos planavimo pasiulyma motyvuodama tuo, kad pareiškejai priklausancio žemes ukio paskirties sklypo (( - )) nesiuloma naujai itraukti i Traku istorinio nacionalinio parko teritorija, kadangi jis jau yra mineto parko teritorijoje (I t. b. l. 85). Nesutikdama su planavimo organizatoriaus atsisakymu i jos pasiulymus, pareiškeja 2008-01-07 skundu kreipesi i Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, prašydama: ipareigoti Traku istorinio nacionalinio parko planu organizatoriu pakoreguoti Traku istorinio nacionalinio parko planu sprendinius taip, kad pareiškejai nuosavybes priklausantis žemes sklypas (unikalus Nr. ( - )) nebutu itrauktas i Traku istorinio nacionalinio teritorija neturint žemes savininko UAB „Traku paslaugos“ sutikimo; ipareigoti Traku istorinio nacionalinio parko planu organizatoriu pakartoti specialiojo planavimo proceduras, kurias atliko neturinti reikiamu igalinimu institucija - Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos; ipareigoti Traku istorinio nacionalinio parko planu organizatoriu planuoti tik ta teritorija, kuriai yra išduotos planavimo salygos (I b.l. 16-21). Išnagrinejusi pareiškejos skunda, Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2008-03-18 raštu Nr.6.3-16-J „Del Traku istorinio nacionalinio parko specialiojo plano“ pareiškejos skunda atmete motyvuodama tuo, kad: inspekcijai nesuteikta teise teikti ipareigojimus Traku istorinio nacionalinio parko planavimo organizatoriui neijungti žemes sklypu i šio parko teritorija nesant žemes sklypu savininku sutikimo; teises aktais nera reglamentuoti planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perdavimo atvejai teritoriju planavimo proceso eigoje, atliktas planavimo organizatoriaus teisiu ir pareigu perleidimas iš esmes neprieštarauja teises aktams, todel kartoti atliktas planavimo proceduras del planavimo organizatoriaus pasikeitimo nereikia; nurode, kad pareiškejo teiginiai del Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu ribu plano sprendiniu, kuriais keiciamos šio parko ir jo zonu ribos, neatitikimo planavimo salygoms, nepagristi. Teises aktais nedraudžiama keisti esamu valstybiniu parku ir kitu saugomu teritoriju ribas ir plotus, planavimo salygose nera nurodytas maksimalus planuoti leidžiamos teritorijos plotas (I t. b. l. 22-24).

