Byla Ik-1301-142/2012
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Šarūnui Dusevičiui ir advokatui Laimundui Baršauskui, atsakovo atstovui Arnoldui Dilbai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ ir atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (teisių perėmėjas – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ skundu (b. l. 1-5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – ir Komisija) 2011 m. spalio 6 d. nutarimą Nr. N-274 „Dėl atsisakymo suderinti UAB „Žalgirio loto“ didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „Patrink asilą 1 Lt“ naujos redakcijos taisykles“ (toliau – Nutarimas).

5Paaiškino, kad 2011 m. rugsėjo 15 d. pareiškėjas pateikė prašymą atsakovui suderinti momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „Patrink asilą 1 Lt“ (toliau – Loterija) taisyklių pakeitimus, šias taisykles išdėstant nauja redakcija, kur jokių pakeitimų, kurie keistų Loterijos esmę, padaryta nebuvo. Atsakovas skundžiamu Nutarimu atsisakė suderinti naujos redakcijos taisykles ir pareiškėjas su šiuo nutarimu nesutinka. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo argumentais, kad loterijos bilietas gali būti tik spausdintas dokumentas ir tai, jog loterijos bilietas yra virtualus, lemia, jog loterija neatitinka Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų. Pareiškėjas nurodė, kad Loterijų įstatyme momentinės loterijos ir tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos apibrėžimuose įstatymų leidėjas nenumatė, kad tokios loterijos bilietas gali būti tik atspausdintas, t. y. popierinės formos. Mano, kad Loterijų įstatyme esantis reguliavimas atsižvelgiant į loterijos specifiką ? bilietų pardavimą ir laimėjimų išmokėjimą per kompiuterių tinklo terminalus ? leidžia, kad tokios loterijos bilietas būtų virtualus. Pabrėžė, kad atsakovas dar 2010 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 164 patvirtino šios loterijos taisykles, kur taip pat buvo įtvirtinta, kad loterijos bilietas yra virtualus. Pareiškėjas nesutiko su Nutarimo 2 dalyje vardijamomis loterijos savybėmis, kurios leidžia žaidžiamą per terminalą ETVM loteriją priskirti ne loterijai, o azartiniam lošimui. Nurodė, kad nei terminalai, nei Loterijų įstatymo nuostatos nepasikeitė nuo to laiko, kai atsakovas patvirtino Loterijos taisykles. Pažymėjo, kad terminalų ETVM (ELTVM) pardavėjo Scientific Gamės Worldwide Limited parengtame terminalų aprašyme nurodyti esminiai požymiai, kurie skiria loterijos žaidimą naudojant terminalus nuo lošimų automatų: 1) į terminalą yra patalpinamas iš anksto pagal specialią programą suformuotas virtualių bilietų paketas, kuriame yra nustatytas fiksuotas skaičius bilietų, išdėstytų atitinkama, iš anksto suprogramuota seka, kurios terminalas pakeisti negali ir tokiu būdu loterijos žaidėjai konkuruoja vienas su kitu, kas „ištrauks“ laimingą bilietą. Lošimų automatas veikia kitu principu ? pats automatas, naudojant atsitiktinių skaičių generatorių, kiekvieną kartą iš naujo generuoja skaičių ar ženklų kombinacijas, kurios lemia laimėjimą, t. y. šiuo atveju žaidėjas žaidžia prieš automatą; 2) lošimų automatai veikia tuo principu, kad didindamas įmokamą sumą žaidėjas gali didinti statymą ir iš karto lošti su didesne pinigų suma, o terminale tokios galimybės nėra ? žaidėjas gali įsigyti tik vienos vertės bilietą. Pareiškėjas rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu ir teigė, kad skundžiamas nutarimas neatitinka jo reikalavimo, nes sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija pareiškėjui nebuvo žinoma. Pabrėžė, kad pareiškėjo mokami mokesčiai nuo išplatintų bilietų neatitiktų lošimų apmokestinimo tarifų, bet jokios valstybinės institucijos dėl to nėra pateikusios priekaištų. Nesutiko su atsakovo argumentu, kad loterijos bilietai neturi Loterijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatyto privalomo skaičiaus apsaugos priemonių. Sistemiškai vertindamas Loterijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalį su kitomis Loterijų įstatymo nuostatomis, pareiškėjas darė išvadą, kad privalomas apsaugos priemones turi turėti tik išspausdinti bilietai, o ne per terminalą platinami virtualūs momentinės loterijos bilietai, nes ši nuostata skirta apsaugoti loterijos bilietus nuo klastojimo.

6Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą (b. l. 81-84) prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Mano, kad vertinant Nutarimo turinį pagrįstumo, motyvų aiškumo ir pakankamumo aspektais nėra pagrindo teigti, kad jis yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teigė, kad nutarime nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu remiantis jis priimtas, išaiškintos atsisakymo suderinti taisykles priežastys (motyvai), nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai bei pateikiamas išsamus teisinis Loterijų įstatymo normų vertinimas loterijos taisyklių kontekste. Atsižvelgdamas į tai atsakovas nurodė, kad neturi naujų motyvų dėl pareiškėjo skunde nurodytų kaltinimų ir prašymų ir manė, kad skundžiamas Nutarimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus. Paaiškino, kad pareiškėjas Nutarimą prašė pripažinti neteisėtu ne dėl to, kad nutarimas savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, o dėl to, kad neatitinka kitų Komisijos priimtų nutarimų (individualių administracinių aktų) nuostatų. Pabrėžė, kad visi Komisijos priimti nutarimai, kuriais suderinamos loterijų taisyklės, vieni kitų atžvilgiu neturi aukštesnės teisinės galios. Akcentavo, jog atsakovas nutarimus suderinti loterijų taisykles ar atisakyti jas suderinti priima vadovaudamasis ne jau suderintų loterijų taisyklių nuostatomis, o įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.

8II.

92012 m. vasario 13 d. sprendimu (b. l. 155-165) Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė panaikinti Komisijos Nutarimą ir perduoti Komisijai UAB „Žalgirio loto“ 2011 m. rugsėjo 15 d. prašymą „Dėl didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „Patrink asilą 1 Lt!” taisyklių suderinimo“ Nr. 02-4429 išnagrinėti iš naujo.

10Teismas darė išvadą, kad vienas iš esminių skirtumų, kuris leidžia atskirti loteriją ir azartinį lošimą, yra tai, kad loterijų atvejais perkami bilietai, tikrinama pagal tam tikrus požymius ar bilietas laimi, vėliau, pateikus bilietą, atsiimamas laimėjimas, o azartinio lošimo atvejais už dalyvavimą lošime iš karto mokamos įmokos, iš karto paaiškėja laimėjimas ar pralaimėjimas ir galima atsiimti laimėjimą.

11Nustatė, jog šiuo atveju pareiškėjas siekia, kad bilietas būtų suprantamas kaip identifikuojamas įrašas kompiuterinės sistemos duomenų bazėje, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje ir atvaizduojamas terminalo ekrane. Lošimų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad bilietas yra arba dokumentas, arba identifikuojamas įrašas, jo apibūdinimas duotas pilnutinai, jis yra galutinis, t. y. turi baigtinį požymių sąrašą ? žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas, šis įrašas turi būti kompiuterinės sistemos duomenų bazėje ir nurodytas taisyklėse. Lošimų įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos loterijos pagal žaidimo pobūdį ir taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją, o iš nurodytų rūšių aprašymo galima daryti išvadą, kad bilietai kaip identifikuojami įrašai kompiuterinės sistemos duomenų bazėje gali būti naudojami tik skaitmeninėje loterijoje, sportinėje loterijoje, telefoninio ryšio loterijoje ir internetinio ryšio loterijoje. Šiuo atveju pateiktose derinti taisyklėse apibrėžtas bilietas tik kaip identifikuojamas įrašas, bilieto dalies atvaizdas matomas terminalo ekrane, nurodyta, kas yra bilieto numeris, be kitų tokiam bilietui būtinų požymių, tokių kaip žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai ir kt. Žaidėjas pareiškėjos organizuojamoje loterijoje negali pasirinkti loterijos bilieto požymių, kaip jie nurodyti įstatyme ? identifikuojamojo įrašo pasirinktais skaičiais ir (ar) ženklais, įrašo laiko, be to iš kitų Loterijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų tokio bilieto požymių akivaizdu, kad kalbama apie telefoninio ryšio loteriją (reikalaujama telefoninio numerio). Kadangi pareiškėjas siekia organizuoti momentinės loterijos rūšį, kurioje žaidėjas negali pasirinkti skaičių ar ženklų, reiškia šioje loterijos rūšyje pagal visus jos požymius bilietas turi būti spausdintas dokumentas. Todėl priežiūros komisija pagrįstai nurodė, kad Taisyklės pagal taikomą loterijos bilietų platinimo technologiją (nėra spausdinto bilieto) neatitinka Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytų požymių ir 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytų momentinės loterijos požymių.

