Byla 2-8276-475/2014
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų „GLYNWED“ UAB, UAB „JURBY WATER TECH“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme 2014-03-13 gautas pareiškėjų „GLYNWED“ UAB, UAB „JURBY WATER TECH“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Prašyme nurodė, kad siekdami tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį ginčą ir siekiant užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje 2014 m. kovo 10 d., sudarė Taikos sutartį, susitarė ją patvirtinti teisme. Pateikė įrodymus, kad UAB „JURBY WATER TECH“ sumokėjo 58.525,28 LTL iki 2014-03-14.

3Prašymas tenkintinas.

4Pagal CK 6.983 str. taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2008). Teismui patvirtinus šią taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d. konsultacija Nr. A3-120 „Dėl kai kurių Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso normų taikymo“; 2004 m. balandžio 8 d. konsultacija Nr.A3-103 „Dėl kai kurių Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, Darbo kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo normų taikymo“), kad dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje (CPK 579-582 str.) nustatyta supaprastinto proceso tvarka.

6Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka yra aiškiai išreikšta abiejų šalių valia, ir jų bendras prašymas dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Teismo nuomone, pareiškėjų pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, pareiškėjų ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina (CPK 579-582 str.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.986 str., CPK 290 - 291 str., 579 - 582 str.,

Nutarė

8Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų „GLYNWED“ UAB, įmonės kodas 111685670, UAB „JURBY WATER TECH“, įmonės kodas 111498845, šiomis sąlygomis:

9„1. SUTARTIES DALYKAS

101.1. Skolininkė įsipareigoja pagal šioje, Sutartyje 2.1 p. numatytą grafiką sumokėti Kreditorei Įsiskolinimo sumą - t.y. 313.359,86 LTL (trijų šimtų trylikos tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt devynių litų 86 centų) skolą už pateiktas prekes, kurios dydis Salių yra suderintas (2014-02-28) Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu. Tarp Šalių nėra ginčo dėl Įsiskolinimo sumos dydžio. Šią Įsiskolinimo sumą Skolininkė įsipareigoja sumokėti atliekant bankinį pavedimą į Kreditorės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB Banke, banko kodas 70440.

112. ĮSISKOLINIMO SUMOS PADENGIMAS

122.1. Skolininkė įsipareigoja:

13a) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 14 d. sumokėti ne mažesnio kaip 58.525,28 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

14b) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 21 d. sumokėti ne mažesnio kaip 36.032,77 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

15c) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 28 d. sumokėti ne mažesnio kaip 60.583,36 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

16d) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 4 d. sumokėti ne mažesnio kaip 74.230,38 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

17e) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 11 d. sumokėti ne mažesnio kaip 5.394,39 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

18f) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 18 d. sumokėti ne mažesnio kaip 6.569,28 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį

19g) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 25 d. sumokėti ne mažesnio kaip 9.529,65 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

20h) ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 9 d. sumokėti ne mažesnio kaip 3.148,50 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

21i) ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 23 d. sumokėti ne mažesnio kaip 32.900,02 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

22j) ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 6 d. sumokėti ne mažesnio kaip 13.886,90 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį;

23k) ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 20 d. sumokėti likusią ne mažesnę kaip 12.559,33 LTL dydžio Įsiskolinimo sumos dalį.

242.2. Šios Sutarties 2.1. punkte numatytų įsipareigojimų pažeidimo atveju, Skolininkas privalo mokėti Kreditoriui 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos Įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną.

252.3. Jeigu Skolininkas ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas pavėluoja pilnai sumokėti nors vieną Įsiskolinimo sumos dalies įmoką, nurodytą grafike (šios Sutarties 2.1 punkte), yra laikoma, kad yra suėjęs visos pagal šią Taikos Sutartį nesumokėtos Įsiskolinimo sumos mokėjimo terminas, ir Kreditorius turi teisę reikalauti, kad būtų išduotas vykdomasis raštas visai pagal Taikos Sutartį nesumokėtai Įsiskolinimo sumai.

263. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

273.1. Šalys viena kitai patvirtina ir garantuoja, kad jos turi pilną teisę ir visus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kad Sutartis yra tinkamai sudaryta ir įtvirtina teisėtą ir galiojančią prievolę, vykdytiną pagal šios Sutarties sąlygas bei kad nėra jokių kliūčių ar aplinkybių, dėl kurių Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas taptų neįmanomas ar pasunkėtų, taip pat kad šios Sutarties sudarymas nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, nepažeidžia nei vienos iš Šalių akcininkų ir/ar kreditorių interesų.

283.2. Šalys patvirtina, kad visa šioje Sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę, kad atskleidė viena kitai visą esminę informaciją, reikalingą šios Sutarties sudarymui.

293.3. Šalys patvirtina, kad šiai Sutarčiai sudaryti ir joje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti nei nė vienai iš jų nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, kreditorių, sutikimų, leidimų ir pan., o jei tokie yra reikalingi - jie yra gauti prieš šios Sutarties pasirašymą. Asmenys, pasirašantys šią Sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje.