15Ivertinus byloje pateiktu irodymu visuma, yra pagrindas manyti, kad pareiškejos teiginiai, jog rengiant Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planus, buvo padaryti jos nurodyti specialiojo teritoriju planavimo proceduru pažeidimai, taip pat pažeistos pareiškejos, kaip i planuojama teritorija patenkancio žemes sklypo savininkes, teises, yra nepagristi ir neirodyti: tiek Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos direktores, tiek LR kulturos ministro isakymai, kuriais nutarta pradeti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu ir tvarkymo planu rengimo procesa, perduoti, perimti ir pavesti vykdyti planavimo organizatoriaus teises ir funkcijas, nera negaliojantys ar nugincyti, todel nera jokio pagrindo teigti, kad specialiojo planavimo proceduras atliko neturinti reikiamu igaliojimu institucija. Be to, LR teritoriju planavimo 14 str. nustato, kad specialiojo teritoriju planavimo organizatoriai yra: 1) valstybes institucijos; 2) apskriciu viršininkai; 3) savivaldybiu administraciju direktoriai; 4) juridiniai asmenys, taip pat kitu istatymu nustatytais atvejais – fiziniai asmenys. LR teritoriju planavimo 18 str. 1 d. numato, kad specialiuju planu rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarka nustato šis istatymas, atitinkama veikla reglamentuojantys istatymai ir specialiuju planu rengimo taisykles. Specialieji planai, kuriems nera patvirtintu rengimo taisykliu, rengiami pagal šio istatymo ir kitu teises aktu, reglamentuojanciu teritoriju planavima, reikalavimus. Pagal kompetencija ministerijos rengia atskiru rušiu specialiuju planu rengimo taisykles ir tvirtina jas kartu su Aplinkos ministerija. LR saugomu teritoriju istatymo 27 str. 4 dalis numato, kad valstybes isteigtu saugomu teritoriju, išskyrus kulturinius rezervatus, kulturinius draustinius, istorinius nacionalinius parkus bei kulturos paveldo objektus, apsauga ir tvarkyma organizuoja biudžetine istaiga – Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kuri, vadovaujantis šio straipsnio 5 d. 4 ir 12 p., organizuoja salygu teritoriju planavimo dokumentams rengti išdavima bei saugomu teritoriju planavimo dokumentu rengima ir ju sprendiniu igyvendinima, taip pat atlieka kitas savo nuostatuose numatytas funkcijas. LR saugomu teritoriju 27 str. 6 d. numato, kad kulturiniu rezervatu ir istoriniu nacionaliniu parku direkcijas steigia, šiu rezervatu ir parku bei kulturiniu draustiniu ir kulturos paveldo objektu apsauga bei tvarkyma organizuoja Kulturos ministerija. 2002-12-21 Aplinkos ministro isakymu Nr. 656 (2004-07-01 isakymo Nr.D1-363 redakcija) patvirtintu Valstybiniu parku, biosferos rezervatu ir draustiniu tvarkymo planu rengimo taisykliu 8 punktas nustato, kad valstybiniu parku, biosferos rezervatu ir draustiniu tvarkymo planu rengimo (planavimo) organizatorius - Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar Kulturos ministerija pagal Vyriausybes suteiktus igaliojimus. 2002-07-23 Aplinkos ministro isakymu Nr. 377 partvirtintu Valstybines saugomu teritoriju tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatu 5.4 p. numato, kad ši tarnyba organizuoja ir koordinuoja saugomu teritoriju tvarkymo projektu ir kitu teritoriju planavimo dokumentu rengima ir ju igyvendinima. Nuostatu 4 p. šiai tarnybai nustatyti uždaviniai igyvendinti saugomu teritoriju strategija ir politika šalies mastu, organizuoti saugomu teritoriju apsauga ir tvarkyma bei organizuoti ir koordinuoti tarnybos reguliavimo sriciai priskirtu valstybiniu rezervatu, nacionaliniu ir regioniniu parku direkciju veikla, valstybiniu draustiniu, gamtos paveldo objektu apsauga ir tvarkyma. LR nekilnojamo kulturos paveldo apsaugos istatymo 21 str. 4 d. numato, kad Kulturos ministerija atlieka šias valstybiniu kulturiniu rezervatu (rezervatu – muzieju), istoriniu valstybiniu parku, valstybiniu kulturiniu draustiniu valdymo funkcijas: 1) organizuoja šiu saugomu teritoriju strategijos, apsaugos ir tvarkymo programu rengima; 2) rengia teises aktu šiu saugomu teritoriju klausimais projektus; 3) organizuoja šiu saugomu teritoriju tvarkymo planu (planavimo schemu) ir paveldotvarkos projektu rengima; 4) organizuoja tarptautini bendradarbiavima, susijusi su šiomis saugomomis teritorijomis; 5) atlieka kitas istatymu ir kitu teises aktu nustatytas funkcijas. Šio istatymo 22 str. 2 d. 1 p. numato, kad nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos specialuji teritoriju planavima organizuoja Kulturos paveldo departamentas - valstybes ir regiono lygio kulturos paveldo tinklu schemu ir kitu tipu specialiuju planu, kai valstybe skelbia ar jau paskelbe saugomais kulturos paveldo objektus ir steigia ar jau isteige saugomas vietoves, rengima. Tam finansavimas skiriamas iš valstybes biudžeto lešu, o planavimo organizatoriais taip pat gali buti saugomu vietoviu direkcijos. Kulturos ir Aplinkos ministru 2005-06-23 isakymu Nr. IV-261/D1-322 patvirtintu Nekilnojamojo kulturos paveldo apsaugos specialiojo teritoriju planavimo dokumentu rengimo taisykliu 13.1 p. numato, kad ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tu­ros pa­vel­do ap­sau­gos spe­cia­lio­jo te­ri­to­ri­ju pla­na­vi­ma organizuoja Kul­tu­ros pavel­do de­par­ta­men­tas prie Kulturos ministerijos – dokumentu, nurodytu šiu Taisykliu 9 ir 10 p., kai vals­ty­be skel­bia ar jau pa­skel­be sau­go­mais kulturos pa­vel­do ob­jek­tus ir stei­gia ar jau istei­ge sau­go­mas vie­to­ves, ren­gi­ma. Fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas iš vals­ty­bes biu­dže­to le­šu. Minetu taisykliu 13.2 punktas numato, kad Taisykliu 13.1 punkte nurodyto pla­na­vi­mo or­ga­ni­za­to­riais taip pat ga­li bu­ti istoriniu nacionaliniu parku, istoriniu regioniniu parku ir valstybiniu kulturiniu rezervatu di­rek­ci­jos. Aiškinant LR saugomu teritoriju 27 str. 5 d. 4 p. (šioje teises normoje nera ribojimo, nustatyto LR saugomu teritoriju istatymo 27 str. 4 dalyje), galima teigti, kad LR saugomu teritoriju istatymas skiria dvi savarankiškas valstybes isteigtu saugomu teritoriju administravimo (placiaja prasme) rušis: ukini administravima, kuris istatyme apibrežtas kaip apsauga ir tvarkymas, bei saugomu teritoriju planavima. Pagal toki funkciju suskirstyma kulturiniu rezervatu ir istoriniu nacionaliniu parku direkcijas steigia, šiu rezervatu ir parku bei kulturiniu draustiniu ir kulturos paveldo objektu apsauga bei tvarkyma organizuoja Kulturos ministerija, o Valstybinei saugomu teritoriju tarnybai prie Aplinkos ministerijos gali buti pavesta kitu (kitokiu) valstybes isteigtu saugomu teritoriju apsauga bei tvarkymas. Atsižvelgiant i mineta reglamentavima, yra pagrindas teigti, kad istoriniu nacionaliniu parku specialiojo planavimo organizatoriumi gali buti Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kulturos ministerija ir saugomu vietoviu direkcijos.