12Pripažino, kad skundžiamo Nutarimo punktai dėl Loterijos žaidimo principo tapatumo azartiniams žaidimams nėra tinkamai motyvuoti ir padarytos išvados nėra pagrįstos teisės aktų reikalavimais, nes Komisija nenurodė, ar norimos organizuoti loterijos mokėjimo už bilietus tvarka ir laimėjimų atsiėmimo tvarka prieštarauja Loterijų įstatymo nuostatoms ir kokioms nuostatoms. Komisija privalėjo nurodyti, ar Loterijos ir azartinių žaidimų panašumus nulėmė Loterijų įstatymo reikalavimų pažeidimas, ar tai, kad pateiktose taisyklėse nustatyta tvarka atitinka vien tik Azartinių lošimų įstatymo reikalavimus, bet neatitinka Loterijų įstatymo reikalavimų. Komisija nenurodė įstatymo, kurio pagrindu nustatė, kad loterijos organizavimas negalimas, nes jis atitinka azartinį lošimą. Bilieto forma negali nulemti tų panašumų, nes bilietai būtini tik loterijose, be to loterijoje leidžiami ir bilietai kaip identifikaciniai įrašai kompiuterinėje sistemoje, o taisyklės tokį įrašą numatė. Dėl to ši sprendimo dalis yra neteisėta, kadangi nepagrįsta teisės aktų normomis.

13Nurodė, kad Komisija Nutarimo 4 punkte padarė išvadą, jog taisyklėse numatytas bilietas neatitinka Loterijų įstatymo 13 straipsnio 4 daliai, kurioje nustatyta, kad didžiųjų momentinių loterijų bilietai privalo turėti ne mažiau kaip 5 apsaugos priemones. Tačiau šiuo atveju spausdintas bilietas visai nenumatytas, todėl nėra pagrindo teigti, kad jis dar ir neatitinka būtino apsaugos lygio. Teismas darė išvadą, kad šis pažeidimas nurodytas nepagrįstai, nes įstatymo pažeidimas yra tai, kad loteriją organizuojant iš viso nenumatytas spausdintas bilietas.

14III.

15Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu skundu (b. l. 167-169) prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą ir UAB „Žalgirio loto“ skundą tenkinti pilnai.

16Pareiškėjo apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nagrinėjamos situacijos negalima kvalifikuoti kaip reguliuojamos viešosios teisės normomis. Loterijų teisiniai santykiai savo prigimtimi yra civiliniai santykiai, remiantis tuo, kad santykiai tarp loterijos organizatoriaus ir loterijos žaidėjo yra reguliuojami Civilinio kodekso 6 knygos XXI skyriuje.
 2. Turi būti taikomas bendrasis civilinės teisės principas „leidžiama viskas, kas nėra draudžiama“. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Loterijų įstatyme nesant tiesioginio leidimo, jog momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos bilietas būtų ne tik spausdintinės, bet ir virtualios formos, tokia forma Taisyklėse negali būti numatyta.
 3. Loterijų įstatymo 3 straipsnis, pateikdamas momentinės loterijos, tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos sąvokas, nenumato, kad tokių loterijos rūšių bilietai gali būti tik spausdintos formos.
 4. Pareiškėjas neteigia, kad Loterijos taisyklėse numatytas loterijos bilietas yra elektroninis dokumentas, dėl to teismas neturėjo tikrinti jo atitikties Dokumentų ir archyvų įstatymui.
 5. Nagrinėjamu atveju virtualus bilietas savo išvaizda ir principu yra tapatus įprastam bilietui, tačiau skiriasi tik tuo, kad taikant šiuolaikines technologijas jo nereikia atspausdinti.
 6. Privalomas apsaugos priemones, kurios įtvirtintos Loterijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje, turi turėti tik išspausdinti bilietai, o virtualiems bilietams toks reikalavimas nėra numatytas.

17Atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 192) pareiškėjas grindžia tais pačiais argumentais kaip ir savo apeliacinį skundą.

18Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija apeliaciniu skundu (b. l. 175-178) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Nutarimo 2 punkte Komisija aiškiai nurodo, kad ketinamo organizuoti žaidimo, kuris aprašytas naujos redakcijos loterijos taisyklėse, organizavimo principas yra tapatus azartinių žaidimų (lošimų automatais) organizavimo principui ir 2.1 – 2.4 punktuose nurodo aiškius motyvus, kuriais remiantis daroma tokia išvada.
 2. Įvertinus Nutarimo 1 ir 4 punktų nuostatas, matyti, kad Komisija Loterijų įstatymo kontekste sistemiškai vertino Loterijos taisyklių nuostatas, susijusias su loterijos bilieto forma ir su reikalavimais momentinės loterijos bilietams. Atsakovas mano, kad minėti punktai tarpusavyje susiję ir jų nuostatos yra itin svarbios suderinant ar atsisakant suderinti momentinės loterijos taisykles. Todėl Nutarimo 4 punktas dėl reikalavimo loterijos bilietui turėti ne mažiau kaip 5 apsaugos priemones negali būti laikomas pertekliniu.

20Atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 189-190) atsakovas (teisių perėmėjas – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) grindžia tais pačiais argumentais kaip ir savo apeliacinį skundą.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas.

24Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.

25Šioje byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2011 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. N-274, kuriuo ji atsisakė suderinti UAB „Žalgirio loto“ didžiosios momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos „Patrink asilą 1 LT“ naujos redakcijos taisykles.

26Pirmosios instancijos teismas Nutarimą panaikino kaip neatitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Teismas pripažino, kad Taisyklės pagal taikomą loterijos bilietų platinimo technologiją (nėra spausdinto bilieto) neatitinka Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytų požymių ir 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytų momentinės loterijos požymių, tačiau konstatavo, kad skundžiamo Nutarimo 2 ir 3 punktai, dėl Loterijos žaidimo principo tapatumo azartiniams žaidimams, nėra tinkamai motyvuoti ir padarytos išvados nėra pagrįstos teisės aktų reikalavimais, dėl to ši sprendimo dalis yra neteisėta. Teismas taip pat padarė išvadą, kad Nutarimo 4 punkte nurodytas Loterijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pažeidimas nurodytas nepagrįstai ir yra perteklinis, nes įstatymo pažeidimas yra tai, kad loteriją organizuojant iš viso nenumatytas spausdintas bilietas, todėl nėra pagrindo teigti, kad jis dar ir neatitinka būtino apsaugos lygio.

27Pareiškėjas, prašydamas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškino Loterijų įstatymo nuostatas, kad momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos bilietas gali būti tik spausdintos formos, ir taip nustatė ribojimus, kurių įstatymas nenumato.

28Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas netinkamai vertino ir aiškino Nutarimo turinį.

29Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję. Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagristu. Todėl apeliacinio skundo argumentai dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo bei aiškinimo vertintini kartu.

30Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja Loterijų įstatymas. Šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės. Loterijų įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje (redakcija galiojusi iki 2012-03-01) nustatyta, kad didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Valstybine lošimų priežiūros komisija. Gavęs prašymą suderinti loterijos taisykles, atsakovas privalo patikrinti, ar pateiktos Taisyklės atitinka Loterijų įstatymo nuostatas ir priimti atitinkamą nutarimą. Tokia pareiga atsakovui numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1550 patvirtintų Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 28 punkte, pagal kurį licencijas išduodanti institucija atsisako suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

31Taigi sistemiškai vertinant ir aiškinant įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad didžiųjų loterijų taisyklių projektus rengia ir tvirtina pats loterijos organizatorius, o atsakovas turi pareigą suderinti tokio pobūdžio taisyklių projektus, jei jie atitinka teisės aktų reikalavimus, taip pat pareigą atsisakyti suderinti pateiktų taisyklių projektus, jei jie neatitinka teisės aktų reikalavimų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A18-1119/2007; 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-9/2012).

32Įgyvendindama jai suteiktus įgaliojimus derinti loterijų taisykles, Komisija vykdo viešojo administravimo veiklą, todėl jos veiksmai vertintini vadovaujantis viešąjį administravimą reglamentuojančiomis nuostatomis, įtvirtintomis Viešojo administravimo įstatyme – jos priimtas individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.).

33Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 15 d. pateikė atsakovui prašymą suderinti Taisyklių pakeitimus, padarytus šias taisykles išdėsčius nauja redakcija. Atsakovas, remdamasis Loterijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, kurioje pateikta loterijos bilieto sąvoka, ir sistemiškai aiškindamas įstatymo nuostatas, susijusias su bilieto apibrėžimu (Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punktas, 4 punktas), Nutarimo 1 punkte konstatavo, kad loterijos bilietas gali būti tik spausdintas dokumentas. Todėl tai, jog loterijos bilietas yra virtualus, lemia, jog loterija neatitinka Loterijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų. Nutarimo 2 punkte, remdamasis faktinėmis aplinkybėmis ir Azartinių lošimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, nurodė, kad ketinamo organizuoti žaidimo organizavimo principas tapatus azartinių lošimų (automatais). Nutarimo 3 punkte, atsižvelgdamas į anksčiau nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad suderinus pateiktas taisykles, pareiškėjas, neturintis nustatyta tvarka išduotos licencijos, turėtų teisę vykdyti azartinių lošimų organizavimo veiklą, kas prieštarautų Loterijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies ir Azartinių lošimų įstatymo 8 straipsnio nuostatoms. Kadangi ketinamos organizuoti loterijos bilietai neatitinka Loterijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nustatyto reikalavimo turėti ne mažiau kaip 5 apsaugos priemones, Nutarimo 4 punkte konstatuotas ir šio straipsnio pažeidimas.

34Pagal Loterijų įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą, taisyklėse turi būti pirmiausiai nurodoma loterijos rūšis ir pavadinimas, taip pat loterijos bilieto aprašymas. Įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje numatyti dviejų rūšių taisyklėse aprašomi loterijos bilietai – identifikacijos įrašai loterijos kompiuterinėje sistemoje ir galimi išspausdinti loterijos bilietai.

35Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad loterijų organizavimas yra viešosios teisės normomis sureglamentuota, licencijuojama ūkinė komercinė veikla, pagal savo pobūdį artima azartiniams lošimams (Loterijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), ir skirtingas šių veiklų reglamentavimas negali būti aiškinamas plečiamai. Atsižvelgiant į tai, loterijų (kaip ir azartinių lošimų) veiklos ribojimo atvejais būtina vadovautis administracinės teisės aiškinimo principu, pagal kurį tai, kas nėra leista įstatymo, yra draudžiama. Todėl pareiškėjo argumentai, kad loterijų teisiniai santykiai savo prigimtimi yra civiliniai, ir Loterijų įstatyme nesant tiesioginio draudimo, momentinės tiesioginio ryšio kompiuterinės loterijos bilietas galėtų būti ne tik spausdintinės, bet ir virtualios formos, ir tokia forma gali būti numatyta Taisyklėse, atmetami kaip nepagrįsti.

36Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ginčijamas Nutarimas yra vieningas teisės aktas ne vien formos, bet ir turinio prasme, atsižvelgiant į tai, jo nuostatos turėtų būti aiškinamos kartu (sistemiškai). Vertinant skundžiamą aktą pagrįstumo, motyvų aiškumo ir pakankamumo aspektais, nėra pagrindo teigti, kad jis priimtas netinkamai išanalizavus loterijų taisykles ir neteisingai pritaikius teisės normas. Komisija patikrino, ar derinimui pateiktos taisyklės atitinka teisiniam santykiui taikytino Loterijų įstatymą, bei kitų teisės aktų, tiesiogiai reglamentuojančių loterijų organizavimą, nuostatas, ir nustačiusi, kad Taisyklės neatitinka teisės aktų reikalavimų, skundžiamu Nutarimu atsisakė jas suderinti. Įvertinus ginčijamo akto turinį matyti, kad jame nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu remiantis jis priimtas, pateikti atsisakymo suderinti taisykles motyvai, nurodyti pagrindiniai faktai, argumentai bei pateiktas teisinis Loterijų įstatymo normų vertinimas loterijos taisyklių kontekste. Nutarime nurodyti argumentai yra aiškūs ir pakankami tam, kad pareiškėjas galėtų ištaisyti nurodytus loterijų taisyklių trūkumus ir pakartotinai kreiptis į atsakovą dėl savo teisių įgyvendinimo.

37Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo teigti, jog ginčijamas atsakovo nutarimas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų.

38Pareiškėjo teiginiai, kad Komisijos Nutarimas prieštarauja ankstesnei atsakovo praktikai atmetami kaip nereikšmingi, nes šiuo atveju vertinama, ar nutarimas savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, o anksčiau priimtų atsakovo nutarimų teisėtumas nėra šio ginčo dalykas.

39Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai šiam ginčui aiškino ir taikė teisės normas, todėl tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą (ABTĮ 143 straipsnis). Panaikinus sprendimą priimtinas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 punktas).

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą atmesti.

42Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (teisių perėmėjas – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) apeliacinį skundą tenkinti.

43Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

44Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ skundu (b. l. 1-5) kreipėsi į Vilniaus... 5. Paaiškino, kad 2011 m. rugsėjo 15 d. pareiškėjas pateikė prašymą... 6. Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą (b.... 7. Mano, kad vertinant Nutarimo turinį pagrįstumo, motyvų aiškumo ir... 8. II.... 9. 2012 m. vasario 13 d. sprendimu (b. l. 155-165) Vilniaus apygardos... 10. Teismas darė išvadą, kad vienas iš esminių skirtumų, kuris leidžia... 11. Nustatė, jog šiuo atveju pareiškėjas siekia, kad bilietas būtų... 12. Pripažino, kad skundžiamo Nutarimo punktai dėl Loterijos žaidimo principo... 13. Nurodė, kad Komisija Nutarimo 4 punkte padarė išvadą, jog taisyklėse... 14. III.... 15. Pareiškėjas UAB „Žalgirio loto“ apeliaciniu skundu (b. l. 167-169)... 16. Pareiškėjo apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  17. Atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą (b. l. 192) pareiškėjas... 18. Atsakovas Valstybinė lošimų priežiūros komisija apeliaciniu skundu (b. l.... 19. Atsakovo apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   20. Atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 189-190) atsakovas... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas.... 25. Šioje byloje ginčas kilo dėl Komisijos 2011 m. spalio 6 d. nutarimo Nr.... 26. Pirmosios instancijos teismas Nutarimą panaikino kaip neatitinkantį Viešojo... 27. Pareiškėjas, prašydamas pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą,... 28. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį... 29. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas... 30. Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja... 31. Taigi sistemiškai vertinant ir aiškinant įstatymo ir poįstatyminių teisės... 32. Įgyvendindama jai suteiktus įgaliojimus derinti loterijų taisykles, Komisija... 33. Pareiškėjas 2011 m. rugsėjo 15 d. pateikė atsakovui prašymą suderinti... 34. Pagal Loterijų įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą,... 35. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 36. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ginčijamas Nutarimas... 37. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 38. Pareiškėjo teiginiai, kad Komisijos Nutarimas prieštarauja ankstesnei... 39. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 41. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį... 42. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (teisių perėmėjas – Lošimų... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d.... 44. Sprendimas neskundžiamas....