303.4. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei šios Sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, Šalių kreditorių interesų, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Šalių įstatų.

313.5. Šalys patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, dėl kurių ši Sutartis būtų laikoma neteisėta ir (ar) būtų negalima šios Sutarties sudaryti ir (ar) vykdyti.

323.6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma, kad ši Sutartis įgyja privalomai vykdytino dokumento (teismo sprendimo) galią nuo atitinkamos teismo nutarties ją patvirtinti įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str.).

333.7. Šalys taip pat supranta, kad šioje Sutartyje kiekvienos Šalies pateikti pareiškimai ir patvirtinimai gali būti kitos Šalies, kurios naudai jie duoti, naudojami kaip neginčijamą pareiškimus pareiškusios Šalies valią įrodantys faktai ir atsikirtimų į bet kokius ieškinius ar reikalavimus pagrindas.

344. KITOS NUOSTATOS

354.1. Šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Šalys pradeda vykdyti nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Ši Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir jos vykdymas privalomas nepriklausomai nuo to ar Sutartis yra ar nėra patvirtinta teismo.

364.2. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis atitinka Šalių valią bei interesus, abi Šalys atidžiai susipažino su Sutarties sąlygomis ir reikalavimais bei pasižada jų sąžiningai laikytis. Ši Sutartis Šalių sudaryta, perskaityta, suprasta ir patvirtinta kaip visiškai atitinkanti Šalių valią.

374.3. Kiekviena iš Šalių prisiima savo patirtas išlaidas susijusias su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu.

384.4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai kylantys iš šios Sutarties sprendžiami Kauno apylinkės teisme.

394.5. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti ir pasirašyti šalių. Visi Šalių pranešimai, susiję su šios Sutarties vykdymu, turi būti sudaryti raštu ir siunčiami registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais adresais.

404.6. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, iš kurių po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai ir vienas - Kauno apylinkės teismui.

414.7. Šalys susitaria, kad šią Sutartį teismui tvirtinti gali pateikti viena iš Šalių arba Šalys bendru pareiškimu. Šalys turi teisę kreiptis į Kauno apylinkės teismą pagal abiejų Šalių (pareiškėjų) registruotos buveinės vietą su prašymu dėl Taikos sutarties patvirtinimo teisme supaprastinto proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579 - 582 str.).“

42Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

43Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso... 2. Kauno apylinkės teisme 2014-03-13 gautas pareiškėjų „GLYNWED“ UAB, UAB... 3. Prašymas tenkintinas. ... 4. Pagal CK 6.983 str. taikos sutarties sampratą šalys gali tarpusavio... 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs (2005 m. sausio 6 d.... 6. Nustatyta, kad prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto... 7. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 – 6.986 str., CPK 290 -... 8. Patvirtinti taikos sutartį tarp pareiškėjų „GLYNWED“ UAB, įmonės... 9. „1. SUTARTIES DALYKAS... 10. 1.1. Skolininkė įsipareigoja pagal šioje, Sutartyje 2.1 p. numatytą... 11. 2. ĮSISKOLINIMO SUMOS PADENGIMAS... 12. 2.1. Skolininkė įsipareigoja:... 13. a) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 14 d. sumokėti ne mažesnio kaip 58.525,28... 14. b) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 21 d. sumokėti ne mažesnio kaip 36.032,77... 15. c) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 28 d. sumokėti ne mažesnio kaip 60.583,36... 16. d) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 4 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 17. e) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 11 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 18. f) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 18 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 19. g) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 25 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 20. h) ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 9 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 21. i) ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 23 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 22. j) ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 6 d. sumokėti ne mažesnio kaip... 23. k) ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 20 d. sumokėti likusią ne mažesnę... 24. 2.2. Šios Sutarties 2.1. punkte numatytų įsipareigojimų pažeidimo atveju,... 25. 2.3. Jeigu Skolininkas ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas pavėluoja... 26. 3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS... 27. 3.1. Šalys viena kitai patvirtina ir garantuoja, kad jos turi pilną teisę ir... 28. 3.2. Šalys patvirtina, kad visa šioje Sutartyje nurodyta informacija atitinka... 29. 3.3. Šalys patvirtina, kad šiai Sutarčiai sudaryti ir joje numatytiems... 30. 3.4. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei šios Sutarties sudarymas, nei... 31. 3.5. Šalys patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, dėl kurių ši... 32. 3.6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma, kad ši Sutartis įgyja... 33. 3.7. Šalys taip pat supranta, kad šioje Sutartyje kiekvienos Šalies pateikti... 34. 4. KITOS NUOSTATOS... 35. 4.1. Šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Šalys pradeda vykdyti nuo... 36. 4.2. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis atitinka Šalių valią bei interesus,... 37. 4.3. Kiekviena iš Šalių prisiima savo patirtas išlaidas susijusias su šios... 38. 4.4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai kylantys iš... 39. 4.5. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie... 40. 4.6. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais... 41. 4.7. Šalys susitaria, kad šią Sutartį teismui tvirtinti gali pateikti viena... 42. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.... 43. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...