16Pareiškejos skunde išdestytas teiginys, kad teritorijai, i kuria patenka pareiškejai žemes sklypas, nebuvo išduotos planavimo salygos, todel sklypo teritorijos suplanavimas ir itraukimas i parko teritorija yra neteisetas, yra nepagristas: vykdomo teritoriju planavimo vienas iš svarbiausiu tikslu – parengti, suderinti bei patvirtinti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plana, todel jau išduodant planavimo salygas buvo akivaizdu, kad bus tikslinamos parko zonu vidines ribos, jo teritorijos ribos, taip pat pagal galiojanciu norminiu aktu reikalavimus nustatoma parko buferines apsaugos zonos riba, todel planavimo salygose negali buti nurodytas tikslus planuojamos teritorijos dydis.

17Žemes savininku, valdytoju bei naudotoju teises ir pareigas saugomose teritorijose reglamentuoja LR saugomu teritoriju 32 str. Šio straipsnio 2 – 4 dalys dalis numato, kad žemes savininkai, valdytojai bei naudotojai, kuriu žemes valdose numatoma steigti saugoma teritorija, keisti esamu saugomu teritoriju statusa, nustatyti apribojimus arba pakeisti esamus, apie tai turi teise gauti informacija. Jie yra informuojami Teritoriju planavimo istatymo nustatyta tvarka rengiant saugomu teritoriju ribu planus arba kitus teritoriju planavimo dokumentus, kuriais nustatomi reglamentai. Žemes ir kito nekilnojamojo turto savininkai bei valdytojai turi teise pretenzijas del pasiulymu steigti saugomas teritorijas, keisti esamu saugomu teritoriju statusa, nustatyti ar keisti veiklos apribojimus Vyriausybes igaliotos institucijos nustatyta tvarka pareikšti institucijai, teikianciai pasiulymus del saugomos teritorijos steigimo, objektu skelbimo saugomais, esamos saugomos teritorijos statuso arba nustatyto apsaugos ir naudojimo reikalavimu pakeitimo. Žemes savininkams bei valdytojams, kuriu žemes valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keiciamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunama nauda arba uždraudžia anksciau vykdyta veikla, išmokamos kompensacijos. Ju apskaiciavimo ir išmokejimo tvarka nustato Vyriausybe. Jeigu saugomos teritorijos isteigtos, paveldo objektai paskelbti saugomais, esamu saugomu teritoriju statusas pakeistas, veiklos apribojimai nustatyti ar pakeisti neatsižvelgus i žemes savininku bei valdytoju pretenzijas, jie turi teise kreiptis i teisma. Pareiškeja nepateike irodymu, kad parengti Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu bei tvarkymo planai pažeidžia jos interesus: nors pateikti irodymai patvirtina, kad pareiškejai UAB „Traku paslaugos“ nuosavybes teise priklausantis 0,1575 ha ploto žemes ukio paskirtie sklypas, esantis Naujasodžiu kaime, Traku savivaldybeje (kadastrinis numeris ( - )), šiuo metu nera Traku istorinio nacionalinio parko teritorijoje (I t. b. l. 13-14, 25-28, 158, 189, II t. b. l. 21-22), aplinkybe, kad minetas žemes sklypas po Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plano patvirtinimo patektu i Traku istorinio nacionalinio parko teritorija, negali pažeisti pareiškejos teisiu ir teisetu interesu, kadangi jokie esminiai papildomi apribojimai veiklai žemes ukio paskirties sklype nebus nustatyti (I t. b. l. 138-189), o irodymu, kad pareiškeja rengiasi, juo labiau - turi galimybe pakeisti šio sklypo naudojimo paskirti ir cia statyti gyvenamosios paskirties statini, nera pateikta.

18Taip pat pažymetina, kad nei atsakovas Traku istorinio nacionalinio parko direkcija, nei tretysis suinteresuotas asmuo Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie Aplinkos ministerijos nepateike irodymu, kad pareiškejai UAB „Traku paslaugos“ nuosavybes teise priklausantis 0,1575 ha ploto žemes ukio paskirties sklypas, esantis Naujasodžiu kaime, Traku savivaldybeje (kadastrinis numeris ( - )), šiuo metu patenka i Traku istorinio nacionalinio parko teritorija ar jo teritorijos ekologines apsaugos prioriteto zona: tokie duomenys nera fiksuoti Nekilnojamo turto registre, parengtame Traku istorinio nacionalinio parko ir jo zonu bei buferines apsaugos zonos ribu plane jokios esamos Traku istorinio nacionalinio parko ekologines apsaugos prioriteto zonos, esancios už parko ribu, nera pažymetos, pareiškejos sklypas i esama parko teritorija nepatenka (I t. b. l. 13-14, 25-28, 158, 189, II t. b. l. 21-22), o atsakovo pateikta Traku istorinio nacionalinio parko planavimo schemos ištrauka iš saugomu teritoriju valstybes kadastro yra neinformatyvi (II t. b. l. 23), nera aišku, kokiu pagrindu be nacionalinio parko ribos cia pažymeta funkcinio prioriteto zonos riba, kokio funkcinio prioriteto tai yra riba, kada ir kokiu norminiu aktu ši teritorija jai priskirta.

19Taip pat nepagristas atsakovo ir treciuju suinteresuotu teiginys, tinkamu atsakovu šioje byloje yra ne Traku istorinio nacionalinio parko direkcija, o Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos: LR teritoriju planavimo istatymo 32 str. 1 ir 2 d. numato, kad pasiulymai del teritoriju planavimo dokumentu planavimo organizatoriui teikiami raštu per visa teritoriju planavimo dokumentu rengimo laikotarpi iki viešojo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Planavimo organizatorius, išnagrinejes visuomenes pateiktus pasiulymus, parengia priimtu ir motyvuotai atmestu apibendrinancia medžiaga, kuria kartu su parengtais teritoriju planavimo dokumentais teikia teritoriju planavimo dokumenta derinancioms institucijoms. Pasiulymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali buti apskustas valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekanciai institucijai per menesi nuo jo gavimo dienos. Valstybine teritoriju priežiura atliekanti institucija per 20 darbo dienu nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuota atsakyma, kuris istatymu nustatyta tvarka gali buti apskustas teismui. Atsižvelgiant i minetas nuostatas, yra pagrindas teigti, kad LR teritoriju planavimo istatymo 32 str. 2 d., pagal kuria pasiulymus teikiantis asmuo planavimo organizatorius atsakyma gali skusti valstybine teritoriju planavimo priežiura atliekanciai institucijai, o pastarosios atsakyma – teismui, yra išankstine tokio pobudžio gincu nagrinejimo ne teisme tvarka, toks minetu LR teritoriju planavimo istatymo 32 str. 2 d. nuostatu aiškinimas pateikimas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-03-01 nutartyje, priimtoje administracineje byloje Nr. A-525-135-08.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

22pareiškejos UAB „Traku paslaugos“ skunda atmesti kaip nepagrista.

23Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacini skunda paduodant tiesiogiai apeliacines instancijos teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. ... 3. n u s t a t e :... 4. pareiškeja UAB „Traku paslaugos“ (toliau – ir Bendrove) skundu prašo... 5. Teismo posedyje pareiškejos atstovai skunda palaike ir praše ji tenkinti iš... 6. Pateiktu atsiliepimu atsakovas Traku istorinio nacionalinio parko direkcija su... 7. Teismo posedyje atsakovo atstovai su skundu nesutiko ir praše ji atmesti kaip... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos kulturos ministerija su... 9. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens LR kulturos ministerijos atstove... 10. Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine teritoriju planavimo ir statybos... 11. Teismo posedyje treciojo suinteresuoto asmens Valstybine teritoriju planavimo... 12. Treciasis suinteresuotas asmuo Valstybine saugomu teritoriju tarnyba prie... 13. Skundas atmetamas.... 14. Traku istorinis nacionalinis parkas isteigtas Aukšciausios Tarybos 1991-04-23... 15. Ivertinus byloje pateiktu irodymu visuma, yra pagrindas manyti, kad... 16. Pareiškejos skunde išdestytas teiginys, kad teritorijai, i kuria patenka... 17. Žemes savininku, valdytoju bei naudotoju teises ir pareigas saugomose... 18. Taip pat pažymetina, kad nei atsakovas Traku istorinio nacionalinio parko... 19. Taip pat nepagristas atsakovo ir treciuju suinteresuotu teiginys, tinkamu... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos... 22. pareiškejos UAB „Traku paslaugos“ skunda atmesti kaip nepagrista.... 23. Sprendimas per 14 dienu nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali buti...